ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

одаток А (до теми 1)

Додаток A.1 Перелік випадків обов'язкового проведення аудиту

№ 1.

2. 3.     Нормативний акт                                    Витяг

 

            Закон України „Про банки і банківську ді-яльність" від 15.03.2006 №354 (остання редакція від 14.04.2006 на підставі Закону№ 3541-15)  Стаття 28. Рішення про реорганізацію бан-ку, крім перетворення, мас містити інфор-мацію про:

4) призначення незалежного аудитора, що має сертифікат Національного банку Укра-їни; Стаття 69. Фінансова звітність банків, що подається до Національного банку України, має бути щорічно перевірена ау-дитором. Аудиторська перевірка банку здійснюється аудитором, який має серти-фікат Національного банку України на ау-диторську перевірку банківських установ.

 

            Закон України „Про страхування" від 07.03.96р. № 85/96-ВР (остання редакція - № 3201-15 від 15.12.2005 р.)            Стаття 34. Достовірність та повнота річно-го балансу і звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором (аудиторсь-кою фірмою). Стаття 37. Уповноважений орган маг право: 2) проводити перевірку щодо правильності застосування страхо-виками законодавства України про стра-хову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують вико-нання договорів страхування, не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов'яз-кової аудиторської перевірки з визначен-ням аудитора.

 

            Закон України „Про господарські товарис-тва"від 19.09.1991 р.№ 1576-ХП (остання редакція № 2459 від       Стаття 18. Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторсь-кою фірмою). Стаття 20. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні

№ 4.

5. б.     Нормативний акт                                    Витяг

 

            03.03.2005 р.)            бути підтверджені аудитором (аудиторсь-кою фірмою).

 

            Закон України „Про приватизацію держа-вного майна" від 4.03.1992 р. Л'° 2163-XII (остання редакція № 3370-ІУ (3370-15 ) від 19.01.2006 р.)    Стаття 11.Обов'язкове проведення ауди-торської перевірки фінансової звітності підприємства, що приватизується (за виня-тком об'єктів малої приватизації).

 

            Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від не-щасного випадку на виробництві та про-фесійного        Стаття 26. Нагляд за діяльністю Фонду со-ціального страхування від нещасних випа-

ДКІВ

3) у разі потреби, крім щорічних аудитор-ських перевірок використання страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової діяльності Фонду

 

            захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09ю!999р.№П05-ХІУ (остання редакція №3421-IV (3421-15) від 09.02.2006 р.)      соціального страхування від нещасних ви-падків або окремих напрямів його роботи, діяльності робочих органів виконавчої ди-рекції Фонду. Перевірки проводяться за рахунок коштів Фонду.

 

            Закон України „Про відновлення плато-спроможності борж-ника або визнання йо-го банкрутом" від 14.05.1992 р. №2343-ХН     Стаття 11. Господарський суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов'язати боржника подати аудиторсь-кий висновок або провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, госпо-дарський суд може призначити проведен-ня аудиту за рахунок кредитора лише за згодою

7.

8.

9.

10. 11. Нормативний акт                                    Витяг

 

            Закон України „Про заставу"від 2.10.1992 р. № 2654-ХН (остан-няредакція№2801-ІУ(2801-15)від 06.09.2005 р.)            Стаття 12 При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балан-су або фінансового стану відповідної сто-рони договору застави та оцінка предмета застави відповідно до законодавства.

 

            Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.1997 р.№ 469/97-ВР (остання редакція№1929-ІУ(1929-15) від 29.06.2004 р.)     Стаття 38. Повнота і достовірність лікві-даційного балансу повинні бути підтвер-джені аудиторами.

 

            Закон України „Про угоди про розподіл продукції'" від 14.09.1999 р. №Ю39-Х1У(останняредак-ція№3370-ГУ(3370-15) від 19.01.2006 Р.) Стаття 25. Річний баланс і звітність Інвес-тора про діяльність, пов'язану з виконан-ням угоди про розподіл продукції, підля-гають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці.

 

            Закон України „Про цінні папери та фон-довий ринок" від 23.02.2006 р.Хе 3480-1У            Стаття 30. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником емітента (голо-вою виконавчого органу), аудитором та засвідчується печаткою емітента.

 

            Закон України „Про іпотечні облігації" від 22.12.2005 р.№3273-ІУ (остання редакція №3480-IV (3480-15) від 23.02.2006 Р>)          Стаття 7. На момент реєстрації випуску іпотечних облігацій відповідність розміру їх іпотечного покриття даним бухгалтер-ського обліку і фінансової звітності еміте-нта та вимогам цього Закону підтверджу-ється аудитором. Стаття 22. Управитель іпотечним покриттям структурованих іпо-течних облігацій виконує такі функції:

12.

13. 14, 15.       Нормативний акт                                    Витяг

 

                        2) забезпечує ведення реєстру власників структурованих іпотечних облігацій та ук-ладає договори з особою, яка здійснює де-позитарне обслуговування, обслуговую-чою установою і аудитором.

 

            Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9.07.2003 р. № 1058-ІУ (остання редакція № 32-У (32- ] 6) від 26.07.2006 р.)      Стаття 66. За рішенням голови Наглядової ради на розгляд її засідання виноситься питання про проведення перевірки діяль-ності Пенсійного фонду членами Наглядо-вої ради або незалежним аудитором (ауди-торською фірмою).

 

            Закон України „Про фінансово-кредитні механізми і управлін-ня майном при будів-ництві житла та опе-раціях з нерухомістю" від 19.06.2003 р.№ 978-1V     Стаття 43. Документи, що подаються для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН бухгалтерську звітність за останній звітний рік, підтверджену ау-дитором; бухгалтерську звітність на останню звітну дату перед поданням заяви на одержання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН.

 

            Закон України „Про кредитні спілки" від 20.12.2001 р.№2908-ПІ (остання редакція №3108-IV (3108-15) від 17.11.2005, ВВР, 2006 р.)           Стаття 22. Достовірність і повнота річної звітності кредитної спілки повинна бути підтверджена незалежним аудитором (ау-диторською фірмою), визначеним загаль-ними зборами кредитної спілки. Аудитор-ський висновок подасться Уповноважено-му органу та представляється загальним зборам кредитної спілки.

 

            Закон України „Про фінансові послуги та державне регулюван-ня ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. №2664-111 (остан-   Стаття 6. При укладенні договору юриди-чна або фізична особа мають право вима-гати у суб'єкта підприємницької діяльності надання балансу або довідки про фінансо-ве становище, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) а також бізнес-

 

Нормативний акт     Витяг

16.

17.       няредакція.№3201-IV (3201-15) від 15.12.2005 р.)           план, якщо інше не передбачене законо-давством України

 

            Закон України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інве-стиційні фонди) від 15.03.2001р. №2299-Ш (остання редакція №3201-ІУ (3201-15) від 15.12.2005 р.)      Стаття 48. Компанія з управління актива-миІСІ

відкритого або інтервального типу зобо-в'язана не пізніше 30 квітня передати для реєстрації в Комісію проспект емісії цін-них паперів 1СГ на поточний рік із внесе-ними до нього змінами відповідно до ре-зультатів діяльності ІСІ за попередній рік. Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ відповідно до результатів діяльності за попередній рік розробляються компанією 3 управління активами та підтверджуються зберігачем і аудитором (аудиторською фі-рмою).

 

            Закон України „Про режим іноземного ін-вестування" від 19.03.1996 р. №93/96-ВР (остання редакція №762-1У(762-15)від 15.05.2003 р.)            Стаття 10. Усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок дій, зазначених у статті 9 та частині пер-шій цієї статті, повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки, підтверджених ау-дитором чи аудиторською фірмою.

Додаток А.2 Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)

(затвердженні Рішенням Аудиторської палати України 27.09.2007 № 182/5)

1.         Завдання з надання впевненості

1.1.      Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.2.      Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.3.      Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансо-во'і інформації:

 

•          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);

•          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потуж-ностей;

•          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управлін-ня;

•          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулю-вання та оплати праці персоналу;

•          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом;

•          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);

•          оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підпри-ємств;

•          оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;

•          оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);

•          оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;

•          економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судо-вого експерта);

•          оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного сві-доцтва оцінювача);

•          оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;

•          оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарськійдіяльності;

•          здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;

•          перевірка прогнозної фінансової інформації;

•          інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

2.         Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг

2.2.      Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.

2.3.      Завдання з підготовки фінансової інформації.

3. Інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України «Про аудиторську діяльність»

3.1.      Ведення бухгалтерського обліку.

3.2.      Складання фінансових звітів.

3.3.      Відновлення бухгалтерського обліку.

3.4.      Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

 

•          обрання облікової політики;

•          встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

•          організація бухгалтерського обліку;

•          консолідація фінансової звітності;

•          трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;

•          інші види консультацій з питань обліку та звітності.

 

3.5.      Консультації з питань системи внутрішнього контролю.

3.6.      Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового об-ліку та податкової звітності.

3.7.      Складання податкових декларацій та звітів.

3.8.      Консультаціїз питань застосування інформаційних технологій.

3.9.      Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

 

•          правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;

•          організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебу-дова, розробка ново'і системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;

•          інформаційного забезпечення управління - консультування з питань вибору про-грамних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контро-лю (аудиту), розробка схем документообороту, форм внутрішніх документів і напря-мів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпекибізнесутощо;

•          управління грошовими потоками, інвестиційної політики.

3.10.    Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та

здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила,

посадові інструкцїі, документи системи стимулювання персоналу тощо).

З.П.Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що

належать до професійної компетенції аудиторів.

3.12. Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.

З.ІЗ.Інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам ауди-торської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України.

4. Організаційне та методичне забезпечення аудиту

4.1.      Розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо).

4.2.      Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів.

4.3.      3дійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг.

Додаток А.3

Вихідні дані про залишки та обороти по рахунках обліку

Оборотно-сальдова відомість по рахунках BAT „Екран” за 200Х рік

Рахунок          Сальдо на початок періоду  Обороти за період    Сальдо на кінець пе-ріоду

Код     назва   Дебет  Кредит           Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

10        Основнізасоби          845246,36                  11770,56         310,53 856706,39       0,00

104      Машини та облад-нання     804381,91                  10170,56                    814552,47       0,00

105      Транспортнізасо-би  32939,25                                            32939,25         0,00

106      Інструменти, при-шщитаінвентар  7925,20                      1600,00           310,53 9214,67           0,00

11        Інші необоротні матеріальні активи           23829,96                    1831,79           62,53   25599,22         0,00

111      Бібліотечні фонди     355,70             88,00   61,70   382,00 0,00

112      Малоціннінеобо-ротніматеріальні активи 21079,92                    1743,79           0,83     22822,88         0,00

117      Інші необоротні матеріальні активи           2394,34                                              2394,34           0,00

12        Нематеріальні активи           17966,31                    14515,18         4500,00           27981,49         0,00

123      Права на комер-ційні позначення  3355,00                                              3355,00           0,00

127      Інші нематеріальні активи   14611,31                    14515,18         4500,00           24626,49         0,00

13        Знос (амортизація) необоротнихакти-вів:             272201,60       4552,45           95636,03         0,00            363285,18

131      Знос основних за-собів                   239647,64       139,92 89047,02         0,00     328554,74

132      Зносіншихнеобо-ротнихматеріаль-нихактивів                 23829,96         62,53   1831,79           0,00            25599,22

133      Накопичена амор-тизація нематеріа-пьнихактивів                     8724,00           4350,00           4757,22            0,00     9131,22

15        Капітальні інвес-тиції                                  28117,53         28117,53         0,00     0,00

152      Придбанш (виго-товлення                          11770,56         11770,56         0,00     0,00

1521    Придбання основ-нихзасобів                                 11770,56         11770,56         0,00     0,00

153      Придбанш (виго-товлення) основ-нихзасобів                             1831,79           1831,79           0,00     0,00

1531    Придбанш інших необоротних ак-тивів                            1831,79           1831,79           0,00     0,00

154      Придбання (ство-рення) нематеріа-пьних активів                                  14515,18         14515,18         0,00            0,00

1541    Придбання нема-теріальних активів                                 14515,18         14515,18         0,00     0,00

20        Виробничі запа-си    236180,55                  5925726,26     5577357,28     584549,53       0,00

201      Сировина й мате-ріали        32379,20                    126467,64       132103,76       26743,08         0,00

202      Купівельні напів-фабрикатитаком-плектуючи вироби    185798,37                  5724643,25     5377625,03            532816,59       0,00

203      Паливо           1540,92                      26478,24         26394,15         1625,01           0,00

204      Тарайтарнімате-ріали           50,00                          50,00   0,00     0,00

206      Матеріали, пере-цані в переробку                         2341,00           2341,00           0,00     0,00

207      Запаснічастини         16267,20                    44589,72         37632,17         23224,75         0,00

209      Інші матеріали           144,86             1206,41           1211,17           140,10 0,00

22        Малоцінніта

швидкозношувані

предмети       471,49             15430,68         13014,06         2888,11           0,00

23        Виробництво                                    3603701,07     3603701,07     0,00     0,00

24        Брак у виробни-цтві                        56,66   56,66   0,00     0,00

26        Готова продук-ція                            3152266,40     3152266,40     0,00     0,00

28        Товари           873,11             3600,89           2779,21           1694,79           0,00

289      Транспортно-заготівельні    873,11             3600,89           2779,21           1694,79           0,00

2891    Транспортно-заготівельні    173,03             1129,02           1063,22           238,83 0,00

2892    Транспортно-заготівельні    36,37               637,09 587,58 85,88   0,00

2897    Транспортно-заготівельні    663,71             1834,78           1128,41           1370,08           0,00

30        Каса    125,90             672509,00       672522,18       112,72 0,00

301      Касавнаціональ-ній валюгі  125,90             672509,00       672522,18       112,72 0,00

31        Рахунки в бан-ках     1116,33                      5182577,39     5180263,99     3429,73           0,00

311      Поточнірахункив національній ва-шоті     1116,33                      5182577,39     5180263,99     3429,73            0,00

312      Поточнірахункив іноземній валюті                        14090,70         14090,70         0,00     0,00

33        Інші кошти                             17589,63         17589,63         0,00     0,00

331      Грошовідокумен-тивнаціональній валюгі                         3000,45           3000,45           0,00     0,00

333      Грошові кошти в цорозі в націона-пьній валюті                          14589,18         14589,18         0,00     0,00

36        Розрахунки з по-купцями та замо-вниками          497566,18                  5672507,97     6038767,27            131306,88       0,00

361      Розрахунки з віт-чизняними покуп-цями  497566,18                  5668712,20     6038755,42     127522,96            0,00

362      Розрахунки з іно-земними покупця-ми                             3795,77           11,85   3783,92           0,00

37        Розрахунки з різ-ними дебіторами 330868,59                  681464,53       631482,87       380850,25       0,00

371      Розрахункизави-цаними аеансами 320201,68                  640338,17       582672,60       377867,25       0,00

3711    Розрахункизави-цаними авансами            320201,68                  640338,17       582672,60       377867,25            0,00

3712    Розрахункизави-цаними авансами                                    14090,70         14090,70         0,00     0,00

372      Розрахунки з підз-вітними особами                       128,09 8024,58           7896,49           0,00     0,00

3721    Розрахунки з підз-вітними особами                       128,09 8024,58           7896,49           0,00     0,00

377      Розрахунки з ін-шимидебіторами   10795,00                    33101,78         40913,78         2983,00           0,00

3771    Розрахунки з ін-шимидебіторами   10795,00                    33101,78         40913,78         2983,00           0,00

3772    Розрахунки з ін-шимидебіторами                           10776,79         10776,79         0,00     0,00

39        Витрати майбутніх періодів 1403,70                      7080,08           5894,32           2589,46           0,00

44        Нерозподшені прибугки (непо-кригізбитки)                     1018830,3

7          6071,00                      0,00     1012759,37

441      Прибутокнероз-поділений              1018830,3

7          6071,00                      0,00     1012759,37

443      Прибугок, викори-станийузвітному періоді          800,00             6071,00                      6871,00           0,00

47        Забезпечення майбутніх витрат і платежів                       21214,49                    30056,66         0,00            51271,15

471      Забезпечення ви-платвідпусток                 21214,49                    30056,66         0,00     51271,15

50        Довгосгроковіпо-зики                     147736,35       1552003,34     1404266,99     0,00     0,00

501      Довгосгрокові

кредитибанківу нац. валкиі             147736,35       1552003,34     1404266,99     0,00     0,00

54        Відстрочені подат-ковізобов’язання                      18749,00                    1345,00           0,00     20094,00

60        Короткострокові позики                  131320,00       194520,00       122700,00       0,00     59500,00

601      Короткострокові кредитибанківу нац. валкиі                   131320,00       194520,00       122700,00       0,00            59500,00

61        Поточназаборго-ваністьзадовго-строковими 30-бов’язаншми                          685600,00       757577,62            0,00     71977,62

611      Поточназаборго-ваністьзадовго-строковими 30-бов’язаншмив нац. валкиі                           685600,00            757577,62       0,00     71977,62

63        Розрахункизпос-тачальниками та підрядниками             96262,00         3589852,08     3624717,65     0,00            131127,57

631      Розрахункизвіт-чизняними поста-чальниками                89192,00         3568661,09     3607766,51     0,00            128297,42

632      Розрахункизіно-земними постача-льниками                    7070,00           21190,99         16951,14         0,00            2830,15

64        Розрахункизапо-датками й плате-жами                144972,95       1349622,09     1313668,83     0,00            109019,69

641      Розрахункизапо-

датками                      98840,82         1128067,03     1075598,46     0,00     46372,25

6411    Прибу-жовий по-цаток                   4930,89           128420,00       129885,26       0,00     6396,15

6414    Місцеві податаи                    77,18   1216,35           1223,36           0,00     84,19

6415    ПДВ                94946,97         991841,68       938418,84       0,00     41524,13

6416    Подагокнаприбу-ток            114,22             1518,00                      1632,22           0,00

6418    Розрахунки по ін-ших податках      1000,00                      5071,00           6071,00           0,00     0,00

642      Розрахункизаобо-в'язковими плате-жами                        718,08 718,08 0,00     0,00

6426    Розрахунки по ін-шихзобов'язаннях                                  718,08 718,08 0,00     0,00

643      Подажовізобов'я-зання        7229,33                      132445,61       139353,58       321,36 0,00

644      Податковий кредш               53361,46         88391,37         97998,71         0,00     62968,80

6441    Податковий кредш               53361,46         88391,37         97998,71         0,00     62968,80

65        Розрахунки за страхування              14599,45         340141,88       342092,10       0,00     16549,67

651      Запенсійнимза-безпеченням                      13694,38         292596,28       294377,38       0,00     15475,48

652      Засоціальним страхуванням            169,30             19558,60         19677,74         50,16   0,00

653      За страхуванням на випадокбезробіття                 439,01 13642,00         13751,16         0,00     548,17

656      За страхуванням від нещасних ви-падків              635,36 14345,00         14285,82         0,00     576,18

66        Розрахунки з опла-типраці              29502,45         850437,15       858487,39       0,00     37552,69

661      Розрахункизаза-робітаою платою              29502,45         850437,15       858487,39       0,00     37552,69

662      Розрахункизде-понентами                          643,69 673,69 0,00     30,00

68        Розрахункизаріз-ними операціями             60259,82         1678229,22     1630853,51     0,00     12884,11

681      Розрахункизаава-нсами одержаними                    43376,00         896961,09       855513,32       0,00            1928,23

6811    Розрахункизаава-нсами одержаними                    43376,00         896961,09       855513,32       0,00            1928,23

683      Внутрішньогоспо-дарські розрахунки                    13589,35         616908,59       608490,97       0,00            5171,73

684      Розрахункизана-рахованими відсо-гками 97,92               45661,54         47602,36         0,00     1842,90

6841    Розрахункизана-рахованими відсо-гками 97,92               45661,54         47602,36         0,00     1842,90

685      Розрахункизін-шими кредиторами             3392,39           118698,00       119246,86       0,00     3941,25

6852    Розрахункизін-шими кредиторами             1641,99           96861,06         98112,00         0,00     2892,93

6855    Розрахунки по ви-конавчих                        1750,40           21836,94         21134,86         0,00     1048,32

70        Доходивідреалі-зації                         5660208,44     5660208,44     0,00     0,00

701      Дохідвідреалізації готовоїпродукції                         4172078,64     4172078,64     0,00     0,00

703      Дохідвідреалізації робітіпослуг                                1488129,80     1488129,80     0,00     0,00

71        Інший операцій-нийдохід                           13090,58         13090,58         0,00     0,00

712      Дохідвідреалізації

іншихоборотних

актавів                                   5899,74           5899,74           0,00     0,00

714      Дохідвідопера-

ційноїкурсовоїрі-

зниці                          120,84 120,84 0,00     0,00

719      Іншідоходивід

операційноїдіяль-

ності                           7070,00           7070,00           0,00     0,00

73        Іншіфінансовідо-ходи                                  71,55   71,55   0,00     0,00

732      Відсоткиодержані                             71,55   71,55   0,00     0,00

79        Фінансовірезуль-тати                                  4597331,69     4729019,21     0,00     131687,52

791      Результат опера-ційноїдіяльності                           3617180,64     4716840,37     0,00     1099659,73

792      Результатфінансо-вихоперацій                               47876,64         71,55   47805,09         0,00

793      Результат іншої

звичайноїдіяльно-

сті                               932274,41       12107,29         920167,12       0,00

90        Собівартістьреалі-зації                                 3615838,17     3615838,17     0,00     0,00

901      Собівартістьреалі-

зованоїготової

продукції                                3161325,51     3161325,51     0,00     0,00

903      Собівартістьреалі-зована них робіт і послуг                                 454512,66       454512,66       0,00     0,00

91        Загальновиробничі витрати                                   520751,19       520751,19       0,00     0,00

92        Адмшістративні витрати                             709447,28       709447,28       0,00     0,00

93        Витратиназбуг                                  186668,50       186668,50       0,00     0,00

94        Інші витрати опе-раційноїдіяльності                                 36158,63         36158,63         0,00     0,00

943      Собівартістьреалі-

зованихвиробни-

чихзапасів                             4849,45           4849,45           0,00     0,00

945      Втрати від опера-ційноїкурсовоїрі-зниці                           206,25 206,25 0,00     0,00

948      Визнаніппрафи, пені, неустойки                            275,86 275,86 0,00     0,00

949      Інші витрати опе-раційноїдіяльності                                 30827,07         30827,07         0,00     0,00

95        Фінансовівшрати                              47556,03         47556,03         0,00     0,00

951      Відсоткизакредит                             44730,95         44730,95         0,00     0,00

952      Інші фінансові ви-трати                               2825,08           2825,08           0,00     0,00

97        Інші витрати                         320,61 320,61 0,00     0,00

976      Списанш необоро-тнихактивів                              320,61 320,61 0,00     0,00

98        Подагокнаприбу-ток                                    1345,00           1345,00           0,00     0,00

981      Подагокнаприбу-

токвідзвичайної

ціяльності                              1345,00           1345,00           0,00     0,00

                        1955648,48     1955648,48     50630562,50   50630562,50   2017708,57     2017708,57

Додаток А.4

Аналітичний баланс

Стаття            Код ряд ка      За даними балансу   За аналітичними даними     Відхи-лення,

гр.3 -гр.6

 

           

           

            раху-нок         зали-шок, грн.           залишок, тис. грн.    

 

1          2          3          4          5          6          7

І.Необоротні активи                                                           

Немат. активи: залишкова ва-ртість           .010     0,0                   0,0       0,0       0,0

первісна вартість*    .011                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

знос    .012                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Незавершене будівництво   .020                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Осн.засоби:   залишкова   вар-тість            .030     0,0                   0,00     0,0       0,0

первісна вартість*    .031                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

знос    .032                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Довгостр.   інвест:за  методом участі         .040                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

інші фінансові інвестиції       .045                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Довгост.   дебітор.   заборгова-ність          .050                            0,00     0,0       0,0

Стаття            Код ряд ка      За даними балансу   За аналітичними даними     Відхи-лення,

гр.3 -гр.6

 

           

           

            раху-нок         зали-шок, грн.           залишок, тис. грн.    

 

                                                                      

                                                                      

Відстрочені податкові акгиви          .060                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Інші необорот акгиви           .070                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Усього за розділом I .080     0,0                   0,0       0,0       0,0

Виробничі запаси     .100                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Тварини на вирощуванні і ві-дгодівлі        .110                            0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Незавершене виробництво .120                            0,00     0,0       0,0

                                                           0,0      

                                                                      

Готова продукція      .130                            0,00     0,0       0,0

                                                           0,0      

                                                                      

Товари           140                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Векселі одержані       150                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Дебітор. заборг.: чиста реалі-зац.варт.       160      0,0                   0,00     0,0       0,0

первісна вартість*    161                             0,00     0,0       0,0

           

                                                          

Стаття            Код ряд ка      За даними балансу   За аналітичними даними     Відхи-лення,

гр.3 -гр.6

 

           

           

            раху-нок         зали-шок, грн.           залишок, тис. грн.    

 

                                                                      

                                                                      

резерв сумнівних боргів       162                             0,00     0,0       0,0

           

                                                          

                                                                      

Дебіт.заборг. з бюджетом    170                             0,00     0,0       0,0

           

                                                          

                                                                      

за виданими авансами         180                             0,00     0,0       0,0

           

                                                          

                                                                      

                                                                      

з нарахованих доходів          190                             0,00     0,0       0,0

           

                                                          

                                                                      

із внутрішних розрахунків    200                             0,00     0,0       0,0

           

                                                          

                                                                      

інша поточна дебітор. забор-гов     210                             0,00     0,0       0,0

           

                                               0,0      

                                                                      

                                                                      

поточні фінансові інвестиції            220                             0,00     0,0       0,0

           

                                                          

                                                                      

                                                                      

Грошові кошти в нац. валюті          230                             0,00     0,0       0,0

           

                                                          

                                                                      

                                                                      

в іноземній валюті    240                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Стаття            Код ряд ка      За даними балансу   За аналітичними даними     Відхи-лення,

гр.3 -гр.6

 

           

           

            раху-нок         зали-шок, грн.           залишок, тис. грн.    

 

Інші оборотні акгиви            250                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Всього за розділом II            260      0,0                   0,00     0,0       0,0

Ш.Витрати майбутніх пері-одів      270                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Баланс            280      0,0                   0,00     0,0       0,0

Статутний (капітал)  300                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

Пайовий капітал       310                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

Додатковий   вкладений   капі-тал 320                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Інший додатковий капітал   330                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Резервний капітал    340                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Нерозподілений прибуток:  350                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Неоплачений капітал           360                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Вилучений капітал   370                             0,00     0,0       0,0

Стаття            Код ряд ка      За даними балансу   За аналітичними даними     Відхи-лення,

гр.3 -гр.6

 

           

           

            раху-нок         зали-шок, грн.           залишок, тис. грн.    

 

                                                                      

Усього за розділом 1 380      0,0                   0,0       0,0       0,0

Забезпечення   виплат   персо-налу           400                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Інші забезпечення     410                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Цільове фінансування          420                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Усього за розділом II            430      0,0                   0,00     0,0       0,0

Довгострокові кредити банків        440                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Довгостр.фінанс.                 зо-бов’язання 450                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Відстрочені податк. зобов"яз           460                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

Інші довгостр. зобов’язання            470                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Усього за розділом III           480      0,0                   0,00     0,0       0,0

Короткострокові кредити ба-нків   500                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Поточ.заборг.за довго-стрлобов.    510                             0,00     0,0       0,0

Стаття            Код ряд ка      За даними балансу   За аналітичними даними     Відхи-лення,

гр.3 -гр.6

 

           

           

            раху-нок         зали-шок, грн.           залишок, тис. грн.    

 

                                                                      

Векселі видані           520                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Кред. заборгован. за тов,роб           530                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

з одержаних авансів 540                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

з бюджетом   550                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

з позабюдж. платежів          560                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

зі страхування           570                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

з оплати праці           580                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

з учасниками 590                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

                                                                      

із внутрішніх розрахунків     600                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Інші поточні зобов’язання   610                             0,00     0,0       0,0

Стаття            Код ряд ка      За даними балансу   За аналітичними даними     Відхи-лення,

гр.3 -гр.6

 

           

           

            раху-нок         зали-шок, грн.           залишок, тис. грн.    

 

                                                                      

Усього за розділом IV          620      0,0                   0,00     0,0       0,0

Доходи майбутніх періодів  630                             0,00     0,0       0,0

                                                                      

                                                                      

Баланс            640      0,0                   0,00     0,0       0,0

Додаток А.5

Аналітичний Звіт про фінансові результати

 

За        За аналітичними даними    

Стаття            Код     дани

ми

Звіту    алгоритм розра-хунку          сума, грн.       тис.грн.          Відхи-лення

Доход (вируч-ка)від реалізації продукц      .010                 сума701-703  0,00     0,0       0,0

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

ПДВ    .015                 ПДВ,   що   врахо-вано  в  сумі ряд. 010    0,00     0,0       0,0

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

Акцизний збір           .020                 оборотзарах.              0,0       0,0

            .025                                        0,0       0,0

Інші вирахування з доходу   .030                 оборотзарах.              0,0       0,0

Чистий дохід від реалізації продук-ЦІЇ       .035     0,0                   0,00     0,0       0,0

Собівартість реа-лізованої продук-ЦІЇ       .040                 сума901-903  0,00     0,0       0,0

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

Валовий: прибуток   .050     0,00                 0,00     0,0       0,0

збиток .055     0,00                 0,00     0,0       0,0

Інші       операційні доходи  .060                 всього 0,00     0,0       0,0

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

                                   оборотзарах.                         

