10 ТЕСТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Причиною виникнення аудиту можна вважати:

а)         появу економічно організованого суспільства;

б)         важливість поєднання функцій обліку і контролю;

в)         потребу заслуховування інформації про діяльність суб'єктів госпо-

дарювання;

г)         відділення власників майна від оперативного управління ним

2.         Потреба у залученні аудиторів не обумовлена:

а)         залежністю наслідків прийнятих рішень від якості наявної інфор-

мації;

б)         появою нових форм підприємницької діяльності;

в)         необхідністю спеціальних знань для перевірки інформації;

г)         частковою відсутністю у користувачів інформації доступу для оці-

нки її якості.

3.         До основних потреб, які очікує реалізувати громадськість за

допомогою аудиту, не відносять:

а)         довіру і конфіденційність;

б)         професіоналізм;

в)         якість послуг;

г)         вірна відповідь відсутня.

4.         До ознак аудиту не належить наступне з наведених тверджень:

а)         аудит пов'язаний з проведенням процедур перевірки фінансових

звітів;

б)         в процесі аудиту висловлюється незалежна думка;

в)         сформоване судження повинно базуватись на концепції суттєвості

інформації, яка міститься у фінансових звітах;

г)         вірна відповідь відсутня.

5.         Відповідальність за фінансову звітність згідно концептуа-

льної основи фінансової звітності покладено на:

а)         аудитора;

б)         бухгалтерію;

в)         управлінський персонал;

г)         вірна відповідь відсутня.

6.         Аудитор:

а)         засвідчує фінансову звітність;

б)         гарантує, що фінансова звітність є правильною;

в)         висловлює думку про фінансову звітність;

г)         усе вище наведене.

7.         Результати аудиторських послуг у вигляді експертиз слід

оформляти у вигляді:

а)         протоколу;

б)         експертного висновку;

в)         аудиторського висновку;

г)         службової записки.

8.         Кількість сторін, визначених в договорі на проведенні ауди-

ту, зазвичай становить:

а)         1;

б)         2;

в)         3;

г)         4.

9.         Директор аудиторської фірми несе відповідальність за:

а)         якість наданих клієнту послуг;

б)         повноту і достовірність даних в робочих документів;

в)         своєчасність виконаних робіт;

г)         реалізацію результатів робіт.

10.       Завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно по-

вного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за влас-

ною ініціативою замовника, класифікують як:

а)         обов’язковий аудит;

б)         ініціативний аудит;

в)         внутрішній аудит;

237

г)         зовнішній аудит

 

11.       Аудиторській  фірмі дозволено здійснювати діяльність за

умови:

а)         якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор;

б)         що директором фірми є особа, яка має повну вищу технічну освіту;

в)         що штат фірми не перевищує 15 осіб;

г)         якщо це є товариство з обмеженою відповідальністю.

12.       Регуляторним незалежним органом в професійній аудитор-

ській сфері виступає:

а)         Аудиторська палата України;

б)         Спілка аудиторів України;

в)         Інститут присяжних аудиторів України;

г)         Спілка професійних бухгалтерів та аудиторів України.

13.       Право аудиторів обирати представників до складу Ауди-

торської палати України і бути обраними реалізується через:

а)         рішення, які приймаються відповідною регуляторною організаці-

єю;

б)         рішення, які приймаються на з'їзді аудиторів України;

в)         рішення, які приймаються Міністерством фінансів України;

г)         рішення, які приймаються Рахунковою палатою та Головним конт-

рольно-ревізійним управлінням України.

14.       Загальний розмір частки внесків засновників, які є серти-

фікованими аудиторами, повинен бути не менший, ніж:

а)         70%;

б)         30%;

в)         50%;

г)         100%.

15.       Аудитори HE мають права:

а)         надавати внутрішню документацію клієнта зацікавленим сторонам;

б)         отримувати необхідні документи, які мають відношення до пред-

мета перевірки;

в)         обирати методи та прийми аудиту для конкретної перевірки;

238

г)         вірна відповідь відсутня.

 

16.       Якщо фізична особа, має статус аудитора, то вона має право

займатися аудиторською діяльністю лише після того як вона:

а)         зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності;

б)         фізична особа - підприємець буде включена до Реєстру аудиторсь-

ких фірм та аудиторів

в)         вірна відповідь а) та б).

г)         вірна відповідь відсутня.

17.       Сертифікати на здійснення аудиторської діяльності вида-

ються:

а)         Спілкою аудиторів України;

б)         Аудиторською палатою України;

в)         Міністерством фінансів України;

г)         Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України.

18.       Термін дії сертифікату не повинен перевищувати:

а)         2 роки;

б)         3 роки;

в)         4 роки;

г)         5 років.

19.       Обов'язок не давати підстав ставити під сумнів їхнє профе-

сійне чи ділове судження внаслідок упередження, конфлікту інте-

ресів або впливу з боку інших осіб, накладає принцип:

а)         об'єктивності;

б)         чесності;

в)         конфіденційності;

г)         професійної поведінки.

20.       Аудитори та аудиторські фірми HE зобов’язані:

а)         відповідати перед замовником за порушення умов договору відпо-

відно до договору та закону;

б)         подавати звіт щодо кількості отриманих замовлень на проведення

аудиту до Аудиторської палати України;

в)         належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги;

г)         дотримуватися вимог Закону України „Про аудиторську діяль-

ність" та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, прин-

ципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської па-лати України.

21.       У яких випадках проводять обов’язковий аудит:

а)         у випадках, передбачених чинним законодавством;

б)         за рішенням суб’єкта господарювання;

в)         за рішенням Аудиторської палати України;

г)         за рішенням Спілки аудиторів України.

22.       До повноважень АПУ HE входить:

а)         регулювання взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фі-

рмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхід-

ності застосування до них стягнення;

б)         здійснення заходів із забезпечення незалежності аудиторів при

проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за

якістю аудиторських послуг;

в)         здійснення контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та

аудиторами вимог Закону України „Про аудиторську діяльність”, стан-

дартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

г)         вірна відповідь відсутня.

23.       Статут Аудиторської палати України приймається:

а)         50% +1 голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати

України;

б)         2/3 голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати

України;

в)         75% голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати

України;

г)         вірна відповідь відсутня.

24.       Аудитори HE мають права:

а)         надавати внутрішню документацію клієнта зацікавленим сторонам;

б)         отримувати необхідні документи, які мають відношення до пред-

мета перевірки;

в)         обирати методи та прийми аудиту для конкретної перевірки;

г)         вірна відповідь відсутня.

25.       Право на отримання сертифіката мають особи, які:

а)         мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здо-

буття якої визнається в Україні;

б)         необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господар-

ського права;

в)         досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бу-

хгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) ауди-

тора;

г)         усі відповіді вірні.

26.       Професійний бухгалтер не повинен мати відношення до зві-

тів, декларацій, листування чи іншої інформації, якщо він вважає,

що ця інформація:

а)         містить суттєво неправдиві або невірні дані

б)         містить необмірковані твердження чи інформацію

в)         пропускає чи викривлює інформацію, яку необхідно надати, якщо

такий пропуск чи викривлення вводять користувача в оману

г)         вірна відповідь відсутня.

27.       До загроз дотримання фундаментальних принципів аудиту

HE відносять:

а) власного інтересу та власної оцінки; б)тиску;

в)         захисту;

г)         вірна відповідь відсутня.

28.       Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських

фірм) не може перевищувати:

а)         50 розмірів мінімальних заробітних плат;

б)         50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в)         50 прожиткових мінімумів;

г)         фактично завданих замовнику збитків.

29.       Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудитор-

ськоїдіяльності HE мають права:

а) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керів-ництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, за-

мірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійс-нюється перевірка документів

б)         залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різ-

ного профілю.

в)         користуватися у власних цілях інформацією, яку він отримав від

посадових осіб клієнта;

г)         самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надан-

ня інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, ста-

ндартів аудиту та умов договору із замовником

30.       Зупинення чинності сертифіката у якості стягнення перед-

бачено на строк до:

а)         1 року;

б)         2 років;

в)         3 років;

г)         4 років.

31.       Основними критеріями, які характеризують аудит, є:

а)         чесність та сумлінність;

б)         незалежність та впевненість;

в)         незалежність та сумлінність;

г)         впевненість та чесність.

