Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10 ТЕСТИ : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

10 ТЕСТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Причиною виникнення аудиту можна вважати:

а)         появу економічно організованого суспільства;

б)         важливість поєднання функцій обліку і контролю;

в)         потребу заслуховування інформації про діяльність суб'єктів госпо-

дарювання;

г)         відділення власників майна від оперативного управління ним

2.         Потреба у залученні аудиторів не обумовлена:

а)         залежністю наслідків прийнятих рішень від якості наявної інфор-

мації;

б)         появою нових форм підприємницької діяльності;

в)         необхідністю спеціальних знань для перевірки інформації;

г)         частковою відсутністю у користувачів інформації доступу для оці-

нки її якості.

3.         До основних потреб, які очікує реалізувати громадськість за

допомогою аудиту, не відносять:

а)         довіру і конфіденційність;

б)         професіоналізм;

в)         якість послуг;

г)         вірна відповідь відсутня.

4.         До ознак аудиту не належить наступне з наведених тверджень:

а)         аудит пов'язаний з проведенням процедур перевірки фінансових

звітів;

б)         в процесі аудиту висловлюється незалежна думка;

в)         сформоване судження повинно базуватись на концепції суттєвості

інформації, яка міститься у фінансових звітах;

г)         вірна відповідь відсутня.

5.         Відповідальність за фінансову звітність згідно концептуа-

льної основи фінансової звітності покладено на:

а)         аудитора;

б)         бухгалтерію;

в)         управлінський персонал;

г)         вірна відповідь відсутня.

6.         Аудитор:

а)         засвідчує фінансову звітність;

б)         гарантує, що фінансова звітність є правильною;

в)         висловлює думку про фінансову звітність;

г)         усе вище наведене.

7.         Результати аудиторських послуг у вигляді експертиз слід

оформляти у вигляді:

а)         протоколу;

б)         експертного висновку;

в)         аудиторського висновку;

г)         службової записки.

8.         Кількість сторін, визначених в договорі на проведенні ауди-

ту, зазвичай становить:

а)         1;

б)         2;

в)         3;

г)         4.

9.         Директор аудиторської фірми несе відповідальність за:

а)         якість наданих клієнту послуг;

б)         повноту і достовірність даних в робочих документів;

в)         своєчасність виконаних робіт;

г)         реалізацію результатів робіт.

10.       Завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно по-

вного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за влас-

ною ініціативою замовника, класифікують як:

а)         обов’язковий аудит;

б)         ініціативний аудит;

в)         внутрішній аудит;

237

г)         зовнішній аудит

 

11.       Аудиторській  фірмі дозволено здійснювати діяльність за

умови:

а)         якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор;

б)         що директором фірми є особа, яка має повну вищу технічну освіту;

в)         що штат фірми не перевищує 15 осіб;

г)         якщо це є товариство з обмеженою відповідальністю.

12.       Регуляторним незалежним органом в професійній аудитор-

ській сфері виступає:

а)         Аудиторська палата України;

б)         Спілка аудиторів України;

в)         Інститут присяжних аудиторів України;

г)         Спілка професійних бухгалтерів та аудиторів України.

13.       Право аудиторів обирати представників до складу Ауди-

торської палати України і бути обраними реалізується через:

а)         рішення, які приймаються відповідною регуляторною організаці-

єю;

б)         рішення, які приймаються на з'їзді аудиторів України;

в)         рішення, які приймаються Міністерством фінансів України;

г)         рішення, які приймаються Рахунковою палатою та Головним конт-

рольно-ревізійним управлінням України.

14.       Загальний розмір частки внесків засновників, які є серти-

фікованими аудиторами, повинен бути не менший, ніж:

а)         70%;

б)         30%;

в)         50%;

г)         100%.

15.       Аудитори HE мають права:

а)         надавати внутрішню документацію клієнта зацікавленим сторонам;

б)         отримувати необхідні документи, які мають відношення до пред-

мета перевірки;

в)         обирати методи та прийми аудиту для конкретної перевірки;

238

г)         вірна відповідь відсутня.

 

16.       Якщо фізична особа, має статус аудитора, то вона має право

займатися аудиторською діяльністю лише після того як вона:

а)         зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності;

б)         фізична особа - підприємець буде включена до Реєстру аудиторсь-

ких фірм та аудиторів

в)         вірна відповідь а) та б).

г)         вірна відповідь відсутня.

17.       Сертифікати на здійснення аудиторської діяльності вида-

ються:

а)         Спілкою аудиторів України;

б)         Аудиторською палатою України;

в)         Міністерством фінансів України;

г)         Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України.

18.       Термін дії сертифікату не повинен перевищувати:

а)         2 роки;

б)         3 роки;

в)         4 роки;

г)         5 років.

19.       Обов'язок не давати підстав ставити під сумнів їхнє профе-

сійне чи ділове судження внаслідок упередження, конфлікту інте-

ресів або впливу з боку інших осіб, накладає принцип:

а)         об'єктивності;

б)         чесності;

в)         конфіденційності;

г)         професійної поведінки.

20.       Аудитори та аудиторські фірми HE зобов’язані:

а)         відповідати перед замовником за порушення умов договору відпо-

відно до договору та закону;

б)         подавати звіт щодо кількості отриманих замовлень на проведення

аудиту до Аудиторської палати України;

в)         належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги;

г)         дотримуватися вимог Закону України „Про аудиторську діяль-

ність" та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, прин-

ципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської па-лати України.