За        За аналітичними даними

 

Стаття            Код     дани

ми

Звіту    алгоритм розра-хунку          сума, грн.       тис.грн.          Відхи-лення

Адміністративні витрати     .070                 Оборот за рах.92                   0,0       0,0

Витрати на збут        .080                 Оборот за pax. 93                  0,0       0,0

Інші       операційні витрати            .090                 сума оборотів за рах.941-949          0,00     0,0       0,0

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

Фін.результ.від операц. діял: при-буток     100      0,0                   0,00     0,0       0,0

збиток 105      0,0                   0,00     0,0       0,0

Дохід від участі в капіталі     110                  Оборот              за

рах.721-723               0,0       0,0

Інші фінансові до-ходи         120                  всього 0,00     0,0       0,0

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

Інші доходи    130                  всього 0,00     0,0 |         0,0

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

Фінансові витрати    140                  всього 0,00     0,0 |         0,0

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

Витрати від участі в капіталі           150                  Оборот за рах.961-963                     0,0       0,0

Інші витрати  160                  всього 0,00     0,0       0,0

            оборотзарах.             

 

            оборотзарах.             

 

Фін.результ.від звич.діял: прибу-ток          170      0,0                   0,00                 0,0

            175      0,0                   0,00                 0,0

За        За аналітичними даними

 

Стаття            Код     дани

ми

Звіту    алгоритм розра-хунку          сума, грн.       тис.грн.          Відхи-лення

збиток                                                          

Податок на прибу-ток від звич діяльн       180                  всього             0,0       0,0

Фін.результати від звич.діял:прибуток       190      0,0                   0,00     0,0       0,0

збиток 195      0,0                   0,00     0,0       0,0

Надзвичайні:   до-ходи         200                  оборотзарах.75                      0,0       0,0

витрати          205                  Оборотзарах.99                     0,0       0,0

Податки з надзви-чайного прибутку         210                  всього             0,0       0,0

Чистий:    прибу-ток 220      0,0                   0,00     0,0       0,0

збиток 225      0,0                   0,00     0,0       0,0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показ-ника  Код     Зада-ними звіту        алгоритм розрахунку            сума, грн.       тис. грн.            Відхи-лення

Матеріальні затрати  230                  всього 0,00     0,0       0,0

            оборот     за pax.                   

 

            оборот     за pax.                   

 

Витрати на оплату праці     240                  всього 0,00     0,0       0,0

Відрахування на соц.заходи            250                  оборот     за pax.                    0,0       0,0

 

           

           

            оборот     за pax.                   

           

 

           

           

            всього 0,00    

           

 

            оборот     за pax.                   

 

            оборот     за pax.                   

 

Амортизація  260                  всього 0,00     0,0       0,0

Найменування показ-ника  Код     Зада-ними звіту        алгоритм розрахунку            сума, грн.       тис. грн.            Відхи-лення

            оборот за pax.                       

 

            оборот за pax.                       

 

            оборот за pax.                       

 

                                  

 

Інші операційні витрати      270                  всього 0,00     0,0 |        0,0

            оборот за pax.                       

 

            оборот за pax.                       

 

            оборот за pax.                       

 

Разом  280      0,0                   0,00     0,0 |        0,0

Додаток А.6

Пакет фінансових звітів для порівняння показників аналітичних та фактичних звітних форм BAT „Екран”

БАЛАНС

на        31 грудня       200Х р.

Форма№1      кодзаДКУД    |   1801001

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:                                 

залишкова вартість   010      9          19

первісна вартість      011      18        28

накопичена амортизація      012      9          9

Незавершене будівництво   020                  60

Основні засоби:                               

залишкова вартість   030      605      528

первісна вартість      031      869      882

знос    032      264      354

Довгострокові біологічні активи:                           

справедлива (залишкова) вартість  035                 

первісна вартість      036                 

накопичена амортизація      037                 

Довгострокові фінансові інвестиції:                                  

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        040                 

інші фінансові інвестиції       045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Відстрочені податкові активи         060                 

Інші необоротні активи        070                 

Усього за розділом I 080      614      607

II. Оборотні активи                         

Виробничі запаси     100      238      589

Поточні біологічні активи    110                 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3          4

Незавершеневиробництво  120                 

Готовапродукція       130                 

Товари           140                 

Векселіодержані        150                 

Дебіторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги:                                  

чиста реалізаційна вартість 160      498      131

первісна вартість      161      498      131

резерв сумнівних боргів       162                 

Дебіторська заборгованість за розрахун-ками:                            

з бюджетом   170      1          2

за виданими авансами         180      320      318

з нарахованих доходів          190                 

із внутрішніх розрахунків     200                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      11        3

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

в національній валюті          230      1          3

в іноземній валюті    240                 

Інші оборотні активи            250      7          1

Усього за розділом II            260      1076    1047

III. Витрати майбутніх періодів       270      1         

Баланс            280      1691    1657

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного пе-

РІОДУ

1          2          3          4

I. Власний капітал                           

Статутний капітал    300                 

Пайовий капітал       310                 

Додатковий вкладений капітал      320                 

Інший додатковий капітал   330                 

Резервний капітал    340                 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      1018    1144

Неоплачений капітал           360      (                )     (                )

Вилучений капітал   370      (                )     (                )

Усього за розділом I 380      1018    1144

II. Забезпечення таких витрат і плате-жів                        

Забезпечення виплат персоналу    400      21        51

Інші забезпечення     410                 

Цільове фінансування          420                 

Усього за розділом II            430      21        51

III. Довгострокові зобов’язання                            

Довгострокові кредити банків        440      148     

Інші довгострокові фінансові зо-бов’язання          450                 

Відстрочені податкові зобов’язання           460      19        20

Інші довгострокові зобов’язання    470                 

Усього за розділом III           480      167      20

IV. Поточні зобов’язання                           

Короткострокові кредити банків    500      131      60

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями   510                  72

Векселі видані           520                 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      98        134

Поточні зобов’язання за розрахунками:                           

з одержаних авансів 540      43        2

з бюджетом   550      100      48

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець

звітного пе-

ріоду

1          2          3          4

з позабюджетних платежів  560                 

зі страхування           570      14        17

з оплати праці           580      30        38

з учасниками 590                 

із внутрішніх розрахунків     600      14        5

Інші поточні зобов’язання   610      55        66

Усього за розділом IV          620      485      442

V. Доходи майбутніх періодів         630                 

Баланс            640      1691    1657

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за         рік       200Х р.

Форма № 2 Код за ДКУД    1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття            Код ря-

дка      За звітний період      За попередній період

Доход (виручка) від реалізації про- 010      5660    6062

Податок на додану вартість 015      943      1010

Акцизний збір           020                 

            025                 

Інші вирахування з доходу   030                  56

Чистий доход (виручка) від реаліза-          035      4717    4996

Собівартість реалізованої продукції            040      3616    4391

Валовий:

Прибуток       050      1101    605

збиток 055                 

Інші операційні доходи        060      12        50

Адміністративні витрати     070      709      591

Витратиназбут          080      187      160

Інші операційні витрати      090      36        145

Фінансові результати від опера-ційноїдіяльності: 100      181     

збиток 105                  241

Доход від участі в капіталі   110                 

Інші фінансові доходи          120                 

Інші доходи    130                 

Фінансові витрати    140      48        51

Витрати від участі в капіталі           150                 

Інші витрати  160                 

Фінансові результати від зви-чайної діяльності до оподатку-вання:

прибуток        170      133     

збиток 175                  292

Податок на прибуток від звичайної           180      1          -9

Стаття            Код ря-

дка      За звітний період      За попередній період

діяльності      

Фінансові результати від зви-чайноїдіяльності:

прибуток        190      132     

збиток 195                  283

Надзвичайні:

доходи            200                 

витрати          205                 

Податки з надзвичайного прибутку           210                 

Чистий:

прибуток        220      132     

збиток 225                  283

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника    Код рядка       За звітний пері-

од        За поперед-ній період

Матеріальні затрати  230      2785    3651

Витрати на оплату праці     240      845      692

Відрахування на соціальні заходи   250      317      258

Амортизація  260      96        95

Інші операційні витрати      270      500      458

Разом  280      4543    5154

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті   Код рядка       За звітний пері-

од        За поперед-ній період

1          2          3          4

Середньорічна кількість простих акцій      300                 

Скоригована середньорічна кіль-кість простих акцій      310                 

Чистий прибуток (збиток) на од-ну просту акцію           320                 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію           330                 

Дивіденди на одну просту акцію    340                 

Додаток А.7 Інформація щодо систем сертифікації аудиторів в різних краї-

нах

Країна Нормативні акти. що визначають статус аудитора          Вимоги до претендентів на набуття статусу аудитора (окрім складання іспиту) Документ, що засвідчує

статус аудитора

США   Постанова АІСРА „Про аудит балансів" 1917 р.  вища освіта за фахом, стаж практичноїроботи понад 1 рік       ліцензія

Англія Серія Законів про компанії 1844 р. вища освіта за фахом, стаж практичної роботи понад не менше 3 років   атестат, ліцензія

Швеція           Закон „Про аудиторів" 18.05.1995 р.          громадянство Швеці'і або кра'ін ЄС, не банкрут, не має заборони на господарську діяльність, 3 роки стажу за економічним спрямуванням   атестат затверджено-го чи

уповноваже-ного аудитора

Японія            Комерційний кодекс 1890 р.. „Закон про дипломованих бухгалтерів СРА" 1948 р.    вища освіта, зареєструватися як СРА (дипломований суспільний бухгалтер), 3 роки практичного досвіду         диплом

Франція          Закон „Про комісарів по рахунках" 27.07.1867 р.  вищаосвітаабо15років роботи за фахом, обов'язкове проходження стажування       диплом

експерта-

бухгалтера,

свідоцтво

комісара по

рахунках

Німеччи-на    Постанова „Про порядок виконання новели до акціонерного права" 19.09.1931р.    вища освіта за фахом або 10 років роботи асистентом аудитора, 6 років практики в галузі, а останні 4 з виконанням контрольних функцій           кваліфікацій-ний

сертифікат та складання присяги

Польща           Закон „Про перевірку і         вища освіта, досвід бухгалтерської роботи не       Кваліфікацій-ний атестат та

Кра'іна            Нормативні акти.      Вимоги до претендентів на Документ, що

            що визначають          набуття статусу аудитора     засвідчує

            статус аудитора         (окрім складання іспиту)      статус

                                   аудитора

            оприлюднення          менше 2 років відпрацювати           ліцензія

            фінансових звітів.      стажування   

            аудиторівтаїх            

            сам оврядування"                

            19.10.1991р.             

Росія   Федеральний закон  економічна або юридична   кваліфікацій-

            „Про аудиторську      освіта (вища чи середня       ний атестат

            діяльність"№119        спеціальна),стаж не менше 5          аудитора 2

            від 07.08.2001р.         років, причому 3 останні за типів та

                        фахом  ліцензія

Білорусь         Закон Діро     вища юридична чи   кваліфікацій-

            аудиторську   економічна освіта, стаж       ний атестат та

            діяльність"      практичної роботи не менше          ліцензія

            листопад 1994 р.       5 років           

Азербай-        Закон  вища юридична чи   аудиторська

джан   Азербайджанської     економічна освіта, стаж       ліцензія

            Республіки „Про        практичної роботи не менше         

            аудиторську   5 років           

            службу" 16вересня 1994 р.             

Україна           Закон України „Про  вища економічна або            сертифікат

            аудиторську   юридична освіта, (документ),         типу А,Б

            діяльність"      про здобуття якої визнається         

            22.04.1993 р.  в Україні, 3-річний досвід   

                        безперервної роботи           

                        ревізором, бухгалтером.      

                        юристом, фінансистом,       

                        економістом, асистентом    

                        Аудитора      

Додаток Б (до теми 2) ДодатокБ.1 СТАТУТ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Аудиторська палата України (далі - АПУ) є незалежним орга-ном, створеним згідно з Законом України "Про аудиторську діяль-ність" для забезпечення регулювання і вдосконалення аудиторської ді-яльності в Україні як системи незалежного фінансового контролю.

1.2.      АПУ функціонує на засадах самоврядування і здійснює свою діяльність на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів та цього Статуту.

1.3.      АПУ є юридичною особою, веде відповідний облік та звіт-ність, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в бан-ках, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, може набувати майнові та немайнові права, виступати засновником та учасником ін-ших юридичних осіб, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності рухоме та нерухоме майно, що необхідне їй для виконання статутних завдань та організації своєї діяльності.

1.4.      АПУ набуває повноважень юридичної особи з дня реєстрації її у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та цього Статуту.

1.5.      АПУ є неприбутковою організацією. У своїй діяльності АПУ не переслідує комерційних цілей і не має на меті отримання прибутку.

1.6.      Найменування:

українською мовою:

повне - Аудиторська палата України;

скорочене - АПУ;

російською мовою:

повне - Аудиторская палата Украиньі;

скорочене - АПУ;

англійською мовою:

повне - The Auditors' Chamber of Ukraine;

скорочене - The AChU

1.7.      Місцезнаходження АПУ - м. Київ.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ АПУ

2.1. Повноваження АПУ визначаються Господарським кодексом

України, Законом України "Про аудиторську діяльність", цим Стату-том та іншими нормативно-правовими актами України.

2.2.      Завданням АПУ є методологічне і нормативно-правове забез-печення аудиту в Україні, регулювання та контроль аудиторської дія-льності.

2.3.      Для виконання статутних завдань АПУ здійснює такі повно-важення:

 

2.3.1.   затверджує стандарти аудиту та визначає перелік послуг, які можуть надавати аудитори відповідно до стандартів аудиту;

2.3.2.   здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

2.3.3.   здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;

2.3.4.   регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) у процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необ-хідності застосовує до них стягнення;

2.3.5.   розглядає скарги на діяльність окремих аудиторів (аудитор-ських фірм) з питань ії компетенції;

2.3.6.   визначає порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків у ви-гляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одно-го року або анулювання сертифіката, виключення з Реєстру;

2.3.7.   здійснює організацію взаємодії між суб'єктами аудиторської діяльності, координацію їх взаємовідносин з державою в особі ії орга-нів;

2.3.8.   бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України;

2.3.9.   готує пропозиції з питань регулювання аудиторської діяль-ності в Україні та вносить їх до органів державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктів законодавчої ініціативи, інших суб'єктів владних повноважень, аудиторського та наукового загалу;

2.3.10. сприяє виданню нормативних, методологічних та інших

матеріалів з питань аудиторської діяльності;

2.3.11. розробляє та затверджує локальні нормативні акти АПУ;

2.3.12. затверджує порядок сертифікації аудиторів, порядок про-довження терміну чинності сертифікатів аудиторам України та, за по-годженням з Національним банком України, порядок сертифікації та порядок продовження терміну чинності сертифікатів аудиторам, які здійснюватимуть аудит банків;

2.3.13. здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, та продовження терміну чинності сертифі-катів аудиторам України;

2.3.14. встановлює та затверджує розмір плати за проведення сер-тифікації осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, за продовження терміну чинності сертифікатів аудиторам України, за включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

 

2.3.15. затверджує програми підготовки аудиторів та, за пого-дженням з Національним банком України, програми підготовки ауди-торів, які здійснюватимуть аудит банків;

2.3.16. здійснює програмне та методичне забезпечення удоскона-лення професійних знань аудиторів України;

2.3.17. затверджує програми науково-методологічної, інформа-

ційно-методичної, експертної роботи і викладацької діяльності членів

АПУ та кошториси програм;

2.3.18. затверджує Регламент АПУ;

2.3.19. створює на території України регіональні відділення АПУ, визначає їх повноваження і контролює їх діяльність;

2.3.20. веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, визначає по-рядок його ведення та забезпечення;

2.3.21. бере участь у роботі національних та міжнародних органі-зацій з питань аудиту;

2.3.22. здійснює організаційні заходи щодо скликання та прове-дення з'їзду аудиторів України;

2.3.23. здійснює інші повноваження, передбачені Законом Украї-ни "Про аудиторську діяльність" та цим Статутом.

 

2.4.      Перелік повноважень АПУ, визначений пунктом 2.3 цього Статуту, не є вичерпним.

2.5.      АПУ щорічно отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи за формою, затвердженою АПУ, здій-снює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену ін-формацію про стан аудиторської діяльності в Україні.

2.6.      АПУ для реалізації повноважень організовує:

2.6.1.   за погодженням з Міжнародною федерацією бухгалтерів переклад на державну мову, експертизу, редагування та видання стан-дартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів;

2.6.2.   переклад матеріалів з питань бухгалтерського обліку та ау-диту, що надходять до АПУ від Міжнародної федерації бухгалтерів, Європейської федерації бухгалтерів малого та середнього бізнесу, ін-ших міжнародних організацій та міжнародних науково-практичних конференцій;

2.6.3.   розробку, затвердження та оприлюднення програм підгото-вки аудиторів, програм кваліфікаційних іспитів для отримання серти-фікату аудитора, програм сертифікації аудиторів в Україні, програм постійного обов'язкового підвищення кваліфікації аудиторів в Україні, програм удосконалення професійних знань аудиторів, тестів та ситуа-ційних завдань, науково-методичних роз'яснень з питань аудиту, форм річної звітності аудиторів про виконані ними роботи та інших докуме-нтів з питань організації та діяльності аудиторів та аудиторських фірм;

2.6.4.   розробку, впровадження та супроводження програмного за-безпечення для ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, бази даних сертифікованих аудиторів України, прийняття, перевірки, аналі-зу та узагальнення звітів аудиторських фірм та аудиторів про виконані ними роботи.

 

2.7.      АПУ забезпечує розробку, затвердження, видання та впрова-дження в практику аудиторської діяльності стандартів аудиту.

2.8.      АПУ вирішує питання методичного та фінансового забезпе-чення, організації та проведення контролю якості аудиторських послуг, дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог чинного за-конодавства, стандартів аудиту, норм професійної етики та рішень АПУ, а також заходів по забезпеченню незалежності аудиторів.

2.9.      АПУ надає, у окремо визначеному АПУ порядку, суб'єктам аудиторської діяльності офіційну інформацію щодо дотримання ними професійних стандартів.

2.10.    Для виконання своїх функцій, здійснення контролю якості

аудиторських послуг, дотримання аудиторськими фірмами та аудито-

рами вимог чинного законодавства, стандартів аудиту, норм професій-

ної етики, заходів по забезпеченню незалежності аудиторів, забезпе-

чення якості документів або прийнятих АПУ рішень АПУ може ство-

рювати експертні ради, комісії, робочі групи із числа членів АПУ та залучених фахівців, які не є членами АПУ.

2.11.    За виконання робіт, перелік яких затверджує АПУ, фахівцям відшкодовуються витрати згідно з кошторисом та/або виплачується винагорода в розмірах, затверджених АПУ, в межах чинного законо-давства.

2.12.    Для забезпечення прозорості фінансової сторони своєї дія-льності АПУ оприлюднює на власному сайті річний кошторис та звіти про його виконання не рідше одного разу на рік.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ АПУ

3.1.      АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.

3.2.      Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.

3.3.      Від державних органів делегують по одному представнику Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Мініс-терство економіки України, Державна податкова адміністрація Украї-ни, Національний банк України, Державний комітет статистики Украї-ни, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункова палата України та Головне контрольно-ревізійне управління України.

3.4.      До складу АПУ від аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторсь-кої діяльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій.

3.5.      Право аудиторів обирати представників до складу АПУ і бути обраними реалізується через рішення, які приймаються на з'їзді ауди-торів України.

3.6.      Порядок делегування представників до АПУ визначається ві-дповідно з'їздом аудиторів України, колегією державних органів або іншим вищим керівним органом.

3.7.      Призначення нових членів АПУ замість вибулих здійснюєть-ся у порядку, встановленому Законом України "Про аудиторську дія-льність".

3.8.      Повноваження члена АПУ можуть бути припинені достроко-во за рішенням органу, який його делегував.

4. ЧЛЕНИ АПУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1.      Члени АПУ набувають відповідних повноважень з дня їх де-легування до АПУ в порядку і на умовах, визначених Законом України "Про аудиторську діяльність" та цим Статутом.

4.2.      Повноваження члена АПУ не можуть передаватися іншим особам.

4.3.      Термін повноважень члена АПУ становить п'ять років. Одна і та ж особа не може бути делегована до АПУ більше двох термінів під-ряд.

4.4.      Члени АПУ мають право:

 

-          вносити питання на порядок денний засідань АПУ, пропозиції та проекти рішень для розгляду на засіданнях АПУ;

-          приймати участь в обговоренні питань, що розглядаються на за-сіданнях АПУ;

-          брати участь у прийнятті рішень АПУ шляхом голосування;

-          одержувати від Голови АПУ та працівників Секретаріату АПУ інформацію про діяльність АПУ, в тому числі про витрачання коштів за кошторисом;

-          користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконан-ня своїх функціональних обов'язків члена АПУ;

-          здійснювати науково-методологічні розробки з аудиту за про-грамою АПУ;

-          брати участь у підготовці та сертифікації аудиторів, розробці інформаційно-методичних матеріалів, експертизі проектів нормативно-правових актів;

-          брати участь у здійсненні контролю якості аудиту та аудиторсь-ких послуг, здійснювати за дорученням АПУ перевірку аудиторських фірм та аудиторів з питань дотримання ними вимог чинного законо-давства, стандартів аудиту, норм професійної етики та рішень АПУ, a також заходів по забезпеченню незалежності аудиторів;

-          отримувати відшкодування витрат згідно із затвердженими АПУ кошторисами та винагороду в межах чинного законодавства за науко-во-методологічну, викладацьку, інформаційно-методичну, експертну роботу, виконану за затвердженими АПУ програмами;

-          звертатися до суб'єктів аудиту в Україні із запитами та за роз'яс-неннями щодо їх професійної діяльності;

Члени АПУ мають інші права на підставі відповідних рішень АПУ.

4.5.      Члени АПУ зобов'язані:

-          додержуватися Конституції України, Господарського та інших кодексів України, Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законів України, а також інших законодавчих та нормативно-правових актів, виданих відповідно до чинного законодавства України, поло-жень цього Статуту, стандартів аудиту та Кодексу професійної етики, рішень АПУ;

-          бути чесними, об'єктивними та неупередженими при розв'язанні професійних конфліктів інтересів, прилюдно захищати імідж профе-сійного аудитора та пропагувати його перед суспільством;

-          бути присутніми на засіданнях АПУ та приймати активну участь у роботі АПУ;

-          періодично звітувати перед АПУ про виконання своїх повнова-жень;

-          члени АПУ мають інші обов'язки на підставі відповідних рішень АПУ.

 

4.6.      Члени АПУ несуть відповідальність за здійснення повнова-жень, визначених Законом України "Про аудиторську діяльність", цим Статутом, Регламентом АПУ, Положеннями про комісії АПУ.

4.7.      АПУ на своїх засіданнях у разі необхідності може заслухову-вати члена АПУ про виконання ним своїх повноважень та окремих до-ручень АПУ.

4.8.      Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої обо-в'язки на громадських засадах. Витрати членів АПУ на службові відря-дження за рішенням АПУ відшкодовуються за рахунок коштів АПУ в межах чинного законодавства та затверджених АПУ кошторисів.

5. ЗАСЩАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ АПУ

5.1.      Рішення АПУ приймаються на її засіданнях простою більшіс-тю голосів за наявності більш як половини її членів, за винятком випа-дків, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність" та цим Статутом.

5.2.      Рішення з питань затвердження Статуту, внесення змін та до-повнень до нього приймається двома третинами голосів від загальної кількості членів АПУ.

5.3.      При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке про-голосував Голова АПУ, а при відсутності Голови АПУ на черговому засіданні - головуючий на цьому засіданні.

5.4.      Головує на засіданнях АПУ голова АПУ, а за його відсутності на черговому засіданні - один із членів АПУ. Порядок обрання голо-вуючого, за відсутності голови АПУ, визначається Регламентом АПУ.

5.5.      Порядок проведення засідань АПУ, підготовки питань до роз-гляду та прийняття рішень визначаються Регламентом АПУ, який за-тверджується АПУ.

5.6.      В окремих випадках, на підставі письмової пропозиції не ме-нше п'яти членів АПУ, рішення можуть прийматись шляхом письмово-го опитування всіх членів АПУ.

5.7.      Порядок проведення письмового опитування членів АПУ з метою прийняття відповідних рішень визначається Регламентом АПУ.

5.8.      Рішення АПУ набувають чинності та підлягають оприлюд-ненню в журналі "Аудитор України" чи іншому виданні та на офіцій-ному сайті АПУ в порядку, визначеному Регламентом АПУ.

5.9.      Рішення АПУ може бути оскаржене у порядку, встановлено-му законодавством України. Порядок оскарження визначається Регла-ментом АПУ та чинним законодавством України.

5.10.    Порядок роботи, засади формування і організації діяльності

методологічних та експертних рад, комісій, робочих груп із числа чле-

нів АПУ та залучених фахівців, які не є членами АПУ, та інших анало-

гічних формувань визначається Регламентом АПУ.

6. ГОЛОВА АПУ

6.1.      Голова АПУ обирається із числа її членів на термін здійснен-ня своїх повноважень члена АПУ більшістю голосів від загальної кіль-кості членів АПУ.

6.2.      Голова АПУ виконує свої повноваження на професійній ос-нові.

6.3.      ГоловаАПУ:

 

6.3.1.   здійснює керівництво АПУ у відповідності з вимогами чин-ного законодавства України в порядку, визначеному цим Статутом, Ре-гламентом АПУ та іншими локальними нормативними актами АПУ, несе відповідальність за організацію виконання рішень АПУ;

6.3.2.   організовує розробку та затвердження Концепції діяльності АПУ, Програми діяльності АПУ, Регламенту АПУ, кошторисів АПУ, програм науково-методологічної, викладацької, інформаційно-методичної, експертної роботи, положень про структурні підрозділи і Регіональні відділення АПУ та інших аналогічних документів;

6.3.3.   координує діяльність членів АПУ при здійсненні ними сво-їх повноважень згідно з вимогами чинного законодавства та цього Ста-туту;

6.3.4.   представляє АПУ у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами, а та-кож із національними та міжнародними організаціями;

6.3.5.   здійснює поточний контроль за діяльністю Секретаріату

АПУ;

6.3.6.   готує пропозиції по забезпеченню ефективної роботи АПУ;

6.3.7.   розглядає проекти матеріалів, підготовлених на засідання АПУ, і складає, на підставі отриманих від членів АПУ та власних про-позицій, проект порядку денного засідання АПУ;

6.3.8.   головує на засіданнях АПУ;

6.3.9.   підписує протоколи, рішення АПУ, документи та листи від імені АПУ, фінансові та банківські документи АПУ, якщо інше не буде визначено відповідними Рішеннями та Регламентом АПУ;

6.3.10. забезпечує кошроль за виконанням прийнятих рішень АПУ;

6.3.11. забезпечує організаційні заходи щодо формування нового складу АПУ;

6.3.12. періодично звітує АПУ про виконання своїх повноважень;

6.3.13. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом.

 

6.4.      Голова АПУ несе відповідальність за забезпечення організа-ційних заходів щодо виконання плану роботи АПУ, кошторису АПУ та концепції розвитку аудиту в Україні і регулярно інформує членів АПУ про стан виконання прийнятих рішень.

6.5.      Голова АПУ може мати заступників, які обираються АПУ зі складу її членів.

6.6.      Голова АПУ може бути достроково звільнений з посади за рішенням АПУ прийнятим більшістю голосів від загальної кількості членів АПУ та в інших випадках, передбачених законодавством Украї-ни. Порядок прийняття рішення про дострокове звільнення Голови АПУ з посади (відкликання) та підстави для його прийняття визнача-ються Регламентом АПУ.

7. СЕКРЕТАРІАТ АПУ

7.1. Ведення поточних справ та своєчасне інформаційне забезпе-чення роботи членів АПУ здійснює Секретаріат, який очолює завідувач.

7.2.      Завідувач Секретаріату АПУ призначається і звільняється рі-шенням АПУ за поданням Голови АПУ. Порядок призначення і звіль-нення завідувача Секретаріату АПУ визначається Регламентом АПУ. Завідувач Секретаріату підпорядковується Голові АПУ.

7.3.      Повноваження завідувача Секретаріату АПУ, його права та обов'язки визначаються Положенням про Секретаріат АПУ, яке за-тверджується АПУ.