32.       Важливою передумовою розвитку аудиту і створення інсти-

тутів професійних бухгалтерів було:

а)         відокремлення власників від безпосереднього управління власністю;

б)         прогресивний розвиток економічної д’мки щодо власності;

в)         спроба державного контролю всіх субєктів господарювання;

г)         вірні відповіді б) та в).

33.       Основним нормативним документом, які визначає базові

положення в аудиті, є:

а)         Цивільний кодекс України;

б)         Господарський кодекс України;

в)         Закон України «Про аудиторську діяльність»;

242

г)         Міжнародна концептуальна основа з надання впевненості

 

34.       Під терміном «фінансові звіти» можна розуміти:

а)         комплект фінансових звітів;

б)         окремий фінансовий звіт;

в)         пояснювальні примітки до форм фінансової звітності;

г)         усі відповіді вірні.

35.       За висловлення думки щодо комплекту фінансових звітів

відповідальність покладено на:

а)         аудитора;

б)         бухгалтерію;

в)         управлінський персонал;

г)         вірна відповідь відсутня.

36.       Впевненість за МСА - це:

а)         елемент договору на проведення аудиту;

б)         думка щодо достовірності аудиторських доказів;

в)         рівень суттєвості інформації, яку наведено у фінансових звітах;

г)         вид аудиторського звіту.

37.       Абсолютна впевненість передбачена для:

а)         аудиту;

б)         огляду;

в)         супутніх аудиту послуг;

г)         такий рівень впевненості є фактично недосяжним

38.       Операційний аудит - це

а)         це вид зовнішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефек-

тивності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому

рівні в межах підприємства;

б)         це вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефек-

тивності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому

рівні в межах підприємства;

в)         вид операційного аудиту, спрямований на оцінювання ефективнос-

ті управління організаційною одиницею;

г)         це аудит, який визначається як завдання з надання обґрунтованої

впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів.

39.       Аудит є обов’язковим для:

а)         малих підприємств;

б)         спільних підприємств, інвестиційних та довірчих фондів;

в)         державних банків;

г)         фірм, що надають консультаційні послуги з оподаткування та бух-

галтерського обліку.

40.       Завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно по-

вного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за влас-

ною ініціативою замовника, класифікують як:

а)         обов'язковий аудит;

б)         ініціативний аудит;

в)         внутрішній аудит;

г)         зовнішній аудит.

41.       Перша згадка про аудит виникла у:

а)         Німеччині;

б)         Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії;

в)         Італії;

г)СербіїтаЧорногорії.

42.       Аудит-це:

а)         форма фінансового контролю, яка реалізується органами місцевої

влади;

б)         форма державного фінансового контролю;

в)         форма незалежного державного контролю;

г)         форма незалежної перевірки фінансових звітів.

43.       Метою аудиту фінансових звітів є:

а)         надання аудиторові можливості висловити думку про те, чи скла-

дені фінансові звіти (в усіх суттєвих аспектах) відповідно до застосо-

вуваної концептуальної основи фінансової звітності;

б)         надання аудиторові можливості висловити думку про те, чи складені

фінансові звіти відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського об-

ліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання);

в)         надання власнику можливості сформувати думку про те, чи скла-

дені фінансові звіти (в усіх суттєвих аспектах) відповідно до застосо-

вуваної концептуальної основи фінансової звітності; г) вірна відповідь відсутня

44.       Основним законодавчим актом, що визначає загальні пра-

вові положення аудиторської діяльності є:

а)         Закон України «Про аудиторську діяльність»

б)         Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»

в)         Міжнародні стандарти аудиту;

г)         вірна відповідь відсутня.

45.       Чи може аудит (за визначенням концептуальної основи із

надання впевненості) бути залежним:

а) так; б)ні.

46.       Аудит відносять до виду робіт, які

а)         передбачають висловлення думки та надання впевненості;

б)         передбачають висловлення думки;

в)         не передбачають висловлення думки, але передбачають надання

впевненості;

г)         вірна відповідь відсутня.

47.       До причин, які HE зумовлюють неможливість досягнення

абсолютного рівня впевненості, можна віднести:

а)         під час проведення процедур перевірки, як правило використову-

ється не суцільний, а вибірковий підхід;

б)         отримані аудитором докази за своїм характером є скоріше переко-

нливими, ніж остаточними;

в)         завжди існують обмеження, які властиві будь-якій системі внутрі-

шнього контролю;

г)         вірна відповідь відсутня.

48.       Завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно по-

вного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за влас-

ною ініціативою замовника, класифікують як:

а)         обов'язковий аудит;

б)         ініціативний аудит;

в)         внутрішній аудит;

г)         зовнішній аудит.

49.       Аудит є обов’язковим для:

а)         малих підприємств;

б)         спільних підприємств, інвестиційних та довірчих фондів;

в)         державних банків;

г)         фірм, що надають консультаційні послуги з оподаткування та бух-

галтерського обліку

50.       Аудитору забороняється:

а)         займатися науковою та викладацькою діяльністю;

б)         займатися видавничою діяльністю;

в)         отримувати дивіденди від володіння пакетами акцій інших підпри-

ємств;

г)         займатися торгівельною та посередницькою діяльністю

51.       Головна функція аудиту:

а)         захист інформаційних інтересів власників майна

б)         захист інформаційних інтересів населення

в)         захист інформаційних інтересів керівників підприємства

г)         всі відповіді вірні

52.       Що стало важливою передумовою розвитку аудиту

а)         виникнення підприємств

б)         відокремлення власників від безпосереднього управління власніс-

тю

в)         необхідність у перевірці фінансових звітів

г)         всі відповіді вірні

53.       Закон України « Про аудиторську діяльність» був прийня-

тий

а)         1991 р

б)         1997 р

в)         1993 р

г)         1994 р

54.       В якому році була створена Аудиторська палата в Україні

а)         1991 р

б)         1995р

в)         1997 р

г)         правильна відповідь відсутня

55.       Скільки етапів має розвиток аудиту в Україні

а)         три

б)         два

в)         чотири

г)сім

56.       Що не відноситься до основних ознак аудиту

а)         те, що аудит пов'язаний з проведенням процедур перевірки фінан-

сових звітів

б)         те, що в процесі аудиту висловлюється незалежна думка

в)         те, що сформоване судження має базуватися на концепції суттєвос-

ті інформації, яка міститься у фінансових звітах

г)         правильна відповідь відсутня

57.       Повний комплект фінансових звітів включає

а)         баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал,

звіт про рух грошових коштів, примітки

б)         баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал,

звіт з праці звіт про рух грошових коштів, примітки

в)         баланс, звіт про фінансові результати, звіт з праці, звіт про рух

грошових коштів, примітки

г)         правильна відповідь відсутня

58.       Аудитор несе відповідальність

а)         тільки за формування та висловлення думки стосовно фінансових

звітів

б)         за складання та подання фінансових звітів згідно зі застосованою

концептуальною основою

в)         аудитор не несе ніякої відповідальності

г)         правильна відповідь a) і б)

59.       Критична оцінка, сумніви щодо обґрунтованості отриманих

аудиторських доказів та очікування виявлення аудиторських до-

казів, які суперечать чи ставлять під сумнів достовірність докуме-

нтів, це

а)         аудиторський професіоналізм

б)         професійний скептицизм

в)         професійна невпевненість

г)         правильна відповідь відсутня

60.       Аудитор виконує такі види робіт

а)         роботи, пов'язані з наданням впевненості користувачам

б)         роботи, внаслідок виконання яких впевненість користувачам не

надається

в)         «супутні послуги»

г)         всі відповіді вірні

61.       Ступінь довіри користувача до достовірності предмета пе-

ревірки аудитором, це

а)         впевненість

б)         контроль

в)         ймовірність

г)         концептуальна основа

62.       Які елементи повинно мати завдання з надання впевненості

а)         тристоронні відносини, предмет перевірки, відповідні критерії, до-

статні відповідні докази, письмовий висновок з надання впевненості

б)         тристоронні відносини, предмет перевірки, відповідальна сторона,

письмовий висновок з надання впевненості

в)         відповідальна сторона, користувач, предмет перевірки, відповідні

критерії, достатні відповідні докази, письмовий висновок з надання

впевненості

г)         правильна відповідь відсутня

63.       Які характеристики повинні мати прийняті критерії для

виконання завдання з надання впевненості

а)         нейтральність і повнота

б)         значимість і надійність

в)         зрозумілість

г)         всі відповіді вірні

64.       Вид завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно

повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує від за-

мовника у випадках передбачених законодавством

а)         ініціативний аудит

б)         обов’язковий аудит

в)         операційний аудит

г)         управлінський аудит

65.       Що не відноситься до системи регулювання аудиторської

діяльності в Україні

а)         Закон України «Про аудиторську діяльність»