21.       У яких випадках проводять обов’язковий аудит:

а)         у випадках, передбачених чинним законодавством;

б)         за рішенням суб’єкта господарювання;

в)         за рішенням Аудиторської палати України;

г)         за рішенням Спілки аудиторів України.

22.       До повноважень АПУ HE входить:

а)         регулювання взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фі-

рмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхід-

ності застосування до них стягнення;

б)         здійснення заходів із забезпечення незалежності аудиторів при

проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за

якістю аудиторських послуг;

в)         здійснення контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та

аудиторами вимог Закону України „Про аудиторську діяльність”, стан-

дартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

г)         вірна відповідь відсутня.

23.       Статут Аудиторської палати України приймається:

а)         50% +1 голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати

України;

б)         2/3 голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати

України;

в)         75% голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати

України;

г)         вірна відповідь відсутня.

24.       Аудитори HE мають права:

а)         надавати внутрішню документацію клієнта зацікавленим сторонам;

б)         отримувати необхідні документи, які мають відношення до пред-

мета перевірки;

в)         обирати методи та прийми аудиту для конкретної перевірки;

г)         вірна відповідь відсутня.

25.       Право на отримання сертифіката мають особи, які:

а)         мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здо-

буття якої визнається в Україні;

б)         необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господар-

ського права;

в)         досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бу-

хгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) ауди-

тора;

г)         усі відповіді вірні.

26.       Професійний бухгалтер не повинен мати відношення до зві-

тів, декларацій, листування чи іншої інформації, якщо він вважає,

що ця інформація:

а)         містить суттєво неправдиві або невірні дані

б)         містить необмірковані твердження чи інформацію

в)         пропускає чи викривлює інформацію, яку необхідно надати, якщо

такий пропуск чи викривлення вводять користувача в оману

г)         вірна відповідь відсутня.

27.       До загроз дотримання фундаментальних принципів аудиту

HE відносять:

а) власного інтересу та власної оцінки; б)тиску;

в)         захисту;

г)         вірна відповідь відсутня.

28.       Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських

фірм) не може перевищувати:

а)         50 розмірів мінімальних заробітних плат;

б)         50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в)         50 прожиткових мінімумів;

г)         фактично завданих замовнику збитків.

29.       Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудитор-

ськоїдіяльності HE мають права:

а) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керів-ництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, за-

мірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійс-нюється перевірка документів

б)         залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різ-

ного профілю.

в)         користуватися у власних цілях інформацією, яку він отримав від

посадових осіб клієнта;

г)         самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надан-

ня інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, ста-

ндартів аудиту та умов договору із замовником

30.       Зупинення чинності сертифіката у якості стягнення перед-

бачено на строк до:

а)         1 року;

б)         2 років;

в)         3 років;

г)         4 років.

31.       Основними критеріями, які характеризують аудит, є:

а)         чесність та сумлінність;

б)         незалежність та впевненість;

в)         незалежність та сумлінність;

г)         впевненість та чесність.

32.       Важливою передумовою розвитку аудиту і створення інсти-

тутів професійних бухгалтерів було:

а)         відокремлення власників від безпосереднього управління власністю;

б)         прогресивний розвиток економічної д’мки щодо власності;

в)         спроба державного контролю всіх субєктів господарювання;

г)         вірні відповіді б) та в).

33.       Основним нормативним документом, які визначає базові

положення в аудиті, є:

а)         Цивільний кодекс України;

б)         Господарський кодекс України;

в)         Закон України «Про аудиторську діяльність»;

242

г)         Міжнародна концептуальна основа з надання впевненості

 

34.       Під терміном «фінансові звіти» можна розуміти:

а)         комплект фінансових звітів;

б)         окремий фінансовий звіт;

в)         пояснювальні примітки до форм фінансової звітності;

г)         усі відповіді вірні.

35.       За висловлення думки щодо комплекту фінансових звітів

відповідальність покладено на:

а)         аудитора;

б)         бухгалтерію;

в)         управлінський персонал;

г)         вірна відповідь відсутня.

36.       Впевненість за МСА - це:

а)         елемент договору на проведення аудиту;

б)         думка щодо достовірності аудиторських доказів;

в)         рівень суттєвості інформації, яку наведено у фінансових звітах;

г)         вид аудиторського звіту.

37.       Абсолютна впевненість передбачена для:

а)         аудиту;

б)         огляду;

в)         супутніх аудиту послуг;

г)         такий рівень впевненості є фактично недосяжним

38.       Операційний аудит - це

а)         це вид зовнішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефек-

тивності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому

рівні в межах підприємства;

б)         це вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефек-

тивності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому

рівні в межах підприємства;

в)         вид операційного аудиту, спрямований на оцінювання ефективнос-

ті управління організаційною одиницею;

г)         це аудит, який визначається як завдання з надання обґрунтованої

впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів.

39.       Аудит є обов’язковим для:

а)         малих підприємств;

б)         спільних підприємств, інвестиційних та довірчих фондів;

в)         державних банків;

г)         фірм, що надають консультаційні послуги з оподаткування та бух-

галтерського обліку.

40.       Завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно по-

вного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за влас-

ною ініціативою замовника, класифікують як:

а)         обов'язковий аудит;

б)         ініціативний аудит;

в)         внутрішній аудит;

г)         зовнішній аудит.

41.       Перша згадка про аудит виникла у:

а)         Німеччині;

б)         Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії;

в)         Італії;

г)СербіїтаЧорногорії.

42.       Аудит-це:

а)         форма фінансового контролю, яка реалізується органами місцевої

влади;

б)         форма державного фінансового контролю;

в)         форма незалежного державного контролю;

г)         форма незалежної перевірки фінансових звітів.

