Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3 Практичні ситуації : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

1.3 Практичні ситуації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Завдання 1.1

Для кожної ситуації, що наведена нижче, визначити, чи будуть ви-никати тристоронні відносини та пояснити зв’язки, що відповідають за права та обов’язки сторін.

A)        перевірка відділом аудиту податкової адміністрації правильнос-

ті складання податкової звітності (декларації з податку на прибуток та

декларації з податку на додану вартість) промислового підприємства;

Б) перевірка аудиторською фірмою правильності складання подат-кової звітності (декларації з податку на прибуток та декларації з подат-ку на додану вартість) промислового підприємства;

B)        перевірка відділом внутрішнього аудиту достовірності фінансо-

вої звітності дочірнього підприємства;

Г) перевірка аудиторською фірмою достовірності фінансової звіт-ності дочірнього підприємства;

Д) перевірка аудиторською фірмою фінансової звітності підприєм-ства перед її затвердженням на загальних зборах акціонерів.

Завдання 1.2

Пояснити, до якого виду слід відносити такі роботи:

1)         аналіз фінансового стану підприємства;

2)         складання бізнес-плану;

3)         консультації з питань оподаткування;

4)         консультації з питань бухгалтерського обліку та його автоматизації;

5)         висловлення аудиторської думки щодо достовірності складено-го передавального балансу в процесі приватизації;

6)         висловлення аудиторської думки щодо достовірності складеної річної фінансової звітності;

7)         висловлення аудиторської думки щодо достовірності прогноз-них фінансових показників;

8)         складання фінансової звітності підприємства у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності;

9)         висловлення аудиторської думки стосовно повноти сплати ста-тутного фонду підприємства;

10)       перевірка цільового використання кредитних коштів.

Результати оформити до таблиці наступного вигляду:

Таблиця 1.1 - Класифікація робіт, які виконуе аудитоі

Вид робіт       Завдання з надання впевненості (ЗНВ)     Супутні

аудиту

послуги          Інші пос-луги, що можуть на-даватись аудитора-ми

 

            ЗНВ сто-

совно іс-

торичної

фінансової

інформації      ЗНВ, що

не є ау-

дитом чи

оглядом         

           

 

1.                                           

2.                                           

3.                                           

4.                                           

5.                                           

6.                                           

7.                                           

8.                                           

9.                                           

10.                                         

Завдання 1.3

Визначити, які з перелічених нижче господарських структур під-лягають обов'язковій аудиторській перевірці та які її умови: державне підприємство(ДП); закрите акціонерне товариство (ЗАТ), відкрите ак-ціонерне товариство (BAT), товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ); приватне підприємство (ПП); комерційний банк (КБ); інвести-ційний фонд (ІФ); спільне підприємство, тобто підприємство, яке має у складі своїх засновників іноземних інвесторів (СП); іноземна фірма, яка має зареєстроване представництво в Україні (ІФр); страхова ком-панія (СК); довірче товариство (ДТ).

Результати оформити у вигляді таблиці 1.2. У випадку заповнення граф 2, 3, 4 необхідно вказати для кожного випадку умови, за яких ви-никає у відповідного підприємства обов'язок проходження аудиторсь-кої перевірки. При заповненні графи 5 необхідно вказати інший випа-док обов'язкового проходження аудиторської перевірки для відповід-ного підприємства.

Випадки обов'язкового проведення аудиту можна подивитися в ДодаткуА.1.

Таблиця 1.2 - Випадки обов'язкового проведення аудиту для під-

приемств різних організаційно-правових форм  

Випадки проведення обов’язкового аудит;

Підприємство            Підтвердження

повноти і дос-

товірності річ-

ної фінансової

звітності         Перевірка

фінансового

стану за-

сновників

банків та

інш. підп-

риємств          Перевірка

фінансової

звітності

емітентів

цінних

паперів

при отри-

манні лі-

цензії   Інші

випа-

дки

згідно

чин-

ного

зако-

нодав-

ства

ДП                                         

ЗАТ                                        

BAT                                       

ТОВ                                      

ПП "Тектом"                                     

КБ                                         

ІФ                                          

СП                                         

ІФр                                        

СК                                         

дт                                          

Завдання 1.4

Заповнити таблицю з порівняння певних видів послуг, які може надавати аудитор.

Таблиця 1.3 - Порівняльна таблиця характеристик різних видів ро-

біт

Характеристика ви-ду роботи        Аудит Огляд  Консультації

з питань опо-

даткування     Ведення

обліку та

складання

звітності

Концептуальна ос-нова, у відповідності до якої виконується робота                                      

Мета                                     

Предмет                                           

Критерії                                            

Замовники                                       

Користувачі                                     

Відповідальність                                          

Необхідність надан-нявпевненості,таїї рівень                                         

Необхідність      фор-мування висновку                                       

Завдання 1.5

Встановити для різних користувачів взаємозв'язок між їх інформа-ційними потребами та економічними рішеннями, які вони можуть при-ймати на основі фінансової звітності.