7.4.      Завідувач Секретаріату несе персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для виконання членами АПУ своїх обов'язків, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, Регламентом АПУ та іншими локальними нормативними актами АПУ.

7.5.      Завідувач Секретаріату АПУ має право без доручення діяти від імені АПУ в межах своїх обов'язків, визначених чинним законодав-ством України, цим Статутом, Регламентом АПУ, Положенням про Секретаріат АПУ та іншими локальними нормативними актами АПУ, у тому числі укладати господарські договори та інші угоди, необхідні для забезпечення діяльності АПУ, представляти АПУ в стосунках з юридичними та фізичними особами з питань забезпечення діяльності та рішень АПУ.

7.6.      Діловодство, бухгалтерський облік та інші види робіт із за-безпечення діяльності АПУ виконують окремі фізичні (наймані пра-цівники) або юридичні особи на договірних умовах.

7.7.      Тривалість та розпорядок робочого дня визначаються внут-рішнім розпорядком, затвердженим Головою АПУ. Порядок надання відпусток, враховуючи додаткові, та інші умови праці визначаються трудовим законодавством України.

7.8.      Штатний розпис, вимоги до професійного і кваліфікаційного складу працівників, форми, системи, порядок і розміри оплати праці, призначення додаткових пільг визначається АПУ і передбачається ко-шторисом надходжень і витрат АПУ, який затверджується в порядку, визначеному Регламентом АПУ.

7.9.      АПУ здійснює контроль за діяльністю Секретаріату АПУ, a також виконання ним своїх функцій відповідно до Положення про Се-кретаріат АПУ згідно із Регламентом АПУ.

8.         РЕГІОНАЛЬНІ ВЩДІЛЕННЯ АПУ

8.1.      Регіональні відділення АПУ створюються на території Украї-ни рішенням АПУ і є підрозділами АПУ.

8.2.      Порядок створення та діяльності регіональних відділень ви-значається Регламентом АПУ.

8.3.      Порядок формування, фінансування та повноваження регіо-нального відділення АПУ визначається Положенням про регіональне відділення, яке затверджується АПУ.

8.4.      АПУ здійснює контроль за діяльністю Регіональних відділень згідно із Регламентом АПУ.

9.         ФІНАНСОВО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПУ

9.1.      Джерелами фінансування діяльності АПУ можуть бути:

-          плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайнят-тя аудиторською діяльністю та за продовження терміну чинності сер-тифікатів аудиторам України;

-          плата за включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, а також плата за продовження терміну дії Свідоцтва;

-          добровільні внески, що надходять від професійних організацій аудиторів України;

-          надходження у вигляді дивідендів та інших пасивних доходів від господарської діяльності юридичних осіб, створених за участю АПУ;

-          інші джерела, не заборонені законодавством України.

 

9.2.      Майно АПУ формується за рахунок власних коштів і стано-вить її власність. АПУ може мати у своїй власності будівлі, споруди, устаткування, комп'ютерну та офісну техніку, транспортні засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті цінні папери та інше майно.

9.3.      Кошти і майно АПУ використовуються виключно для здійс-нення статутних завдань АПУ, на оплату праці працівників АПУ та за-лучених осіб і не підлягають розподілу між членами АПУ та аудито-рами.

9.4.      Законне та ефективне використання коштів і майна АПУ за-безпечує Секретаріат.

9.5.      Напрямки та обсяги використання майна і коштів АПУ ви-значаються кошторисами, затвердженими в установленому порядку. Завідувач Секретаріату АПУ до першого листопада кожного року на-

дає членам АПУ проект кошторису на наступний рік у термін, визна-чений АПУ, та доповідає на засіданні АПУ про виконання кошторису за звітний період.

9.6.      Перевірки використання коштів відповідно до кошторису АПУ, а також виконання Секретаріатом АПУ своїх функцій відповідно до Положення про Секретаріат АПУ здійснюються щорічно. У разі не-обхідності до такої перевірки, окрім членів АПУ, за рішенням АПУ можуть залучатися незалежні аудиторські фірми, окремі експерти.

9.7.      Майно АПУ у разі її реорганізації чи ліквідації має бути пе-редано в установленому законом порядку іншій неприбутковій органі-зації відповідного виду.

10.       ОБЛІК ТА ЗВІТШСТЬ

10.1.    Фінансово-господарська діяльність АПУ здійснюється від-повідно до планів та кошторисів, які затверджуються АПУ.

10.2.    АПУ здійснює оперативний та бухгалтерський облік резуль-татів своєї діяльності, а також складає фінансову та статистичну звіт-ність і подає її у встановленому порядку та обсязі уповноваженим дер-жавним органам.

10.3.    Перевірки фінансово-господарської діяльності АПУ здійс-нюються державними органами відповідно до законодавства України.

11.       ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АПУ

11.1.    Внесення змін до Статуту є компетенцією АПУ. Порядок прийняття рішення про внесення змін до Статуту АПУ визначається Регламентом АПУ.

11.2.    Рішення АПУ з питань змін у Статуті АПУ підлягають ре-єстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

12.       ЗАКЛЮЧНІПОЛОЖЕННЯ

12.1.    АПУ припиняє свою діяльність у випадках, визначених чин-ним законодавством.

12.2.    Спори, що виникають між АПУ і українськими та іноземни-ми юридичними особами, а також громадянами, вирішуються у відпо-відності із чинним законодавством у судовому порядку.

12.3.    На період до погодження та затвердження цього Статуту, Регламенту АПУ, локальних нормативних актів АПУ і внутрішніх до-кументів діють раніше затверджені Статут та інші документи в части-ні, що не суперечить Закону України "Про аудиторську діяльність".

Додаток В (до теми 3) Додаток B.1

Додатки до МСА 240 „ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА РОЗ-ГЛЯД ШАХРАЙСТВА ПІД ЧАС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВИХ

ЗВІТІВ”

Додаток I

Приклади факторів ризику шахрайства

Фактори ризику шахрайства, наведені в цьому Додатку є прикладами факто-

рів, з якими аудитор може стикатись в різних ситуаціях. Окремо наводяться прикла-

ди, що стосуються двох типів шахрайства, які важливі для розгляду аудитором, тобто

викривлена фінансова звітність та незаконне привласнення активів.

Для кожного з цих типів ризиків фактори ризику класифікуються на основі грьох умов, що зазвичай наявні, якщо трапляються суттєві викривлення внаслідок шахрайства:

(а)        зацікавленість/тиск,

(б)       можливості та

(в)       ставлення/самовиправдання.

Хоча фактори ризику покривають великий діапазон ситуацій, вони наведені тільки в якості прикладів; відповідно, аудитор може ідентифікувати додаткові або інші фактори ризику. He всі з цих прикладів можуть бути важливими в усіх обстави-нах. Деякі з них будуть більше або менше важливими для суб'єктів господарювання різних розмірів, або з різними характеристиками власності та обставинами. Крім то-го, слід завважити, що порядок, в якому наведено приклади факторів ризику, не відо-бражає 'іх відносної важливості або частоти виявлення.

Фактори ризику викривлень, пов'язані з викривленням фінансової звіт-ності

Нижче наведено приклади факторів ризику викривлень, пов'язаних з викрив-ленням фінансової звітності.

Зацікавлеиість/Тиск

I. Загрозу фінансовій стабільності або прибутковості несуть загальноеконо-мічні умови, умови галузі або виробничі умови самого суб'єкта господарювання, на-приклад:

•          Високий рівень конкуренції або насичення ринку, що супроводжується

зменшенням прибутків.

•          Швидкі зміни в галузі, наприклад, зміни технологій, старіння продукції або зміни ставок відсотків.

•          Значний спад споживчого попиту та збільшення банкрутств як в галузі. так і в економіці в цілому.

•          Виробничі втрати, що роблять невідворотною загрозу банкрутства, втрати права викупу закладеного майна або ворожого поглинання.

•          Негативний рух коштів, отриманих від операцій, або нездатність генерува-ти рух коштів від операцій з одночасним відображенням прибутків та 'іх зростанням.

•          Швидке зростання або незвична прибутковість, особливо якщо ії порівню-вати з прибутковістю інших компаній у цій самій галузі.

•          Нові облікові, законодавчі або регуляторні вимоги.

Для управлінського персоналу існує значний тиск задля досягненні відповід-ності вимогам або сподіванням третіх сторін внаслідок:

•          Сподівань щодо рівня прибутковості або тенденцій прибутковості інвести-ційних аналітиків, інституційних інвесторів, крупних кредиторів або інших зовніш-ніх сторін (особливо, якщо ці сподівання є невиправдано агресивними або нереаліс-тичними), особливо сподівань, що були створені управлінським персоналом, через, наприклад, видання занадто оптимістичних прес-релізів або повідомлень про річні звіти.

•          Необхідності отримати додаткове фінансування за рахунок позикових кош-тів або за рахунок власних коштів для того, щоб залишитись конкурентноздатним, включно з фінансуванням головних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт або капітальних витрат.

•          Низької можливості відповідати вимогам до котирування на біржі або ви-плати боргів, або інших умов боргових угод.

•          Очікуваних або реальних негативних наслідків відображення низьких фі-нансових результатів для важливих операцій, що не завершились, таких, як, напри-клад, об'єднання компаній або отримання контракту.

3.         Наявна інформація вказує, що особистий фінансовий стан управлінського

або найвищого управлінського персоналу залежить від фінансових показників діяль-

ності суб'єкта господарювання. До особливих ознак цього належать такі:

•          Значні фінансові інтереси в суб'єкті господарювання.

•          Значна частина винагороди (наприклад, премі'і, акціонерні опціони та мож-ливість викупати акцїі за рахунок прибутків) залежить від досягнення агресивних ці-лей щодо курсу акцій, результатів діяльності, фінансового стану або руху коштів.

•          Персональні гарантії боргів суб'єкта господарювання.

4.         На управлінський або виробничий персонал здійснюється значний тиск

задля досягнення фінансових цілей, встановлених найвищим управлінським персона-

лом щодо збуту або прибутковості суб'єкта господарювання.

Можливості

Природа галузі або діяльності суб'єкта господарювання надають можливість створювати викривлену фінансову звітність внаслідок:

•          Плани заохочення управлінського персоналу можуть також зале-жати від досягнення цілей, що стосуються тільки деяких рахунків або деяких сегментів діяльності суб'єкта господарювання, хоча ці рахунки або сегменти можуть і не бути суттєвими для суб'єкта господарювання в цілому.

•          Значного обсягу операцій з пов'язаними сторонами, що не стосу-ються звичного ведення бізнесу, або з пов'язаними суб'єктами господарю-вання, які або зовсім не проходять аудиторські перевірки, або мають іншого аудитора.

•          Значної фінансової присутності або можливості домінування в конкретному секторі галузі, що дозволяє суб'єкту господарювання диктувати умови постачальникам або покупцям, що в свою чергу може призвести до невідповідних операцій або операцій між залежними сторонами.

•          Базування активів, зобов'язань, доходів або видатків на значних оцінках, що зроблені на основі суб'єктивних або сумнівних суджень, які важ-ко підтвердити.

•          Важливих, незвичних або занадто складних операцій, особливо тих, що відбуваються наприкінці періоду та ставлять складні питання щодо пріоритету змісту над формою.

•          Значних операцій, що або повністю проводяться за кордоном, або є міжнародними та в яких приймають участь кра'іни з різним середовищем та культурою бізнесу.

•          Використання ділових посередників, для участі яких немає чіткого бізнесового виправдання.

•          Наявності великих банківських рахунків або операцій підрозділів чи філій в країнах — "податкових сховищах", для яких немає чіткого бізне-сового виправдання.

2.         Моніторинг дій управлінського персоналу є неефективним внаслідок:

•          Домінування в управлінському персоналі одніє'і особи або невеликої групи осіб (не стосується тих випадків, коли власник сам управляє своїм бізнесом) без ная-вності компенсаційних заходів контролю.

•          Неефективного нагляду найвищого управлінського персоналу за процесом підготовки фінансової звітності та за внутрішнім контролем.

3.         Організаційна структура є складною або нестабільною, що підтверджуєть-

ся:

•          Складністю визначення організації або осіб, що утримують контрольний пакет акцій суб'єкта господарювання.

•          Занадто складною організаційною структурою з участю незвичних юриди-чних осіб або ліній керування управлінським персоналом.

•          Значною плинністю керівного управлінського персоналу, юрисконсультів або найвищого управлінського персоналу.

4.         Компоненти та заходи внутрішнього контролю працюють неефективно

внаслідок:

•          Неадекватного моніторингу контролю включно з автоматизованим контро-лем та контролем за підготовкою проміжної фінансової звітності (для тих випадків, коли вимагається зовнішня звітність).

•          Значної плинності або використання некваліфікованих спеціалістів з облі-ку, внутрішнього аудиту або інформаційних технологій.

•          Неефективних облікових та Інформаційних систем, а також суттєвих слабо-стей внутрішнього контролю.

Ставлення/самовиправдання

•          Неефективне ознайомлення, впровадження, підтримка та дотримання етич-них цінностей чи стандартів управлінським персоналом суб'єкта господарювання або інформування щодо неприйнятних етичних цінностей чи стандартів.

•          Невиправдано значна участь нефінансового управлінського персоналу або його зацікавленість у виборі облікової політики чи визначенні важливих оцінок.

•          Відомі випадки порушень законодавства про цінні папери чи інших законів

та нормативних актів або звинувачень суб'єкта господарювання, керівного управлін-ського або найвищого управлінського персоналу в шахрайстві чи порушеннях зако-нів та нормативних актів.

•          Невиправдано велика зацікавленість управлінського персоналу в утриманні або підвищенні курсу акцій або тенденцій доходів суб'єкта господарювання.

•          Практика залучення управлінським персоналом аналітиків, кредиторів та інших третіх сторін до досягнення агресивних чи нереалістичних прогнозів.

•          Нездатність управлінського персоналу своєчасно виправити виявле1п суттє-ві слабкості внутрішнього контролю.

•          Зацікавленість управлінського персоналу у використанні невідповідних за-собів для мінімізації доходів, що показуються в звітності, з причин, пов'язаних з по-датками.

•          Низькі моральні якості керівного управлінського персоналу.

•          Власник-керівник не робить різниці між особистими та бізнесовими опера-ціями.

•          Суперечки поміж акціонерів суб'єкту господарювання закритого типу

•          Постійні намагання управлінського персоналу виправдати неефективний або невідповідний облік на основі суттєвості.

•          Напружені стосунки між управлінським персоналом та теперішнім або по-переднім аудитором, про що свідчать:

 

♦          часті суперечки з теперішнім або попереднім аудитором з питань обліку, аудиту або звітності.

♦          необґрунтовані вимоги до аудитора, наприклад, необґрунтовані обмеження часу для завершення аудиту або надання аудиторського виснов-ку.

♦          офіційні чи неофіційні обмеження аудитора, що невиправдано об-межують доступ аудитора до людей або інформації, чи його можливості спі-лкування з найвищим управлінським персоналом.

♦          владна поведінка управлінського персоналу відносно аудитора, особливо намагання вплинути на обсяг роботи аудитора чи його вибір пер-соналу (новопризначеного на завдання або того, що вже працював під час попередніх завдань), або на вибір консультантів, до яких аудитор звертається з питань аудиторської перевірки.

Фактори ризику, пов'язані з викривленнями внаслідок незаконного привласнення активів

Фактори ризику, пов'язані з викривленнями внаслідок незаконного привлас-нення активів класифікуються у відповідності до трьох умов, що зазвичай присутні у випадках, коли коїться шахрайство: (а) зацікавленість/тиск, (б) можливості та (в) ста-влення/само виправдання. Деякі з факторів ризику, пов'язаних з викривленнями вна-слідок перекручень фінансової звітності, можуть бути присутніми і у випадках ви-кривлень внаслідок незаконного привласнення активів. Так, наприклад, неефектив-ний моніторинг управлінського персоналу та слабкості внутрішнього контролю мо-жуть бути присутніми як у випадку викривлень внаслідок перекручень фінансово'і звітності, так і у випадку викривлень внаслідок незаконного привласнення активів.

Нижче наведено приклади факторів ризику, пов'язаних з викривленнями внаслідок незаконного привласнення активів. Зацікавленість і тиск

1.         Особисті фінансові зобов'язання можуть створювати тиск щодо незакон-ного привласнення активів на управлінський персонал або працівників, що мають до-ступ до грошових коштів або інших активів, що доступні до викрадення.

2.         Погані стосунки між суб'єктом господарювання та найманими працівни-ками, що мають доступ до грошових коштів або інших активів, що доступні до ви-крадення, можуть надати мотив цим працівникам для незаконного привласнення ак-тивів. Такі погані стосунки можуть бути створені, наприклад:

 

•          Майбутнім відомим чи очікуваним скороченням кількості працівників.

•          Майбутніми чи очікуваними змінами програм компенсацій чи винагород.

•          Підвищень, компенсацій або інших винагород, що не відповідають очіку-ванням.

Можливості 1. Деякі характеристики або обставини можуть підвищити чут-ливість активів до незаконного привласнення.

Так, наприклад можливості незаконного привласнення активів зростають у випадках наявності:

•          Великих сум грошових коштів в касі або в обороті.

•          Запасів, що мають невеликий розмір, велику коштовність або високий по-пит.

•          Легко конвертованих активів, наприклад, облігацій на пред'явника, діаман-тів або комгїютерних чипів.

•          Основних засобів, що мають невеликий розмір, можуть бути легко продані та не мають легко'і ідентифікації власника. Неадекватний внутрішній контроль за ак-тивами може підвищити чутливість цих активів до незаконного привласнення.

Так, наприклад, незаконне привласнення активів може статись тоді, коли на-явні:

•          Неадекватний розподіл обов'язків або неадекватні незалежні пере-вірки.

•          Неадекватний нагляд за витратами керівного управлінського пер-соналу, наприклад, витратами на відрядження та іншими компенсаціями.

•          Неадекватний нагляд управлінського персоналу за працівниками, що несуть відповідальність за активи, наприклад, неадекватний нагляд або моніторинг віддалених площадок.

•          Неадекватний відбір нових працівників на посади, де вони мають доступ до активів.

•          Неадекватний облік активів.

•          Неадекватна система санкціонування та дозволу здійснення опера-цій (наприклад, при купівлі).

•          Неадекватний фізичний захист коштів, інвестицій, запасів або ос-новних засобів.

•          Відсутність повного та своєчасного звірення активів.

•          Відсутність своєчасного та відповідного документування операцій.

наприклад, кредитів за повернуті товари.

•          Відсутність обов'язкових відпусток для працівників, які виконують основні контрольні функції.

•          Неадекватне розуміння управлінським персоналом інформаційних технологій, що дозволяє працівникам ціє'і сфери скоювати незаконне привла-снення.

•          Неадекватний контроль доступу до автоматизованих записів,

включаючи контроль та перевірку журналу реєстрації операцій в комгїютер-

них системах.

Ставлення/самовиправдання

•          Ігнорування необхідності моніторингу або зменшення ризиків незаконного привласнення активів.

•          Ігнорування внутрішнього контролю за незаконним привласненням активів шляхом уникнення наявних заходів контролю або неспроможність виправити відомі недоліки внутрішнього контролю.

•          Поведінка, що вказує на незадоволеність або невдоволення суб'єктом гос-подарювання або його ставлення до працівника.

•          Зміни в поведінці або стилі життя, що можуть вказувати на незаконне при-власнення активів.

•          Терпимість до дрібних крадіжок.

Додаток Г (до теми 4) Додаток Г.1

ДОГОВІР № 254/1 на аудиторські послуги

м.                    «10»травня2008 року

Суб’єкт аудиторської діяльності в Україні фірма "Експерт-аудит", на-далі Виконавець, в особі директора Маховик О.О., що діє на підставі Статуту і Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та ау-диторів № ХХХХХХ, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № АВ від 10.10. 1999 p., з однієї сторони, та BAT "Тектом" -надалі Замовник, в особі директора Зузва О.В., що діє на підставі Ста-туту, з другої сторони, уклали даний договір, надалі Договір, про на-ступне:

1.   ОБОВ’ЯЗКИ СТОРШ 1.1 Виконавець зобов’язаний:

-          в аудиторській діяльності дотримуватись вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів України, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України;

-          відповідним чином проводити аудиторські послуги;

-          повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час виконання аудиторських послуг недоліки ведення бу-хгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

-          зберігати в таємниці інформацію, отриману при виконанні аудитор-ських послуг. He розголошувати відомості, що становлять предмет ко-мерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в ін-тересах третіх осіб;

-          обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та інши-ми видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання ауди-торських послуг у вигляді консультацій, перевірок, експертиз або ве-дення бухгалтерського обліку;

-          відповідати перед Замовником за порушення умов договору відповід-но до чинних законодавчих актів України.

1.2 Замовник зобов’язаний:

-          переконатись в тому, що між ним та Виконавцем досягнуто чіткого розуміння умов виконання аудиторських послуг, запланованого вико-ристання та поширення інформації після її підготовки, форми звіту;

-          створити Виконавцю належні умови для якісного виконання аудитор-ських послуг;

-          не втручатися у практичне виконання аудиторських послуг в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит. Відмови-тися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

-          своєчасно оплатити та прийняти роботу Виконавця за цим Договором відповідно до його умов;

-          відповідати перед Виконавцем за порушення умов договору відповід-но до чинних законодавчих актів України.

2.ПРАВА СТОРШ

2.1. Виконавець має право:

-          самостійно визначати форми і методи виконання аудиторських пос-луг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов До-говору;

-          отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмету аудиторських послуг і знаходяться як у Замовника, так і у третіх осіб. Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмету перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу Виконавця. Зазна-чена вимога повинна бути офіційно засвідчена Замовником;

-          отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від кері-вництва та працівників Замовника;

-          перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівни-цтва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів, замі-рів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійсню-ється перевірка документів;

-          залучати на договірних засадах до участі в проведені аудиту фахівців різного профілю;

-          здійснювати поетапну здачу виконаних робіт.

2.2. Замовникмаєправо:

-          вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотриманням вимог

Закону України «Про аудиторську діяльність»;

-          одержувати спеціальні консультації від інших професійних бухгалте-рів (аудиторів, аудиторських фірм);

-          отримувати усні (письмові, факсові, електроні) пояснення з усіх пи-тань, що цікавлять його стосовно проведення аудиту.

3.         Порядок здачі та прийому результатів роботи

3.1.      Результатом робіт за цим Договором сторони визнають акти виконаних робіт.

3.2.      В ході проведення аудиту Виконавець може ознайомити Замо-вника з попередньою формою звіту, надалі попередні результати про-ведення аудиту. Попередні результати проведеного аудиту є неофіцій-ними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з за-лученням третіх осіб.

4.         ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРШ

4.1       Цивільно-правова відповідальність Виконавця:

4.1.1    за неналежне виконання своїх зобов'язань Виконавець несе майнову та іншу відповідальність, визначену в Договорі, відповідно до чинного законодавства;

4.1.2    розмір майнової відповідальності Виконавця не може пе-ревишувати фактично завданих Замовнику збитків з його вини у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки;

4.1.3    всі спори майнового характеру між Виконавцем та Замов-ником вирішуються у встановленому порядку з дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність».

4.2       Інші види відповідальності аудиторів:

4.2.1 за неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинен-ня дії сертифікату на строк до одного року або анулю-вання сертифікату.

4.3       Цивільно-правова відповідальність Замовника:

4.3.1    Замовник самостійно відповідає за своїми зобов'язання-ми;

4.3.2    Замовник відповідає за своїми зобов'язаннями усім на-лежним йому майном;

4.4       Інші види відповідальності Замовника:

4.4.1    керівництво Замовника відповідно до Законів України несе персональну відповідальність за повноту та достові-рність, юридичну силу бухгалтерських та інших докуме-нтів, які надаються Виконавцю для проведення аудиту, та за дії, що впливають на незалежність Виконавця;

4.4.2    Замовник додатково несе відповідальність за виявлені в ході виконання аудиту фінансові результати та за звіт-ність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгал-терського обліку та показники звітності, за невиконання рекомендацій Виконавця щодо усунення виявлених не-відповідностей (відхилень, помилок тощо).

 

4.5       У випадках, якщо Замовник не надав (надав не повністю чи не-своєчасно) необхідні відомості, первинну документацію, або у будь-який інший спосіб створив умови, які сприяли помилкам у роботі Виконавця Виконавець не несе відповідальності за по-рушення терміну виконання робіт, за помилки, яких він припус-тився, та за невірні висновки, яких він дійшов під час проведен-ня аудиту.

4.6       3 огляду на перевірки, та притаманні аудиту обмеження, існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві від-хилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міжнародних норма-тивів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

5.   Вартість робіт і порядок розрахунків

5.1       Вартість робіт розраховується, виходячи з часу, що запланова-ний фахівцями на виконання аудиторських послуг з урахуван-ням покриття поточних накладних витрат, в залежності від сту-пеню відповідальності фахівців, їхнього досвіду та відповідної кваліфікації.

5.2       Базові тарифи засновані на погодинній оплаті (без ПДВ) проду-ктивного робочого часу Виконавця та складають наступне: _

грн./год., аудитор або професійний бухгалтер -    грн./год.,

помічник аудитора або бухгалтера -          грн./год, якщо інше не

узгоджено з Замовником у листі - зобов'язанні.

Під продуктивним робочим часом мається на увазі чистий робочий час фахівця, що не включає в себе ознайомлення з обсягом перевірки, ви-

вчення законодавчої бази, перерви та обіди.

5.3       Виконання робіт починається після отримання 100% передопла-ти планової вартості аудиторських послуг та не раніше дня на-дання Компанією оригіналів документів для виконання ауди-торських послуг, якщо інше не узгоджено з Замовником у листі - зобов’язанні.

5.4       Вартість виконання аудиторських послуг визначається в розмі-рі, що вказується в актах виконаних робіт.

5.5       Оплата здійснюється Замовником безготівково шляхом перера-хування коштів на поточний рахунок Виконавця або внесенням готівки в касу Виконавця.

5.6       За необґрунтовану відмову від прийняття виконаних робіт (не підписання акту протягом встановленого строку) передплата у розмірі фактично відпрацьованих годин фахівцями Виконавця не повертається.

5.7       Порядок і форма розрахунків можуть бути змінені письмовою угодою сторін.

6.         ІНШІ ОСОБЛИВІУМОВИ

6.1 Початок дії Договору - з моменту підписання.

6.2.      Закінчення  дії  Договору  - після  виконання  взаємних  зо-

бов’язань.

6.3.      У питаннях, що не передбачені цим Договором, сторони керу-

ються чинним законодавством України.

Даний Договір складений в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

Всі Додатки та Додаткові Угоди до даного Договору, належним чи-ном оформлені та підписані сторонами, є невід’ємною його частиною.

Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише в тому

випадку, коли вони засвідчені підписами сторін в кожному окремому випадку.

7.         Адреси та реквізити сторін

Додаток Г.2 ДОГОВІР № 254/1 на аудиторські послуги

м.                    «10»травня2008 року

Суб’єкт аудиторської діяльності в Україні фірма "Проун", надалі Ви-конавець, в особі директора Маховик О.О., що діє на підставі Статуту і Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № ХХХХХХ, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № АВ від 10.10. 1999 p., з однієї сторони, та BAT "Тектом" - надалі Замо-вник, в особі директора Зузва О.В., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний договір, надалі Договір, про наступне:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.      Предметом Договору є практичне виконання аудиторських пе-ревірок та надання інших аудиторських послуг, надалі - ауди-торські послуги.

1.2.      Аудиторські послуги здійснюється на підставі стандартів ауди-ту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів України.

1.3.      Предмет, обсяг та планова вартість аудиторських послуг визна-чені в письмовому зверненні Замовника до Виконавця, що ви-кладено у вигляді листів-зобов’язань.

2    ОБОВ’ЯЗКИСТОРШ 2.1 Виконавець зобов’язаний:

2.1.1    аудиторській діяльності дотримуватись вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших норма-тивно-правових актів України, стандартів аудиту, прин-ципів незалежності аудитора та відповідних рішень Ау-диторської палати України;

2.1.2    відповідним чином проводити аудиторські послуги;

2.1.3    повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замо-вників про виявлені під час виконання аудиторських по-

слуг недоліки ведення бухгалтерського обліку та скла-дання фінансової звітності;

2.1.4    зберігати в таємниці інформацію, отриману при вико-нанні аудиторських послуг. He розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не вико-ристовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

2.1.5    обмежувати свою діяльність наданням аудиторських по-слуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє ві-дношення до надання аудиторських послуг, у вигляді консультацій, перевірок, експертиз або ведення бухгал-терського обліку;

2.1.6    відповідати перед Замовником за порушення умов дого-вору відповідно до чинних законодавчих актів України.