43.       Метою аудиту фінансових звітів є:

а)         надання аудиторові можливості висловити думку про те, чи скла-

дені фінансові звіти (в усіх суттєвих аспектах) відповідно до застосо-

вуваної концептуальної основи фінансової звітності;

б)         надання аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені

фінансові звіти відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського об-

ліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання);

в)         надання власнику можливості сформувати думку про те, чи скла-

дені фінансові звіти (в усіх суттєвих аспектах) відповідно до застосо-

вуваної концептуальної основи фінансової звітності; г) вірна відповідь відсутня

44.       Основним законодавчим актом, що визначає загальні пра-

вові положення аудиторської діяльності є:

а)         Закон України «Про аудиторську діяльність»

б)         Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»

в)         Міжнародні стандарти аудиту;

г)         вірна відповідь відсутня.

45.       Чи може аудит (за визначенням концептуальної основи із

надання впевненості) бути залежним:

а) так; б)ні.

46.       Аудит відносять до виду робіт, які

а)         передбачають висловлення думки та надання впевненості;

б)         передбачають висловлення думки;

в)         не передбачають висловлення думки, але передбачають надання

впевненості;

г)         вірна відповідь відсутня.

47.       До причин, які HE зумовлюють неможливість досягнення

абсолютного рівня впевненості, можна віднести:

а)         під час проведення процедур перевірки, як правило використову-

ється не суцільний, а вибірковий підхід;

б)         отримані аудитором докази за своїм характером є скоріше переко-

нливими, ніж остаточними;

в)         завжди існують обмеження, які властиві будь-якій системі внутрі-

шнього контролю;

г)         вірна відповідь відсутня.

48.       Завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно по-

вного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за влас-

ною ініціативою замовника, класифікують як:

а)         обов'язковий аудит;

б)         ініціативний аудит;

в)         внутрішній аудит;

г)         зовнішній аудит.

49.       Аудит є обов’язковим для:

а)         малих підприємств;

б)         спільних підприємств, інвестиційних та довірчих фондів;

в)         державних банків;

г)         фірм, що надають консультаційні послуги з оподаткування та бух-

галтерського обліку

50.       Аудитору забороняється:

а)         займатися науковою та викладацькою діяльністю;

б)         займатися видавничою діяльністю;

в)         отримувати дивіденди від володіння пакетами акцій інших підпри-

ємств;

г)         займатися торгівельною та посередницькою діяльністю

51.       Головна функція аудиту:

а)         захист інформаційних інтересів власників майна

б)         захист інформаційних інтересів населення

в)         захист інформаційних інтересів керівників підприємства

г)         всі відповіді вірні

52.       Що стало важливою передумовою розвитку аудиту

а)         виникнення підприємств

б)         відокремлення власників від безпосереднього управління власніс-

тю

в)         необхідність у перевірці фінансових звітів

г)         всі відповіді вірні

53.       Закон України « Про аудиторську діяльність» був прийня-

тий

а)         1991 р

б)         1997 р

в)         1993 р

г)         1994 р

54.       В якому році була створена Аудиторська палата в Україні

а)         1991 р

б)         1995р

в)         1997 р

г)         правильна відповідь відсутня

55.       Скільки етапів має розвиток аудиту в Україні

а)         три

б)         два

в)         чотири

г)сім

56.       Що не відноситься до основних ознак аудиту

а)         те, що аудит пов'язаний з проведенням процедур перевірки фінан-

сових звітів

б)         те, що в процесі аудиту висловлюється незалежна думка

в)         те, що сформоване судження має базуватися на концепції суттєвос-

ті інформації, яка міститься у фінансових звітах

г)         правильна відповідь відсутня

57.       Повний комплект фінансових звітів включає

а)         баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал,

звіт про рух грошових коштів, примітки

б)         баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал,

звіт з праці звіт про рух грошових коштів, примітки

в)         баланс, звіт про фінансові результати, звіт з праці, звіт про рух

грошових коштів, примітки

г)         правильна відповідь відсутня

58.       Аудитор несе відповідальність

а)         тільки за формування та висловлення думки стосовно фінансових

звітів

б)         за складання та подання фінансових звітів згідно зі застосованою

концептуальною основою

в)         аудитор не несе ніякої відповідальності

г)         правильна відповідь a) і б)

59.       Критична оцінка, сумніви щодо обґрунтованості отриманих

аудиторських доказів та очікування виявлення аудиторських до-

казів, які суперечать чи ставлять під сумнів достовірність докуме-

нтів, це

а)         аудиторський професіоналізм

б)         професійний скептицизм

в)         професійна невпевненість

г)         правильна відповідь відсутня

60.       Аудитор виконує такі види робіт

а)         роботи, пов'язані з наданням впевненості користувачам

б)         роботи, внаслідок виконання яких впевненість користувачам не

надається

в)         «супутні послуги»

г)         всі відповіді вірні

61.       Ступінь довіри користувача до достовірності предмета пе-

ревірки аудитором, це

а)         впевненість

б)         контроль

в)         ймовірність

г)         концептуальна основа

62.       Які елементи повинно мати завдання з надання впевненості

а)         тристоронні відносини, предмет перевірки, відповідні критерії, до-

статні відповідні докази, письмовий висновок з надання впевненості

б)         тристоронні відносини, предмет перевірки, відповідальна сторона,

письмовий висновок з надання впевненості

в)         відповідальна сторона, користувач, предмет перевірки, відповідні

критерії, достатні відповідні докази, письмовий висновок з надання

впевненості

г)         правильна відповідь відсутня

63.       Які характеристики повинні мати прийняті критерії для

виконання завдання з надання впевненості

а)         нейтральність і повнота

б)         значимість і надійність

в)         зрозумілість

г)         всі відповіді вірні

64.       Вид завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно

повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує від за-

мовника у випадках передбачених законодавством

а)         ініціативний аудит

б)         обов’язковий аудит

в)         операційний аудит

г)         управлінський аудит

65.       Що не відноситься до системи регулювання аудиторської

діяльності в Україні

а)         Закон України «Про аудиторську діяльність»