б)         Аудиторська палата України

в)         Спілка аудиторів України

г)         правильна відповідь відсутня

66.       Що не відноситься до завдань які виконує АПУ

а)         розгляд питань розвитку аудиторської діяльності в Україні

б)         проведення атестації аудиторів

в)         ведення реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

г)         здійснення контролю якості роботи аудиторів

67.       Скільки розділів має Закон України «Про аудиторську дія-

льність»

а)         7

б)         5

в)         6

г)         8

68.       Затвердженням стандартів аудиту займається

а) Верховна Рада України б)АПУ

в)         Спілка аудиторів України

249

г)         Кабмін

 

69.    Що не є джерелом фінансування діяльності АПУ

а)         плата за проведення сертифікації

б)         прибуток від комерційної діяльності

в)         добровільні внески

г)         плата за включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

6.Аудитором може бути

а)         людина, що має вищу освіту по спеціальності аудитор

б)         людина, що має стаж роботи помічником аудитора не менше 5 років

в)         людина, що має сертифікат аудитора

г)         всі відповіді вірні

7.Сертифікат серії А надає право на

а)         проведення аудиту підприємств

б)         проведення аудиту банків

в)         проведення аудиту страхових кампаній

г)         правильна відповідь a) і б)

8.         Скільки частин має Кодекс етики професійних бухгалтерів

а)         три

б)         чотири

в)         одна

г)дві

9.         Частина А Кодексу етики професійних бухгалтерів застосовується

а)         до професійних бухгалтерів-практиків

б)         до штатних професійних бухгалтерів

в)         до бухгалтерів-початківців

г)         до всіх професійних бухгалтерів

10.       Кодекс етики професійних бухгалтерів включає і розкриває

зміст елементів

а) громадські інтереси б)цілі

в)         фундаментальні принципи

г)         всі відповіді вірні

11.Що не є одним з фундаментальних принципів

а)         чесність

б)         об'єктивність

в)         розкриття

г)         ретельність

12.       Які категорії загроз дотримання фундаментальних принципів

виділяють

а)         власного інтересу

б)         захисту

в)         тиску

г)         всі відповіді вірні

13.       Кодекс етики професійних бухгалтерів визначає, що незалеж-

ність вимагає

а)         незалежності думки

б)         незалежності поведінки

в)         незалежності аудитора

г)         відповіді a) і б) правильні

70.       До повноважень АПУ HE входить:

а)         ведення Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

б)         затвердження програм підготовки аудиторів та за погодженням з

Національним банком України програм підготовки аудиторів, які здій-

снюватимуть аудит банків

в)         затвердження стандартів аудиту та здійснення сертифікації осіб,

які мають намір займатися аудиторською діяльністю

г)         вірна відповідь відсутня

71.       Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати

України HE можуть бути:

а)         добровільні внески, що надходять від професійних організацій ау-

диторів України;

б)         плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття

аудиторською діяльністю;

в)         плата за включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності;

г)         вірна відповідь відсутня.

72.       Якщо фізична особа, має статус аудитора, то вона має право

займатися аудиторською діяльністю лише після того як вона:

а)         зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності;

б)         фізична особа - підприємець буде включена до Реєстру аудиторсь-

ких фірм та аудиторів

в)         вірна відповідь а) та б).

г)         вірна відповідь відсутня.

73.       До механізмів регулювання аудиторської діяльності відно-

сять:

а)         реєстр аудиторських фірм та аудиторів;

б)         плату за внесення до Реєстру;

в)         сертифікацію аудиторів;

г)         вірна відповідь а), в).

74.       Обов'язок не давати підстав ставити під сумнів їхнє профе-

сійне чи ділове судження внаслідок упередження, конфлікту інте-

ресів або впливу з боку інших осіб, накладає принцип:

а)         об'єктивності;

б)         чесності;

в)         конфіденційності;

г)         професійної поведінки.

75.       Аудитори та аудиторські фірми HE зобов’язані:

а)         відповідати перед замовником за порушення умов договору відпо-

відно до договору та закону;

б)         подавати звіт щодо кількості отриманих замовлень на проведення

аудиту до Аудиторської палати України;

в)         належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські

послуги;

г)         дотримуватися вимог Закону України „Про аудиторську діяль-

ність" та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, прин-

ципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської па-

лати України.

76.       За неналежне виконання професійних обов'язків до аудито-

ра (аудиторської фірми) можуть бути застосовані Аудиторською

палатою України стягнення у вигляді:

а)         анулювання сертифіката;

б)         виключення з Реєстру;

в)         попередження,

г)         усі відповіді вірні.

77.       Аудитор HE втрачає незалежність, коли:

а)         він підпорядковує власне судження судженню керівництва підпри-

ємства, звітність якого перевіряється;

б)         судження аудитора формується на підставі інформації, одержаної

від посадових осіб суб’єкта господарювання;

в)         висновки або текст звіту аудитора носять звинувачувальний харак-

тер, в їх тексті робиться персоніфікація помилок, визначається майнова

або кримінальна відповідальність працівників замовника

г)         судження аудитора формується з посиланням на підручники, про-

фесійні авторитети, публічні виступи посадових осіб

78.       Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських

фірм) не може перевищувати:

а)         100 розмірів мінімальних заробітних плат;

б)         100% фактично завданих замовнику збитків;

в)         25 прожиткових мінімумів;

г)         200% фактично завданих замовнику збитків

79.       Принцип конфіденційності HE зобов'язує професійного бух-

галтера утримуватись від:

а)         розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті про-

фесійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкрет-

ного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його;

б)         використання конфіденційної інформації, отриманої в результаті

професійних та ділових зв'язків, на власну користь чи на користь тре-

тіх сторін;

в)         розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті про-

фесійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкрет-

ного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його,

іфім випадків, коли розкриття інформації є юридичним або професій-ним правом чи обов'язком; г) вірна відповідь відсутня.

80.       Аудиторська фірма в Україні може бути:

а)         виключно у формі повного товариства;

б)         будь-якої організаційно-правової форми;

в)         у формі повного або командитного товариства;

г)         будь-якої організаційно-правової форми за винятком BAT

81.       Загальна кількість членів Аудиторської палати України

становить:

а)         10осіб;

б)         20 осіб

в)         30 осіб;

г)         15 осіб.

82.       Однією з обов’язкових вимог до аудиторської фірми є:

а)         наявність серед засновників як мінімум 3-х сертифікованих ауди-

торів;

б)         загальний розмір частки учасників аудиторської фірми, які є сер-

тифікованими аудиторами, в статутному капіталі не повинен переви-

шувати 30%;

в)         керівником фірми може бути сертифікований аудитор;

г)         вірна відповідь відсутня.

83.       Аудитором не може бути:

а)         фізична особа, яка має фізичні вади;

б)         фізична особа яка має судимість за корисливі злочини;

в)         фізична особа, яка має сертифікат серії А.

84.       Затвердження стандартів аудиту є виключним правом:

а)         Спілки аудиторів України;

б)         Аудиторської палати України;

в)         Міністерства фінансів України;

г)         Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України

85.       Принцип конфіденційності HE зобов'язує професійного бух-

галтера утримуватись від:

а)         розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті про-

фесійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкрет-

ного дозволу, за межами фірми або організації, що ви наймає його;

б)         використання конфіденційної інформації, отриманої в результаті про-

фесійних та ділових зв'язків, на власну користь чи на користь третіх сторін;

в)         розкритгя конфіденційної інформації, отриманої в результаті професій-

них та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкретного дозво-

лу, за межами фірми або організації, що ви наймає його, крім випадків, коли

розкритгя інформації є юридичним або професійним правом чи обов'язком;

г)         вірна відповідь відсутня.