2.2 Замовник зобов’язаний:

2.2.1.   переконатись в тому, що між ним та Виконавцем досяг-нуто чіткого розуміння умов виконання аудиторських пос-луг, запланованого використання та поширення інформації після її підготовки, форми звіту;

2.2.2.   створити Виконавцю належні умови для якісного вико-нання аудиторських послуг;

2.2.3.   не втручатися у практичне виконання аудиторських пос-луг в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здій-снюють аудит. Відмовитися від тиску на Виконавця з ме-тою зміни його професійної думки;

2.2.4.   своєчасно оплатити та прийняти роботу Виконавця за цим Договором відповідно до його умов;

2.2.5.   відповідати перед Виконавцем за порушення умов дого-вору відповідно до чинних законодавчих актів України.

3    ПРАВА СТОРШ

3.1.Виконавець має право:

3.1.1. самостійно визначати форми і методи виконання ауди-торських послуг на підставі чинного законодавства, стан-дартів аудиту та умов Договору;

3.1.2.   отримувати необхідні документи, які мають відношення

до предмету аудиторських послуг і знаходяться як у Замо-

вника, так і у третіх осіб.

Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмету перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу Виконавця. Зазна-чена вимога повинна бути офіційно засвідчена Замовником;

3.1.3.   отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників Замовника;

3.1.4.   перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб'єкта проведення кон-трольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення яко-сті продукції, щодо яких здійснюється перевірка докумен-тів;

3.1.5.   залучати на договірних засадах до участі в проведені ау-диту фахівців різного профілю;

3.1.6.   здійснювати поетапну здачу виконаних робіт.

3.2. Замовник має право:

3.2.1.   вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотри-манням вимог Закону України «Про аудиторську діяль-ність» від 22.04.1993 року № 3125-ХП;

3.2.2.   одержувати спеціальні консультації від інших професій-них бухгалтерів (аудиторів, аудиторських фірм);

3.2.3.   отримувати усні (письмові, факсові, електроні) пояснен-ня з усіх питань, що цікавлять його стосовно проведення аудиту.

4    ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

4.1       Результатом робіт за цим Договором сторони визнають акти ви-конаних робіт.

4.2       В ході проведення аудиту Виконавець може ознайомити Замов-ника з попередньою формою звіту, надалі попередні результати проведення аудиту. Попередні результати проведеного аудиту є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням третіх осіб.

5    ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ СТОРШ

5.1       Цивільно-правовавідповідальність Виконавця:

5.1.1    за неналежне виконання своїх зобов'язань Виконавець несе майнову та іншу відповідальність, визначену в До-говорі, відповідно до чинного законодавства;

5.1.2    розмір майнової відповідальності Виконавця не може пе-ревишувати фактично завданих Замовнику збитків з його вини у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки;

5.1.3    всі спори майнового характеру між Виконавцем та Замо-вником вирішуються у встановленому порядку з дотри-манням вимог Закону України «Про аудиторську діяль-ність».

5.2       Інші види відповідальності аудиторів:

5.2.1 за неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинен-ня дії сертифікату на строк до одного року або анулю-вання сертифікату.

5.3       Цивільно-правова відповідальність Замовника:

5.3.1    Замовник самостійно відповідає за своїми зобов'язання-ми;

5.3.2    Замовник відповідає за своїми зобов'язаннями усім на-лежним йому майном;

5.4       Інші види відповідальності Замовника:

5.4.1    керівництво Замовника відповідно до Законів України несе персональну відповідальність за повноту та достові-рність, юридичну силу бухгалтерських та інших докуме-нтів, які надаються Виконавцю для проведення аудиту, та за дії, що впливають на незалежність Виконавця;

5.4.2    Замовник додатково несе відповідальність за виявлені в ході виконання аудиту фінансові результати та за звіт-ність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгал-терського обліку та показники звітності, за невиконання рекомендацій Виконавця щодо усунення виявлених не-відповідностей (відхилень, помилок тощо).

5.5       У випадках, якщо Замовник не надав (надав не повністю чи не-

своєчасно) необхідні відомості, первинну документацію, або у

будь-який інший спосіб створив умови, які сприяли помилкам у роботі Виконавця Виконавець не несе відповідальності за по-рушення терміну виконання робіт, за помилки, яких він припус-тився, та за невірні висновки, яких він дійшов під час проведен-ня аудиту. 5.6 3 огляду на перевірки, та притаманні аудиту обмеження, існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві від-хилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міжнародних норма-тивів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

6    Вартість робіт і порядок розрахунків

6.1       Вартість робіт розраховується, виходячи з часу, що запланова-ний фахівцями на виконання аудиторських послуг з урахуван-ням покриття поточних накладних витрат, в залежності від сту-пеню відповідальності фахівців, їхнього досвіду та відповідної кваліфікації.

6.2       Базові тарифи засновані на погодинній оплаті (без ПДВ) проду-ктивного робочого часу Виконавця та складають наступне: _

грн./год., аудитор або професійний бухгалтер -    грн./год.,

помічник аудитора або бухгалтера -          грн./год, якщо інше не

узгоджено з Замовником у листі - зобов'язанні.

Під продуктивним робочим часом мається на увазі чистий робочий час фахівця, що не включає в себе ознайомлення з обсягом перевірки, ви-вчення законодавчої бази, перерви та обіди.

6.3       Виконання робіт починається після отримання 100% передопла-ти планової вартості аудиторських послуг та не раніше дня на-дання Компанією оригіналів документів для виконання ауди-торських послуг, якщо інше не узгоджено з Замовником у листі - зобов'язанні.

6.4       Вартість виконання аудиторських послуг визначається в розмі-рі, що вказується в актах виконаних робіт.

6.5       Оплата здійснюється Замовником безготівково шляхом перера-хування коштів на поточний рахунок Виконавця або внесенням готівки в касу Виконавця.

6.6       За необґрунтовану відмову від прийняття виконаних робіт (не підписання акту протягом встановленого строку) передплата у

розмірі фактично відпрацьованих годин фахівцями Виконавця не повертається. 6.7 Порядок і форма розрахунків можуть бути змінені письмовою угодою сторін.

7    Адреси та реквізити сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

ЗАМОВНИК

 

Адреса: ...

Код ЄДРПОУ....

р/р      

Банк... МФО ...

Адреса: ...

Код ЄДРПОУ ....

р/р      

Банк ... МФО ...

Платник ...(ПДВ, єдиного податку,            Платник ...(ПДВ, єдиного подат-

на загальній системі оподаткуван- ку, на загальній системі оподат-

ня)       кування)

директор аудиторської фірми

 

 

М.П.

 

М.П.

 

Додаток Г.3 ДОГОВІР № 254/1 на аудиторські послуги

м.                    «10»травня2008 року

Суб’єкт аудиторської діяльності в Україні фірма "Проун", надалі Ви-конавець, в особі директора Маховик О.О., що діє на підставі Статуту і Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № ХХХХХХ, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № АВ від 10.10. 1999 p., з однієї сторони, та BAT "Тектом" - надалі Замо-вник, в особі директора Зузва О.В., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний договір, надалі Договір, про наступне:

1    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1       Предметом Договору є практичне виконання аудиторських пе-ревірок та надання інших аудиторських послуг, надалі - ауди-торські послуги.

1.2       Аудиторські послуги здійснюється на підставі стандартів ауди-ту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів України.

2.   ОБОВ’ЯЗКИ СТОРШ 2.1 Виконавець зобов’язаний:

2.1.1    в аудиторській діяльності дотримуватись вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших норма-тивно-правових актів України, стандартів аудиту, прин-ципів незалежності аудитора та відповідних рішень Ау-диторської палати України; відповідним чином проводи-ти аудиторські послуги;

2.1.2    повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замо-вників про виявлені під час виконання аудиторських по-слуг недоліки ведення бухгалтерського обліку та скла-дання фінансової звітності;

2.1.3    зберігати в таємниці інформацію, отриману при вико-нанні аудиторських послуг. He розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не вико-ристовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

2.1.4    обмежувати свою діяльність наданням аудиторських по-слуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє ві-дношення до надання аудиторських послуг, у вигляді консультацій, перевірок, експертиз або ведення бухгал-терського обліку;

2.1.5    відповідати перед Замовником за порушення умов дого-вору відповідно до чинних законодавчих актів України.

2.2 Замовник зобов’язаний:

2.2.1    переконатись в тому, що між ним та Виконавцем досяг-нуто чіткого розуміння умов виконання аудиторських послуг, запланованого використання та поширення інфо-рмації після її підготовки, форми звіту;

2.2.2    створити Виконавцю належні умови для якісного вико-нання аудиторських послуг;

2.2.3    не втручатися у практичне виконання аудиторських пос-луг в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит. Відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

2.2.4    своєчасно оплатити та прийняти роботу Виконавця за цим Договором відповідно до його умов;

2.2.5    відповідати перед Виконавцем за порушення умов дого-вору відповідно до чинних законодавчих актів України.

3    ПРАВА СТОРШ

3.1 Виконавець має право:

3.1.1 самостійно визначати форми і методи виконання ауди-торських послуг на підставі чинного законодавства, ста-ндартів аудиту та умов Договору;

3.1.2    отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмету аудиторських послуг і знаходяться як у За-мовника, так і у третіх осіб.

3.1.3    треті особи, які мають у своєму розпорядженні докумен-ти стосовно предмету перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу Виконавця. Зазначена вимога повинна бути офі-ційно засвідчена Замовником;

3.1.4    отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників Замовника;

3.1.5    перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначен-ня якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

3.1.6    залучати на договірних засадах до участі в проведені ау-диту фахівців різного профілю;

3.1.7    здійснювати поетапну здачу виконаних робіт.

3.2 3амовникмаєправо:

3.2.1    вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотри-манням вимог Закону України «Про аудиторську діяль-ність» від 22.04.1993 року № 3125-ХП;

3.2.2    одержувати спеціальні консультації від інших професій-них бухгалтерів (аудиторів, аудиторських фірм);

3.2.3    отримувати усні (письмові, факсові, електроні) пояснення з усіх питань, що цікавлять його стосовно проведення аудиту.

4    ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

4.1       Результатом робіт за цим Договором сторони визнають акти ви-конаних робіт.

4.2       В ході проведення аудиту Виконавець може ознайомити Замов-ника з попередньою формою звіту, надалі попередні результати проведення аудиту. Попередні результати проведеного аудиту є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням третіх осіб.

5    ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ СТОРШ

5.1       Цивільно-правовавідповідальність Виконавця:

5.1.1    за неналежне виконання своїх зобов'язань Виконавець несе майнову та іншу відповідальність, визначену в До-говорі, відповідно до чинного законодавства;

5.1.2    розмір майнової відповідальності Виконавця не може пе-ревишувати фактично завданих Замовнику збитків з його вини у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки;

5.1.3    всі спори майнового характеру між Виконавцем та Замо-вником вирішуються у встановленому порядку з дотри-манням вимог Закону України «Про аудиторську діяль-ність».

5.2       Інші види відповідальності аудиторів:

5.2.1 за неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинен-ня дії сертифікату на строк до одного року або анулю-вання сертифікату.

5.3       Цивільно-правова відповідальність Замовника:

5.3.1    Замовник самостійно відповідає за своїми зобов'язання-ми;

5.3.2    Замовник відповідає за своїми зобов'язаннями усім на-лежним йому майном;

5.4       Інші види відповідальності Замовника:

5.4.1    керівництво Замовника відповідно до Законів України несе персональну відповідальність за повноту та достові-рність, юридичну силу бухгалтерських та інших докуме-нтів, які надаються Виконавцю для проведення аудиту, та за дії, що впливають на незалежність Виконавця;

5.4.2    Замовник додатково несе відповідальність за виявлені в ході виконання аудиту фінансові результати та за звіт-ність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгал-терського обліку та показники звітності, за невиконання рекомендацій Виконавця щодо усунення виявлених не-відповідностей (відхилень, помилок тощо).

5.5       У випадках, якщо Замовник не надав (надав не повністю чи не-своєчасно) необхідні відомості, первинну документацію, або у будь-який інший спосіб створив умови, які сприяли помилкам у роботі Виконавця Виконавець не несе відповідальності за по-рушення терміну виконання робіт, за помилки, яких він припус-тився, та за невірні висновки, яких він дійшов під час проведен-ня аудиту.

5.6       3 огляду на перевірки, та притаманні аудиту обмеження, існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві від-хилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міжнародних норма-тивів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

6    ВАРТІСТЬ РОБІТ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1       Вартість робіт розраховується, виходячи з часу, що запланова-ний фахівцями на виконання аудиторських послуг з урахуван-ням покриття поточних накладних витрат, в залежності від сту-пеню відповідальності фахівців, їхнього досвіду та відповідної кваліфікації.

6.2       Базові тарифи засновані на погодинній оплаті (без ПДВ) проду-ктивного робочого часу Виконавця та складають наступне: _

грн./год., аудитор або професійний бухгалтер -    грн./год.,

помічник аудитора або бухгалтера -          грн./год, якщо інше не

узгоджено з Замовником у листі - зобов'язанні.

Під продуктивним робочим часом мається на увазі чистий робочий час фахівця, що не включає в себе ознайомлення з обсягом перевірки, ви-вчення законодавчої бази, перерви та обіди.

6.3       Виконання робіт починається після отримання 100% передопла-ти планової вартості аудиторських послуг та не раніше дня на-дання Компанією оригіналів документів для виконання ауди-торських послуг, якщо інше не узгоджено з Замовником у листі - зобов'язанні.

6.4       Вартість виконання аудиторських послуг визначається в розмі-рі, що вказується в актах виконаних робіт.

6.5       Оплата здійснюється Замовником безготівково шляхом перера-хування коштів на поточний рахунок Виконавця або внесенням готівки в касу Виконавця.

6.6       За необґрунтовану відмову від прийняття виконаних робіт (не підписання акту протягом встановленого строку) передплата у розмірі фактично відпрацьованих годин фахівцями Виконавця не повертається.

6.7       Порядок і форма розрахунків можуть бути змінені письмовою угодою сторін.

7          ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1       Початок дії Договору - з моменту підписання.

7.2       Закінчення дії Договору - після виконання взаємних зо-бов'язань.

7.3       У питаннях, що не передбачені цим Договором, сторони керу-ються чинним законодавством України.

7.4       Даний Договір складений в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

7.5       Всі Додатки та Додаткові Угоди до даного Договору, належним чином оформлені та підписані сторонами, є невід'ємною його частиною.

7.6       Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише в тому

випадку, коли вони засвідчені підписами сторін в кожному окремому випадку.

8          Адреси та реквізити сторін

Додаток Г.4

ДОГОВІР № 254/1 на аудиторські послуги

м.                    «10»травня2008 року

Суб’єкт аудиторської діяльності в Україні фірма "Проун", надалі Ви-конавець, в особі директора Маховик О.О., що діє на підставі Статуту і Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № ХХХХХХ, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № АВ від 10.10. 1999 p., з однієї сторони, та BAT "Тектом" - надалі Замо-вник, в особі директора Зузва О.В., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний договір, надалі Договір, про наступне:

1    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1       Предметом Договору є практичне виконання аудиторських пе-ревірок та надання інших аудиторських послуг, надалі - ауди-торські послуги.

1.2       Аудиторські послуги здійснюється на підставі стандартів ауди-ту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів України.

1.3       Предмет, обсяг та планова вартість аудиторських послуг визна-чені в письмовому зверненні Замовника до Виконавця, що ви-кладено у вигляді листів-зобов’язань.

2    ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

2.1       Результатом робіт за цим Договором сторони визнають акти ви-конаних робіт.

2.2       В ході проведення аудиту Виконавець може ознайомити Замов-ника з попередньою формою звіту, надалі попередні результати проведення аудиту. Попередні результати проведеного аудиту є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням третіх осіб.

3    ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ СТОРШ

3.1       Цивільно-правовавідповідальність Виконавця:

3.1.1    за неналежне виконання своїх зобов'язань Виконавець несе майнову та іншу відповідальність, визначену в До-говорі, відповідно до чинного законодавства;

3.1.2    розмір майнової відповідальності Виконавця не може пе-ревишувати фактично завданих Замовнику збитків з його вини у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки;

3.1.3    всі спори майнового характеру між Виконавцем та Замо-вником вирішуються у встановленому порядку з дотри-манням вимог Закону України «Про аудиторську діяль-ність».

3.2       Інші види відповідальності аудиторів:

3.2.1 за неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинен-ня дії сертифікату на строк до одного року або анулю-вання сертифікату.

3.3       Цивільно-правова відповідальність Замовника:

3.3.1    Замовник самостійно відповідає за своїми зобов'язання-ми;

3.3.2    Замовник відповідає за своїми зобов'язаннями усім на-лежним йому майном;

3.4       Інші види відповідальності Замовника:

3.4.1    керівництво Замовника відповідно до Законів України несе персональну відповідальність за повноту та достові-рність, юридичну силу бухгалтерських та інших докуме-нтів, які надаються Виконавцю для проведення аудиту, та за дії, що впливають на незалежність Виконавця;

3.4.2    Замовник додатково несе відповідальність за виявлені в ході виконання аудиту фінансові результати та за звіт-ність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгал-терського обліку та показники звітності, за невиконання рекомендацій Виконавця щодо усунення виявлених не-відповідностей (відхилень, помилок тощо).

3.5       У випадках, якщо Замовник не надав (надав не повністю чи не-

своєчасно) необхідні відомості, первинну документацію, або у

будь-який інший спосіб створив умови, які сприяли помилкам у роботі Виконавця Виконавець не несе відповідальності за по-рушення терміну виконання робіт, за помилки, яких він припус-тився, та за невірні висновки, яких він дійшов під час проведен-ня аудиту. 3.6 3 огляду на перевірки, та притаманні аудиту обмеження, існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві від-хилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міжнародних норма-тивів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

4    ВАРТІСТЬ РОБІТ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1       Вартість робіт розраховується, виходячи з часу, що запланова-ний фахівцями на виконання аудиторських послуг з урахуван-ням покриття поточних накладних витрат, в залежності від сту-пеню відповідальності фахівців, їхнього досвіду та відповідної кваліфікації.

4.2       Базові тарифи засновані на погодинній оплаті (без ПДВ) проду-ктивного робочого часу Виконавця та складають наступне: _

грн./год., аудитор або професійний бухгалтер -    грн./год.,

помічник аудитора або бухгалтера -          грн./год, якщо інше не

узгоджено з Замовником у листі - зобов'язанні.

Під продуктивним робочим часом мається на увазі чистий робочий час фахівця, що не включає в себе ознайомлення з обсягом перевірки, ви-вчення законодавчої бази, перерви та обіди.

4.3       Виконання робіт починається після отримання 100% передопла-ти планової вартості аудиторських послуг та не раніше дня на-дання Компанією оригіналів документів для виконання ауди-торських послуг, якщо інше не узгоджено з Замовником у листі - зобов'язанні.

4.4       Вартість виконання аудиторських послуг визначається в розмі-рі, що вказується в актах виконаних робіт.

4.5       Оплата здійснюється Замовником безготівково шляхом перера-хування коштів на поточний рахунок Виконавця або внесенням готівки в касу Виконавця.

4.6       За необґрунтовану відмову від прийняття виконаних робіт (не підписання акту протягом встановленого строку) передплата у

розмірі фактично відпрацьованих годин фахівцями Виконавця не повертається. 4.7 Порядок і форма розрахунків можуть бути змінені письмовою угодою сторін.

5          ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1       Початок дії Договору - з моменту підписання.

5.2       Закінчення дії Договору - після виконання взаємних зо-бов'язань.

5.3       У питаннях, що не передбачені цим Договором, сторони керу-ються чинним законодавством України.

5.4       Даний Договір складений в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

5.5       Всі Додатки та Додаткові Угоди до даного Договору, належним чином оформлені та підписані сторонами, є невід'ємною його частиною.

5.6       Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише в тому

випадку, коли вони засвідчені підписами сторін в кожному окремому випадку.

6          Адреси та реквізити сторін

Додаток Г.5

ДОГОВІР № 254/1 на аудиторські послуги

м.                    «10»травня2008 року

Суб’єкт аудиторської діяльності в Україні фірма "МИР", надалі Вико-навець, в особі директора Маховик О.О., що діє на підставі Статуту і Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № ХХХХХХ, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № АВ від 10.10. 1999 p., з однієї сторони, та BAT "Тектом" - надалі Замо-вник, в особі директора Зузва О.В., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний договір, надалі Договір, про наступне:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Предметом Договору є практичне виконання аудиторських пе-ревірок та надання інших аудиторських послуг, надалі - аудиторсь-кі послуги.

2 ОБОВ’ЯЗКИ СТОРШ

2.1 Виконавець зобов’язаний:

2.1.1 в аудиторській діяльності дотримуватись вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів України, стандартів аудиту, принципів незалеж-ності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України; відповідним чином проводити аудиторські послуги;

2.1.1    повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замо-вників про виявлені під час виконання аудиторських по-слуг недоліки ведення бухгалтерського обліку та скла-дання фінансової звітності;

2.1.2    зберігати в таємниці інформацію, отриману при вико-нанні аудиторських послуг. He розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не вико-ристовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

2.1.3    обмежувати свою діяльність наданням аудиторських по-слуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє ві-дношення до надання аудиторських послуг, у вигляді консультацій, перевірок, експертиз або ведення бухгал-терського обліку;

2.1.4    відповідати перед Замовником за порушення умов дого-вору відповідно до чинних законодавчих актів України.

2.2   Замовник зобов’язаний:

2.2.1    переконатись в тому, що між ним та Виконавцем досяг-нуто чіткого розуміння умов виконання аудиторських послуг, запланованого використання та поширення інфо-рмації після її підготовки, форми звіту;

2.2.2    створити Виконавцю належні умови для якісного вико-нання аудиторських послуг;

2.2.3    не втручатися у практичне виконання аудиторських пос-луг в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит. Відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

2.2.4    своєчасно оплатити та прийняти роботу Виконавця за цим Договором відповідно до його умов;

2.2.5    відповідати перед Виконавцем за порушення умов дого-вору відповідно до чинних законодавчих актів України.

3      ПРАВА СТОРШ

3.1   Виконавець має право:

3.1.1    самостійно визначати форми і методи виконання ауди-торських послуг на підставі чинного законодавства, ста-ндартів аудиту та умов Договору;

3.1.2    отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмету аудиторських послуг і знаходяться як у За-мовника, так і у третіх осіб.

3.1.3    треті особи, які мають у своєму розпорядженні докумен-ти стосовно предмету перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу Виконавця. Зазначена вимога повинна бути офі-ційно засвідчена Замовником;

3.1.4    отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників Замовника;

3.1.5    перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначен-ня якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

3.1.6    залучати на договірних засадах до участі в проведені ау-диту фахівців різного профілю;

3.1.7    здійснювати поетапну здачу виконаних робіт.

3.2   Замовник має право:

3.2.1    вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотри-манням вимог Закону України «Про аудиторську діяль-ність» від 22.04.1993 року № 3125-ХП;

3.2.2    одержувати спеціальні консультації від інших професій-них бухгалтерів (аудиторів, аудиторських фірм);

3.2.3    отримувати усні (письмові, факсові, електроні) пояснен-ня з усіх питань, що цікавлять його стосовно проведення аудиту.

4          ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

4.1       Результатом робіт за цим Договором сторони визнають акти виконаних робіт.

4.2       В ході проведення аудиту Виконавець може ознайомити Замо-вника з попередньою формою звіту, надалі попередні резуль-тати проведення аудиту. Попередні результати проведеного аудиту є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замов-ником та Виконавцем з залученням третіх осіб.

5          ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ СТОРШ

5.1   Цивільно-правова відповідальність Виконавця:

5.1.1 за неналежне виконання своїх зобов'язань Виконавець несе майнову та іншу відповідальність, визначену в До-говорі, відповідно до чинного законодавства;

5.1.2    розмір майнової відповідальності Виконавця не може пе-ревишувати фактично завданих Замовнику збитків з його вини у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки;

5.1.3    всі спори майнового характеру між Виконавцем та Замо-вником вирішуються у встановленому порядку з дотри-манням вимог Закону України «Про аудиторську діяль-ність».

5.2       Інші види відповідальності аудиторів:

5.2.1 за неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинен-ня дії сертифікату на строк до одного року або анулю-вання сертифікату.

5.3       Цивільно-правова відповідальність Замовника:

5.3.1    Замовник самостійно відповідає за своїми зобов'язання-ми;

5.3.2    Замовник відповідає за своїми зобов'язаннями усім на-лежним йому майном;

5.4       Інші види відповідальності Замовника:

5.4.1    керівництво Замовника відповідно до Законів України несе персональну відповідальність за повноту та достові-рність, юридичну силу бухгалтерських та інших докуме-нтів, які надаються Виконавцю для проведення аудиту, та за дії, що впливають на незалежність Виконавця;

5.4.2    Замовник додатково несе відповідальність за виявлені в ході виконання аудиту фінансові результати та за звіт-ність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгал-терського обліку та показники звітності, за невиконання рекомендацій Виконавця щодо усунення виявлених не-відповідностей (відхилень, помилок тощо).

5.5       У випадках, якщо Замовник не надав (надав не повністю чи не-

своєчасно) необхідні відомості, первинну документацію, або у

будь-який інший спосіб створив умови, які сприяли помилкам

у роботі Виконавця Виконавець не несе відповідальності за

порушення терміну виконання робіт, за помилки, яких він

припустився, та за невірні висновки, яких він дійшов під час

проведення аудиту.

5.6 3 огляду на перевірки, та притаманні аудиту обмеження, існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві від-хилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міжнародних нор-мативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

6          ВАРТІСТЬ РОБІТI ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1       Виконання робіт починається після отримання 100% передо-плати планової вартості аудиторських послуг та не раніше дня надання Компанією оригіналів документів для виконання ау-диторських послуг, якщо інше не узгоджено з Замовником у листі - зобов’язанні.

6.2       Вартість виконання аудиторських послуг визначається в роз-мірі, що вказується в актах виконаних робіт.

6.3       Оплата здійснюється Замовником безготівково шляхом пере-рахування коштів на поточний рахунок Виконавця або внесен-ням готівки в касу Виконавця.

6.4       За необґрунтовану відмову від прийняття виконаних робіт (не підписання акту протягом встановленого строку) передплата у розмірі фактично відпрацьованих годин фахівцями Виконавця не повертається.

6.5       Порядок і форма розрахунків можуть бути змінені письмовою угодою сторін.

7          ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1       Початок дії Договору - з моменту підписання.

7.2       Закінчення дії Договору - після виконання взаємних зо-бов’язань.

7.3       У питаннях, що не передбачені цим Договором, сторони керу-ються чинним законодавством України.

7.4       Даний Договір складений в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

7.5       Всі Додатки та Додаткові Угоди до даного Договору, належ-ним чином оформлені та підписані сторонами, є невід’ємною його частиною.

8

 

7.6 Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони засвідчені підписами сторін в кожному окремому випадку.

Адреси та реквізити сторін

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

ЗАМОВНИК

 

Адреса: ...

Код ЄДРПОУ....

р/р      

Банк... МФО ...

Адреса: ...

Код ЄДРПОУ ....

р/р      

Банк ... МФО ...

Платник ...(ПДВ, єдиного податку,            Платник ...(ПДВ, єдиного подат-

на загальній системі оподаткуван- ку, на загальній системі оподат-

ня)       кування)

директор аудиторської фірми

 

 

 

М.П.

 

М.П.

 

Додаток Г.6

ДОГОВІР № 254/1 на аудиторські послуги

м.                    «10»травня2008 року

Суб’єкт аудиторської діяльності в Україні фірма "Альянс", надалі Ви-конавець, в особі директора Махоткіна О.Г., що діє на підставі Статуту і Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № ХХХХХХ, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № АВ від 10.10. 1999 p., з однієї сторони,

та BAT "Тектом" - надалі Замовник, в особі директора Зузва О.В., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний договір, надалі Договір, про наступне:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1       Предметом Договору є практичне виконання аудиторських пе-

ревірок та надання інших аудиторських послуг, надалі - аудиторсь-

кі послуги.

1.2       Аудиторські послуги здійснюється на підставі стандартів ауди-ту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів України.

1.3       Предмет, обсяг та планова вартість аудиторських послуг визна-чені в письмовому зверненні Замовника до Виконавця, що ви-кладено у вигляді листів-зобов’язань.

2    ОБОВ’ЯЗКИ СТОРШ

2.2 Виконавець зобов’язаний:

2.2.1 в аудиторській діяльності дотримуватись вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших норма-тивно-правових актів України, стандартів аудиту, прин-ципів незалежності аудитора та відповідних рішень Ау-диторської палати України; відповідним чином проводи-ти аудиторські послуги;

2.2.2    повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замо-вників про виявлені під час виконання аудиторських по-слуг недоліки ведення бухгалтерського обліку та скла-дання фінансової звітності;

2.2.3    зберігати в таємниці інформацію, отриману при вико-нанні аудиторських послуг. He розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не вико-ристовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

2.2.4    обмежувати свою діяльність наданням аудиторських по-слуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє ві-дношення до надання аудиторських послуг, у вигляді консультацій, перевірок, експертиз або ведення бухгал-терського обліку;

2.2.5    відповідати перед Замовником за порушення умов дого-вору відповідно до чинних законодавчих актів України.