б)         Аудиторська палата України

в)         Спілка аудиторів України

г)         правильна відповідь відсутня

66.       Що не відноситься до завдань які виконує АПУ

а)         розгляд питань розвитку аудиторської діяльності в Україні

б)         проведення атестації аудиторів

в)         ведення реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

г)         здійснення контролю якості роботи аудиторів

67.       Скільки розділів має Закон України «Про аудиторську дія-

льність»

а)         7

б)         5

в)         6

г)         8

68.       Затвердженням стандартів аудиту займається

а) Верховна Рада України б)АПУ

в)         Спілка аудиторів України

249

г)         Кабмін

 

69.    Що не є джерелом фінансування діяльності АПУ

а)         плата за проведення сертифікації

б)         прибуток від комерційної діяльності

в)         добровільні внески

г)         плата за включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

6.Аудитором може бути

а)         людина, що має вищу освіту по спеціальності аудитор

б)         людина, що має стаж роботи помічником аудитора не менше 5 років

в)         людина, що має сертифікат аудитора

г)         всі відповіді вірні

7.Сертифікат серії А надає право на

а)         проведення аудиту підприємств

б)         проведення аудиту банків

в)         проведення аудиту страхових кампаній

г)         правильна відповідь a) і б)

8.         Скільки частин має Кодекс етики професійних бухгалтерів

а)         три

б)         чотири

в)         одна

г)дві

9.         Частина А Кодексу етики професійних бухгалтерів застосовується

а)         до професійних бухгалтерів-практиків

б)         до штатних професійних бухгалтерів

в)         до бухгалтерів-початківців

г)         до всіх професійних бухгалтерів

10.       Кодекс етики професійних бухгалтерів включає і розкриває

зміст елементів

а) громадські інтереси б)цілі

в)         фундаментальні принципи

г)         всі відповіді вірні

11.Що не є одним з фундаментальних принципів

а)         чесність

б)         об'єктивність

в)         розкриття

г)         ретельність

12.       Які категорії загроз дотримання фундаментальних принципів

виділяють

а)         власного інтересу

б)         захисту

в)         тиску

г)         всі відповіді вірні

13.       Кодекс етики професійних бухгалтерів визначає, що незалеж-

ність вимагає

а)         незалежності думки

б)         незалежності поведінки

в)         незалежності аудитора

г)         відповіді a) і б) правильні

70.       До повноважень АПУ HE входить:

а)         ведення Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

б)         затвердження програм підготовки аудиторів та за погодженням з

Національним банком України програм підготовки аудиторів, які здій-

снюватимуть аудит банків

в)         затвердження стандартів аудиту та здійснення сертифікації осіб,

які мають намір займатися аудиторською діяльністю

г)         вірна відповідь відсутня

71.       Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати

України HE можуть бути:

а)         добровільні внески, що надходять від професійних організацій ау-

диторів України;

б)         плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття

аудиторською діяльністю;

в)         плата за включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності;

г)         вірна відповідь відсутня.

72.       Якщо фізична особа, має статус аудитора, то вона має право

займатися аудиторською діяльністю лише після того як вона:

а)         зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності;

б)         фізична особа - підприємець буде включена до Реєстру аудиторсь-

ких фірм та аудиторів

в)         вірна відповідь а) та б).

г)         вірна відповідь відсутня.

73.       До механізмів регулювання аудиторської діяльності відно-

сять:

а)         реєстр аудиторських фірм та аудиторів;

б)         плату за внесення до Реєстру;

в)         сертифікацію аудиторів;

г)         вірна відповідь а), в).

74.       Обов'язок не давати підстав ставити під сумнів їхнє профе-

сійне чи ділове судження внаслідок упередження, конфлікту інте-

ресів або впливу з боку інших осіб, накладає принцип:

а)         об'єктивності;

б)         чесності;

в)         конфіденційності;

г)         професійної поведінки.

75.       Аудитори та аудиторські фірми HE зобов’язані:

а)         відповідати перед замовником за порушення умов договору відпо-

відно до договору та закону;

б)         подавати звіт щодо кількості отриманих замовлень на проведення

аудиту до Аудиторської палати України;

в)         належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські

послуги;

г)         дотримуватися вимог Закону України „Про аудиторську діяль-

ність" та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, прин-

ципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської па-

лати України.

76.       За неналежне виконання професійних обов'язків до аудито-

ра (аудиторської фірми) можуть бути застосовані Аудиторською

палатою України стягнення у вигляді:

а)         анулювання сертифіката;

б)         виключення з Реєстру;

в)         попередження,

г)         усі відповіді вірні.