86.       Аудитори та аудиторські фірми HE зобов’язані:

а)         зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту

та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості,

що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх

у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

б)         обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та ін-

шими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання

аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;

в)         своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою

аудиторську діяльність;

г)         вірна відповідь відсутня

87.       Зупинення чинності сертифіката у якості стягнення перед-

бачено на строк до:

а)         1 року;

б)         2 років;

в)         3 років;

г)         4 років.

88.       Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудитор-

ськоїдіяльності HE мають права:

а) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надан-ня інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, ста-ндартів аудиту та умов договору із замовником;

б)         отримувати необхідні документи, які мають відношення до пред-

мета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб

в)         надавати інформацію щодо клієнта третім сторонам, якщо це не

судові та слідчі органи;

г)         вірна відповідь відсутня

89.       Управлінський персонал в аудиті виступає:

а)         об'єктом аудиту;

б)         суб'єктом аудиту;

в)         предметом аудиту;

г)         вірна відповідь відсутня

90.       Який критерій виділяє аудитора з-поміж усіх інших профе-

сій:

а)         незалежність;

б)         компетентність;

в)         професійна сумлінність;

г)         володіння широким спектром знань з різних дисциплін.

91.       Аудит-це:

а)         перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звіт-

ності суб'єкта господарювання в усіх суттєвих аспектах на відповідність

вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку

або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання);

б)         перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової

звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної

думки аудитора про її відповідність вимогам законів України, поло-

жень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутріш-

ніх положень суб'єктів господарювання);

в)         перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової

звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної

думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відпо-

відність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерсь-

кого обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господа-

рювання) згідно із вимогами користувачів;

г)         перевірка показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з

метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в

усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, поло-жень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

92.       Відповідальність управлінського персоналу не включає:

а)         розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю

складання та подання фінансових звітів, що не містять суттєвого ви-

кривлення внаслідок шахрайства або помилок;

б)         вибір та застосування відповідних облікових політик;

в)         здійснення попфедніх облікових оцінок, які є обірунгованими за обставин;

г)         вірна відповідь відсутня.

93.       Головним призначенням незалежного аудиту фінансових

звітів є:

а)         підтвердження фінансової незалежності клієнта;

б)         підтвфдження безперервності функціонування суб'єкга господарювання;

в)         зменшення інформаційного ризику користувачів фінансових звітів

при прийнятті управлінських рішень;

г)         підтвердження ліквідності та фінансової стійкості клієнта.

94.       До супутніх послуг HE відносять:

а)         консалтинг з менеджменту або питань оподаткування;

б)         складання податкових декларацій;

в)         огляд фінансових звітів;

г)         завдання з погоджених процедур

95.       Завдання з обгрунтованої та обмеженої впевненості відріз-

няються:

а)         метою;

б)         обсягом перевірки;

в)         результатом оформлення робіт;

г)         усі відповіді вірні.

96.       Обов’язкове проведення аудиту не передбачене для:

а)         державних підприємств - природних монополій;

б)         підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітнос-

ті та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних това-

риств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарюван-ня, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офі-ційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повніс-тю утримуються за рахунок державного бюджету;

в)         емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення

професійної діяльності на ринку цінних паперів;

г)         перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іно-

земними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізич-

них осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного ін-

вестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників.

97.       Директор аудиторської фірми несе відповідальність за:

а)         надання аудиторського висновку;

б)         своєчасність виконаних робіт;

в)         повноту і достовірність даних в робочих документів;

г)         реалізацію результатів робіт.

98.       Операційний аудит - це

а)         це вид зовнішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефек-

тивності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому

рівні в межах підприємства;

б)         це вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефек-

тивності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому

рівні в межах підприємства;

в)         вид операційного аудиту, спрямований на оцінювання ефективнос-

ті управління організаційною одиницею;

г)         це аудит, який визначається як завдання з надання обґрунтованої

впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів

99.       Результати аудиторських послуг у вигляді огляду слід офо-

рмляти у вигляді:

а)         протоколу;

б)         експертного висновку;

в)         аудиторського висновку;

г)         службової записки.

100.     Чи притаманний аудиту певний вид ризику:

а)ні;

б)         так;

в)         ні, якщо це стосується роботи внутрішнього аудитора;

г)         так, якщо це стосується роботи внутрішнього аудитора.

101.     Основною метою підтверджувального аудиту є:

а)         підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності;

б)         попередження і виявлення помилок, зловживань, шахрайства;

в)         дослідження ефективності системи внутрішнього контролю;

г)         перевірка первинних документів на правильність заповнення та ві-

дповідність вимогам чинного законодавства.

102.     Основними недоліками підтверджувального аудиту є:

а)         недостатнє вивчення ефективності роботи системи внутрішнього

контролю;

б)         значні витрати часу та висока вартість послуг;

в)         ймовірність невиявлення помилки на рівні первинних документів.

103.     Основними перевагами підтверджувального аудиту є:

а)         скорочення часу перевірки та дослідження найбільш суттєвих опе-

рацій;

б)         оптимальне співвідношення перевірки системи внутрішнього кон-

тролю та інформації, яка міститься у фінансових звітах;

в)         виключення можливості помилки в первинних документах та ре-

єстрах обліку завдяки фактично дублюванню облікового процесу (про-

цедур бухгалтерського обліку).

104.     Оцінка суттєвості є справою професійного судження:

а)         керівника підприємства;

б)         Спілки аудиторів України;

в)         клієнта;

г)         аудитора.

105.     Модель аудиторського ризику має вигляд:

а)         АР=РСГхРН;

б)         АР=ВРхРКхРН;

в)         АР=РСГ+РН;

г)         АР=ВР+РК+РН.

106.     Яке із визначень більш точно розкриває поняття «суттє-

вість інформації»:

а)         інформація вважається суттєвою, якщо ії відсутність або неправи-

льне відображення впливає на зміст аудиторського висновку;

б)         інформація вважається суттєвою, якщо ії відсутність або неправиль-

не відображення впливає на розмір загального аудиторського ризику;

в)         інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або неправи-

льне відображення впливає на економічні рішення користувачів, при-

йняті на основі фінансової звітності;

г)         інформація вважається суттєвою, якщо її відсутність або неправи-

льне відображення впливає на розмір гонорару аудиторської фірми.

107.     Який документ засвідчує в Україні факт досягнення домов-

леності між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) про про-

ведення аудиторської перевірки:

а)         протокол про намір провести аудиторську перевірку;

б)         акт;

в)         договір;

г)         лист-зобов'язання.

108.     Відповідно до Закону України „Про аудиторську діяль-

ність" підставою для здійснення аудиту є:

а)         лист-запит замовника;

б)         лист-ствердження аудитора;

в)         договір на проведення аудиту;

г)         правильна відповідь відсутня.

109.     Який з наступних аспектів, як правило, не включається у

договір на проведення аудиту:

а)         мета аудиту фінансової звітності;

б)         відповідальність керівництва за фінансову звітність;

в)         обсяг аудиту;

г)         конкретні аудиторські процедури, які будуть використані аудитором.

 

110.     Лист-запит керівництва підприємства-замовника датуєть-

ся:

а)         датою аудиторського висновку;

б)         будь-якою датою протягом перевірки;

в)         датою оприлюднення фінансової звітності;

г)         вірна відповідь відсутня.

111.     До загальноприйнятої практики вибору замовником ауди-

тора в Україні не відносять наступну форму:

а)         підприємство оголошує тендер (конкурс) на укладання договору на

проведення аудиту, після чого аудитор (аудиторська фірма) затверджу-

ється на зборах засновників, чи на наглядовій раді;

б)         підприємство обирає аудитора за інформацією, що розміщена в га-

зеті оголошень про надання окремих видів послуг;

в)         власник (чи його представник), або наглядова рада звертаються до

аудитора (аудиторської фірми) з проханням про проведення аудиту;

г)         керівництво підприємства, як правило головний бухгалтер чи фі-

нансовий директор, звертаються до аудитора (аудиторської фірми) з

проханням про проведення аудиту.

112.     He вважається загрозою захисту одна з нижченаведених об-

ставин:

а)         позика, отримана від майбутнього клієнта;

б)         володіння акціями підприємства, яке зареєстровано на біржі, як йо-

го засновника, коли це підприємство є клієнтом з аудиту фінансової

звітності;

в)         захист інтересів клієнта в ході судового процесу або у суперечці з

третіми сторонами;

г)         вірна відповідь відсутня

113.     До застережних заходів, створених професійними органами,

не входять:

а)         вимоги до освіти;

б)         вимоги до діяльності фірми в цілому;

в)         вимоги до практики;

г)         вірна відповідь відсутня.