Таблиця 1.4 - Узгодження економічних рішень користувачів на основі задоводення фінансовими звітами їх економічних потреб

Користувач    Інформаційна потреба         Економічне рішення

Власник                    

Управляючий                      

Орган ДПАУ            

Держкомстат            

Постачальник                      

Банк               

Покупець                  

Іноземний інвестор             

Громадянин             

Державний     регуля-торний   орган   (АМ-КУ, ДКЦПФР)                 

Засобимасовоїінфо-рмації               

Завдання 1.6

Проаналізувати структуру Закону України «Про аудиторську дія-льність» та Міжнародного стандарту аудиту 200 «Мета і загальні принципи аудиту фінансових звітів» та порівняти їх.

Визначити основні відмінності між документами та зробити ви-сновок про їх призначення.

Порівняти визначення, запропоновані у цих документах щодо по-няття, мети та завдань аудиту. Пояснити виявлені відмінності.

Завдання 1.7

Ha підставі рішення Аудиторської палати України №182/5 від 27.09.2007 «Про затвердження Переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)» (див. Додаток А.2) визначити наявність та зміст основних елементів завдання з надання впевненості для усіх без винятку видів аудиторських послуг. Результати роботи занести до таблиці, приклад заповнення якої наведено нижче.

Таблиця 1.5 - Оцінка наявності основних елементів завдання з на-

дання впевненості серед послуг, які може надавати аудитр]

№        Вид послуг     Наявність

тристоронніх

відносин

„+” - існує

„-.”- відсутні   Предмет         Критерії          Аудиторські .докази  Висновок

„+” - існує

„-.”- відсутній

1          Аудит істо-ричної фі-нансової ін-формації, зо-крема фінан-сової звітно-сті     +          пакет фі-

нансових

звітів   ПСБО, або МСФЗ    Первинні до-кументи, ві-домості, жу-рнали, робочі документи аудитора, пі-дтвердження 3-х сторін       +

2          Огляд істо-ричної фі-нансової ін-формації, зо-крема фінан-сової звітно-сті                                                   

3          Завдання з надання впе-вненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:                                                 

            - оцінка (пе-ревірка) ефе-ктивності                                                          

JV°      Вид послуг     Наявність

тристоронніх

відносин

„+” - існує

„-.”- відсутні   Предмет         Критерії          Аудиторські .докази  Висновок

„+” - існує

„-.”- відсутній

            (відповіднос-ті) системи внутрішнього контролю (аудшу)                                                        

            ...         ...         ...         ...         ...         ...

                                                                      

                                                                      

Завдання 1.8

Дайте характеристику рахунків бухгалтерського обліку, які вико-ристовуються для складання показників "Балансу" та „Звіту про фінан-сові результати".

На підставі даних, наведених у Додатку А.З про залишки та оборо-ти по рахунках складіть аналітичний „Баланс" та аналітичний „Звіт про фінансові результати" за формою, яка представлена у Додатках А.4 та А.5.

Порівняйте показники аналітичного та фактичного балансу, а та-кож аналітичного та фактичного „Звіту про фінансові результати", ви-користовуючи для цього пакет фінансових звітів, наведених у Додатку А.6.

Завдання 1.9

Частина А.

На підставі витягу із фінансової звітності - Балансу та Звіту про фінансові результати, які наведені у Додатку А.6 зробіть характеристи-ку фінансового стану та платоспроможності підприємства.

Результати розрахунку показників оформити у таблицю.

Таблиця 1.6 - Попередня оцінка фінансового стану та платоспро-можності підприємства

№п/п   Назва показни-ка      Порядок ро-зрахунку            Значення

на початок

звітного

періоду           Значення на кінець звіт-ного періоду

1.         Коефіцієнт зага-льноїліквідності                            

2.         Коефіцієнт про-міжної ліквіднос-ті                       

3.         Коефіцієнт абсо-лютноїліквідності                        

4.         Коефіцієнт авто-номії                                 

5.         Коефіцієнт фі-нансового ризику (співвідношення позикового та власного капіта-лу)                                   

Частина Б.

Визначити, як впливають нижче наведені факти на статті балансу та значення розрахункових показників платоспроможності:

а)         станом на 31 грудня звітного року до складу основних засобів

було включено придбане приміщення магазину (вартістю 100 тис.

грн.), яке передбачається продати у березні наступного року;

б)         у складі основних засобів наявний автомобіль (первісна вартість

85 тис. грн., знос - 20 тис. грн.), який не експлуатується внаслідок ава-

рії протягом останніх 3-х років;

в)         у складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

на початок року обліковується заборгованість підприємства, щодо яко-

го порушено справу про банкрутство. Первісна вартість такої заборго-

ваності складає 60 тис. грн.;

г)         підприємство має 27 дебіторів (покупців), з яких підприємству A

належить 43,2% всієї дебіторської заборгованості станом на 31 грудня

звітного року;

д) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги штучно зменшено за рахунок "згортання" сальдо на суму авансів виданих, a саме: на початок року на 58 тис. грн., на кінець року - на 34 тис. грн.