77.       Аудитор HE втрачає незалежність, коли:

а)         він підпорядковує власне судження судженню керівництва підпри-

ємства, звітність якого перевіряється;

б)         судження аудитора формується на підставі інформації, одержаної

від посадових осіб суб’єкта господарювання;

в)         висновки або текст звіту аудитора носять звинувачувальний харак-

тер, в їх тексті робиться персоніфікація помилок, визначається майнова

або кримінальна відповідальність працівників замовника

г)         судження аудитора формується з посиланням на підручники, про-

фесійні авторитети, публічні виступи посадових осіб

78.       Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських

фірм) не може перевищувати:

а)         100 розмірів мінімальних заробітних плат;

б)         100% фактично завданих замовнику збитків;

в)         25 прожиткових мінімумів;

г)         200% фактично завданих замовнику збитків

79.       Принцип конфіденційності HE зобов'язує професійного бух-

галтера утримуватись від:

а)         розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті про-

фесійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкрет-

ного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його;

б)         використання конфіденційної інформації, отриманої в результаті

професійних та ділових зв'язків, на власну користь чи на користь тре-

тіх сторін;

в)         розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті про-

фесійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкрет-

ного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його,

іфім випадків, коли розкриття інформації є юридичним або професій-ним правом чи обов'язком; г) вірна відповідь відсутня.

80.       Аудиторська фірма в Україні може бути:

а)         виключно у формі повного товариства;

б)         будь-якої організаційно-правової форми;

в)         у формі повного або командитного товариства;

г)         будь-якої організаційно-правової форми за винятком BAT

81.       Загальна кількість членів Аудиторської палати України

становить:

а)         10осіб;

б)         20 осіб

в)         30 осіб;

г)         15 осіб.

82.       Однією з обов’язкових вимог до аудиторської фірми є:

а)         наявність серед засновників як мінімум 3-х сертифікованих ауди-

торів;

б)         загальний розмір частки учасників аудиторської фірми, які є сер-

тифікованими аудиторами, в статутному капіталі не повинен переви-

шувати 30%;

в)         керівником фірми може бути сертифікований аудитор;

г)         вірна відповідь відсутня.

83.       Аудитором не може бути:

а)         фізична особа, яка має фізичні вади;

б)         фізична особа яка має судимість за корисливі злочини;

в)         фізична особа, яка має сертифікат серії А.

84.       Затвердження стандартів аудиту є виключним правом:

а)         Спілки аудиторів України;

б)         Аудиторської палати України;

в)         Міністерства фінансів України;

г)         Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

85.       Принцип конфіденційності HE зобов'язує професійного бух-

галтера утримуватись від:

а)         розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті про-

фесійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкрет-

ного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його;

б)         використання конфіденційної інформації, отриманої в результаті про-

фесійних та ділових зв'язків, на власну користь чи на користь третіх сторін;

в)         розкритгя конфіденційної інформації, отриманої в результаті професій-

них та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкретного дозво-

лу, за межами фірми або організації, що ви наймає його, крім випадків, коли

розкритгя інформації є юридичним або професійним правом чи обов'язком;

г)         вірна відповідь відсутня.

86.       Аудитори та аудиторські фірми HE зобов’язані:

а)         зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту

та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості,

що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх

у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

б)         обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та ін-

шими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання

аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;

в)         своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою

аудиторську діяльність;

г)         вірна відповідь відсутня

87.       Зупинення чинності сертифіката у якості стягнення перед-

бачено на строк до:

а)         1 року;

б)         2 років;

в)         3 років;

г)         4 років.

88.       Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудитор-

ськоїдіяльності HE мають права:

а) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надан-ня інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, ста-ндартів аудиту та умов договору із замовником;

б)         отримувати необхідні документи, які мають відношення до пред-

мета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб

в)         надавати інформацію щодо клієнта третім сторонам, якщо це не

судові та слідчі органи;

г)         вірна відповідь відсутня

89.       Управлінський персонал в аудиті виступає:

а)         об'єктом аудиту;

б)         суб'єктом аудиту;

в)         предметом аудиту;

г)         вірна відповідь відсутня

90.       Який критерій виділяє аудитора з-поміж усіх інших профе-

сій:

а)         незалежність;

б)         компетентність;

в)         професійна сумлінність;

г)         володіння широким спектром знань з різних дисциплін.

91.       Аудит-це:

а)         перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звіт-

ності суб'єкта господарювання в усіх суттєвих аспектах на відповідність

вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку

або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання);

б)         перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової

звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної

думки аудитора про її відповідність вимогам законів України, поло-

жень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутріш-

ніх положень суб'єктів господарювання);

в)         перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової

звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної

думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відпо-

відність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерсь-

кого обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господа-

рювання) згідно із вимогами користувачів;

г)         перевірка показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з

метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в

усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, поло-жень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

92.       Відповідальність управлінського персоналу не включає:

а)         розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю

складання та подання фінансових звітів, що не містять суттєвого ви-

кривлення внаслідок шахрайства або помилок;

б)         вибір та застосування відповідних облікових політик;

в)         здійснення попфедніх облікових оцінок, які є обірунгованими за обставин;

г)         вірна відповідь відсутня.

93.       Головним призначенням незалежного аудиту фінансових

звітів є:

а)         підтвердження фінансової незалежності клієнта;

б)         підтвфдження безперервності функціонування суб'єкга господарювання;

в)         зменшення інформаційного ризику користувачів фінансових звітів

при прийнятті управлінських рішень;

г)         підтвердження ліквідності та фінансової стійкості клієнта.

94.       До супутніх послуг HE відносять:

а)         консалтинг з менеджменту або питань оподаткування;

б)         складання податкових декларацій;

в)         огляд фінансових звітів;

г)         завдання з погоджених процедур

95.       Завдання з обгрунтованої та обмеженої впевненості відріз-

няються:

а)         метою;

б)         обсягом перевірки;

в)         результатом оформлення робіт;

г)         усі відповіді вірні.