114.     Програму   проведення   аудиторської   перевірки   аудитор

складає:

а)         перед початком проведення аудиту;

б)         перед складанням плану аудиту;

в)         під час документального оформлення аудиту;

г)         після того, як аудитор провів тестування системи внутрішнього

контролю

115.     Планування аудиту для постійних клієнтів обов'язково має

включати:

а)         ознайомлення з бізнесом клієнта;

б)         тести на відповідність;

в)         аналіз попередніх робочих документів;

г)         аналіз облікової політики.

116.     На якому з цих етапів аудиторської перевірки не застосову-

ється планування:

а)         завершення аудиту;

б)         переддоговірному етапі та укладанні договору;

в)         на етапі вибору конкретних аудиторських процедур, необхідних

для одержання аудиторських доказів;

г)         вірна відповідь відсутня.

117.     Результатом планування на етапі укладання договору є:

а)         меморандум попереднього планування;

б)         стратегія аудиту;

в)         бюджет витрат часу;

г)         аудиторський висновок

118.     До  структури  меморандуму попереднього планування  не

включають:

а)         цілі та завдання попереднього планування;

б)         заплановані терміни виконання тестів контролю і процедур по суті;

в)         інформацію, на основі якої проведені попереднє планування та

оцінка достатності та переконливості наведеної клієнтом інформації;

г)         види та обсяг виконаної роботи види та обсяг запланованих робіт.

119.     Які з нижченаведених обставин не повинні бути враховані

при підготовці програми аудиту:

а) розрахунок запланованої вартості робіт; б)визначені оцінки ризику суттєвих викривлень;

в)         заплановані терміни виконання тестів контролю і процедур по суті;

г)         можливісгь координації будь-жої позиції в плані перевірки, наприклад, за-

міна одного працівника на ішпого, надання технічної, або методичної допомога.

120.     При плануванні аудиту оформляють:

а)         поточний і перспективний плани;

б)         план і програму аудиторської перевірки;

в)         поточний і стратегічний плани;

г)         загальний план і програми аудиторської перевірки.

121.     Форма і зміст Загального плану аудиту залежать від:

а)         конкретних методик і прийомів, що застосовує аудитор;

б)         величини помилки;

в)         наявності ознак шахрайства;

г)         кількості працівників підприємства-клієнта.

122.     До результатів планування не відносять:

а)         меморандум попереднього планування;

б)         стратегію аудиту;

в)         бюджет витрат часу;

г)         вірна відповідь відсутня

123.     Під плануванням в аудиті розуміють:

а)         планування конкретної аудиторської перевірки;

б)         планування діяльності аудиторської фірми;

в)         планування вибору клієнтів на проведення аудиту;

г)         вірні відповіді а), б).

124.     До циклів господарських операцій не відносять:

а) фінансово-інвестиційний; б)виробничий;

в)         операційний;

г)         реалізації та отримання доходів

125.     Який критерій є основним під час прийняття рішення щодо

укладення договору на аудит:

а)         дотримання всіх аспектів незалежності;

б)         нескладність проведення аудиту для конкретного клієнта;

в)         висока сума гонорару за аудит;

г)         можливість подальшої співпраці з клієнтом.

126.     Вимоги до форми і змісту договору визначені:

а)         у Законі України „Про аудиторську діяльність";

б)         у Господарському та Цивільному кодексі України;

в)         законодавчо не визначені;

г)         визначаються аудиторською фірмою.

127.     Аудитор повинен переглянути умови домовленості при по-

вторному аудиті, якщо:

а)         відбулися зміни в керівництві аудиторської фірми;

б)         якщо умови здійснення аудиту не змінюються;

в)         клієнт не розуміє мети та обсягу аудиту;

г)         нещодавно відбулися зміни в структурі аудиторської фірми.

128.     При укладенні договору на проведення аудиту клієнт зро-

бив аудиторській фірмі вигідну пропозицію про надання в оренду

приміщень. Можливі дії керівника аудиторської фірми:

а)         відхилити пропозицію;

б)         прийняти пропозицію на умовах клієнта;

в)         прийняти пропозицію на умовах, що склалися на ринку даних

послуг.

129.     До загроз фундаментальних етичних принципів не відно-

сять:

а)         загрозу тиску;

б)         загрозу власної оцінки;

в)         загрозу особистих стосунків;

г)         загрозу контролю.

130.     He вважається загрозою особистих стосунків одна з нижче-

наведених обставин:

а)         розгляд клієнта як можливого роботодавця;

б)         аудитор, який буде приймати участь у перевірці, має близькі або най-

ближчі сімейні стосунки з директором або з посадовою особою клієнта;

в)         отримання подарунків або преференцій від клієнта крім випадків,

коли їх цінність є вочевидь незначною;

г)         вірна відповідь відсутня.

131.     До застережних заходів, створених професійними органами,

входять:

а)         вимоги до освіти;

б)         вимоги до діяльності фірми в цілому;

в)         вимоги до конкретної перевірки;

г)         вірна відповідь відсутня.

132.     Джерелом аудиторського ризику може виступати:

а)         фінансова звітність клієнта;

б)         робота системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання;

в)         недостатній досвід аудитора та недбале виконання професійних

обов'язків;

г)         помилки у роботі персоналу клієнта.

133.     Основною метою системного аудиту є:

а)         попередження і виявлення помилок, зловживань, шахрайства;

б)         дослідження ефективності системи внутрішнього контролю;

в)         перевірка первинних документів на правильність заповнення та ві-

дповідність вимогам чинного законодавства;

г)         підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності.

134.     Основними недоліками ризиково-орієнтованого аудиту є:

а)         недостатнє вивчення ефективності роботи системи внутрішнього

контролю;

б)         ймовірність невиявлення помилки на рівні первинних документів;

в)         значні витрати часу та висока вартість послуг;

г)         вірна відповідь відсутня.

135.     Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську

думку, коли фінансові звіти суттєво викривлені - це ...

а)         ризик суттєвих викривлень

б)         аудиторський ризик

в)         ризик контролю

г)         властивий ризик

136.     Попередження і виявлення помилок , зловживань, шахрайс-

тва є метою ...