2.3 Замовник зобов’язаний:

2.3.1    переконатись в тому, що між ним та Виконавцем досяг-нуто чіткого розуміння умов виконання аудиторських послуг, запланованого використання та поширення інфо-рмації після її підготовки, форми звіту;

2.3.2    створити Виконавцю належні умови для якісного вико-нання аудиторських послуг;

2.3.3    не втручатися у практичне виконання аудиторських пос-луг в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит. Відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

2.3.4    своєчасно оплатити та прийняти роботу Виконавця за цим Договором відповідно до його умов;

2.3.5    відповідати перед Виконавцем за порушення умов дого-вору відповідно до чинних законодавчих актів України.

3    ПРАВА СТОРШ

3.2 Виконавець має право:

3.2.1    самостійно визначати форми і методи виконання ауди-торських послуг на підставі чинного законодавства, ста-ндартів аудиту та умов Договору;

3.2.2    отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмету аудиторських послуг і знаходяться як у За-мовника, так і у третіх осіб.

3.2.3    треті особи, які мають у своєму розпорядженні докумен-ти стосовно предмету перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу Виконавця. Зазначена вимога повинна бути офі-ційно засвідчена Замовником;

3.2.4    отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників Замовника;

3.2.5    перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб'єкта проведення контро-льних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

3.2.6    залучати на договірних засадах до участі в проведені ау-диту фахівців різного профілю;

3.2.7    здійснювати поетапну здачу виконаних робіт.

З.ЗЗамовникмаєправо:

3.3.1    вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотри-манням вимог Закону України «Про аудиторську діяль-ність» від 22.04.1993 року № 3125-ХП;

3.3.2    одержувати спеціальні консультації від інших професій-них бухгалтерів (аудиторів, аудиторських фірм);

3.3.3    отримувати усні (письмові, факсові, електроні) пояснення з усіх питань, що цікавлять його стосовно проведення аудиту.

4    ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

4.2       Результатом робіт за цим Договором сторони визнають акти ви-конаних робіт.

4.3       В ході проведення аудиту Виконавець може ознайомити Замов-ника з попередньою формою звіту, надалі попередні результати проведення аудиту. Попередні результати проведеного аудиту є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням третіх осіб.

5    ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ СТОРШ

5.2       Цивільно-правова відповідальність Виконавця:

5.2.1    за неналежне виконання своїх зобов'язань Виконавець несе майнову та іншу відповідальність, визначену в До-говорі, відповідно до чинного законодавства;

5.2.2    розмір майнової відповідальності Виконавця не може пе-ревишувати фактично завданих Замовнику збитків з його вини у межах ціни робіт, в яких виявлено недоліки;

5.2.3    всі спори майнового характеру між Виконавцем та Замо-вником вирішуються у встановленому порядку з дотри-манням вимог Закону України «Про аудиторську діяль-ність».

5.3       Інші види відповідальності аудиторів:

5.3.1 за неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинен-ня дії сертифікату на строк до одного року або анулю-вання сертифікату.

5.4       Цивільно-правова відповідальність Замовника:

5.4.1    Замовник самостійно відповідає за своїми зобов'язання-ми;

5.4.2    Замовник відповідає за своїми зобов'язаннями усім на-лежним йому майном;

5.5       Інші види відповідальності Замовника:

5.5.1    керівництво Замовника відповідно до Законів України несе персональну відповідальність за повноту та достові-рність, юридичну силу бухгалтерських та інших докуме-нтів, які надаються Виконавцю для проведення аудиту, та за дії, що впливають на незалежність Виконавця;

5.5.2    Замовник додатково несе відповідальність за виявлені в ході виконання аудиту фінансові результати та за звіт-ність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгал-терського обліку та показники звітності, за невиконання рекомендацій Виконавця щодо усунення виявлених не-відповідностей (відхилень, помилок тощо).

5.6       У випадках, якщо Замовник не надав (надав не повністю чи не-

своєчасно) необхідні відомості, первинну документацію, або у

будь-який інший спосіб створив умови, які сприяли помилкам у роботі Виконавця Виконавець не несе відповідальності за по-рушення терміну виконання робіт, за помилки, яких він припус-тився, та за невірні висновки, яких він дійшов під час проведен-ня аудиту. 5.7 3 огляду на перевірки, та притаманні аудиту обмеження, існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві від-хилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міжнародних норма-тивів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

6          ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.2       Початок дії Договору - з моменту підписання.

6.3       Закінчення дії Договору - після виконання взаємних зо-бов'язань.

6.4       У питаннях, що не передбачені цим Договором, сторони керу-ються чинним законодавством України.

6.5       Даний Договір складений в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

6.6       Всі Додатки та Додаткові Угоди до даного Договору, належним чином оформлені та підписані сторонами, є невід'ємною його частиною.

6.7       Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише в тому

випадку, коли вони засвідчені підписами сторін в кожному окремому випадку.

7          Адреситареквізитисторін

Додаток Д (до теми 5) Додаток Д.1

(витяг з МСА 300 «Планування»)

Міркування під час вибору загальної стратегії аудиту

Характеристики завдання

■          Концептуальна основа фінансової звітності, на основі якої готу-валась фінансова інформація, що підлягає аудиту, включно з необхідністю погодження її з іншою концептуальною основною фінансової звітності

■          Специфічні вимоги галузі до звітності, наприклад, звіти, що ви-магаються регуляторними органами галузі;

■          Очікуване покриття аудитом включно з кількістю та місцем розташування дочірніх підрозділів, які будуть проходити аудит;

■          Характер управління дочірніх підрозділів материнською ком-панією, що визначає, як консолідується група;

■          Обсяг аудиту дочірніх підрозділів іншими аудиторами;

■          Характер сегментів бізнесу, які будуть проходити аудит, включно з потребою в спеціальних знаннях;

■          Використана валюта звітності включно з необхідністю перера-хунку валют для фінансової інформації, що проходить аудит;

■          Необхідність законодавчо встановленого аудиту для фінансових звітів окремих дочірніх підрозділів окрім аудиту в цілях кон-солідації;

■          Наявність внутрішнього аудиту та ступінь, до якого аудитор може потенційно покладатись на його роботу;

■          Використання суб’єктом господарювання організацій, що нада-ють послуги, та можливість отримання аудитором доказів щодо структури або заходів контролю, який вони виконують;

■          Очікуване використання аудиторських доказів, отриманих під час попередніх аудитів, наприклад, аудиторських доказів щодо процедур оцінки ризиків та тестування контролю;

■          Вплив інформаційних технологій на аудиторські процедури включно з наявністю даних та очікуваним використанням комп’ютерних методів аудиту;

■          Координація очікуваного покриття і часу аудиторської роботи та будь-яких перевірок проміжної фінансової інформації та вплив на аудит інформації, отриманої під час таких перевірок;

■          Доступність персоналу клієнта та даних.

Цілі надання звітності, строки аудиту та необхідне інформування

■          Графік надання звітності суб'єкта господарювання, наприклад, дата надання проміжної та кінцевої звітності;

■          Організація зустрічей з найвищим управлінським та управлінським персоналом для обговорення характеру, обсягу та строків аудиторської роботи;

■          Обговорення з найвищим управлінським та управлінським пер-соналом щодо очікуваного типу та строків надання звітів та висновків, а також інше інформування, як письмове, так і усне, включно з аудиторським висновком, листом керівництву та інформуванням найвищого управлінського персоналу;

■          Обговорення з управлінським персоналом очікуваного інформування про стан аудиторської роботи на протязі вико-нання завдання;

■          Отримання інформації від аудиторів дочірніх підрозділів щодо очікуваних типів та строків надання звітів, та інше інформу-вання в зв'язку з аудитом дочірніх підприємств;

■          Очікувані характер та строки взаємного обміну інформацією членів групи з завдання включно з характером та строками зборів членів групи, а також строки проведення перевірки вико-наноїроботи;

■          Необхідність інформування третіх сторін включно з відповідальністю за надання законодавчо встановлених або кон-трактних звітів, яка обумовлена проведенням аудиту.

Важливі фактори, дії на початку завдання та знання, отримані при виконанні інших завдань

■          Визначення відповідних рівнів суттєвості, включаючи:

о   встановлення суттєвості при плануванні; о   встановлення суттєвості та інформування про неї ауди-торів дочірніх підрозділів;

о перегляд суттєвості в процесі виконання аудиторських процедур на протязі аудиторської перевірки;

о попередня ідентифікація суттєвих компонентів та за-лишків на рахунках

■          Попередня ідентифікація областей аудиту, де ризик суттєвих викривлень є вищим;

■          Вплив оціненого ризику суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів в цілому на управління, нагляд та перевірки;

■          Спосіб, яким аудитор доводить до відома членів групи з завдан-ня необхідність ставлення з сумнівом та дотримання про-фесійного скептицизму під час отримання та оцінки аудиторсь-ких доказів;

■          Результати попередніх аудиторських перевірок, що включали оцінку операційної ефективності внутрішнього контролю, а та-кож природу ідентифікованих слабких місць та дії у відповідь;

■          Обговорення питань, які можуть мати вплив на аудит, з персо-налом фірми, кий надає суб'єктові господарювання інші послу-ги;

■          Докази прихильності управлінського персоналу до розробки, впровадження та застосування надійного внутрішнього контро-лю включно з доказами відповідного документування такого внутрішнього контролю;

■          Обсяг операцій, що можуть визначити, чи буде ефективним для аудитора покладання на внутрішній контроль;

■          Роль, яка відводиться внутрішньому контролю суб'єктом госпо-дарювання, для успішного ведення бізнесу;

■          Важливі бізнесові події, що впливають на суб'єкт господарю-вання, наприклад, зміни в інформаційних технологіях та бізнесових процесах, зміни ключового управлінського персона-лу, придбання, злиття та продаж або ліквідація частини бізнесу;

■          Важливі події в галузі, наприклад, зміни в нормативних актах галузі або нові вимоги до звітності;

■          Значні зміни концептуальної основи фінансової звітності, на-приклад, зміни стандартів обліку;

■          Інші значні відповідні зміни, наприклад, зміни в законодавчому середовищі, які впливають на суб'єкт господарювання

Характер, час та обсяг ресурсів

■          Відбір групи з завдання (включно з особою, що буде перевіряти контроль якості виконання завдання, якщо це необхідно) та роз-поділ аудиторської роботи між членами групи включно з при-значенням відповідно досвідчених членів групи на ділянки, де ризики суттєвих викривлень можуть бути вищими;

■          Складання бюджету завдання включно з виділенням відповідної кількості часу, необхідного для перевірки областей, де ризики суттєвих викривлень можуть бути вищими.

Додаток Е (до теми 6) Додаток E.1

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ АУДИТУ 500 АУДИТОРСЬКІДОКАЗИ

(чинний для аудиторських перевірок фінансових звітів за періоди, що починаються 15 грудня 2004 р. або пізніше)

Вступ

1.         Метою цього Міжнародного стандарту аудиту (МСА) є вста-новлення стандартних положень і надання рекомендацій стосовно то-го, з чого складаються аудиторські докази в аудиторській перевірці фі-нансових звітів, кількості та якості аудиторських доказів, які слід отримати, та аудиторських процедур, які використовують аудитори для одержання цих аудиторських доказів.

2.         Аудитор повинен одержати достатні та відповідні ауди-торські докази, щоб мати змогу сформулювати обґрунтовані ви-сновки, на яких ґрунтуватиметься думка аудитора.

Концепція аудиторських доказів

3.         "Аудиторські докази" - це вся інформація, яку використовує аудитор для формулювання висновків, на яких ґрунтується аудиторсь-ка думка; вони охоплюють інформацію, яка міститься в облікових за-писах, що є основою фінансових звітів та іншої інформації. He очіку-ється, що аудитори розглядатимуть всю інформацію, яка може існува-ти1. Аудиторські докази, які є накопичувальними за характером, охоп-люють аудиторські докази, отримані від аудиторських процедур, вико-наних в ході аудиторської перевірки, і можуть містити аудиторські до-кази, отримані з інших джерел, таких як попередні аудиторські переві-рки та процедури контролю якості на фірмі щодо прийняття клієнтів та продовження роботи 3 ними.

4.         Облікові записи, як правило, складаються з записів первісних проводок та підтверджуючих записів, наприклад, чеків та записів сис-тем електронного переведення платежів; рахунків-фактур; контрактів; головних та допоміжних книг; журнальних проводок та інших коригу-вань фінансових звітів, які не відображаються в офіційних журнальних

проводках; а також записів, таких як відомості обліку робіт та елект-ронні таблиці, що підтверджують розподіл витрат, обчислення, звірян-ня та розкриття інформації. Проводки в облікових записах часто здійс-нюються, записуються, обробляються та наводяться в звітності в елек-тронній формі. Крім того, облікові записи можуть бути складовою час-тиною інтегрованих систем, які здійснюють обмін даними та підтвер-джують усі аспекти фінансової звітності, діяльності та цілі дотримання відповідності суб'єктом господарювання.

5.         Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансових звітів на основі облікових записів суб'єкта господарюван-ня. Аудитор отримує деякі аудиторські докази, перевіряючи облікові записи, наприклад, за допомогою аналізу та огляду, повторно викону-ючи процедури, яких дотримувалися в процесі підготовки фінансової звітності, та звіряючи відповідні тили та використання тієї самої інфо-рмації. За допомогою виконання таких аудиторських процедур аудитор може визначити, що облікові регістри є внутрішньо послідовними та узгоджуються з фінансовими звітами. Проте, оскільки самі облікові за-писи не забезпечують достатні аудиторські докази, на яких ґрунтується думка аудитора про фінансові звіти, аудитор отримує інші аудиторські докази.

6.         Інша інформація, яку аудитор може використати як аудитор-ські докази, охоплює: протоколи зборів; підтвердження третіх сторін; висновки аналітиків; порівняльні дані про конкурентів (аналіз оціноч-них показників); посібники з процедур контролю; інформацію, отри-ману аудитором за допомогою таких аудиторських процедур, як запит, спостереження та перевірка; а також іншу інформацію, розроблену ау-дитором або доступну йому, яка надає аудиторові можливість дійти висновку на основі достатніх доказів.

Достатні та відповідні аудиторські докази

7.         Достатність - це критерій кількості аудиторських доказів. Ві-

дповідність - це оцінка якості аудиторських доказів, тобто їх доречнос-

ті та достовірності щодо підтвердження класів операцій, залишків на

рахунках та розкриття інформації і пов'язаних з нею тверджень або ви-

явлення викривлень в них.

На кількість необхідних аудиторських доказів впливає ризик викривлення (чим вищий ризик, тим більше аудиторських доказів мо-

же знадобитися), а також якість таких аудиторських доказів (чим вища якість, тим менше потрібно аудиторських доказів).

Відповідно, достатність та відповідність аудиторських доказів взаємозалежні.

Однак отримання більшої кількості аудиторських доказів не може компенсувати їхню низьку якість.

8. Певний комплекс аудиторських процедур може надати ауди-торські докази, які є доречними для одних тверджень, але недоречними для інших.

Наприклад, перевірка записів та документів, пов'язаних з пога-шенням дебіторської заборгованості після кінця періоду, може надати аудиторські докази стосовно існування та оцінки вартості, але необо-в'язково щодо відповідності відсічення на кінець року.

3 іншого боку, аудитор часто отримує аудиторські докази з різних джерел або різного характеру, які відносяться до того самого твердження.

Наприклад, аудитор може аналізувати строки погашення дебі-торської заборгованості та подальше погашення дебіторської заборго-ваності, щоби отримати аудиторські докази, пов'язані з оцінкою резер-ву сумнівних боргів.

До того ж отримання аудиторських доказів, пов'язаних із конк-ретним твердженням, наприклад, фізичним існуванням запасів, не за-мінює отримання аудиторських доказів стосовно іншого твердження, наприклад, вартості запасів.

На достовірність аудиторських доказів впливає їхнє джерело та характер; вона залежить від конкретних обставин, за якими їх одержу-ють. Можна розробити загальні правила щодо достовірності різних ти-пів аудиторських доказів; проте є важливі винятки з таких загальних правил. Навіть якщо аудиторські докази отримані з незалежного дже-рела, зовнішнього для суб'єкта господарювання, можуть існувати об-ставини, які впливають на достовірність отриманої інформації. Напри-юіад, аудиторські докази, отримані з незалежного зовнішнього джере-ла, можуть бути недостовірними, якщо джерело не є добре поінформо-ваним. Незважаючи на визнання можливості існування винятків, наве-дені далі загальні правила щодо достовірності аудиторських доказів можуть бути корисними:

• аудиторські докази достовірніші, якщо отримані з незалежних джерел за межами суб'єкта господарювання;

•          аудиторські докази, отримані з внутрішніх джерел, достовір-ніші, якщо відповідні процедури внутрішнього контролю є ефективни-ми;

•          аудиторські докази, отримані безпосередньо аудитором (на-приклад, спостереження за застосуванням контролю), достовірніші, ніж аудиторські докази, отримані непрямо або шляхом припущення (наприклад, запит про застосування контролю);

•          аудиторські докази достовірніші, якщо вони існують у формі документів, що зберігаються на паперових, електронних чи інших но-сіях (наприклад, стенограма зборів, записана під час їх проведення, до-стовірніша, ніж пізніше усне подання обговорюваних питань);

•          аудиторські докази, отримані із оригіналів документів, досто-вірніші, ніж аудиторські докази, отримані з ксерокопій чи копій, пере-даних факсом.

Аудитор рідко займається засвідченням автентичності докумен-тації, він не має професійної підготовки експерта з такого засвідчення автентичності, і від нього не очікується, що він є таким експертом. Проте аудитор розглядає достовірність інформації, яку використову-ють як аудиторські докази, наприклад, ксерокопії, факси, документи на плівці, у цифровій чи іншій електронній формі відображення, включа-ючи розгляд заходів контролю за їхньою підготовкою та збереженням, якщо доречно.

Якщо аудитор використовує інформацію, створену суб'єк-том господарювання, для виконання аудиторських процедур, йому слід отримати аудиторські докази щодо точності та повноти інфо-рмації.

Для отримання аудитором достовірних аудиторських доказів, інформація, на якій базуються аудиторські процедури, повинна бути повною та точною. Наприклад, під час аудиторської перевірки доходу з застосуванням стандартних цін до записів обсягу реалізації, аудитор розглядає точність інформації щодо цін та повноту і точність даних щодо обсягу реалізації. Отримання аудиторських доказів щодо повно-ти та точності інформації, створеної інформаційною системою суб'єкта господарювання, можна здійснювати одночасно з фактичною аудитор-ською процедурою, застосованою до інформації, оскільки отримання таких доказів є невід'ємною частиною самої аудиторської процедури. В інших ситуаціях аудитор, можливо, отримає аудиторські докази точно-

сті та повноти такої інформації, перевіряючи заходи контролю за ство-ренням та збереженням інформації. Проте в деяких ситуаціях аудитор може визначити, що необхідні додаткові аудиторські процедури. Такі додаткові процедури можуть, наприклад, включати застосування ком-п'ютеризованих методів аудиту (КМА) для перерахування інформації.

Аудитор звичайно одержує вищий рівень впевненості на основі послідовних аудиторських доказів, отриманих із різних джерел чи різно-го характеру, ніж на основі окремих аудиторських доказів при окремому розгляді. Крім того, отримання аудиторських доказів із різних джерел чи різного характеру може свідчити, що окремий аудиторський доказ є не-достовірним. Наприклад, підтверджувальна інформація з джерела, яке не залежить від суб'єкта господарювання, може підвищити рівень впев-неності, отриманої на основі пояснень управлінського персоналу. I на-впаки, якщо аудиторські докази, отримані з одного джерела, не відпові-дають доказам, отриманим з іншого, то аудитор визначає, які додаткові процедури потрібні для усунення такої невідповідності.

Аудитор розглядає зв'язок між витратами на одержання ауди-торських доказів і корисністю отриманої інформації. Однак питання пов'язаної з цим складності чи витрат само по собі не є достатньою пі-дставою для невиконання аудиторської процедури, щодо якої немає альтернативи.

Для формування аудиторської думки аудитор не перевіряє всю на-явну інформацію, оскільки висновків можна зазвичай дійти, застосовую-чи методи вибіркової перевірки та інші підходи до відбору статей для пе-ревірки. Крім того, аудитор, як правило, вважає за необхідне покластися на аудиторські докази, що є радше переконливими, ніж остаточними; проте, аби отримати обґрунтовану впевненість2, аудитор не задовольня-ється аудиторськими доказами, що є менш, ніж переконливі. Аудитор за-стосовує професійне судження та ставиться з професійним скептицизмом, оцінюючи кількість та якість аудиторських доказів і, отже, їхню достат-ність та відповідність для підтвердження аудиторської думки.

Використання тверджень при отриманні аудиторських до-казів

15. Управлінський персонал несе відповідальність за достовірне подання фінансових звітів, які відображають характер та діяльність су-б'єкта господарювання. Пояснюючи, що фінансові звіти справедливо й

достовірно відображають (або подають достовірно, в усіх суттєвих ас-пектах) відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, управлінський персонал явно чи неявно робить твердження щодо визнання, оцінки, подання різних елементів фінансових звітів та розкриття пов'язаної з ними інформації.

16.       Аудиторові слід достатньо докладно використовувати твердження щодо класів операцій, залишків на рахунках та подан-ня й розкриття інформації для формування основи для оцінки ри-зиків суттєвого викривлення, планування та виконання подаль-ших аудиторських процедур. Аудитор використовує твердження під час оцінювання ризиків, розглядаючи різні типи потенційно можливих викривлень, які можуть відбутися, і таким чином плануючи аудиторсь-кі процедури у відповідь на оцінені ризики. В інших МСА обговорю-ються конкретні ситуації, коли аудиторові необхідно отримати ауди-торські докази на рівні тверджень.

17.       Твердження, які використовує аудитор, поділяються на такі категорії:

а)         твердження щодо класів операцій та подій за період, що

перевіряється:

і) наявність: операції та події, які відображені в звітності, відбулися та стосуються суб'єкта господарювання;

іі) повнота: відображені всі операції та події, які мають бути відображені в звітності;

ііі) точність: суми та інші дані, які стосуються відобра-жених в звітності операцій та подій, відображені належним чи-ном;

IV)       відсічення: операції та події відображені у відповід-ному звітному періоді;

V)        операції та події відображені на відповідних рахунках;

б)         твердження про залишки нарахунках на кінець періоду:

і) існування: активи, зобов'язання та частки участі в капі-талі існують;

іі) права і зобов'язання: суб'єкт господарювання утримує чи контролює права на активи, зобов'язання є зобов'язаннями суб'єкта господарювання;

ііі) повнота: відображені всі активи, зобов'язання та част-ки участі в капіталі, які мають бути відображені в звітності;

іу) оцінка вартості та розподіл: активи, зобов'язання та частки участі в капіталі включені в фінансові звіти у відповід-них сумах та будь-які остаточні коригування оцінки вартості та розподілу відображені в звітності відповідним чином; в) твердження про подання та розкриття інформації:

і) наявність та права й зобов'язання: події, операції та ін-ші питання, інформація про які розкрита, відбулися та стосу-ються суб'єкта господарювання;

іі) повнота: включено розкриття всієї інформації, яка має бути включеною в фінансові звіти;

ііі) класифікація та зрозумілість: фінансова інформація подана та визначена відповідним чином і розкриття інформації чітко сформульоване;

іу) точність та оцінка вартості: фінансова та інша інфор-мація розкрита достовірно й у відповідних сумах.

18.       Аудитор може використовувати твердження так, як наведено

вище, або висловлювати їх іншим чином за умови охоплення всіх на-

ведених вище аспектів. Наприклад, аудитор може обрати поєднання

твердження про операції та події з твердженнями про залишки на ра-

хунках. Ще один приклад: може не бути окремого твердження, пов'я-

заного з відсіченням операцій та подій, якщо твердження щодо наявно-

сті та повноти містять належний розгляд відображення операцій в пра-

вильному обліковому періоді.

Аудиторські процедури для одержання аудиторських дока-зів

19.       Аудитор отримує аудиторські докази для формулювання об-

ґрунтованих висновків, на яких базується аудиторська думка, викону-

ючи аудиторські процедури з метою:

а)         отримання розуміння про суб'єкт господарювання та його се-

редовище, включаючи його систему внутрішнього контролю, для оцін-

ки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів та твер-

джень (аудиторські процедури, які виконують з цією метою, зазнача-

ються в МСА як "процедури оцінки ризиків");

б)         якщо необхідно, або якщо аудитор вирішив це зробити, пере-

вірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні або

виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень (ау-диторські процедури, які виконують з цією метою, зазначаються в МСА як "тести контролю");

в) виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень (аудитор-ські процедури, які виконують з цією метою, зазначаються в МСА як "процедури по суті" і складаються з перевірки докладної інформації про класи операцій, залишки на рахунках та розкриття інформації і аналітичні процедури по суті).

Аудитор завжди виконує процедури оцінки ризиків для забез-печення задовільної основи для оцінки ризиків на рівні фінансових зві-тів та тверджень. Проте самі собою процедури оцінки ризиків не за-безпечують достатні та відповідні аудиторські докази, на яких базуєть-ся аудиторська думка, вони доповнюються подальшими аудиторськи-ми процедурами у формі тестів контролю, за необхідності, та процеду-рами по суті.

Тести контролю необхідні за двох обставин. Якщо оцінка ау-диторського ризику включає очікування операційної ефективності процедур контролю, аудитор повинний протестувати ці процедури ко-нтролю для підтвердження оцінки ризику. Крім того, якщо самі проце-дури по суті не надають достатні та відповідні аудиторські докази, ау-дитор повинен виконати тести процедур контролю для отримання ау-диторських доказів щодо їхньої операційної ефективності.

Аудитор планує та виконує процедури по суті, які б відповіда-ли оцінці ризиків суттєвого викривлення, що охоплює результати тес-тів контролю, якщо вони є. Оцінка аудиторського ризику є питанням судження і не може бути достатньо точною для того, аби ідентифікува-ти всі ризики суттєвого викривлення. Крім того, існують властиві об-меження системи внутрішнього контролю, включаючи ризик недотри-мання їх управлінським персоналом, можливість суб'єктивної помилки та вплив змін у системах. Отже процедури по суті щодо суттєвих кла-сів операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації завжди не-обхідні для отримання відповідних та достатніх аудиторських доказів.

Аудитор використовує один чи кілька типів аудиторських про-цедур, наведених далі в параграфах 26-38. Ці аудиторські процедури або їхнє поєднання можна використати як процедури оцінки ризику, тести контролю або процедури по суті залежно від ситуації, в якій ау-

дитор застосовує їх. За певних обставин аудиторські докази, отримані в попередніх аудиторських перевірках, можуть надавати аудиторські до-кази, якщо аудитор виконує аудиторські процедури для встановлення продовження їхньої доречності.

Характер та визначення часу аудиторських процедур, які слід використати, можуть залежати від того, що деякі облікові дані та інша інформація можуть бути наявними лише в електронній формі або в пе-вні моменти чи періоди часу. Первинні документи, наприклад, замов-лення на придбання, транспортні накладні, рахунки-фактури та чеки, можуть бути заміненими електронним обміном повідомленнями. На-приклад, суб'єкти господарювання можуть користуватися системами електронної комерції чи обробки зображень. В електронній комерції суб'єкт господарювання та його клієнти чи постачальники користують-ся комп'ютерами, підключеними до відкритої мережі, наприклад, Інте-рнету, для ведення бізнесу електронними засобами. Придбання, доста-вка, виставлення рахунків, одержання грошових коштів та операції з виплати грошових коштів часто повністю здійснюються шляхом елек-тронного обміну повідомленнями між сторонами. У системах обробки зображень документи сканують та конвертують в електронні зобра-ження для полегшення їхнього зберігання та посилання на них. Певна інформація в електронній формі може існувати в певний момент часу. Проте така інформація може не відтворюватися після визначеного пе-ріоду часу, якщо файли змінюються, а резервних файлів не існує. Полі-тика суб'єкта господарювання щодо збереження такої інформації може вимагати від аудитора прохання збереження деякої інформації для огляду аудитором або виконання аудиторських процедур у той час, ко-ли інформація доступна.

25.       Якщо інформація існує в електронній формі, аудитор може

проводити певні аудиторські процедури, зазначені нижче, за допомо-

гою КМА.

Перевірка записів або документів

26.       Перевірка складається з вивчення записів або документів, як

внутрішніх, так і зовнішніх, що зберігаються на папері, електронних та

інших носіях інформації. Перевірка записів і документів надає ауди-

торські докази різного ступеня достовірності залежно від їх характеру і

джерела, а також, в разі внутрішніх записів та документів, залежно від

ефективності процедур контролю за їх створенням. Прикладом переві-рки, яка застосовується як тести контролю, є перевірка записів або до-кументів на підтвердження їх санкціонованості.