96.       Обов’язкове проведення аудиту не передбачене для:

а)         державних підприємств - природних монополій;

б)         підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітнос-

ті та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних това-

риств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарюван-ня, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офі-ційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повніс-тю утримуються за рахунок державного бюджету;

в)         емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення

професійної діяльності на ринку цінних паперів;

г)         перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іно-

земними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізич-

них осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного ін-

вестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників.

97.       Директор аудиторської фірми несе відповідальність за:

а)         надання аудиторського висновку;

б)         своєчасність виконаних робіт;

в)         повноту і достовірність даних в робочих документів;

г)         реалізацію результатів робіт.

98.       Операційний аудит - це

а)         це вид зовнішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефек-

тивності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому

рівні в межах підприємства;

б)         це вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефек-

тивності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому

рівні в межах підприємства;

в)         вид операційного аудиту, спрямований на оцінювання ефективнос-

ті управління організаційною одиницею;

г)         це аудит, який визначається як завдання з надання обґрунтованої

впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів

99.       Результати аудиторських послуг у вигляді огляду слід офо-

рмляти у вигляді:

а)         протоколу;

б)         експертного висновку;

в)         аудиторського висновку;

г)         службової записки.

100.     Чи притаманний аудиту певний вид ризику:

а)ні;

б)         так;

в)         ні, якщо це стосується роботи внутрішнього аудитора;

г)         так, якщо це стосується роботи внутрішнього аудитора.

101.     Основною метою підтверджувального аудиту є:

а)         підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності;

б)         попередження і виявлення помилок, зловживань, шахрайства;

в)         дослідження ефективності системи внутрішнього контролю;

г)         перевірка первинних документів на правильність заповнення та ві-

дповідність вимогам чинного законодавства.

102.     Основними недоліками підтверджувального аудиту є:

а)         недостатнє вивчення ефективності роботи системи внутрішнього

контролю;

б)         значні витрати часу та висока вартість послуг;

в)         ймовірність невиявлення помилки на рівні первинних документів.

103.     Основними перевагами підтверджувального аудиту є:

а)         скорочення часу перевірки та дослідження найбільш суттєвих опе-

рацій;

б)         оптимальне співвідношення перевірки системи внутрішнього кон-

тролю та інформації, яка міститься у фінансових звітах;

в)         виключення можливості помилки в первинних документах та ре-

єстрах обліку завдяки фактично дублюванню облікового процесу (про-

цедур бухгалтерського обліку).

104.     Оцінка суттєвості є справою професійного судження:

а)         керівника підприємства;

б)         Спілки аудиторів України;

в)         клієнта;

г)         аудитора.

105.     Модель аудиторського ризику має вигляд:

а)         АР=РСГхРН;

б)         АР=ВРхРКхРН;

в)         АР=РСГ+РН;

г)         АР=ВР+РК+РН.

106.     Яке із визначень більш точно розкриває поняття «суттє-

вість інформації»:

а)         інформація вважається суттєвою, якщо ії відсутність або неправи-

льне відображення впливає на зміст аудиторського висновку;

б)         інформація вважається суттєвою, якщо ії відсутність або неправиль-

не відображення впливає на розмір загального аудиторського ризику;

в)         інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або неправи-

льне відображення впливає на економічні рішення користувачів, при-

йняті на основі фінансової звітності;

г)         інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або неправи-

льне відображення впливає на розмір гонорару аудиторської фірми.

107.     Який документ засвідчує в Україні факт досягнення домов-

леності між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) про про-

ведення аудиторської перевірки:

а)         протокол про намір провести аудиторську перевірку;

б)         акт;

в)         договір;

г)         лист-зобов'язання.

108.     Відповідно до Закону України „Про аудиторську діяль-

ність" підставою для здійснення аудиту є:

а)         лист-запит замовника;

б)         лист-ствердження аудитора;

в)         договір на проведення аудиту;

г)         правильна відповідь відсутня.

109.     Який з наступних аспектів, як правило, не включається у

договір на проведення аудиту:

а)         мета аудиту фінансової звітності;

б)         відповідальність керівництва за фінансову звітність;

в)         обсяг аудиту;

г)         конкретні аудиторські процедури, які будуть використані аудитором.

 

110.     Лист-запит керівництва підприємства-замовника датуєть-

ся:

а)         датою аудиторського висновку;

б)         будь-якою датою протягом перевірки;

в)         датою оприлюднення фінансової звітності;

г)         вірна відповідь відсутня.

111.     До загальноприйнятої практики вибору замовником ауди-

тора в Україні не відносять наступну форму:

а)         підприємство оголошує тендер (конкурс) на укладання договору на

проведення аудиту, після чого аудитор (аудиторська фірма) затверджу-

ється на зборах засновників, чи на наглядовій раді;

б)         підприємство обирає аудитора за інформацією, що розміщена в га-

зеті оголошень про надання окремих видів послуг;

в)         власник (чи його представник), або наглядова рада звертаються до

аудитора (аудиторської фірми) з проханням про проведення аудиту;

г)         керівництво підприємства, як правило головний бухгалтер чи фі-

нансовий директор, звертаються до аудитора (аудиторської фірми) з

проханням про проведення аудиту.