Для повного розв’язання задачі необхідно навести потрібні пояс-нення щодо можливих викривлень звітності з посиланням на відповід-ні нормативно-правові джерела (закони, ПСБО, Інструкцію до Плану рахунків тощо).

Результати розрахунків звести у таблиці 1.7, які наведено нижче.

Зробити висновок щодо впливу окремої помилки на оцінку плато-спроможності підприємства та загального сумарного впливу на зна-чення розрахункових фінансових показників.

Таблиця 1.7 - Розрахунок впливу виявлених помилок на значення статей Балансу

Назва статті балансу Нове значення статті з врахуванням коригу-вання

Назва статті   Код рядка       Значення на звітну дату       Ситуація         Загальний вплив всіх по-милок

 

           

           

            A         Б          В         Г          Д        

 

Актив

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                        ...                                                                   

Пасив

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

Таблиця 1.8 - Розрахунок впливу виявлених помилок на значен-

ня статей Звіту про фінансові результати

Назва статті Звіту про фінансові результати          Нове значення статті з врахуванням ко-ригування

Стаття            Код рядка       Значення

за звітний

період Ситуація         Загальний

вплив всіх

помилок

 

           

           

            A         Б          В         Г          Д        

 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

Таблиця 1.9 - Розрахунок впливу виявлених помилок на зна-чення показників платоспроможності

Назва показника       Значення за

даними ба-

лансу  Нове значення показника з врахуван-ням коригування

 

           

            Ситуація         Загальний вплив всіх по-милок

 

           

            A         Б          В         Г          Д        

 

Коефіцієнт загальної лі-квідності                                                                          

Коефіцієнт проміжної ліквідності                                                                         

Коефіцієнт абсолютної ліквідності                                                                       

Коефіцієнт автономії                                                                                  

Коефіцієнт фінансового ризику (співвідношення позикового та власного капіталу)                                                                        

Зробити загальний висновок щодо впливу помилок на фінансо-ву звітність в цілому та на окремі її статті. Визначити взаємозв’язок між визначеними викривленнями та аналітичними коефіцієнтами.

Завдання 1.10

Для кожного терміну, наведеного у першому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у другому стовпчику (двох тлумачень

для одного терміну бути не може).

Табдиця 1.10- Визначення до теми 1

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

1.         Аудит             підприємницька    діяльність,    яка включає в себе організаційне і ме-тодичне     забезпечення     аудиту, практичне  виконання  аудиторсь-ких перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг            A

2.         Зовнішній      ау-дит             це завдання, виконуючи які, практик висловлює   висновок,   призначений підвищити ступінь довіри майбутніх користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями Б

3.         Користувач               це особа (особи), що: а) при за-вданні з надання безпосереднього висновку є відповідальною за пре-дмет завдання; або б) при завданні з підтвердження є відповідальною за інформацію з предмету (підтве-рдження) та може бути відповіда-льною за предмет            В

4.         Аудиторська діяльність                    це аудит, який визначається як за-вдання  з   надання  обґрунтованої впевненості     стосовно     повного комплекту фінансових звітів         Г

5.         Завдання  з  на-дання впевнено-сті                       перевірка   даних    бухгалтерського обліку і показників фінансової звіт-ності суб'єкта господарювання з ме-тою висловлення незалежної думки     Д

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

                                   аудитора про ії достовірність в усіх сутгєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх по-ложень суб'єкгів господарювання) згідно із вимогами користувачів         

6.         Відповідальна сторона                     особа, особи або клас осіб, для яких аудитор готує висновок з за-вдання з надання впевненості        ж

7.         Інформація з предметуза-вдання                це вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефек-тивності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому рівні в межах підприємства     3

8.         Завдання з під-твердження             це контрольні показники, що ви-користовуються для оцінки або вимірювання предмету, включно з показниками, там де це прийнят-но, подання та розкриття     к

9.         Операційний аудит              це завдання з надання впевненості, які передбачають, що оцінка або вимірювання предмету завдання виконуються відповідальною сто-роною, а інформація з предмету завдання надається у вигляді твер-дження відповідальної сторони, яку й надається користувачам     л

10.       Критеріг                     це результат оцінки або вимірів предмету завдання        м

Завдання 1.11

Порівняти місії та завдання аудиту в різних країнах. Описати влас-не розуміння причин різного призначення аудиту на державному рівні.

Завдання 1.12

Порівняти вимоги до набуття статусу аудитора у різних країнах (див. Додаток А.7). Пояснити важливість аудиту в контексті кожної країни та розроблені відповідно до цього кваліфікаційні та регулятивні вимоги.