Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ДОДАТКИ : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

одаток А (до теми 1)

Додаток A.1 Перелік випадків обов'язкового проведення аудиту

№ 1.

2. 3.     Нормативний акт                                    Витяг

 

            Закон України „Про банки і банківську ді-яльність" від 15.03.2006 №354 (остання редакція від 14.04.2006 на підставі Закону№ 3541-15)  Стаття 28. Рішення про реорганізацію бан-ку, крім перетворення, мас містити інфор-мацію про:

4) призначення незалежного аудитора, що має сертифікат Національного банку Укра-їни; Стаття 69. Фінансова звітність банків, що подається до Національного банку України, має бути щорічно перевірена ау-дитором. Аудиторська перевірка банку здійснюється аудитором, який має серти-фікат Національного банку України на ау-диторську перевірку банківських установ.

 

            Закон України „Про страхування" від 07.03.96р. № 85/96-ВР (остання редакція - № 3201-15 від 15.12.2005 р.)            Стаття 34. Достовірність та повнота річно-го балансу і звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором (аудиторсь-кою фірмою). Стаття 37. Уповноважений орган маг право: 2) проводити перевірку щодо правильності застосування страхо-виками законодавства України про стра-хову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують вико-нання договорів страхування, не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов'яз-кової аудиторської перевірки з визначен-ням аудитора.

 

            Закон України „Про господарські товарис-тва"від 19.09.1991 р.№ 1576-ХП (остання редакція № 2459 від       Стаття 18. Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторсь-кою фірмою). Стаття 20. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні

№ 4.

5. б.     Нормативний акт                                    Витяг

 

            03.03.2005 р.)            бути підтверджені аудитором (аудиторсь-кою фірмою).

 

            Закон України „Про приватизацію держа-вного майна" від 4.03.1992 р. Л'° 2163-XII (остання редакція № 3370-ІУ (3370-15 ) від 19.01.2006 р.)    Стаття 11.Обов'язкове проведення ауди-торської перевірки фінансової звітності підприємс