112.     He вважається загрозою захисту одна з нижченаведених об-

ставин:

а)         позика, отримана від майбутнього клієнта;

б)         володіння акціями підприємства, яке зареєстровано на біржі, як йо-

го засновника, коли це підприємство є клієнтом з аудиту фінансової

звітності;

в)         захист інтересів клієнта в ході судового процесу або у суперечці з

третіми сторонами;

г)         вірна відповідь відсутня

113.     До застережних заходів, створених професійними органами,

не входять:

а)         вимоги до освіти;

б)         вимоги до діяльності фірми в цілому;

в)         вимоги до практики;

г)         вірна відповідь відсутня.

114.     Програму   проведення   аудиторської   перевірки   аудитор

складає:

а)         перед початком проведення аудиту;

б)         перед складанням плану аудиту;

в)         під час документального оформлення аудиту;

г)         після того, як аудитор провів тестування системи внутрішнього

контролю

115.     Планування аудиту для постійних клієнтів обов'язково має

включати:

а)         ознайомлення з бізнесом клієнта;

б)         тести на відповідність;

в)         аналіз попередніх робочих документів;

г)         аналіз облікової політики.

116.     На якому з цих етапів аудиторської перевірки не застосову-

ється планування:

а)         завершення аудиту;

б)         переддоговірному етапі та укладанні договору;

в)         на етапі вибору конкретних аудиторських процедур, необхідних

для одержання аудиторських доказів;

г)         вірна відповідь відсутня.

117.     Результатом планування на етапі укладання договору є:

а)         меморандум попереднього планування;

б)         стратегія аудиту;

в)         бюджет витрат часу;

г)         аудиторський висновок

118.     До  структури  меморандуму попереднього планування  не

включають:

а)         цілі та завдання попереднього планування;

б)         заплановані терміни виконання тестів контролю і процедур по суті;

в)         інформацію, на основі якої проведені попереднє планування та

оцінка достатності та переконливості наведеної клієнтом інформації;

г)         види та обсяг виконаної роботи види та обсяг запланованих робіт.

119.     Які з нижченаведених обставин не повинні бути враховані

при підготовці програми аудиту:

а) розрахунок запланованої вартості робіт; б)визначені оцінки ризику суттєвих викривлень;

в)         заплановані терміни виконання тестів контролю і процедур по суті;

г)         можливісгь координації будь-жої позиції в плані перевірки, наприклад, за-

міна одного працівника на ішпого, надання технічної, або методичної допомога.

120.     При плануванні аудиту оформляють:

а)         поточний і перспективний плани;

б)         план і програму аудиторської перевірки;

в)         поточний і стратегічний плани;

г)         загальний план і програми аудиторської перевірки.

121.     Форма і зміст Загального плану аудиту залежать від:

а)         конкретних методик і прийомів, що застосовує аудитор;

б)         величини помилки;

в)         наявності ознак шахрайства;

г)         кількості працівників підприємства-клієнта.

122.     До результатів планування не відносять:

а)         меморандум попереднього планування;

б)         стратегію аудиту;

в)         бюджет витрат часу;

г)         вірна відповідь відсутня

123.     Під плануванням в аудиті розуміють:

а)         планування конкретної аудиторської перевірки;

б)         планування діяльності аудиторської фірми;

в)         планування вибору клієнтів на проведення аудиту;

г)         вірні відповіді а), б).

124.     До циклів господарських операцій не відносять:

а) фінансово-інвестиційний; б)виробничий;

в)         операційний;

г)         реалізації та отримання доходів

125.     Який критерій є основним під час прийняття рішення щодо

укладення договору на аудит:

а)         дотримання всіх аспектів незалежності;

б)         нескладність проведення аудиту для конкретного клієнта;

в)         висока сума гонорару за аудит;

г)         можливість подальшої співпраці з клієнтом.

126.     Вимоги до форми і змісту договору визначені:

а)         у Законі України „Про аудиторську діяльність";

б)         у Господарському та Цивільному кодексі України;

в)         законодавчо не визначені;

г)         визначаються аудиторською фірмою.

127.     Аудитор повинен переглянути умови домовленості при по-

вторному аудиті, якщо:

а)         відбулися зміни в керівництві аудиторської фірми;

б)         якщо умови здійснення аудиту не змінюються;

в)         клієнт не розуміє мети та обсягу аудиту;

г)         нещодавно відбулися зміни в структурі аудиторської фірми.

128.     При укладенні договору на проведення аудиту клієнт зро-

бив аудиторській фірмі вигідну пропозицію про надання в оренду

приміщень. Можливі дії керівника аудиторської фірми:

а)         відхилити пропозицію;

б)         прийняти пропозицію на умовах клієнта;

в)         прийняти пропозицію на умовах, що склалися на ринку даних

послуг.

129.     До загроз фундаментальних етичних принципів не відно-

сять:

а)         загрозу тиску;

б)         загрозу власної оцінки;

в)         загрозу особистих стосунків;

г)         загрозу контролю.

130.     He вважається загрозою особистих стосунків одна з нижче-

наведених обставин:

а)         розгляд клієнта як можливого роботодавця;

б)         аудитор, який буде приймати участь у перевірці, має близькі або най-

ближчі сімейні стосунки з директором або з посадовою особою клієнта;

в)         отримання подарунків або преференцій від клієнта крім випадків,

коли їх цінність є вочевидь незначною;

г)         вірна відповідь відсутня.

131.     До застережних заходів, створених професійними органами,

входять:

а)         вимоги до освіти;

б)         вимоги до діяльності фірми в цілому;

в)         вимоги до конкретної перевірки;

г)         вірна відповідь відсутня.

132.     Джерелом аудиторського ризику може виступати:

а)         фінансова звітність клієнта;

б)         робота системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання;

в)         недостатній досвід аудитора та недбале виконання професійних

обов'язків;

г)         помилки у роботі персоналу клієнта.