27.       Деякі документи являють собою прямий аудиторський доказ

існування активу, наприклад, документ, який є фінансовим інструмен-

том таким, як акція чи облігація. Перевірка таких документів необов'я-

зково може надавати аудиторські докази права власності на них чи ва-

ртості. Крім того, перевірка виконаного контракту може надати ауди-

торські свідчення стосовно застосування суб'єктом господарювання

облікової політики, наприклад, визнання доходу.

Перевірка матеріальних активів

28.       Перевірка матеріальних активів полягає в фізичній перевірці

активів. Перевірка матеріальних активів може надати достовірні ауди-

торські докази щодо їх існування, але необов'язково докази прав та зо-

бов'язань чи оцінки вартості активів. Перевірка окремих статей запасів,

як правило, супроводжує спостереження за інвентаризацією.

Спостереження

29.       Спостереження охоплює нагляд за процесом або процеду-

рою, що виконуються іншими особами, наприклад, спостереження ау-

дитора за здійсненням інвентаризації запасів персоналом суб'єкта roc-

no дарювання або виконанням заходів контролю. Спостереження надає

аудиторські докази щодо виконання процесу чи процедур, але обмежу-

ється певним моментом часу, в якому відбувається спостереження, a

також тим, що сам факт спостереження може впливати на виконання

процесу чи процедур. Див. подальші рекомендації з спостереження за

інвентаризацією в МСА 501 "Аудиторські докази: додаткові міркуван-

ня щодо окремих статей".

Запити

30.       Запит - це процес звернення за інформацією, як фінансовою,

так і нефінансовою, до обізнаних осіб суб'єкта господарювання або по-

за його межами.

Запит - це аудиторська процедура, яка широко застосовується в ході аудиторської перевірки та часто доповнює виконання інших ауди-торських процедур. Запити можуть бути різного роду: від офіційних

письмових запитів до неофіційних усних запитів. Оцінювання відпові-дей на запити є невід'ємною частиною процесу запиту.

31.       Відповіді на запити можуть надати аудиторові інформацію, якою він раніше не володів, або яка підтверджує аудиторські докази. В інших випадках відповіді можуть надати інформацію, яка суттєво від-різняється від іншої інформації, яку отримав аудитор, наприклад, ін-формацію стосовно можливостей управлінського персоналу уникати процедур контролю. У деяких випадках відповіді на запити є основою для зміни чи виконання додаткових аудиторських процедур аудитором.

32.       Аудитор виконує аудиторські процедури додатково до вико-ристання запитів для отримання достатніх та відповідних аудиторсь-ких доказів. Запит сам по собі, як правило, не надає достатні аудитор-ські докази для виявлення суттєвого викривлення на рівні тверджень. Крім того, запит сам по собі не є достатнім для перевірки операційної ефективності процедур контролю.

33.       Хоча підтвердження доказів, отриманих шляхом запитів, ча-сто є особливо важливим, у випадку запитів щодо наміру управлінсь-кого персоналу, Інформація, наявна для підтвердження наміру управ-лінського персоналу, може бути обмеженою. У таких випадках розу-міння історії виконання управлінським персоналом оголошених намі-рів щодо активів чи зобов'язань, причин, наведених управлінським пе-рсоналом щодо вибору конкретного плану дій, та спроможності управ-лінського персоналу дотримуватися конкретного плану дій можуть на-дати відповідну інформацію про наміри управлінського персоналу.

34.       Стосовно деяких питань аудитор отримує письмові пояс-

нення управлінського персоналу для підтвердження відповідей на усні

запити. Наприклад, аудитор, як правило, отримує письмові пояснення

управлінського персоналу щодо суттєвих питань, коли не можна об-

ґрунтовано очікувати, що існуватимуть інші достатні та відповідні ау-

диторські докази, або коли якість інших отриманих аудиторських до-

казів низька. Подальші рекомендації щодо письмових пояснень див. у

МСА 580 "Пояснення управлінського персоналу".

Підтвердження

35.       Підтвердження, які є особливим типом запитів, - це процес отри-

мання інформації щодо пояснень управлінського пфсоналу чи існуючих

умов безпосередньо від третіх сторін. Напршшад, аудитор може шукати

прямого підгвердження дебіторської заборгоюності шляхом контакту з дебі-торами. Підтвердження часто застосовуються щодо залишків на рахунках та їх компонешів, але їх не слід обмежуюти липш такими статгями. Напри-юіад, аудитор може просити підтвердити умови угод або операції, які суб'єкг господарювання має з третіми сторонами; прохання про підтвердження сфо-рмульовано так, аби спитаги, чи були внесені зміни до угод, та якщо так, то які саме. Підтвфдження також використовуються для отримання аудиторсь-ішх доказів щодо відсутності певних умов, напршшад, відсутність "побічних угод", які можуть вплинути на визнання доходу. Подальші рекомендації що-до підтвфджень див. у МСА 505 "Зовніпші підтвердження".

Перерахування

36.       Перерахування полягає в перевірці арифметичної точності

документів чи записів. Перерахування можна виконувати із застосу-

ванням інформаційних технологій, наприклад, шляхом отримання еле-

ктронного файлу від суб'єкта господарювання та застосування КМА

ддя перевірки точності сум у файлі.

Повторне виконання

37.       Повторне виконання полягає в незалежному виконанні ау-

дитором процедур чи заходів контролю, які початково виконувалися як

частина системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання, або

вручну, або з застосуванням КМА, наприклад, повторне виконання

класифікації дебіторської заборгованості за строками погашення.

Аналітичні процедури

38.       Аналітичні процедури складаються з оцінки фінансової ін-

формації шляхом дослідження важливих зв'язків між фінансовими і

нефінансовими даними. Аналітичні процедури охоплюють також по-

дальше вивчення визначених відхилень та зв'язків, які суперечать ін-

шій релевантній інформації або відрізняються від прогнозованих сум.

Подальші рекомендації щодо аналітичних процедур див. у МСА 520

"Аналітичні процедури".

Дата набрання чинності

39.       Цей МСА набирає чинності для аудиторських перевірок фінан-

сових звітів за періоди, які починаються з 15 грудня 2004 р. або пізніше.

Особливості застосування в державному секторі

1. При проведенні аудиторськш перевірок суб'єктів господарю-вання в державному секторі аудитор повинен ураховувати законодав-ство і будь-які інші відповідні нормативні акти, накази та директиви міністерств, які впливають на аудиторську перевірку, а також будь-які інші спеціальні вимоги до аудиту. При формулюванні тверджень щодо фінансовш звітів, управлінський персонал стверджує, що опера-ції та події відповідали законодавству чи вимогам відповідного органу влади на додаток до тверджень у параграфі 15 цього МСА.

Додаток Е.2

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ АУДИТУ 520 АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ

(чинний для аудиту фінансових звітів за періоди, що починаються з або після 15 грудня 2004 р.)*

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 520 "Аналітичні процедури" слід розуміти в контексті "Передмови до міжнародних стандартів конт-ролю якості, аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості та су-путніх послуг", де вказано застосування та статус МСА. МСА 315 "Ро-зуміння суб'єкта господарювання та його середовища та оцінка ри-зиків суттєвих викривлень", МСА 330 "Аудиторські процедури від-повідно до оцінених ризиків" та МСА 500 "Аудиторські докази" ви-кликали відповідні зміни до МСА 520.

Вступ

1. Метою цього Міжнародного стандарту аудиту (МСА) є встанов-лення стандартів і надання рекомендацій щодо застосування аналітич-них процедур під час аудиторської перевірки.

Аудитор повинен застосовувати

Харакгер та цілі аналітичних процедур

Аналітичні процедури передбачають порівняння фінансової інфор-мації суб'єкта господарювання, наприклад, з:

•зіставною інформацією за попередні періоди;

•передбачуваними результатами діяльності суб'єкта господарюван-ня (наприклад, бюджети) чи прогнозами аудитора (такими як, оцінка амортизації);

•аналогічною галузевою інформацією, такою, як порівняння відно-шення виручки від реалізації до суми дебіторської заборгованості су-б'єкта господарювання із середніми галузевими показниками або інши-ми суб'єктами господарювання приблизно такого самого розміру в тій самійгалузі.

Аналітичні процедури також включають аналіз зв'язків:

•          між елементами фінансової інформації, що, як очікується, відпові-датимуть прогнозам, які ґрунтуються на досвіді суб'єкта господарювання (наприклад, відсоток валового прибутку);

•          між фінансовою інформацією і відповідною не фінансовою інфор-мацією, наприклад, витратами на оплату праці і чисельністю працівни-ків.

Для виконання зазначених процедур можуть використовуватися різні методи, починаючи від простих порівнянь і до комплексного аналізу із застосуванням складних статистичних методів. Аналітичні процедури можна застосовувати до консолідованих фінансових звітів, фінансових звітів компонентів (наприклад, дочірніх підприємств, підрозділів або аналітичні процедури сегментів) та до окремих елементів фінансової інформації аудитором процедур, методів та обсягу їх застосування є професійного судження.

7.         Аналітичні процедури використовуються;

а)         як процедури оцінки ризиків для отримання розуміння суб'єкта

господарювання та його середовища (параграфи 8-9);

б)         як процедури по суті, коли їх застосування може бути більш ре-

зультативним або ефективним, ніж детальні тести, для зменшення ризику

суттєвого викривлення на рівні тверджень у фінансових звітах до при-

йнятно низького рівня (параграфи 10-19);

в)         для загального огляду фінансових звітів наприкінці аудиту.

Аналітичні процедури як процедури оцінки ризиків

8.         Аудитор повинен застосовувати аналітичні процедури як проце-дури оцінки ризиків для отримання розуміння суб'єкта господарюван-ня та його середовища. Застосування аналітичних процедур може вказа-ти на такі аспекти суб'єкту господарювання, про які аудиторові не було відомо, та допомогти оцінити ризики суттєвого викривлення при визна-ченні природи, часу та обсягу подальших аудиторських процедур.

9.         Аналітичні процедури, що застосовуються як процедури оцінки ри-зиків, використовують як фінансову, так і не фінансову інформацію (на-

приклад, зв'язок між продажем та загальною площею торгових примі-щень або обсягом реалізованої продукції). Параграф 10 МСА 315 "Ро-зуміння суб'єкта господарювання та його середовища та оцінка ризиків сутгєвого викривлення" надає додаткові рекомендації щодо застосування аналітичних процедур як процедур оцінки ризиків.

Аналітичні процедури як процедури по суті

10.Аудитор розробляє та виконує процедури по суті у відповідь на оцінку ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень.

Аудиторські процедури по суті на рівні тверджень можуть виводи-тись з детальних тестів, аналітичних процедур по суті або із поєднання того і іншого.

Рішення про те, які процедури застосовувати для досягнення окре-мої мети аудиторської перевірки, ґрунтується на судженні аудитора що-до очікуваної результативності та ефективності наявних аудиторських процедур для зменшення ризику суттєвого викривлення на рівні твер-джень у фінансових звітах до прийнятно низького рівня.

11. Як правило, аудитор звертається до управлінського персоналу із за-питом щодо наявності та достовірності інформації, необхідної для застосу-вання аналітичних процедур по суті, і щодо результатів будь-якої з таких процедур здійснених суб'єкгом господарювання. Використання аналітичних даних, підготовлених суб'єкгом господарювання, може бути ефекгивним за умови якщо аудитор впевнений, що такі дані підготовлені належним чином.

Розробляючи та виконуючи аналітичні процедури як процедури по суті, аудитор розглядає такі фактори, як:

• Прийнятність використання аналітичних процедур по суті до кон-кретнихтверджень (параграфи 12а та 126);

•Достовірність даних (як внутрішніх, так і зовнішніх), на основі яких складаються прогнози щодо облікових сум або показників (параг-рафи12вта12г);

•Чи є такий прогноз достатньо точним, щоб дозволити ідентифікува-ти суттєве викривлення на бажаному рівні впевненості (параграф 12д);

•Прийнятну величину відхилення облікових сум від прогнозованих даних (параграф 12е).

Прийнятність використання аналітичних процедур по суті до конкретних тверджень

12а. Як правило, аналітичні процедури по суті краще застосовувати для значних обсягів операцій, які можпиво прогаозувати в часі. Застосування аналітичних процедур по суті базується на очікуванні наявності взаємозв'яз-ку між даними, який буде стосуватись і подальших подій у разі відсутності доказів іншого. Наявність таких взаємозв'язків надає аудиторські докази що-до повноти, точності та настання операцій, зареєстрованих в інформації, що генеруєгься інформаційною системою суб'єкта господарювання. При цьому ступінь довіри результатам аналітичних процедур по суті залежшь від оцін-ки аудитором ризику, що аналітичні процедури можуть ідентифікувати очі-кувані взаємозв'язки, хоча фактично може мати місце сутгеве викривлення.

126. Визначаючи прийнятність аналітичних процедур по суті до кон-кретних тверджень, аудитор бере до уваги:

а)         оцінку ризику суттєвого викривлення. Визначаючи прийнятність

аналітичних процедур по суті, аудитор розглядає розуміння суб'єкта госпо-

дарювання та його внутрішнього кошролю, суттєвість та вірогідність ви-

кривлення відповідних статей, а також природу твфдження. Так, напри-

клад, якщо контроль за обробкою замовлень на закупку слабкий, аудитор

може більше покладатись на детальні тести, ніж на аналітичні процедури

по суті до тверджень, що стосуються дебіторської заборгованості. Іншим

прикладом може бути ситуація, коли суттєвими є залишки матеріально-

технічних запасів; в цьому випадку, як правило, при виконанні аудиторсь-

ких процедур до твердження про наявність аудитор не покладається аналі-

тичні процедури по суті. В МСА 330 "Аудиторські процедур відповідно до

оцінених ризиків" вказано, що у випадку застосування до значних ризиків

лише процедур по суті, аудиторським процедурами, прийнятними для роз-

гляду цих значних ризиків будуть або лише детальні тести, або поєднання

детальних тестів і аналітичних процедур по суті;

б)         будь-які детальні тести, застосовані до того.

Аналітичні процедури по суті можуть вважатись прийнятними при за-стосуванні детальних тестів до того ж твердження. Так, наприклад переві-ряючи стягнення дебіторської заборгованості, аудитор може застосувати (на додаток до детальних тестів документів про отримання грошових коштів) аналітичні процедури по суті класифікації по строках сплати цієї заборгованості.

Достовірністьданих

12в. Достовірність даних залежить від їх джерела, природи та обста-вин, за яких їх отримано. Визначаючи прийнятність даних для розробки аналітичних процедур по суті, аудитор розглядає:

а)         джерело наявної інформації. Так, наприклад, інформація вважаєть-

ся більш надійною, якщо ії отримано з зовнішніх джерел, незалежних від

суб'єкта господарювання;

б)         порівнянність наявної інформації. Так, наприклад, може виявитись

необхідним доповнити загально галузеві дані, щоб їх можна було порів-

няти з даними суб'єкта господарювання, який виробляє та продає спе-

ціалізованітовари;

в)         природу та відповідність наявної інформації: це стосується, на-

приклад, ситуації, коли бюджети встановлюють як результати, які очіку-

ються, а не цілі, які необхідно досягнути;

г)         контроль зо підготовкою інформації, наприклад, заходи контролю

за підготовкою, перевіркою та дотриманням бюджетів.

12г. Аудитор розглядає необхідність тестування заходів контролю (якщо вони є) за підготовкою суб'єктом господарювання інформації, яку він використовує при застосуванні аналітичних процедур по суті. Якщо ш заходи контролю ефективні, ступінь довіри аудитора до інформації і, отже, результатів аналітичних процедур по суті, збільшується. Заходи контролю щодо не фінансової інформації часто можна тестувати під час виконання інших тестів контролю. Так, наприклад, впроваджуючи захо-ди контролю за обробкою рахунків-фактур продаж, суб'єкт господарю-вання може включити до них контроль за реєстрацією продаж окремим підрозділом. В цьому випадку аудитор може тестувати операційну ефе-ктивність контролю за реєстрацією продаж окремим підрозділомразом з тестуванням операційної ефективності контролю за обробкою рахунків-фактур продаж. Крім цього аудитор може розглянути питання, чи про-ходила зазначена інформація аудиторське тестування в поточному по-передньому періоді. Визначаючи, які аудиторські процедури застосува-ти до інформації, на якій будуть базуватись аналітичні процедури по су-ті, аудитор користується рекомендаціями параграфу 11 МСА 500 "Ау-диторські докази".

Чи є прогноз достатньо точним

Оцінюючи, чи можна зробити прогноз достатньо точним для ідентифікації суттєвого викривлення на бажаному рівні впевненості, ау-дитор розглядає такі фактори:

•          Точнгсть, з якою можна прогнозувати очгкуванг результати аналітичнш процедур no суті. Так, наприюіад, аудитор зазвичай очікує більшої стабільності, порівнюючи валовий прибуток за різні періоди, ніж порівнюючи дискреційні витрати (наприклад, на дослідницькі роботи абонарекламу);

•          Ступінь, до якої інформацію можна дезагрегувати. Так, напри-юіад, аналітичні процедури по суті можуть виявитись більш ефективни-ми, якщо їх застосувати до фінансової інформації щодо окремих сегмен-тів діяльності або до фінансових звітів окремих підрозділів диверсифіко-ваного суб'єкга господарювання, а не до фінансових звітів суб'єкта гос-подарювання в цілому;

•          Наявність як фінансової, так і не фінансової інформації. Так, на-приклад, розглядає наявність фінансової (бюджети або прогнози) та не-фінансової (кількість виготовлених або проданих одиниць) інформації для розробки аналітичних процедур по суті. В разі наявності інформації аудитор розглядає ії достовірність, як вказано в параграфах 12в та 12г.

Прийнятна величина відхилення облікових сум від прогнозова-них даних

12е. В процесі розробки та виконання аналітичних процедур по суті аудитор бере до уваги прийнятну величину відхилення облікових сум від прогнозованих даних, яку можна прийняти без подальших перевірок. На його рішення впливають перш за все суттєвість та відповідність бажа-ному рівню впевненості. При визначенні такої величини необхідно вра-хувати можливість того, що поєднання викривлень залишків на конкрет-ному рахунку, конкретного класу операцій або розкриття інформації можуть разом скласти неприйнятну величину.

Аудитор підвищує бажаний рівень впевненості (якщо ризик суттєво-го викривлення зростає) шляхом зменшення величини відхилення від прогаозу, яку можна прийняти без подальших перевірок. В параграфах 17 та 18 розглядаються дії аудитора у випадку, коли величина відхилення

між прогнозованими даними та обліковими даними перевищує ту, яку можна прийняти без подальших перевірок. 12є. Якщо аудитор виконує процедури по суті на проміжну дату та планує виконати аналітичні про-цедури по суті стосовно проміжного періоду, він повинен розглянути вплив питань, обговорених в параграфах 12а—12е, на можливість отри-мання достатніх та відповідних аудиторських доказів за період, що лиша-ється. При цьому слід враховувати, чи будуть залишки на кінець періоду для конкретних класів операцій або залишки на рахунках достатньо прогнозованими щодо сум, відносної важливості та складу. Додаткові поради можна знайти в МСА 330, параграфи 56-61.

Аналітичні процедури в загальному огляді наприкінці ауди-торської перевірки

Аудитор повинен застосувати аналітичні процедури наприкінці аудиторської перевірки, формулюючи загальній висновок стосовно того, чи узгоджуються фінансові звіти в цілому з розумінням суб'єкту господарювання аудитором. Висновки, сформульовані за результатами таких процедур, покликані підтвердити висновки, сформульовані під час аудиторської перевірки окремих компонентів або елементів фінансових звітів, а також допомогти при формулюванні загального висновку щодо обґрунтованості фінансових звітів. Слід також враховувати, що вони ж можуть ідентифікувати і невиявлений раніше ризик суттєвого викрив-лення. В такому випадку аудиторові може виявитись необхідним перео-цінити заплановані аудиторські процедури на основі переглянутої оцінки ризиків для всіх або окремих класів операцій, залишків на рахунках або розкриття інформації та відповідних тверджень.

Параграфи 14—16 вилучено після набуття чинності Стандартами з аудиторськогоризику1.

Дослідження незвичайних статей

17. Якщо аналітичні процедури виявляють значні відхилення або взаємозв'язки, що суперечать іншій відповідній інформації або відрі-зняються від прогнозованих сум, аудитор повинен провести дослі-дження та одержати адекватні пояснення та відповідні підтверджу-ючі свідчення.

18. Дослідження незвичайних відхилень і взаємозв'язків, як правило, починається із запитів управлінського персоналу, після чого здійснюєть-ся:

а)         підтвердження відповідей управлінського персоналу шляхом, на-

приклад, порівняння їх з розумінням суб'єкта господарювання бізнесу

аудитором та іншими аудиторськими доказами, отриманими у процесі

аудиторської перевірки; та

б)         розгляд необхідності застосування інших аудиторських процедур,

якщо управлінський персонал не надав пояснення, або його пояснення

не є відповідними.

Особливості застосування в державному секторі

Взаємозвязки між окремими статтями фінансового звіту, які традщійно розглядаються при аудиторській перевірці комерційнш суб'єктів господарювання, не завжди доречні при аудиторській перевірці державнш установ і некомерційних суб'єктів господарювання держав-ного сектору; наприклад, для багатьох суб'єктів господарювання дер-жавного сектору нерідко характерний слабкий прямий зв'язок між до-ходами г витратами. До того ж, через me, що витрати на придбання активів часто не капіталізуються, зв'язокміж витратами може бути взагалі відсутнім, наприклад, на запаси і основні засоби, і вартістю та-ких активів, відображеною у фінансовш звітах. Більше того, у держа-вному секторі може не бути даних no галузі або статистичних даних для порівняння. Однак інші зв'язки можуть бути доцільними, наприклад, відхшення у витратах на будівнщтво кілометру дороги або різнщя між кількістю придбанш і списанш автотранспортнш засобів. Якщо це доцільно, треба посилатись на наявні галузеві або статистичні da-Hi щодо приватного сектору.

В певнш випадках для аудитора може бути доцільним створити внутрішню базу довідкової інформації.

Додаток Е.3 ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від31березня1999р.К87

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 p. N 391/3684

"ЗАГАЛЬШ ВИМОГИ ДО ФШАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ"

Загальні положення

1.         Цим Положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

2.         Норми цього Положення (стандарту) слід застосовувати до фінансо-вої звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підп-риємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ) і консолідованої фінансової звітності.

3.         Терміни, що використовуються у цьому Положенні (стандарті), ма-ють таке значення:

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на пе-вну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається піс-ля вирахування його зобов'язань.

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові ре-зультати діяльності підприємства.

Звіт про рух громових коштів - звіт, який відображає надходження і ви-даток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному пері-оді.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок ми-нулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зме-ншення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансо-вий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують ін-формації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які ви-користовуються підприємством для складання та подання фінансової звітнос-ті.

Примітки до фінансових звітів - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фі-нансової звітності.

Стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, устано-вленим цим Положенням (стандартом).

Суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визнача-ється відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства.

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підпри-ємствазазвітнийперіод.

Мета фінансової звітності

4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінан-совий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

5.         Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

6.         Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємства;

оцінки якості управління;

оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

забезпеченості зобов'язань підприємства;

визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

регулювання діяльності підприємства;

інших рішень.

7.         Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів,

які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інфо-

рмаційних потреб.

Склад та елементи фінансової звітності

8.         Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові ре-зультати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і примі-ток до звітів.

9.         Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються від-повідними положеннями (стандартами).

10.       Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким

критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних ви-год, пов'язаних з цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

11.       До фінансової звітності включаються показники діяльності філій,

представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

У рядках форм фінансової звітності, які не мають показників, ставиться прочерк.

Звітний період

12.       Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний

рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного пері-

оду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

13.       Перший звітний період новоствореного підприємства може бути мен-

шим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом пі-

дприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності

14.       Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохід-лива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

15.       Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впли-ває на прийняття рішень користувачами, дає змоіу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

16.       Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведе-на у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

17.       Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам

порівнювати:

фінансові звіти підприємства за різні періоди;

фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації поперед-нього періоду та розкриття інформації про облікову політику і ії зміни. Уста-новлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються за рішенням власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи).

Принципи підготовки фінансової звітності

18.       Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких

принципів:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'я-зання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки ак-тивів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного пері-оду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому

доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування пі-дприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгал-терському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та ви-трат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

превалювання змісту над формою, за яким операції повинні облікову-ватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та уза-гальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Розкриття інформації у фінансовій звітності

19.       Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам,

вона повинна містити дані про:

підприємство;

дату звітності та звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період поперед-нього року;

облікову політику підприємства та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положен-нями (стандартами).

20.       Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій

звітності, включає:

назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

короткий опис основної діяльності підприємства;

назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періо-

ду.

21.       Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наве-дені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути ро-зкриті у примітках до фінансової звітності.

22.       У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відо-бражені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухга-лтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та ме-тоди, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

23.       Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику

шляхом опису:

23.1.    Принципів оцінки статей звітності.

23.2.    Методів обліку щодо окремих статей звітності.

 

24.       Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

25.       У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

 

25.1.    Облікову політику підприємства.

25.2.    Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами).

25.3 Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрі-бний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку

В.М. Пархоменко

Додаток 3 (до теми 8)

Блок-схема операцій з обліку оплати праці [9, с.131]

№        Зміст операци           Консультаційний відділ       Відділ опла-ти праці Бухгалтерія     Керівник        Касир

 

           

            табельник   1   КЄРІВНИК

|     відділу       економіст       бухгалтер      

           

 

1          Заповнення та-белю            |           1           Табель обліку

використання Ц—1          робочого часу                          

2          Підпис табелю          1          V                                           

 

           

                        Sfi       

           

           

           

 

3          Перевіркарозра-хунку відпрацьо-ваного часу                   <|         [>                               

4          Запис посадово-го окладу               ;           <Ї        штатний розклад                 

5          Зберігання штат-ного розкладу у хрон.порядку                            Т D                            

6          Заповнення роз-рахунково-платіжної відо-мості                                                розрахункова відомість           

 

           

           

                                   ;           L          J         

           

 

7          Зберігання табе-лівухронологіч-ному порядку                                         7

D                                

8          Перевіркарозра-хункової відомо-сті                                   <          і>                    

9          Перенесення ін-формаціїдоосо-бистих карток                 Особисті картки        ж->     L                    

10        Зберігання кар-токуалфавітно-му порядку                        V

A                                

11        Перенесення ін-формаціїдооб-лікового реєстру синтетичного обліку               реєстр

синтетичного

обліку по

рахунку 66                                         <                    

 

           

           

           

            к          ->       

           

           

 

12        Зберігання ре-єстру                          V

Т D                            

13        Складання пла-тіжної відомості                 платіжна відомість    [

>                     <                    

14        Зберігання роз-рахункової відо-мості                                            Т          7

D                    

15        Підпис платіжної відомості                                                           

 

           

           

           

                                   ^         

 

16        Перехід до іншої схеми                                                        о

Додаток 3.1

Витяг з МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ АУДИТУ 230 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ) АУДИТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Вступ

Аудитор повинен своєчасно підготовляти аудиторську до-кументацію, яка забезпечує:

а)         достатній та відповідний запис основи для аудиторського

висновку;

б)         докази тою, що аудиторська перевірка виконана відпові-

дно до МСА та застосовних законодавчих та нормативних вимог.

Характер аудиторської документації

7. Аудиторська документація може існувати у формі даних на папері, електронних або інших носіях. До її складу входять, наприклад, програми аудиту, аналізи, меморандуми з окремих питань, стислі опи-си важливих аспектів, листи-підтвердження та листи-пояснення управ-лінського персоналу, контрольні листи га листування (включаючи еле-ктронне) стосовно важливих питань. Якщо це вважається за необхідне, до складу аудиторської документації можуть входити виписки чи копії документів суб'єкта господарювання, наприклад, важливі та конкретні контракти та угоди. Тим не менш, аудиторська документація не замі-нює облікові записи суб'єкта господарювання. Аудиторська докумен-тація з конкретного завдання з аудиту збирається в аудиторський файл.

Форма, зміст та обсяг аудиторської документації 9. Аудитор повинен підготувати аудиторську документацію таким чином, щоби досвідчений аудитор, який не мав попередньо-го відношення до аудиторськоїперевірки, зрозумів:

а)         характер, час та обсяг аудиторських процедур, виконаних

для відповідності вимогам МСА та застосовним законодавчим та

регуляторним вимогам;

б)         результати аудиторських процедур  га отримані аудитор-

ські докази;

в) важливі питання, які виникли під час аудиту, та виснов-ки щодо цих питань.

10. Форма, зміст та обсяг аудиторської документації залежать від таких чинників як:

•          характер аудиторських процедур, які слід виконати;

•          ідентифіковані ризики суттєвих викривлень;

•          ступень судження, потрібного під час виконання роботи та оцінкиїїрезультатів;

•          важливість отриманих аудиторських доказів;

•          характер та обсяг ідентифікованих винятків;

•          потреба документувати висновок або основу для висновку у разі, якщо їх важко визначити, розглядаючи документацію про викона-ну роботу або отримані аудиторські докази;

•          методологія та використаний інструментарій аудиторської пе-ревірки.