а)         підтверджувального аудиту

б)         системного аудиту

в)         ризиково - орієнтованого аудиту

г)         будь-якого аудиту

137.     До переваг ризиково-орієнтованого аудиту можна віднести

а)         досконале дослідження системи внутрішнього контролю і як наслі-

док зменшення аудиторського ризику

б)         скорочення часу перевірки

в)         суцільна перевірка всіх первинних документів

г)         всі відповіді правильні

138.     Яка вірогідність аудиторського ризику є нормальною

а)відО%доЮО%

б)         від 0% до 20%

в)         від 2% до 5%

г)         від 0% до 3%

139.     Інформація, пропуск якої або неправильне відображення

можуть вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті

на основі фінансових звітів, називається

а)         необхідною

б)         суттєвою

в)         доречною

г)         правильна відповідь відсутня

140.     Викривлення, які можуть містити фінансові звіти, за своїм

характером можуть бути

а)         значними і незначними

б)         помилковими і навмисними

в)         кількісними та якісними

г)         всі відповіді вірні

141.     Абсолютна або відносна величина, яка є кількісною озна-

кою суттєвості обліковоїінформаціїназивається

а)         кількісна суттєвість

б)         поріг суттєвості

в)         якісна суттєвість

г)         оцінка суттєвості

142.     Залежно від періодичності помилки поділяють на

а)         випадкові і ті, що повторюються

б)         випадкові і невипадкові

в)         ті, що повторюються і ті, що не повторюються

г)         постійні і непостійні

143.     Помилки пов’язані з неправильним розподіленням операцій

по облікових періодах, коли їх відображають у фінансовій звітності

наслідки операцій «не свого» звітного періоду виникають внаслі-

док

а)         неповноти відображення операцій

б)         необґрунтованості облікових записів

в)         помилок в періодизації

г)         помилок у записах

144.     До повторювальних помилок відносять

а)         арифметичні

б)         облікові

в)         інформативно-інтерпретативні

г)         класифікаційні

145.     Викривлення, що є результатом незаконного привласнення

активів

а)         помилка

б)         шахрайство

в)         маніпуляція

г)         приховування

146.     Ризик того, що фінансові звіти суттєво викривлені до ауди-

торської перевірки - це

а)         ризик суттєвих викривлень

б)         аудиторський ризик

в)         ризик контролю

г)         властивий ризик

147.     Кінцевою метою аналізу складників аудиторського ризику є

визначення

а)         рівня ризику невиявлення

б)         рівня аудиторського ризику

в)         рівня ризику суттєвих викривлень

г)         рівня властивого ризику

148.     Скільки основних етапів виділяють в процесі здійснення

аудиту

а)         3

б)         4

в)         5

г)         6

149.     Умови завдань з аудиторської перевірки розглядаються в

a) МСА 320 б)МСА315 в)МСА210 г) МСА 200

150.     Переддоговірний лист складається на етапі

а)         укладання договору

б)         здійснення заключних процедур

в)         проведення процедур отримання аудиторських доказів

г)         правильна відповідь відсутня

151.     Страх втратити клієнта є

а)         загрозою власного інтересу

б)         загрозою захисту

в)         загрозою тиску

г)         загрозою власної оцінки

152.     Погрози судових позовів є

а)         загрозою власного інтересу

б)         загрозою захисту

в)         загрозою тиску

г)         загрозою власної оцінки

153.     До застережних заходів, що створені професійними органі-

заціями та регулятивними органами відносять

а)         нормативні акти щодо управління корпораціями

б)         професійні стандарти

в)         вимоги до постійного вдосконалення професійних знань

г)         всі відповіді вірні

154.     Що не вказується в листі-зобовязання

а)         мета аудиторської перевірки

б)         обсяг аудиторської перевірки

в)         відповідальність управлінського персоналу

г)         правильна відповідь відсутня

155.     Які підходи існують до переговорного процесу

а)         м'який, жорсткий, компромісний

б)         м'який, принциповий, компромісний

в)         м'який, жорсткий

г)         принциповий, компромісний

156.     Підхід де обидві сторони прагнуть знайти взаємну вигоду

там, де це можливо

а)         принциповий

б)         м'який

 

в)         жорсткий

г)         правильна відповідь відсутня

157.     Обов’язкова необхідність укладання договору між аудито-

ром та замовником визначається

а)МСА315

б)         Законом України «Про аудиторську діяльність»

в)         Кодексом етики для професійних бухгалтерів

г)МСА210

158.     У договорі на проведення аудиту та надання інших аудитор-

ських послуг обов’язково зазначається

а)         термін договору, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови опла-

ти, відповідальність сторін

б)         термін договору, термін перевірки, розмір і умови оплати, відпові-

дальність сторін

в)         термін договору, термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, ро-

змір і умови оплати, відповідальність сторін

г)         термін договору, мета перевірки, термін перевірки, обсяг аудитор-

ських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін,

159.     Договір в якому визначається порядок ведення як аудиту,

так і супутніх аудиторських робіт називається

а)генеральним

б)         договором на інформаційно-консультативне обслуговування

в)         договором на бухгалтерське обслуговування

г)         окремим договором на проведення аудиту

160.     Виконавець має право на

а)         отримання необхідних пояснень від керівництва та працівників за-

мовника

б)         залучати на договірних засадах до участі в проведенні аудиту фахі-

вців різного профілю

в)         здійснювати поетапне завдання виконаних робіт

г)         всі відповіді вірні

161.     Планування в аудиті регламентує

а)         МСА 200

б)         МСА 300

в)МСА315

г) не регламентується

162.     Виділяють планування

а)         діяльності аудиторської фірми

б)         конкретної аудиторської перевірки

в)         прибутків фірми

г)         правильні відповіді A і Б

163.     Що не є метою планування діяльності аудиторської фірми

а)         зменшення професійного ризику

б)         отримання прибутку

в)         розширення ринків збуту

г)         розширення видів діяльності

164.     Що є метою планування конкретної аудиторської перевірки

а)         забезпечення якості аудиту

б)         отримання прибутку

в)         розширення видів діяльності

г)         правильна відповідь A і Б

165.     Документ, що містить перелік завдань у визначеній послі-

довності їх виконання, за допомогою яких отримуються достатні

та надійні аудиторські докази у відповідності до мети перевірки

щодо відповідного клієнта

а)         план аудиту

б)         стратегія аудиту

в)         програма аудиту

г)         меморандум

166.     Що враховується під час підготовки програми аудиту

а)         кількість асистентів

271

б)         рівень впевненості

в)         можливість координації

г)         всі відповіді рівні

167.     Якого циклу господарських операцій не виділяють в теорії

аудиту

а)виробничого

б)         реалізаційного

в)         фінансово-інвестиційного

г)         господарського

168.     Що розробляється лиш е після того , як аудитор дослідить

та задокументує систему внутрішнього контролю підприємства

а)         стратегія аудиту

б)         план аудиту

в)         програма аудиту

г)         всі відповіді вірні

169.     Що не включається до структури меморандуму попередньо-

го планування

а)         назва клієнта

б)         предмет договору

в)         права та обов'язки сторін

г)         цілі та завдання попереднього планування

170.     Розробка загальної стратегії включає

а)         визначення характеристик завдання

б)         уточнення цілей надання висновку

в)         розгляд важливих факторів

г)         всі відповіді вірні

171.     Від чого залежить обсяг документування плану аудиту

а)         розмір та складність підприємства

б)         кількості залучених додаткових фахівців

в)         ефективності системи внутрішнього контролю

г)         всі відповіді вірні

172.     Суттєвою є інформація:

а)         відсутність якої можуть вплинути на управлінські рішення корис-

тувачів, прийняті на фінансової інформації;

б)         пропуск або неправильне відображення якої можуть вплинути на

економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів;

в)         пропуск або неправильне відображення якої можуть вплинути на

управлінські рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів;

г)         відсутність якої можуть вплинути на економічні рішення користу-

вачів, прийняті на основі цієї інформації.

173.     Викривлення,  які  містяться  у  фінансових звітах,  можна

класифікувати, як:

а) абсолютні та відносні; б)кількіснітаякісні;

в)         аналітичні та синтетичні;

г)         історичні та прогнозні

174.     Яке з наведених значень ризику невиявлення є неможли-

вим:

а)         1;

б)         0;

в)         0,3;

г)         0,5.

175.     Модель аудиторського ризику має вигляд:

а)         АР=РСГхРН;

б)         АР=ВРхРКхРН;

в)         АР=РСГ+РН;

г)         АР=ВР+РК+РН

176.     Які розділи повинен містити договір на проведення аудиту:

а)         об'єкт перевірки, терміни та виконавці, відповідальність сторін;

б)         обсяг аудиторських послуг, термін перевірки, розмір і умови оплати

в)         предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і

умови оплати, відповідальність сторін, реквізити сторін;

г)         вірна відповідь відсутня.

177.     Яке з наведених значень ризику суб’єкта господарювання є

неможливим:

а)         1;

б)         0;

в)         0,3;

г)         0,5.

178.     Модель аудиторського ризику має вигляд:

а)         АР=ВРхРКхРН;

б)         АР=ВР+РК-РН;

в)         АР= ВР+РК+РН;

г)         АР=ВР-РК+РН

179.     Аудиторський ризик - це

а)         ризик того, що аудитор висловить невідповідну думку, коли фінан-

сові звіти містять суттєві викривлення;

б)         ймовірність того, що аудитор висловить невідповідну думку, коли

фінансові звіти містять суттєві викривлення;

в)         ризик того, що аудитор не висловить невідповідну думку, коли фі-

нансові звіти містять суттєві викривлення;

г)         ймовірність того, що аудитор висловить невідповідну думку, коли

фінансові звіти не містять суттєві викривлення

180.     Основною метою ризиково-орієнтованого аудиту є:

а)         попередження і виявлення помилок, зловживань, шахрайства;

б)         дослідження ефективності системи внутрішнього контролю;

в)         підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності;

г)         перевірка первинних документів на правильність заповнення та ві-

дповідність вимогам чинного законодавства.

181.     Основними перевагами системного аудиту є:

а)         виключення можливості помилки в первинних документах та ре-

єстрах обліку завдяки фактично дублюванню облікового процесу (про-

цедур бухгалтерського обліку);

б)         скорочення часу пфевірки та дослідження найбільш сутгєвих опфацій;

в)         оптимальне співвідношення перевірки системи внутрішнього конт-

ролю та інформації, яка міститься у фінансових звітах.