133.     Основною метою системного аудиту є:

а)         попередження і виявлення помилок, зловживань, шахрайства;

б)         дослідження ефективності системи внутрішнього контролю;

в)         перевірка первинних документів на правильність заповнення та ві-

дповідність вимогам чинного законодавства;

г)         підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності.

134.     Основними недоліками ризиково-орієнтованого аудиту є:

а)         недостатнє вивчення ефективності роботи системи внутрішнього

контролю;

б)         ймовірність невиявлення помилки на рівні первинних документів;

в)         значні витрати часу та висока вартість послуг;

г)         вірна відповідь відсутня.

135.     Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську

думку, коли фінансові звіти суттєво викривлені - це ...

а)         ризик суттєвих викривлень

б)         аудиторський ризик

в)         ризик контролю

г)         властивий ризик

136.     Попередження і виявлення помилок , зловживань, шахрайс-

тва є метою ...

а)         підтверджувального аудиту

б)         системного аудиту

в)         ризиково - орієнтованого аудиту

г)         будь-якого аудиту

137.     До переваг ризиково-орієнтованого аудиту можна віднести

а)         досконале дослідження системи внутрішнього контролю і як наслі-

док зменшення аудиторського ризику

б)         скорочення часу перевірки

в)         суцільна перевірка всіх первинних документів

г)         всі відповіді правильні

138.     Яка вірогідність аудиторського ризику є нормальною

а)відО%доЮО%

б)         від 0% до 20%

в)         від 2% до 5%

г)         від 0% до 3%

139.     Інформація, пропуск якої або неправильне відображення

можуть вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті

на основі фінансових звітів, називається

а)         необхідною

б)         суттєвою

в)         доречною

г)         правильна відповідь відсутня

140.     Викривлення, які можуть містити фінансові звіти, за своїм

характером можуть бути

а)         значними і незначними

б)         помилковими і навмисними

в)         кількісними та якісними

г)         всі відповіді вірні

141.     Абсолютна або відносна величина, яка є кількісною озна-

кою суттєвості обліковоїінформаціїназивається

а)         кількісна суттєвість

б)         поріг суттєвості

в)         якісна суттєвість

г)         оцінка суттєвості

142.     Залежно від періодичності помилки поділяють на

а)         випадкові і ті, що повторюються

б)         випадкові і невипадкові

в)         ті, що повторюються і ті, що не повторюються

г)         постійні і непостійні

143.     Помилки пов’язані з неправильним розподіленням операцій

по облікових періодах, коли їх відображають у фінансовій звітності

наслідки операцій «не свого» звітного періоду виникають внаслі-

док

а)         неповноти відображення операцій

б)         необґрунтованості облікових записів

в)         помилок в періодизації

г)         помилок у записах

144.     До повторювальних помилок відносять

а)         арифметичні

б)         облікові

в)         інформативно-інтерпретативні

г)         класифікаційні

145.     Викривлення, що є результатом незаконного привласнення

активів

а)         помилка

б)         шахрайство

в)         маніпуляція

г)         приховування

146.     Ризик того, що фінансові звіти суттєво викривлені до ауди-

торської перевірки - це

а)         ризик суттєвих викривлень

б)         аудиторський ризик

в)         ризик контролю

г)         властивий ризик

147.     Кінцевою метою аналізу складників аудиторського ризику є

визначення

а)         рівня ризику невиявлення

б)         рівня аудиторського ризику

в)         рівня ризику суттєвих викривлень

г)         рівня властивого ризику

148.     Скільки основних етапів виділяють в процесі здійснення

аудиту

а)         3

б)         4

в)         5

г)         6

149.     Умови завдань з аудиторської перевірки розглядаються в

a) МСА 320 б)МСА315 в)МСА210 г) МСА 200

150.     Переддоговірний лист складається на етапі

а)         укладання договору

б)         здійснення заключних процедур

в)         проведення процедур отримання аудиторських доказів

г)         правильна відповідь відсутня

151.     Страх втратити клієнта є

а)         загрозою власного інтересу

б)         загрозою захисту

в)         загрозою тиску

г)         загрозою власної оцінки

152.     Погрози судових позовів є

а)         загрозою власного інтересу

б)         загрозою захисту

в)         загрозою тиску

г)         загрозою власної оцінки

153.     До застережних заходів, що створені професійними органі-

заціями та регулятивними органами відносять

а)         нормативні акти щодо управління корпораціями

б)         професійні стандарти

в)         вимоги до постійного вдосконалення професійних знань

г)         всі відповіді вірні

154.     Що не вказується в листі-зобовязання

а)         мета аудиторської перевірки

б)         обсяг аудиторської перевірки

в)         відповідальність управлінського персоналу

г)         правильна відповідь відсутня

155.     Які підходи існують до переговорного процесу

а)         м'який, жорсткий, компромісний

б)         м'який, принциповий, компромісний

в)         м'який, жорсткий

г)         принциповий, компромісний

156.     Підхід де обидві сторони прагнуть знайти взаємну вигоду

там, де це можливо

а)         принциповий

б)         м'який

 

в)         жорсткий

г)         правильна відповідь відсутня

157.     Обов’язкова необхідність укладання договору між аудито-

ром та замовником визначається

а)МСА315

б)         Законом України «Про аудиторську діяльність»

в)         Кодексом етики для професійних бухгалтерів

г)МСА210

158.     У договорі на проведення аудиту та надання інших аудитор-

ських послуг обов’язково зазначається

а)         термін договору, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови опла-

ти, відповідальність с