Документація про розпізнавальні ознаки конкретних статей або питань, що перевіряються.

12.       Документуючи характер, час та обсяг виконаних ауди-торських процедур, аудитор повинен записувати розпізнавальні ознаки конкретних статей або питань, що перевіряються.

13.       Запис ідентифікуючих ознак мас кілька цілей. Наприклад, це надає змогу аудиторській групі звітувати про свою роботу та полегшує розгляд винятків або суперечностей. Розпізнавальні ознаки варіюються залежно від характеру аудиторської процедури та статті або питання, що перевіряється. Наприклад:

 

•          щодо детального тесту замовлень, зроблених суб'єктом госпо-дарювання, аудитор може ідентифікувати документи, обрані для тесту-вання, за їх датою або номерами;

•          щодо процедури, яка вимагає відбору або розгляду всіх даних статей генеральної сукупності, що перевищують конкретну суму, ау-дитор може записувати обсяг процедури та ідентифікувати генеральну сукупність (наприклад, всі журнальні записи, що перевишуючі визна-чену суму з реєстру),

•          щодо процедури, що вимагає систематичного відбору з гене-ральної сукупності документів, аудитор може ідентифікувати відібрані

документи, шляхом запису їх джерела вихідної точки та інтервали ви-бірки (наприклад систематична вибірка звітів про відвантаження і жу-рналу відвантажень за період з 1 квітня по 30 вересня починаючи л звіту номер 12345 та відбираючи кожний 125-ий звіт)

•          щодо процедури, яка вимагає запитів до конкретного персона-лу суб’єкта господарювання, аудитор може записати дати запитів прі-звища та посадові обов'язки персоналу суб'єкта господарювання,

•          щодо процедури спостереження аудитор може записати про-цес або предмет, які спостерігались, відповідних осіб їх належну від-повідальність а також де та коли проводилося спостереження

16. Аудитор повинен своєчасно документувати обговорення важливих питань з управлінським персоналом та іншими особами.

17 Аудиторська документація містить записи важливих обгово-рених питань та коли і з ким проводилися обговорення Вона не обме-жується записами, підготовленими аудитором, а може включати інші відповідні записи. наприклад, погоджені протоколи зустрічей, підгото-влені персоналом суб'єкта господарювання До інших осіб, з ким ауди-тор може обговорювати важливі питання, відноситься найвищій управлінський персонал, інший персонал суб'єкта господарювання та зовнішні сторони наприклад, особи, які надають суб'єктові господарю-вання професійні консультації

18.       Якщо аудитор ідентифікував інформацію, що суперечить остаточному висновку аудитора щодо важливого питання або с не-сумісною з ним, аудитор повинен задокументувати, як він вирішив проблему суперечності або несумісності при формуванні остаточ-ного висновку.

19.       Проте документування того, як аудитор розглядав супереч-ність або несумісність не означає що аудитор повинен зберігати неві-рну або застарілу документацію.

Документація про відхилення від основних принципів або важливих процедур

20.       Основні принципи та важливі процедури МСА призначені

для допомоги аудиторові у досягненні загальної мети аудиторської пе-

ревірки Відповідно, за винятком виняткових обставив, аудитор дотри-

мується вимог усіх основних принципів га важливих процедур, які є

доречними за конкретних обставин аудиторської перевірки

21.       Якщо за виняткових обставин аудитор вважає за необ-

хідне відхилитися від основного принципу або важливої процеду-

ри, які с доречними за конкретних обставин аудиторської перевір-

ки, він повинен документувати, як виконані альтернативні ауди-

торські процедури досягають мети аудиторської перевірки, та

причини відхилення, якщо Інакше це незрозуміло. Тому це означає,

що аудитор документує, наскільки достатніми та відповідними були

виконані альтернативні аудиторські процедури, щоби замінити основ-

ний принцип або важливу процедуру

22.       Вимога до документації не застосовується до основних

принципів та важливих процедур, які не є доречними за конкретних

обставин, тобто коли обставини, передбачені конкретним основним

принципом або процедурою, відсутні.

Наприклад, для постійного завдання ніщо в МСА 510 «Перші завдання: залишки на початок періоду», не є доречним. Аналогічно, якщо МСА містить умовні вимоги, які не є доречними, якщо не існу-ють визначені умови (наприклад, вимога модифікувати аудиторський висновок, якщо є обмеження обсягу).

Ідентифікація особи, яка веде, та особи, яка перевірне доку-ментацію

23.       Документуючи характер, час та обсяг виконаних ауди-

торських процедур, аудитор записує:

а)         хто виконав аудиторську роботу та дату завершення цієї

роботи;

б)         хто перевірив виконану аудиторську роботу, дату та обсяг

такої перевірки.

24.       Вимога документувати, хто перевіряв аудиторську роботу,

не означає потребу включати до кожного конкретного робочого доку-

мента докази його огляду. Проте аудиторська документація містить

докази, хто і коли перевіряв конкретні елементи виконаної аудиторсь-

коїроботи.

Формування остаточного аудиторського файлу

25.       Аудитор повинен своєчасно завершити формування ос-таточного аудиторського файлу після дати аудиторського виснов-ку.

26.       МСКЯ 1 вимагає від фірм установлювати політику та проце-дури своєчасного завершення формування аудиторських файлів. Як в

казус МСКЯ 1, 60 днів після дати аудиторського висновку, є як прави-ло достатнім строком для завершення формування остаточною ауди-торського файлу.

27.       Завершення формування остаточного аудиторського файлу

після дати аудиторського висновку це адміністративний процес, що не

вимагає виконання нових аудиторських процедур або складання нових

висновків, Однак можна робити зміни в аудиторській документації під

час процесу формування остаточного файлу, якщо вони адміністратив-

ні за характером. Прикладами таких змін є:

•          вилучення або викидання застарілої документації;

•          сортування, упорядкування робочих документів та внесення перехресних посилань;

 

•          заповнення контрольних листів завершення, що стосуються процесу формування остаточного аудиторського файлу;

•          документування аудиторських доказів, отриманих аудитором, обговорених та узгоджених з відповідними членами аудиторської гру-пи до дати аудиторського висновку.

28.       Після завершення формування остаточного аудиторсь-

кого файлу аудиторові не слід вилучати або викидати аудиторську

документацію до кіпця періоду зберігання.

МСКЯ 1 вимагає від фірм установлювати політику та процедури " зберігання документації з завдань. Як вказує МСКЯ 1, період збері-гання завдань з аудиту становить не менш п'яти років від дати ауди-торського висновку або дати аудиторської о висновку групи, якщо во-на пізніша.

Якщо аудитор вважає за необхідне модифікувати існуючу ауди-торську документацію або додати нову аудиторську документацію піс-ля завершення формування остаточного аудиторського файлу, він по-винен, незалежно від характеру модифікацій або доповнень, докумен-тувати:

а)         коли й ким вони були зроблені та (якщо застосовне) оглянуті;

б)         конкретні причини таких дій;

в)         їх вплив, якщо він є, на висновки аудитора.

Зміни в аудиторській документації за виняткових обставин піс-ля дати аудиторського висновку

31. Якщо після дати аудиторського висновку виникають винят-кові обставини, що вимагають від аудитора виконання нових або дода-

ткових аудиторських процедур або приводять до того, що аудит ор до-ходить нових висновків, аудитор повинен документувати:

а)         обставили, що виникли;

б)         виконані нові або додаткові аудиторські процедури, отримані

аудиторські докази та нові висновки;

в)         коли й ким були зроблені та (якщо це необхідно) оглянуті ос-

таточні зміни.

Такі виняткові обставини включають виявлення фактів, що сто-суються перевіреної фінансової інформації, які існували на дату ауди-торського висновку та могли би вплинути на аудиторський висновок, якби аудиторові було відомо про них.

Дата набрання чинності

33. Цей МСА набирає чинності для аудиту фінансової інформа-ції за періоди, що починаються з 15 червня 2006 р або пізніше.

Додаток до МСА 230

Конкретні вимоги до аудиторської документації та рекомен-даціївіншихМСА

Нижче наведено перелік основних параграфів що містять конк-ретні вимоги та рекомендації до аудиторської документації в інших МСА

•          МСА 210 "Умови завдань з аудиторської перевірки   параграф

5,

•          МСА 220 (переглянутий) Контроль якості під час аудиту істо-ричної фінансової інформації" параграфи 11—14, 16 25, 27, 30, 31 та 33,

•          МСА 240 «Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиторської перевірки фінансових звітів» параграфи 60 та 107—111,

•          МСА 250 "Врахування законів та нормативних актів при ауди-торській перевірці фінансових звітів" параграф 28,

•          МСА 260 "Повідомлення інформації з питань аудиту найви-щому управлінському персоналові параграф 16

•          МСА 300 "Планування аудиту фінансових звітів" параграфи 22—26

•          CA 315 «Розуміння суб'єкта господарювання та його середо-вища, оцінка ризиків суттєвих викривлень» параграфи 122 та 123

•          МСА 330 «Аудиторські процедури відповідно до оцінених ри-зиків» параграфи 73,

•          МСА 505 «Зовнішні підтвердження» параграф 33,

•          МСА 580 "Поясненняуправлінського персоналу" параграф 10,

•          МСА 600 "Використання роботи іншого аудитора" параграф 14

Додаток 3.2

Витяг з

МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ АУДИТУ 700 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО ПА-

КЕТУ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ1

Вступ

1.         Метою цього Міжнародного стандарту аудиту (МСА) є встанов-лення стандартів і надання рекомендацій щодо висновку незалежного ау-дитора, який надається в результаті проведення аудиторської перевірки повного пакету фінансових звітів загального призначення, підготовлених у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, метою якої є досягнення справедливого відображення. Тут також надано реко-мендації щодо питань, які аудитор розглядає під час формування думки щодо фінансових звітів. Як вказано в МСА 200 "Мета та загальні принци-пи аудиторської перевірки фінансових звітів", фінансовими звітами зага-льного призначення є фінансові звіти, підготовлені у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, метою якої є задоволення потреб в загальній інформації широкого діапазону користувачів2.

2.         Цей МСА розглядає обставини, коли аудитор може надати без-умовно-позитивний висновок, а необхідності в модифікації звіту ауди-тора немає. МСА 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора" встановлює стандарти та надає рекомендації щодо модифікацій висно-вку (пояснювального параграфу, умовно-позитивного висновку, відмо-ви від висловлення думки, негативного висновку).

3.         МСА 800 "Висновок незалежного аудитора при виконанні за-вдань з аудиту спеціального призначення" встановлює стандарти та надає рекомендації щодо форми та змісту аудиторського висновку при виконанні завдань з аудиту:

а)         повного пакету фінансових звітів, підготовлених у відповіднос-

ті до іншої концептуальної основи обліку;

б)         одного з компонентів повного пакету фінансових звітів загаль-

ного або спеціального призначення, наприклад, окремого звіту, конк-

ретного рахунку, елементів рахунку або статей фінансового звіту;

в)         виконання контрактних угод; та

г)         узагальнених фінансових звітів.

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів

4.         Аудиторський висновок повинен містити чітко сформульо-вану думку щодо фінансових звітів.

5.         Як вказано в МСА 200, метою проведення аудиторської переві-рки фінансових звітів є надання аудиторові можливості висловити ду-мку стосовно того, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

6.         Крім тих випадків, коли законодавчими або нормативними ак-тами вимагається інакше, у висновку аудитора щодо повного пакету3 фінансових звітів загального призначення (далі в тексті цього МСА — "фінансові звіти"), підготовленого у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, метою якої є досягнення справедливого відображення, вказується, чи "справедливо та достовірно відобража-ють або "представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах" інфор-мацію) фінансові звіти у відповідності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Фрази "справедливо і достовірно відобра-жають" або; "представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах" є еквівалентними термінами. Використання однієї з цих фраз в конкрет-ній країні визначається законодавчими або нормативними актами щодо аудиту фінансових звітів в цій країні, або практикою, що склалась в цій країні.

Застосовна концептуальна основа фінансової звітності

9.         Судження аудитора, чи "справедливо та достовірно відобража-

ють" або "представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах" інфор-

мацію фінансові звіти, робиться в контексті застосовної концептуаль-

ної основи фінансової звітності. Як показано в МСА 210 "Умови за-

вдань з аудиторської перевірки", аудитор не має прийнятних критеріїв

оцінки

фінансових звітів суб'єкта господарювання без прийнятної конце-птуальної основи фінансової звітності. МСА 200 вказує, що відповіда-льністю аудитора є визначення, чи є прийнятною концептуальна осно-ва фінансової звітності, прийнята управлінським персоналом для під-готовки фінансових звітів5.

10.       У випадку фінансових звітів, що підпадають під визначення да-

ного МСА, застосування концептуальної основи фінансової звітності,

визначеної як прийнятна для фінансових звітів загального призначення

призведе (окрім виняткових випадків, які описано в параграфі 15) до на-дання фінансових звітів, що дають достовірне представлення інформа-ції. Хоча концептуальна основа фінансової звітності може конкретно і не вказувати, як обліковувати або розкривати всі операції чи події, вона включає достатньо широкі принципи, що можуть бути основою розроб-ки та застосування облікової політики, яка б відповідала концепціям, складеним за вимогами концептуальної основи. Таким чином, концепту-альна основа фінансової звітності є для аудитора контекстом для оцінки достовірності відображення інформації фінансовими звітами включно з питанням, чи підготовлені та представлені фінансові звіти у відповідно-сті до конкретних вимог концептуальної основи фінансової звітності щодо окремих класів операцій, залишків на рахунках та розкриттів.

Формування думки щодо фінансових звітів

11.       Аудитор повинен оцінити висновки, зроблені завдяки

отриманим аудиторським доказам, що будуть основою для форму-

вання його думки щодо фінансових звітів.

12.       Формуючи думку щодо фінансових звітів, аудитор оцінює на основі отриманих аудиторських доказів, чи є достатня впевненість, що фінансові звіти, взяті в цілому, не містять суттєвих викривлень. Цей процес включає висновки, чи було отримано достатньо відповідних аудиторських доказів для зменшення ризиків суттєвих викривлень фі-нансових звітів до прийнятно низького рівня, та оцінку впливу неви-правлених ідентифікованих викривлень.

13.       Формування думки, чи "справедливо та достовірно відобра-жають" або "представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах" ін-формацію фінансові звіти відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, включає оцінку, чи були фінансові звіти підготовлені та представлені у відповідності до конкретних вимог за-стосовної концептуальної основи фінансової звітності щодо окремих класів операцій, залишків на рахунках та розкриттів. Така оцінка вима-гає розгляду, (з точки зору застосовної концептуальної основи фінан-сової звітності) чи:

а)         відповідає застосована облікова політика концептуальній осно-

ві фінансової звітності та обставинам;

б)         прийнятні в даних обставинах облікові оцінки, зроблені управ-

лінським персоналом;

в)         є відповідною, надійною, порівняльною та зрозумілою інфор-

мація, представлена в фінансових звітах; та

г)         дають фінансові звіти розкриття, що дозволить користувачам

зрозуміти вплив суттєвих операцій та подій на інформацію, що міс-

титься в фінансових звітах (наприклад, на фінансовий стан, фінансові

результати та грошові потоки, якщо фінансові звіти готуються у відпо-

відності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)).

14.       Формування думки, чи "справедливо та достовірно відобра-

жають" або представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах" інфо-

рмацію фінансові звіти відповідно до застосовної концептуальної ос-

нови фінансової звітності, включає також оцінку достовірності пред-

ставлення фінансових звітів. Аудитор розглядає, чи відповідають фі-

нансові звіти (з урахуванням всіх коригувань, зроблених управлінсь-

ким персоналом в результаті аудиторської перевірки) його розумінню

суб'єкта господарювання та його середовища. Аудитор розглядає зага-

льне представлення, структуру та зміст фінансових звітів. Він також

розглядає, чи достовірно представляють фінансові звіти, включаючи

розкриття в примітках, операції та події, та "справедливо та достовірно

відображають" або "представляють достовірно, в усіх суттєвих аспек-

тах" інформацію в контексті концептуальної основи фінансової звітно-

сті. Аналітичні процедури, що виконуються наприкінці аудиторської

перевірки, допомагають підтвердити висновки, зроблені під час ауди-

торської перевірки, та прийти до загального висновку щодо достовір-

ності представлення фінансових звітів.

Винятково виключні обставини, коли застосування концеп-туальної основи фінансової звітності може призвести до подання дезорієнтуючих фінансових звітів.

15.       Як показано в МСА 210, аудитор розглядає прийнятність кон-

цептуальної основи фінансової звітності при вирішенні питання, чи

приймати йому завдання8. Застосування концептуальної основи фінан-

сової звітності, визначеної як прийнятна для фінансових звітів загаль-

ного призначення, зазвичай призводить до надання фінансових звітів,

що дають достовірне представлення інформації. Однак у винятково ви-

ключних обставинах застосування конкретної вимоги концептуальної

основи,визначеної як

прийнятна для фінансових звітів загального призначення, може

призвести до подання фінансових звітів, які будуть дезорієнтуючими в конкретних обставинах суб'єкта господарювання. Деякі концептуальні основи фінансової звітності, визначені як прийнятні для фінансових звітів загального призначення, прямо чи непрямо визнають наявність винятково виключних обставин, коли фінансові звіти повинні відійти від конкретної вимоги концептуальної основи задля досягнення досто-вірності свого представлення та пояснення розкриттів, що вимагають-ся. Інші концептуальні основи фінансової звітності можуть зовсім оминати такі обставини, хоча й вони будуть прийнятними для фінансо-вих звітів загального призначення. Якщо аудитор зустрічається з об-ставинами, які приводять його до висновку, що відповідність конкрет-ній вимозі може призвести до подання фінансових звітів, які будуть дезорієнтуючими, він повинен розглянути можливість виникнення не-обхідності в модифікації свого висновку. Такі модифікації, які будуть відповідати його висновку, залежать від того, як управлінський персо-нал розглядає це питання в фінансових звітах, та як концептуальна ос-нова фінансової звітності розглядає такі виключні обставини (див. MCA701).

Елементи аудиторського висновку для завдань з аудиту, про-ведених у відповідності до МСА9

16. Послідовність та логічність висловлення думки аудитора у випадку проведення аудиторської перевірки у відповідності до МСА підвищу довіру до професії на глобальному ринку через легкість іден-тифікації аудитів, що виконувались у відповідності до глобально ви-знаних стандартів. Вона також значно полегшує розуміння читачами та ідентифікацію незвичних обставин, коли вони трапляються.

В параграфах 18—60 наведено вимоги до наступних елементів аудиторського висновку для тих аудиторських перевірок, що викону-ються ) відповідності до МСА:

а)         заголовок;

б)         адресат;

в)         вступний параграф;

г)         відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти;

д)         відповідальність аудитора;

е)         аудиторська думка;

442

є) інші обов'язки стосовно надання висновку;

 

ж)        підпис аудитора;

з)         дата аудиторського висновку; та

і) адреса аудитора.

Заголовок

18.       Аудиторський висновок повинен мати заголовок, який би чітко вказував, що це є висновок незалежного аудитора.

19.       Заголовок, що вказує на те, що це є висновок незалежного ау-дитора, наприклад "Висновок незалежного аудитора", підтверджує, що аудитор виконав всі відповідні етичні вимоги стосовно незалежності, та відрізняє висновок незалежного аудитора від висновків, зроблених іншими.

Адресат

20.       Висновок аудитора повинен адресуватись у відповідності до обставин завдання.

21.       Національні закони та нормативні акти часто вказують, кому повинен адресуватись аудиторський висновок щодо фінансових звітів загального призначення в даній країні. Зазвичай аудиторський висно-вок щодо фінансових звітів загального призначення адресується тим, для кого він готувався, як правило, для акціонерів або найвищого управлінського персоналу суб'єкта господарювання, фінансові звіти якого проходять аудиторську перевірку.

Вступний параграф

22.       У вступному параграфі аудиторського висновку вказуєть-

ся суб'єкт господарювання, фінансові звіти якого пройшли ауди-

торську перевірку, та підтверджується, що фінансові звіти

пройшли аудиторську перевірку. У вступному параграфі слід:

а)         вказати назву кожного з фінансових звітів, що складають

повний пакет фінансових звітів;

б)         зробити посилання на важливі аспекти облікової політики

та інші пояснювальні примітки; та

в)         вказати дату та період, якого стосуються фінансові звіти.

23.       Для виконання цієї вимоги у вступному параграфі вказується,

що аудитор перевірив фінансові звіти суб'єкті господарювання, що до-

даються та складають [вказати назву повного пакету фінансових звітів,

як це вимагається застосовною концептуальною основою фінансової

звітності, та дату і період, якого стосуються ці фінансові звіти] та ро-

биться посилання на важливі аспекти облікової політики та інші пояс-нювальні примітки. В тих випадках, коли аудитор знає, що фінансові звіти будуть включатись в документ, де буде міститись і інша інфор-мація, наприклад, річний звіт, аудитор може, якщо це дозволяє форма представлення, вказати номери сторінок, на яких подані фінансові зві-ти. Це допоможе читачам ідентифікувати фінансові звіти, яких стосу-ється висновок аудитора.

24.       Висновок аудитора стосується повного пакету фінансових зві-тів, як це визначено застосовною концептуальною основою фінансової звітності. У випадку фінансових звітів, які було підготовлено у відпо-відності до МСФЗ, в цей пакет входять: баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про зміни в акціонерному капіталі, звіт про рух грошових коштів, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснюва-льні примітки. В деяких країнах невід'ємною частиною фінансових зві-тів може бути ще інша додаткова інформація.

25.       В деяких випадках від суб'єкта господарювання може вимага-тись законодавчими та нормативними актами або стандартами (або су-б'єкт господарювання може добровільно піти на це) подання разом з фінансовими звітами допоміжної інформації, яка не вимагається засто-совною концептуальною основою фінансової звітності. Наприклад, до-поміжна інформація може подаватись для полегшення розуміння кори-стувачем концептуальної основи фінансової звітності або для більш детального роз'яснення конкретної статті у фінансових звітах. Така ін-формація зазвичай подається або в допоміжних графіках, або в додат-кових примітках. Аудиторський висновок може стосуватись (а може й не стосуватись) також і цієї допоміжної інформації. Саме цьому ауди-тор повинен бути впевненим, що будь-яка допоміжна інформація, якої не стосується аудиторського висновку, є чітко відокремленою, як це вказано в параграфах 67—71.

26.       В деяких випадках допоміжна інформація не може бути чітко відокремленою від фінансових звітів внаслідок її природи та способу подання. В таких випадках аудиторський висновок стосується і допо-міжної інформації. Наприклад, аудиторський висновок стосується приміток або допоміжних графіків, на які посилаються фінансові звіти.

Це також стосується і випадків, коли примітки до фінансових звітів включають пояснення щодо обсягу відповідності фінансових зві-тів іншій концептуальній основі фінансової звітності.

7.         Немає необхідності посилатись у вступному параграфі ауди-

торського висновку на допоміжну інформацію, що подається як невід'-

ємна частина фінансових звітів, у тих випадках, коли у вступному па-

раграфі достатньо посилання на примітки в описі компонентів фінан-

сових звітів.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

28.       Аудитор повинен вказати в своєму висновку, що управ-

лінський персонал несе відповідальність за підготовку та достові-

рне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до

застосовної концептуальної основи фінансової звітності, та ця від-

повідальність стосується:

а)         розробки, впровадження та застосування внутрішнього ко-

нтролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації

в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок

шахрайства або помилок;

б)         вибору та застосування відповідної облікової політики; та

в)         подання облікових оцінок, що є відповідними в даних об-

ставинах.

29.       Фінансові звіти подаються управлінським персоналом. Він не-се відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформа-ції в фінансових звітах у відповідності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Так, наприклад, якщо фінансові звіти го-туються у відповідності до МСФЗ, управлінський персонал несе відпо-відальність за підготовку фінансових звітів, які достовірно відобража-ють фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів су-б'єкта господарювання у відповідності до МСФЗ. Для цього управлін-ський персонал розроблює та впроваджує внутрішній контроль для за-побігання або виявлення та виправлення викривлень внаслідок шах-райства або помилок та забезпечення внаслідок цього достовірності фінансової звітності суб'єкта господарювання. Підготовка фінансових звітів вимагає від управлінського персоналу використання судження для подання облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах, а також вибору та застосування відповідної облікової політики. Такі судження необхідно робити в контексті застосовної концептуальної основи фінансової звітності.

30.       В деяких випадках аудиторові може виявитись необхідним ро-

зширити опис відповідальності управлінського персоналу, наведений у параграфі 28, для відображення додаткової відповідальності стосовно підготовки та подання фінансових звітів в контексті конкретної країни або природи суб'єкту господарювання.

31.       Термін "управлінський персонал" використовується в даному

МСА для опису осіб, які несуть відповідальність за підготовку та дос-

товірне відображення інформації в фінансових звітах. В конкретних

іфаїнах може бути необхідним використання інших термінів в залеж-

ності від їх законодавчих вимог. Так, наприклад, в деяких країнах мо-

же робитись відповідне посилання на найвищий управлінський персо-

нал (наприклад, раду директорів).

Відповідальність аудитора

32.       В аудиторському висновку слід вказувати, що відповіда-льністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки.

33.       В аудиторському висновку слід вказувати, що відповідальніс-тю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі ре-зультатів аудиторської перевірки, для протиставлення її відповідально-сті управлінського персоналу за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах.

34.       В аудиторському висновку слід вказувати, що аудит про-водився у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. У ви-сновку слід також пояснити, що ці стандарти вимагають від ауди-тора дотримання етичних вимог та відповідного планування і ви-конання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінан-сові звіти не містять суттєвих викривлень.

35.       Посилання на використані стандарти показує читачеві, що ау-диторська перевірка виконувалась у відповідності до встановлених стандартів.

36.       В МСА 200 вказано, що вимагається до того, щоб аудит вико-нувався у відповідності до МСА. В параграфі 14 цього стандарту пояс-нюється, що аудитор не може вказувати, що аудиторська перевірка проводилась у відповідності до МСА, якщо він не виконав вимоги всіх МСА, застосовних до конкретної аудиторської перевірки.

37.       В аудиторському висновку слід описати аудит, вказуючи,

що:

а)         аудит включає виконання аудиторських процедур для оде-

ржання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансових

звітах;

б)         вибір процедур залежить від судження аудитора включно з

оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслі-

док шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає

ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та

достовірного відображення інформації в фінансових звітах, для ро-

зробки аудиторських процедур у відповідності до обставин, а не

для висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього конт-

ролю суб'єкту господарювання. У випадках, коли аудитор несе ві-

дповідальність за висловлювання думки щодо ефективності внут-

рішнього контролю в зв'язку з аудитом фінансових звітів, аудито-

рові не слід вписувати фразу, що розгляд внутрішнього контролю

виконується не для висловлювання думки щодо ефективності вну-

трішнього контролю;

в)         аудит включає і оцінку відповідності використаної обліко-

вої політики, коректності облікових оцінок управлінського персо-

налу та загального представлення фінансових звітів.

38.       В аудиторському висновку слід вказувати, що аудитор

вважає, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповід-

ною основою для вис.іов.іення аудиторської думки.

Думка аудитора

39.       Безумовно-позитивну думку слід висловити тоді, коли ау-дитор дійшов висновку, що фінансові звіти справедливо і достові-рно відображають (або представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах) відповідно до визначеної концептуальної основи фінан-сової звітності.

40.       Якщо аудитор висловлює безумовно-позитивну думку, в параграфі з висновком чітко вказано висновок аудитора, що фі-нансові звіти справедливо та достовірно відображають (або пред-ставляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах) інформацію у від-повідності до застосовної концептуальної основи фінансової звіт-ності (крім тих випадків, коли законодавчі чи нормативні акти

вимагають від аудитора використовувати інше формулювання ви-сновку; в такому разі слід використовувати формулювання, встановлене цими актами).

41. В тих випадках, коли в якості застосовної концептуальної основи фінансової звітності використовуються не Міжнародні ста-ндарти

фінансової звітності або Міжнародні стандарти бухгалтерсь-кого обліку в державному секторі, посилання на концептуальну основу фінансової звітності у формулюванні висновку повинно вказувати на країну походження концептуальної основи фінансо-воїзвітності.

42 Аудиторський висновок вказує, що фінансові звіти "справед-ливо та достовірно відображають" або "представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах" інформацію, яку ці звіти повинні надавати (що визначається концептуальною основою фінансової звітності). Так, на-приклад, у випадку фінансових звітів, підготовлених у відповідності до МСФЗ, аудитор висловлює думку, що фінансові звіти "справедливо та достовірно відображають" або "представляють достовірно, в усіх сут-тєвих аспектах" інформацію щодо фінансового стану суб'єкта господа-рювання на кінець періоду, його фінансових показників та руху грошо-вих коштів за період, що скінчився на вказану дату.

