Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦП В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ : Банківський маркетинг підручник : Бібліотека для студентів

3.2. СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦП В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Конкуренція визначається як ринкова ситуація, для якої ха-рактерними є такі ознаки:

—        наявність визначеної кількості покупців і продавців;

—        існування ринків з альтернативними можливостями вибору для покупців (продавців);

—        тип продукту (послуги) — диференційований або стандар-тизований;

—        можливість здійснювати контроль над ціною продукту (по-слуги) з метою власної вигоди;

—        можливість використовувати інструменти нецінової кон-куренції;

—        наявність бар'єрів «входу - виходу».

Конкуренція в банківській сфері є динамічним процесом, у ході якого комерційні банки, шляхом використання інструмен-тів маркетингу, намагаються розширити ринкову частку, збіль-шити обсяги продажів банківських продуктів і послуг, досягти високого прибутку. Сферою банківської конкуренції є ринок бан-ківських продуктів і послуг.

Сучасні комерційні банки є суб’єктами майже усіх ринкових секторів, а саме:

—        ринок засобів виробництва: комерційні банки виконують роль продавців банківських продуктів і послуг для підприємств (розрахункове обслуговування, ведення рахунків, управління фі-нансами корпорацій), фінансових посередників (кредитування виробничих об'єктів), покупців виробничих ресурсів (придбання офісного обладнання);

—        ринок предметів споживання: комерційні банки викону-ють роль фінансових посередників (видача позичок на споживчі цілі), покупців (організація прийомів у рамках роботи з громад-ськістю);

—        ринок праці: комерційні банки використовують цей ри-нок як цільову галузь кадрової політики, виступаючи у ролі покупців;

—        ринок інтелектуально-інформаційного продукту: комер-ційні банки виконують роль продавців (фінансове консультуван-ня), покупців (ІТ-технології);

—        фінансові ринки: комерційні банки виконують роль покуп-ця (купівля тимчасових прав на грошові ресурси вкладників, купі-вля цінних паперів, валюти, дорогоцінних металів), продавця (ви-дача позичок, продаж цінних паперів, валюти, дорогоцінних металів).

Таким чином, сфера банківської конкуренції вкрай специфічна, різноманітна і багатопланова. Слід зазначити, що поняття банків-ської конкуренції досить умовне, оскільки конкурують на ринку банківських продуктів і послуг не тільки банки.

Вітчизняні комерційні банки поступово розширюють асорти-мент банківських продуктів і послуг. Деякі нові продукти і послу-

ги є різновидом депозитної і позичкової діяльності: позики з регульованою, а не фіксованою ставкою, чекові рахунки, які приносять відсотки, а не звичайні безпроцентні депозити до запи-тання. Нова комбінація звичайних банківських продуктів і послуг в деяких випадках більш повно задовольняє потреби клієнтів. Од-нак нововведення обумовлюють ризики, пов’язані з їх подальшим розвитком (наприклад, послуги страхування життя і майна від не-щасних випадків, взаємні фонди, брокерські послуги за операція-ми з цінними паперами і гарантоване розміщення цінних паперів компаній — андеррайтинг), тому для збереження конкурентосп-роможності і задоволення суспільних потреб комерційні банки змушені освоювати нові ролі, а саме:

—        роль посередника — трансформація заощаджень у кредити (позики) підприємствам для подальшого інвестування у засоби виробництва;

—        роль у здійсненні платежів — здійснення платежів за това-ри і послуги за дорученням клієнтів банку (наприклад, шляхом виписки і клірингу чеків за допомогою електронної системи пла-тежів);

—        роль гаранта — підтримка клієнтів, яка виражається у сплаті їх боргів (наприклад, шляхом видачі акредитиву);

—        роль організації, що надає агентські послуги — управління власністю і її захист, випуск і погашення цінних паперів клієнта за дорученням останнього (здійснюється через трастовий відділ банку);

—        політична роль — реалізація державної політики регулю-вання економічного та соціального розвитку України.

Існує три типи конкуренції в банківській сфері:

1)         конкуренція між комерційними банками, що традиційно поділяються на універсальні і спеціалізовані;

2)         конкуренція між великими союзами банківського капіталу;

3)         конкуренція між комерційними банками, небанківськими фі-нансово-кредитними інститутами і нефінансовими організаціями.

У банківській сфері вільна конкуренція неминуче викликає концентрацію. Деякі банки поглинаються більш сильними кон-курентами, інші, формально зберігаючи самостійність, фактично підпадають під вплив більш сильних конкурентів: відбувається злиття банків. Кількість банків скорочується, але збільшуються їхні розміри, зростає обсяг реалізації банківських продуктів і по-слуг.

Великі союзи ’анківського капіталу прагнуть до монополістич-ної угоди, до обєднання банків. Масштабні фінансові операції

суб'єктів господарської діяльності все частіше потребують зусиль не окремого банку, а декількох провідних банків.

Централізація банківського капіталу має прояв у злитті вели-ких банків у банківські об’єднання, у розширенні філійної мережі великих банків.

Банківські об'єднання — банки-гіганти, які відіграють па-нуючу роль у банківському секторі. Існує кілька видів банківсь-ких об'єднань.

Банківські картелі — угоди, що обмежують самостійність окремих банків і вільну конкуренцію між ними пшяхом узгоджен-ня і встановлення однакових процентних ставок, проведення одна-кової дивідендної політики тощо.

Банківські синдикати, або консорціуми — угоди між де-кількома банками щодо спільного проведення великих фінансо-вих операцій.

Банківські трести — об’єднання, що виникають шляхом повного злиття декількох банків, причому відбувається об’єд-нання капіталів цих банків і здійснюється єдине управління ними.

Банківські концерни — об'єднання багатьох банків, які фор-мально зберігають самостійність, але знаходяться під фінансовим контролем одного великого банку, що скупив контрольні пакети їхніх акцій.

Розмір і масштабність діяльності банків впливають на мож-ливості залучення внесків, зниження витрат, зниження ціни банківських продуктів і послуг. Переваги великих банків під-силюються за рахунок широкого використання ІТ-технологій і ІТ-архітектур.

У сучасних умовах комерційним банкам складають конкурен-цію небанківські фінансово-кредитні інститути (страхові ком-панії, фінансові брокери, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, компанії з випуску кредитних карток тощо) і нефінансові органі-зації (пошта, торгові дома, підприємства автомобільної промис-ловості тощо).

Діяльність комерційних банків відрізняється високою мірою динамізму. Дерегулювання світового фінансового ринку сприяло впровадженню нових інформаційних технологій у банківську ді-яльність. Однак технології обробки і передавання інформації стрімко змінюються і навіть відносно нові методи швидко заста-рівають.

Сьогодні комерційні банки України можуть виконують безліч операцій за допомогою швидкодіючих комп'ютерів за допомогою

супутникового, телефонного і факсимільного зв'язку. У практиці банківської діяльності спостерігається тенденція заміни трудомі-стких операційних технологій капіталомісткими технологіями автоматизації надання фінансових послуг. Використання автома-тизованого обладнання передбачає значні капітальні витрати, по-криття яких банки можуть здійснювати за рахунок росту обсягів наданих послуг. Це, своєю чергою, позначається на розмірах ба-нків: для того, щоб зберегти свою ефективність і конкурентосп-роможність, банки змушені укрупнюватися. Завдяки технологіч-ним досягненням географічний фактор відіграє все меншу роль у здійсненні банківських операцій, що сприяє розширенню ринку банківських продуктів і послуг. Отже, наявність конкурентів не припускає географічної близькості, що значно збільшує міру конкуренції.