182.     Основними складовими концепції суттєвості є:

а)         інформація, користувачі, фінансові звіти;

б)         інформація, підприємство, фінансові звіти;

в)         інформація, користувачі, підприємство;

г)         інформація, підприємство, прибуток.

183.     Критерій суттєвості застосовується до:

а)         діяльності підприємства в цілому;

б)         статей фінансової звітності;

в)         окремих господарських операцій та об'єктів обліку;

г)         усі наведені відповіді вірні.

184.     Які розділи повинен містити договір на проведення аудиту:

а)         об'єкт перевірки, терміни та виконавці, відповідальність сторін;

б)         обсяг аудиторських послуг, термін перевірки, розмір і умови

оплати;

в)         предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і

умови оплати, відповідальність сторін, реквізити сторін.

185.     Згідно з МСА 210 документ, що містить погоджені умови на

проведення аудиторської перевірки, - це:

а)         лист-пропозиція;

б)         лист-зобов'язання;

в)         лист-пояснення;

г)         лист-домовленість.

186.     Якщо замовник пропонує змінити умови домовленості, TO

аудитор повинен:

а)         оцінити юридичні наслідки таких змін;

б)         визначити економічні наслідки змін;

в)         оцінити сукупну доцільність змін;

г)         усе перелічене.

187.     Чи можуть бути змінені строки початку та завершення ау-

диторської перевірки клієнта:

а)         можуть;

б)         ні;

в)         можуть, якщо це обумовлено в договорі;

г)         можуть за усною домовленістю 3 клієнтом.

188.     He вважається загрозою власного інтересу одна з нижчена-

ведених обставин:

а)         надання клієнтові послуги, яка безпосередньо впливає на предмет

завдання, щодо якого необхідно зробити висновок;

б)         наявність тісних ділових стосунків із клієнтом;

в)         платежі, що залежать від роботи, яка буде виконуватися аудито-

ром;

г)         розгляд клієнта як можливого роботодавця.

189.     He вважається загрозою тиску одна з нижченаведених об-

ставин:

а)         острах втрати клієнта;

б)         погрози судових позовів;

в)         тиск з метою неприпустимого зменшення обсягу роботи для змен-

шення розміру гонорару;

г)         погрози звільнення з завдання або заміни клієнтом.

190.     Чи можливі зміни та уточнення у загальному плані аудиту

та в аудиторській програмі:

а)         ні, план і програми залишаються не змінними протягом усієї

тривалості аудиту;

б)         план аудиту можна змінювати, а програми— ні;

в)         програми аудиту можуть змінюватись і уточнюватись, а план

аудиту - ні;

г)         протягом усієї тривалості аудиту його загальний план і програ-

ма переглядаються та уточнюються аудитором

191.     До Програми аудиту нового клієнта слід включати:

а)         фінансову та операційну характеристику підприємства клієнта;

б)         оцінку ризику контролю;

в)         умови діяльності в галузі спеціалізації клієнта;

г)         усе перелічене.

192.     Результатом роботи аудитора на переддоговірному етапі є:

а)         меморандум попереднього планування;

б)         стратегія аудиту;

в)         бюджет витрат часу;

г)         вірна відповідь відсутня.

193.     Метою планування діяльності аудиторської фірми:

а)         забезпечення якості аудиту;

б)         зменшення професійного ризику;

в)         розширення ринків збуту та отримання прибутку;

г)         вірні відповіді а) та б).

194.     Які з нижченаведених обставин не повинні бути враховані

при підготовці програми аудиту:

а) розрахунок запланованої вартості робіт; б)визначені оцінки ризику суттєвих викривлень;

в)         заплановані терміни виконання тестів контролю і процедур по суті;

г)         можливість координації будь-якої позиції в плані перевірки, напри-

юіад, заміна одного працівника на іншого, надання технічної, або ме-

тодичної допомоги.

195.     Розробка загальної стратегії аудиту не включає:

а)         визначення характеристик завдання, що встановлюють його обсяг

(наприклад, застосована концептуальна основа фінансової звітності,

специфічні вимоги галузі до звітності та місце знаходження підрозділів

суб'єкта господарювання;

б)         розгляд важливих факторів, що визначать головні напрямки зусиль гру-

пи з завдання, наприклад, визначення відповідних рівнів суттєвості, попере-

дня ідентифікація областей зі збільшеними ризиками сутгєвих викривлень,

попередня ідентифікація суттєвих складових та залишків на рахунках;

в)         уточнення цілей надання висновку з завдання для планування часу

аудиту та характеристики необхідного інформування, наприклад, кін-

цевих термінів подання проміжної на кінцевої звітності, та ключові да-

ти очікуваного інформування управлінського та найвищого управлін-

ського персоналу;

г)         вірна відповідь відсутня.

196.     Загальне ставлення, обізнаність і дії директорів та керівни-

цтва підприємства щодо системи внутрішнього контролю відпові-

дають поняттю:

а)         облікової системи;

б)         середовища контролю;

в)         ризику контролю;

г)         процедур контролю

197.     Під час розробки загальної стратегії аудиту аудитор не пе-

редбачає:

а)         визначати характеристики завдання, що встановлюють його обсяг

(наприклад, застосована концептуальна основа фінансової звітності,

специфічні вимоги галузі до звітності та місце знаходження підрозділів

суб'єкта господарювання;

б)         розглядати важливі фактори, що визначать головні напрямки зу-

силь групи з завдання, наприклад, визначення відповідних рівнів сут-

тєвості, попередня ідентифікація областей зі збільшеними ризиками

суттєвих викривлень, попередня ідентифікація суттєвих складових та

залишківнарахунках;

в)         уточнення цілей надання висновку з завдання для планування часу

аудиту та характеристики необхідного інформування, наприклад, кін-

цевих термінів подання проміжної на кінцевої звітності, та ключові да-

ти очікуваного інформування управлінського та найвищого управлін-

ського персоналу;

г)         вірна відповідь відсутня.

198.     На якому етапі починається планування аудиту:

а)         на етапі вибору замовника;

б)         на попередньому етапі;

в)         під час здійснення аудиту;

г)         на організаційному етапі.

199.     У відповідності з МСА аудиторам необхідно розробити і до-

кументально оформити Програму аудиту, яка є:

а)         засобом контролю і документування належного виконання ро-

біт;

б)         планом аудиторської перевірки;

в)         додатковою робочою документацією аудитора;

г)         конфіденційною інформацією аудиторської фірми.

200.     Результатом безпосереднього планування є:

а)         меморандум попереднього планування;

б)         стратегія аудиту;

в)         бюджет витрат часу;

г)         вірна відповідь відсутня.

201.     Метою вивчення отриманої інформації на етапі поперед-

нього планування:

а)         огляд її відповідності прийнятому порядку ведення та складання;

б)         огляд установчих документів;

в)         визначення факторів властивого ризику;

г)         усі відповіді вірні.

202.     Планування аудиту для постійних клієнтів обов'язково має

включати:

а)         ознайомлення з бізнесом клієнта;

б)         тести на відповідність;

в)         аналіз попередніх робочих документів;

г)         аналіз облікової політики.

203.     Аудитори та аудиторські фірми зобов'язані:

а)         отримувати необхідні документи, які мають відношення до пре-

дмета перевірки;

б)         зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудшу;

в)         надавати внутрішню інформацію щодо діяльності підприємства

усім зацікавленим особам.

204.     Що з переліченого нижче викладається у листі-зобов'язанні

аудитора?

а)         вимога забезпечення відповідних умов для роботи;

б)         перелік заходів, які планує здійснити аудитор;

в)         попередження клієнта про конфіденційність інформації;

г)         критерії суттєвості відхилень.

205.     Загальне ставлення, обізнаність і дії директорів та керівни-

цтва підприємства щодо системи внутрішнього контролю відпові-

дають поняттю:

а)         облікової системи;

б)         середовища контролю;

в)         ризику контролю;

г)         процедур контролю.

206.     Особливістю відносин в аудиті є:

а)         самостійність (незалежність) замовника та виконавця робіт;

б)         складня юридична оцінка взаємовідносин аудитора а клієнта;

в)         відсутність маркетингових дій з боку аудитора з метою залучення

юіієнтів;

г)         вірні відповіді а), в).