43.       Для інформування читача щодо контексту, в якому аудитор

висловлює свою думку, аудиторський висновок ідентифікує застосов-

ну концептуальну основу фінансової звітності, на якій базуються фі-

нансові звіти. В тих випадках, коли в якості застосовної концептуаль-

ної основи фінансової звітності використовуються не Міжнародні

стандарти фінансової звітності або Міжнародні стандарти бухгалтер-

ського обліку в державному секторі, аудиторський висновок повинен

вказувати на країну походження концептуальної основи фінансової

звітності. Для ідентифікації застосовної концептуальної основи фінан-

сової звітності аудитор використовує таке формулювання, як:

•          "... у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звіт-ності", або

•          "... у відповідності до облікових принципів, загальноприйнятих вкраїніX..."

44.       В тих випадках, коли застосовна концептуальна основа фінан-

сової звітності включає юридичні та нормативні вимоги, аудитор іден-

тифікує застосовну концептуальну основу фінансової звітності таким чином:

• "... у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звіт-ності та вимог Закону про корпорації країни X".

Інші питання

45.       Стандарти, закони або загальноприйнята практика країни мо-

жуть вимагати від аудитора або дозволяти йому детально описувати

питання, що надають додаткове пояснення стосовно відповідальності

аудитора під час аудиторської перевірки фінансових звітів або стосов-

но аудиторського висновку щодо звітів. Такі питання можна розгляну-

ти в окремому параграфі після аудиторського висновку.

Інші обов'язки стосовно надання висновку

46.       В деяких країнах аудитор може мати додаткові обов'язки що-до надання висновків з інших питань, які будуть доповнювати обов'яз-ки аудитора щодо висловлення думки про фінансові звіти. Так, напри-клад, аудитору можуть поставити завдання висловити думку щодо де-яких питань, якщо вони привернуть його увагу під час проведення ау-диторської перевірки фінансових звітів. 3 іншого боку, аудитору мо-жуть поставити завдання виконати додаткові процедури та висловити думку щодо їх результатів, або висловити думку з конкретних питань, наприклад, адекватності облікових книг та записів. Аудиторські стан-дарти конкретної країни часто дають поради щодо обов'язків аудитора стосовно конкретних додаткових обов'язків під час надання висновку в данійкраїні.

47.       В деяких випадках відповідні стандарти або законодавчі акти можуть вимагати від аудитора або дозволяти йому повідомляти про та-кі додаткові обов'язки безпосередньо в аудиторському висновку щодо фінансових звітів. В інших випадках відповідні стандарти або законо-давчі акти можуть вимагати від аудитора або дозволяти йому повідом-ляти про них в окремому висновку.

48.       Якщо аудитор описує такі додаткові обов'язки в аудитор-ському висновку щодо фінансових звітів, це слід робити в окремо-му розділі висновку відразу за параграфом про аудиторську думку.

49 Аудитор описує такі додаткові обов'язки в окремому розділі висновку для того, щоб чітко відокремити їх від обов'язків щодо пере-вірки фінансових звітів та висловлення аудиторської думки.

Підпис аудитора

50.       Аудиторський висновок повинен бути підписаним.

51.       Підписання висновку робиться від імені аудиторської фірми, особисто аудитора, або двома підписами, якщо це необхідно в конкре-тній країні. В деяких країнах від аудитора крім особистого підпису може вимагатись зазначення професійного бухгалтерського ступеню або того, що аудитор або аудиторська фірма визнані відповідним ліце-нзуючим органом цієї країни.

Дата аудиторського висновку

52.       Аудитор датує висновок щодо фінансових звітів датою не раніше, ніж дата, на яку він отримав достатні та відповідні ауди-торські докази, на основі яких й буде базуватись його висновок щодо фінансових звітів. До достатніх та відповідних аудиторських доказів належать докази, що було підготовлено повний пакет фі-нансових звітів суб'єкта господарювання, а особи, які мають на те визнані повноваження, визнали свою відповідальність за них.

53.       Дата аудиторського висновку інформує читача, що аудитор розглянув вплив подій та операцій, відомих аудитору і які мали місце до цієї дати. Відповідальність аудитора щодо подій та операцій, що стались після дати аудиторського висновку, розглядається в МСА 560 "Подальші події".

54.       Оскільки аудитор надає свій висновок щодо фінансових звітів, а відповідальність за самі фінансові звіти несе управлінський персонал аудитор не може зробити висновок щодо одержання достатніх та від-повідних аудиторських доказів до того, як він отримав докази того, що було підготовлено повний пакет фінансових звітів, а управлінський пе-рсонал визнав свою відповідальність за них.

55.       В деяких країнах законодавчими або нормативними актами встановлюються особи або органи (наприклад, рада директорів), що несуть відповідальність за надання висновку, що було підготовлено повний пакет фінансових звітів, та визначається процес затвердження. В подібних випадках аудитор повинен отримати докази наявності та-

кого затвердження до того, як він буде датувати свій висновок щодо фінансових звітів". В інших країнах процес затвердження не регулю-ється законодавчими та нормативними актами. В такому випадку ауди-тор бере до уваги процедури, яким слідує суб'єкт господарювання під час підготовки та затвердження фінансових звітів з точки зору найви-щих управлінських та управлінських структур, для ідентифікації осіб або органів, що мають повноваження робити висновок, що було підго-товлено повний комплект фінансових ЗВІТІВ ВКЛЮЧНО 3 відповідними примітками.

56.       В деяких країнах вимагається фінальне затвердження фінан-

сових звітів акціонерами до їх офіційної публікації. В таких країнах

аудитор не потребує очікувати такого фінального затвердження акціо-

нерами для того, щоб зробити висновок, що він отримав достатні та ві-

дповідні аудиторські докази. Датою затвердження фінансових звітів з

точки зору даного МСА є перша дата, коли особи або органи, що ма-

ють відповідні повноваження, визнали, що підготовлено повний ком-

плект фінансових звітів.

Адреса аудитора

57.       В аудиторському висновку необхідно зазначити місце пе-

ребування в країні, де практикує аудитор.

Аудиторський висновок

58.       Аудиторський висновок надається в письмовому вигляді.

59.       Визначення "висновок в письмовому вигляді" стосується як документальної копії, так і копії в електронному форматі.

 

62.       Аудиторський висновок повинен посилатись на проведен-ня аудиту у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту лише тоді, коли аудитор повністю виконав вимоги всіх Міжнародних стандартів аудиту, що стосуються конкретного завдання.

63.       Аудитор може посилатись на те, що аудит виконувався як у відповідності до МСА, так і національних стандартів аудиту в тих ви-падках, коли аудитор виконує вимоги кожного МСА, який стосується конкретної перевірки, та виконує будь-які додаткові аудиторські про-цедури, необхідні у відповідності до вимог відповідних стандартів да-ної країни. Посилання як на МСА, так і на національні стандарти ауди-

ту не може бути прийнятним у випадку наявності конфлікту між вимо-гами до висновку аудитора в МСА та національних стандартах аудиту, що впливає на висновок аудитора або вимагає в деяких випадках включення в висновок пояснювального параграфу. Так, наприклад, де-які національні стандарти аудиту, забороняють аудитору включати по-яснювальний параграф для висвітлення проблем з безперервністю в той час, як МСА 701 вимагає від аудитора модифікації висновку шля-хом включення в нього в таких випадках пояснювального параграфу. У випадку таких конфліктів аудитор у своєму висновку посилається ли-ше на ті стандарти аудиту (МСА або застосовні національні стандарти аудиту), у відповідності до яких готувався аудиторський висновок.

64.       В тих випадках, коли аудиторський висновок посилається як на МСА, так і на стандарти аудиту конкретної країни, ця країна абокраїна походження стандартів повинна чітко вказуватись в аудиторському висновку.

65.       У тих випадках, коли аудитор готує свій висновок з вико-ристанням структури висновку або формулювань, які вимагають-ся законодавчими та нормативними актами, чи стандартами ауди-ту конкретної країни, його висновок повинен вказувати, що аудит виконувався у відповідності до вимог як Міжнародних стандартів аудиту, так і стандартів аудиту конкретної країни, лише тоді, коли аудиторський висновок включає, як мінімум, кожен з наступних елементів:

а)         заголовок;

б)         адресат, у відповідності до обставин завдання;

в)         вступний параграф, де вказано, які фінансові звіти пройш-

ли аудиторську перевірку;

г)         опис відповідальності управлінського персоналу щодо під-

готовки та достовірного представлення фінансових звітів;

д)         опис відповідальності аудитора щодо надання висновку

стосовно фінансових звітів, а також обсягу аудиту включно з:

і) посиланням на Міжнародні стандарти аудиту та стандарти аудиту конкретної країни, та

іі) описом роботи, яку аудитор виконує під час аудиторської перевірки.

є) параграф з висновком, в якому наведено висновок аудито-ра щодо фінансових звітів та посилання на застосовну концептуа-

льну основу фінансової звітності, використану для підготовки фі-нансових звітів (включно з ідентифікацією країни походження концептуальної основи фінансової звітності для тих випадків, коли не застосовувались Міжнародні стандарти фінансової звітності або Міжнародні стандарти обліку в державному секторі);

Обставини, що змушують аудитора модифікувати свій висновок, розглядаються в МСА 701 "Модифікація висновку незалежного ауди-тора". В деяких обставинах може виявитись, що аудитор не має змоги висловити свій висновок щодо фінансових звітів тому, що вплив об-межень обсягу аудиту є настільки суттєвим та всеосяжним, що аудитор не може отримати достатніх та відповідних аудиторських доказів. В таких випадках аудитор відмовляється від висловлення думки.

є) підпис аудитора;

ж)        дата аудиторського висновку; та

з)         адреса аудитора.

66.       Законодавчі або нормативні акти конкретної країни можуть

вимагати від аудитора використання структури висновку або форму-

лювань у висновку, що відрізняються від встановлених даним МСА.

Якщо ці розбіжності стосуються лише структури та формулювань ау-

диторського висновку, можна вважати, що аудиторський висновок від-

повідає вимогам МСА до висновків в тому випадку, коли аудиторський

висновок включає, як мінімум, кожен з елементів, вказаних в параграфі

65, навіть якщо в ньому використані структура та формулювання, за-

дані національними законодавчими або нормативними актами. В тих

випадках, коли конкретні вимоги в конкретній країні не конфліктують

з вимогами МСА, аудитор використовує структуру та формулювання,

наведені в даному МСА, для того, щоб користувачі могли визнати ау-

диторський висновок як висновок з аудиту, виконаного у відповідності

до МСА.

Допоміжна інформація, не перевірена аудитом, що надається разом з фінансовими звітами, що пройшли аудиторську перевірку

67.       Аудитор повинен бути впевненим, що будь-яка допоміжна інформація, що надається разом з фінансовими звітами та не пройшла аудиторську перевірку, чітко відокремлена від фінансо-вих звітів, що пройшли аудиторську перевірку.

68.       Як вказувалось в параграфах 25-26, від суб'єкта господарю-

вання може вимагатись, або управлінський персонал може вирішити, додавати до фінансових звітів допоміжну інформацію. Вважається, що аудиторський висновок покриває цю допоміжну інформацію в тих ви-падках, коли її неможливо чітко відокремити від фінансових звітів вна-слідок її природи або способу її подання. В інших випадках законодав-чі або нормативні акти можуть не вимагати аудиту допоміжної інфор-мації, а управлінський персонал може не вимагати від аудитора вклю-чення допоміжної інформації в обсяг аудиту фінансових звітів. В тих випадках, коли аудит допоміжної інформації проводитись не буде, ау-дитор розглядає питання, чи не подано допоміжну інформацію таким чином, що вона буде виглядати, ніби її також було перевірено, та звер-тається в такому випадку до управлінського персоналу з вимогою змі-нити природу подання інформації. Так, наприклад, аудитор розглядає, де відповідно до фінансових звітів та будь-якої додаткової інформації, що пройшли аудиторську перевірку, подано допоміжну інформацію, та чи чітко визначено її як ту, що не пройшла аудиторську перевірку. Ау-дитор повинен вимагати від управлінського персоналу прибрати будь-які посилання фінансових звітів на допоміжні графіки або примітки, які не пройшли аудиторську перевірку, тому що розмежування інфор-мації, яка пройшла аудиторську перевірку, та інформації, що не прой-шла аудиторську перевірку, буде недостатньо чітким, В тому випадку, коли примітки, що не пройшли аудиторську перевірку, перемішані з примітками, що пройшли аудиторську перевірку, їх легко прийняти за ті, що пройшли аудиторську перевірку. Саме цьому аудитор вимагає від суб'єкта господарювання розміщення інформації, що не пройшла аудит, поза межами пакету фінансових звітів, або, якщо це неможливо в даних обставинах, хоча б розмістити примітки, що не пройшли ауди-торську перевірку, всі разом після обов'язкових для фінансових звітів приміток та помітити їх як такі, що не пройшли аудиторську перевірку. 69. Як вказано в параграфі 23, коли аудитору відомо, що фінансо-ві звіти будуть складовою частиною документу, який буде містити й іншу інформацію, аудитор може розглянути питання ідентифікації но-мерів сторінок, на яких подано фінансові звіти, що пройшли аудитор-ську перевірку, в своєму висновку, якщо це дозволяє формат подання інформації. Це полегшить для читачів відокремлення фінансових звітів від іншої інформації, якої аудиторський висновок не стосується.

70.       Якщо аудитор доходить висновку, що в представленні су-б'єктом господарювання будь-якої допоміжної інформації, яка не пройшла аудит, вона не відокремлена чітко від фінансових звітів, що пройшли аудиторську перевірку, він повинен пояснити в своє-му висновку, що ця інформація не була перевірена.

71.       Той факт, що допоміжна інформація не проходить аудиторсь-ку перевірку, не звільняє аудитора від обов'язку перечитати її на пред-мет ідентифікації суттєвих протиріч з фінансовими звітами, що прой-шли аудиторську перевірку. Відповідальність аудитора щодо допоміж-ної інформації, яка не пройшла аудиторську перевірку, співпадає з від-повідальністю, що її описано в МСА 720 "Інша інформація в докумен-тах, що містять перевірені фінансові звіти".

Дата набуття чинності

72.       Цей МСА набуває чинності для аудиторських висновків, що

датуються 3 грудня 2006 року або пізніше.

Додаток 3.3 Витяг з МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ АУДИТУ 701 МОДИФІКАЦІЯ ВИСНОВКУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Вступ

1.         Метою цього Міжнародного стандарту аудиту (МСА) є встано-влення стандартів і надання рекомендацій для застосування у тих ви-падках, коли висновок незалежного аудитора необхідно модифікувати, а також формат та зміст модифікацій аудиторського висновку за цих обставин.

2.         МСА 700 (переглянутий) "Висновок незалежного аудитора що-до повного пакету фінансових звітів загального призначення" встанов-лює стандарти і надає рекомендації щодо формату та змісту висновку незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загаль-ного призначення, підготовленого відповідно до концептуальної осно-ви фінансової звітності, створеної для досягнення достовірності по-дання у випадках, коли аудитор надає безумовно-позитивний висно-вок, тобто немає потреби в модифікації аудиторського висновку. МСА 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціаль-ного призначення" встановлює стандарти і надає рекомендації щодо формату та змісту висновку незалежного аудитора для завдань з ауди-ту спеціального призначення. Цей МСА описує, як модифікується текст аудиторського висновку для таких випадків, як;

Питання, що не випивають на думку аудитора

а) пояснювальний параграф

Питання, що впливають на думку аудитора

а)         умовно-позитивна думка,

б)         відмова від висловлення думки; або

в)         негативна думка.

3.         Однорідність формату та змісту кожного з типів модифікова-них висновків поліпшує розуміння цих висновків користувачами. Саме цьому цей МСА наводить приклади формулювання модифікуючих фраз, які використовуються при наданні модифікованих висновків.

4.         Приклади висновків, наведені в цьому МСА, базуються на ау-диторському висновкові щодо фінансових звітів загального призна-

чення підприємства, що веде господарську діяльність. Принципи, що стосуються обставин, за яких виникає потреба в модифікації аудитор-ського висновку, стосуються також і аудиторських висновків при ви-конанні інших завдань, пов'язаних з аудитом історичної фінансової ін-формації, наприклад, фінансових звітів загального призначення суб'єк-тів господарювання іншої природи (наприклад, неприбуткової органі-зації), та завдань з аудиту, які описано в МСА 800; при цьому наведені приклади висновків слід адаптувати відповідно до наявних обставин.

Питання, що не впливають на думку аудитора

5.         За деяких обставин аудиторський висновок можна модифікува-

ти шляхом додавання в нього пояснювального параграфу, який висвіт-

лює питання, що впливає на фінансові звіти у деяких випадках та

включене в примітку до фінансових звітів, яка ширше розглядає це пи-

тання. Додавання такого пояснювального параграфу не впливає на ду-

мку аудитора. Цей параграф краще розміщувати після параграфу з ау-

диторською думкою та до розділу з описом інших обов'язків аудитора,

якщо такий є. Пояснювальний параграф, як правило, містить посилан-

ня на те, що аудиторський висновок не є модифікованим.

6.         Аудитор повинен модифікувати аудиторський висновок, додаючи параграф, що висвітлює суттєве питання, яке стосується проблеми безперервності.

7.         Аудитор повинен розглянути необхідність модифікування аудиторського висновку додаванням параграфу, якщо існує значна невизначеність (окрім проблеми безперервності), вирішення якої залежить від майбутніх подій та може вплинути на фінансові звіти.

Невизначеність — це проблема, результат якої залежить від май-бутніх дій чи подій, що не є під безпосереднім контролем суб'єкта гос-подарювання, але можуть впливати на фінансові звіти.

8.         Прикладом пояснювального параграфа стосовно значної неви-

значеності в аудиторському висновку є:

"He висловлюючи умовно-позитивну думку, ми звертаємо увагу на Примітку X до фінансовш звітів. Компанія є відповідачем у страві про порушення визначенш патентнш прав, стягнення роялтг та вгд-шкодування втрат. Компанія подала зустрічний позов, наразі відбу-ваються попередні слухання й розгляд обох позовів. Остаточний ре-зультат справи на цей час не можна визначити, а фгнансовг звгти не

передбачають резервів на покриття зобов'язань, якг можуть виник-нути в результаті рішення суду. "

(Приклад пояснювального параграфу, який стосується безперерв-ності, наведено в МСА 570 "Безперервність").

9.         Включення пояснювального параграфа з описом проблеми без-

перервності або із суттєвою невизначеністю, як правило, вистачає для

виконання аудитором своїх обов'язків стосовно цих питань. Тим не

менш, в складних випадках (наприклад, у випадку наявності декількох

невизначеностей, що є важливими для фінансових звітів) аудитор може

вважати доцільним відмовитися від висловлення думки замість дода-

вання пояснювального параграфа.

10.       Окрім пояснювального параграфа з описом питань, які впли-

вають на фінансові звіти, аудитор може модифікувати аудиторський

висновок й додаванням пояснювального параграфа (краще після параг-

рафу з аудиторською думкою та до розділу з описом інших обов'язків

аудитора, якщо такий є) для визначення питань, які не впливають на

фінансові звіти. Так, наприклад, якщо треба внести зміни до іншої ін-

формації в документі, що містить перевірені фінансові звіти, а суб'єкт

господарювання відмовляється це зробити, аудитор розглядає вклю-

чення до аудиторського висновку пояснювального параграфа, який

описує суттєва невизначеність.

Питання, що впливають на думку аудитора

11.       Аудитор не може висловити безумовно-позитивну думку, ко-

ли існує будь-яка з наведених нижче обставин, чий вплив на фінансові

звіти (на думку аудитора) є або може бути суттєвим:

(а)        обмеження обсягу роботи аудитора; або

(б)       незгода з управлінським персоналом стосовно прийнятності

обраної облікової політики, методу її застосування або адекватності

розкриття інформації у фінансовій звітності.

Обставини, наведені в (а), можуть призвести до висловлення умо-вно-позитивної думки або відмови від висловлення думки. Обставини, наведені в (б), можуть призвести до висловлення умовно-позитивної думки або негативної думки. Більш докладно ці обставини розглянуто впараграфах 16—21.

12.       Умовно-позитивну думку слід висловити тоді, коли ауди-тор дійде висновку про неможливість висловлення безумовно-позитивної думки, але вплив будь-якої незгоди з управлінським персоналом чи обмеження обсягу не настільки суттєві та всеохоп-ні, щоб висловити негативну думку або відмовитися від вислов-лення думки. Умовно-позитивну думку слід висловлювати так: "за винятком" впливу питання, якого стосується модифікація.

13.       Відмову від висловлення думки слід висловити тоді, коли можливий вплив обмеження обсягу настільки суттєвий та всеохоп-ний, що аудитор не може отримати достатні та відповідні аудитор-ські докази і, відповідно, висловити думку щодо фінансових звітів.

14.       Негатшну думку слід висловити тоді, коли вплив на фі-нансові звіти незгоди з управлінським персоналом настільки сут-тєвий та всеохопний, що (на думку аудитора) модифікація виснов-ку не є адекватною для розкриття оманливого або неповного хара-ктеру фінансових звітів.

15.       Якщо аудитор висловлює думку, іншу ніж безумовно-позитивна, він повинен чітко описати у висновку всі обгрунтовані причини і, по змозі, дати кількісний опис можливого впливу на фі-нансові звіти. Як правило, ця інформація наводиться в окремому параграфі, який передує висловленню думки або відмові від вислов-лення думки й може містити посилання на докладнішу інформацію, якщо вона є, у примітках до фінансових звітів.

Обставини, які можуть призвести до висловлення іншої, ніж безумовно-позитшна, думки Обмеження обсягу

16.       Обмеження обсягу роботи аудитора може інколи встановлю-

ватись суб'єктом господарювання (коли, наприклад, умови завдання

визначають, що аудитор не виконуватиме необхідну на його думку ау-

диторську процедуру). Тим не менш, якщо обмеження, викликане умо-

вами запропонованого завдання, таке, що аудитор вважає за необхідне

відмовитись від висловлення думки, він, як правило, не приймає таке

обмежене завдання як завдання з аудиту, якщо цього не вимагає закон.

Крім того, аудитор державного сектору не повинен приймати таке за-

вдання з аудиту, якщо обмеження порушує встановлені законом обо-

в'язки аудитора.

17.       Обмеження обсягу може встановлюватись обставинами (коли, наприклад, час призначення аудитора не дає йому змоги спостерігати за інвентаризацією наявних запасів). Воно може виникнути і тоді, коли (на думку аудитора) облікові записи суб'єкта господарювання є неаде-кватними, або коли аудитор не може виконати аудиторську процедуру, яку він вважає за необхідну. За таких обставин аудитор повинен спро-бували виконати альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів на підтвердження безумовно-позитивної думки.

18.       За існування обмеження обсягу роботи аудитора, що вима-гає висловлення умовно-позитивної думки або відмови від вислов-лення думки, в аудиторському висновку слід описати обмеження та зазначити можливі коригування фінансових звітів, які могли б виявитись необхідними за відсутності обмеження.

19.       Далі наведено приклади цих питань.

Обмеження обсягу: умовно-позитивна думка

"Ми провели аудиторську перевірку... (інші слова ідентичні наве-деним у вступній частині — див. параграф 60 МСА 700 (переглянуто-го)).

Управлінський персонал несе відповідальність за ...(інші слова ідентичні наведеним у частині про відповідальність управлінського пе-рсоналу -див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансо-вих звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. За ви-нятком зазначеного у наступному параграфі, ми провели аудиторську

перевірку відповідно до       (інші слова ідентичні наведеним у частині

з описом відповідальності аудитора — див. параграф 60 МСА 700 (пе-реглянутого)).

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31 грудня. 20X1 p., оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Компанії. Через характер облікових запасів Компанії ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомо-гою інших аудиторських процедур.

На наіиу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі підтвердити кількість запасів, фі-

нансові звіти справедливо і достовірно відображають .... (інші слова ідентичні наведеним у частині "думка" — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

Обмеження обсягу: відмова від висловлення думки

"Нас було запрошено зробити аудиторську перевірку фінансових звітів, що додаються, Компанії, які складаються з балансу станом на 31 грудня 20X1 p., ma звітів про доходи та видатки ma рух грошовш коштів зарік, що закінчився на, вказану дату, огляду важливих аспек-тів облікової політики та інших пояснювальних приміток.

Управлінський персонал несе відповідальність за ...(інші слова ідентичні наведеним у частині про відповідальність управлінського пе-рсоналу — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

(Опустити речення, в якому йдеться про відповідальність ауди-тора.)

(Параграф, що описує обсяг аудиту, або опускається, або зміню-ється відповідно до обставин.)

(Додати параграф з описом обмеження обсягу:

Ми не змогли спостерігати за інвентаризацією наявнш запасів і підтвердити дебіторську заборгованість через обмеження Компанією обсягу нашоїроботи.)

Унаслідок суттєвості питань, про які йдеться в попередньому параграфі, ми не висловлюємо думки щодо фінансових звітів. "

Незгода з управлінським персоналом

20.       Аудитор може не погодитись з управлінським персоналом

стосовно таких питань, як прийнятність облікової політики, метод її

застосування або відповідність розкриття інформації у фінансових зві-

тах. Якщо такі незгоди і суттєвими для фінансових звітів, аудитор

повинен висловити умовно-позитивну або негативну думку.

21.       Далі наведено приклади цих питань.

Незгода стосовно облікової політики: неприйнятний метод облі-ку — умовно-позитивна думка

"Ми провели аудиторську перевірку.., (інші слова ідентичні наве-деним у вступній частині — див. параграф 60 МСА 700 (переглянуто-го)).

Управлінський персонал несе відповідальність за ...(інші слова ідентичні наведеним у частині про відповідальність управлінського пе-рсоналу — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

Нашою відповідальністю є  (інші слова ідентичні наведеним у

частині з описом відповідальності аудитора — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

Як зазначено у Примітці X до фінансовш звітів, у фінансовш звітах не враховано амортизацію, що на нашу думку, не відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності. Сума амортизації зарік, що закінчшся 31 грудня 20X1 p., повинна складати XXX відпові-дно до прямолінійного методу нарахування амортизації з використан-нямрічних норм амортизації розміром 5 % для будівель та 20 % для обладнання. Відповідно вартість основних засобів слід зменшити на суму накопиченої амортизації у розмірі XXX, а збиток за рік та нако-тлчений дефіцит слід відповідно збільшити наХХХіХХХ.

На нашу думку, за винятком впливу на фгнансовг звгти питань, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти справедли-во і достовірно відображають .... (інші слова ідентичні наведеним у ча-стині "думка" — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

Незгода стосовно облікової політики: неадекватність розкрит-тя інформації—умовно-позитивна думка

"Ми провели аудиторську перевірку... (інші слова ідентичні наве-деним у вступній частині — див. параграф 60 МСА 700 (переглянуто-го)).

Управлінський персонал несе відповідальність за ...(інші слова ідентичні наведеним у частині про відповідальність управлінського пе-рсоналу — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

Нашою відповідальністю є  (інші слова ідентичні наведеним у

частині з описом відповідальності аудитора — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

15 січня 20X2 р. Компанія випустша облігації на суму XXX з ме-тою фінансування розширення підприємства. Договір про випуск облі-

гацій обмежує виплату майбутнгх грошовш дивгдендгв доходами, отриманими після 31 грудня 19X1 р. На нашу думку розкриття цієї ін-формацп вимагається...

Посилання на відповідні нормативні акти та закони.

На нашу думку, за винятком пропуску інформації, зазначеної по-передньому параграфі, фінансові звіти справедливо і достовірно відо-бражають .... (інші слова ідентичні наведеним у частині "думка"_ див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

Незгода стосовно облікової політики: неадекватність розкрит-тя інформації— негативна думка

"Ми провели аудиторську перевірку... (інші слова ідентичні наве-деним у вступній частині — див. параграф 60 МСА 700 (переглянуто-го)).

Управлінський персонал несе відповідальність за ...(інші слова ідентичні наведеним у частині про відповідальність управлінського пе-рсоналу — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

Нашою відповідальністю є  (інші слова ідентичні наведеним у

частині з описом відповідальності аудитора — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

(Параграф(и), в якому (якш) йдеться про незгоду.)

На нашу думку внаслідок впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти не відобража-ють достовірно й справедливо (або не подають достовірно в усіх суттєвш аспектах) фінансовий стан Компанії ABC станом на 31 гру-дня 19X1 p., а також результат її фінансової діяльності ma рух гро-шових коштів зарік, що закінчився на вказану дату відповідно до Мі-жнароднш стандартів фінансової звітності.

Дата набуття чинності

22. Цей МСА набуває чинності для аудиторських висновків, що датуються 31 грудня 2006 року або пізніше.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Валентина Володимирівна РЯДСЬКА Ярослав Валерійович ПЕТРАКОВ

АУДИТ

ПРАКТИКУМ

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Коректор – С. С. Савченко

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 15.05.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 39,5.

Наклад – 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006