207.     He вважається загрозою власної оцінки одна з нижченаве-

дених обставин:

а)         надмірна залежність від гонорарів;

б)         складання висновку щодо роботи фінансових систем після участі в

їх розробці чи впровадженні, коли, наприклад, аудиторська фірма при-

ймає участь у впровадженні комп'ютерної системи;

в)         підготовка вихідних даних, що використовуються для отримання

даних, які становлять собою предмет завдання, коли, наприклад, ауди-

тор безпосередньо приймає участь у підготовці фінансової звітності, по

якій потім необхідно зробити висновок;

г)         аудитор є або донедавна був працівником клієнта та займає або за-

ймав посаду, що дозволяє безпосередньо та суттєво впливати на пред-

мет завдання.

208.     Застережні заходи, спрямовані на зниження етичних загроз,

поділені на наступні категорії:

а)         створені міжнародними організаціями;

б)         створені у робочому середовищі;

в)         створені професійними організаціями, регулятивними органами;

г)         вірні відповіді а), б);

д)         вірні відповіді б), в).

209.     До підходів щодо вибору форми аудиторської перевірки HE

відносять:

а)         ризиково-орієнтований;

б)         аналітичний;

в)         підтверджувальний;

г)         системний.

210.     Основними недоліками системного аудиту є:

а)         значні витрати часу та висока вартість послуг;

б)         ймовірність невиявлення помилки на рівні первинних документів;

в)         недостатнє вивчення ефективності роботи системи внутрішнього

контролю;

г)         вірна відповідь відсутня.

211.     Основними перевагами ризиково-орієнтованого підходу в

аудиті є:

а)         скорочення часу перевірки та дослідження найбільш суттєвих опе-

рацій;

б)         виключення можливості помилки в первинних документах та ре-

єстрах обліку завдяки фактично дублюванню облікового процесу (про-

цедур бухгалтерського обліку);

в)         оптимальне співвідношення перевірки системи внутрішнього конт-

ролю та інформації, яка міститься у фінансових звітах.

212.     Абсолютний розмір суттєвості встановлюється:

а)         аудитором самостійно;

б)         аудитором із погодженням із замовником;

в)         аудитором у відповідності до галузевих норм;

г)         аудитором за умови погодження із головним бухгалтером.

213.     Критерій суттєвості застосовується до:

а)         діяльності підприємства в цілому;

б)         статей фінансової звітності;

в)         окремих господарських операцій та об'єктів обліку;

г)         усі наведені відповіді вірні.

214.     Модель аудиторського ризику має вигляд:

а)         АР=РСГхРН;

б)         АР=ВРхРКхРН;

в)         АР=РСГ+РН;

г)         АР=ВР+РК+РН

215.     Яке з наведених значень властивого ризику є неможливим:

а)         1,0;

б)         0,0;

в)         0,3;

г)         0,5.

216.     Аудитор повинен переглянути умови домовленості при по-

вторному аудиті, якщо:

а)         відбулися зміни в керівництві аудиторської фірми;

б)         якщо умови здійснення аудиту не змінюються;

в)         клієнт не розуміє мети та обсягу аудиту;

г)         нещодавно відбулися зміни в структурі аудиторської фірми.

217.     Призначення аудиторської документації полягає у:

а)         наданні аудитору можливості  контролювати процес  перевірки

суб’єкта господарювання;

б)         наданні замовнику можливості контролювати процес перевірки

суб’єкта господарювання;

в)         наданні аудитору можливості якісно проводити аудит суб’єкта гос-

подарювання;

г)         наданні державі можливості контролювати аудитора.

218.     Робочі документи аудитора можу містити:

а)         кількісну інформацію щодо суб’єкта господарювання;

б)         якісну інформацію щодо об’єкта перевірки;

в)         об’єктивно існуючі дані для одержання аудиторських доказів;

г)         якісну і кількісну інформацію.

219.     Обсяг, перелік та зміст робочої документації визначає:

а)         аудитор самостійно;

282

б)         Аудиторська палата України;

в)         Спілкою аудиторів України;

г)         мають типову форму в окремих напрямках аудиторської перевірки.

220.     Внутрішні стандарти, розроблені аудитором, мають бути

спрямовані на:

а)         розкриття переліку робочої документації;

б)         затвердження процедур обмеження доступу та надійності збереження;

в)         стандартизацію вимог до складання документації;

г)         усі відповіді вірні.

221.     Розкриття робочої документації третім сторонам:

а)         передбачено;

б)         непередбачено.

222.     Стандарти аудиторської фірми щодо робочої документації

повинні забезпечити те, щоб така документація дозволяла:

а)         мати чіткого зв'язок відповідного документу з об'єктом перевірки;

б)         чітко і зрозуміло розкрити зміст відповідного документу для особи,

яка не складала такий документ;

в)         визначити період перевірки, для якого складено документ та

об'єктивно висвітлити інформацію;

г)         усі відповіді вірні.

223.     Призначення аудиторського звіту полягає у:

а)         наданні можливості керівництву клієнта виправити викривлення

від концептуальної основи;

б)         затвердження результатів діяльності аудитора;

в)         інформуванні зовнішніх користувачів щодо стану бухгалтерського

обліку і фінансової звітності;

г)         вірна відповідь відсутня.

224.     Якщо аудиторський висновок є достатньо обґрунтованим

та неупереджено висвітлює думку аудитора щодо відповідності

комплекту фінансових звітів застосовуваній концептуальні основі,

то це відповідає принципу:

а)         об'єктивності;

б)         незалежності;

в)         професійної компетентності;

г)         конфіденційності.

225.     Під час проведення аудиту виникла необхідність зміни на-

прямків перевірки. Чи має право аудитор змінити загальний план

і програму аудиту:

а)         ні, бо загальний план аудиту в обов'язковому порядку повинен за-

тверджуватись замовником, можна лише переглянути зміст програми

аудиту;

б)         так, бо у відповідності до Закону України "Про аудиторську діяль-

ність" замовник зобов'язаний оплатити додатковий час перевірки, як-

що це буде належним чином обґрунтовано;

в)         так, бо аудитор постійно уточнює свої плани, тому що існує ймові-

рність зміни умов і напрямків аудиту, а також можливість отримання

інших результатів після проведення аудиторських процедур, ніж ті, які

раніше очікувались

г)         вірна відповідь відсутня.

226.     Хто має право підписувати аудиторський висновок:

а)         директор аудиторської фірми;

б)         уповноважений аудитор, який має відповідну серію сертифікату

аудитора України на вид проведеного аудиту та головний бухгалтер

підприємства, звітність якого перевірялась;

в)         директор аудиторської фірми та керівник підприємства, звітність

якого перевірялась;

г)         директор аудиторської фірми або уповноважена на це особа, яка

має відповідну серію сертифікату аудитора України на вид проведено-

го аудиту

171. Метою застосування процедур дослідження системи внутрі-шнього контролю є:

а)         аудитор повинен отримати таке розуміння підприємства та його

середовища, яке буде достатнім для визначення ризиків суттєвого ви-

іфивлення фінансових звітів в результаті шахрайства ;

б)         аудитор повинен отримати розуміння підприємства, фінансова зві-

тність якого перевіряється, та його середовища, в тому числі його вну-

трішнього контролю, яке буде достатнім для визначення і оцінки ризи-

ків суттєвого викривлення фінансових звітів в результаті шахрайства або помилки, а також достатнім для розробки та виконання подальших аудиторських процедур.

в)         аудитор повинен отримати таке розуміння підприємства, фінансова

звітність якого перевіряється, та його середовища, в тому числі його

внутрішнього контролю, яке буде достатнім для визначення і оцінки

ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів в результаті помилки,

а також достатнім для розробки та виконання подальших аудиторських

процедур

г)         аудитор повинен отримати розуміння підприємства, фінансова зві-

тність якого перевіряється, та його середовища, в тому числі його вну-

трішнього контролю, яке буде достатнім для оцінки ризиків суттєвого

викривлення фінансових звітів в результаті помилки

172.     Документом, що визначає основні положення та надає реко-

мендації щодо ефективності функціонування СВК, є:

а)         Закон України «Про аудиторську діяльність»;

б)         Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»;

в)         МСА 300;

г)МСА315.

173.     Обсяг необхідних аудиторських процедур залежить від роз-

мі)у:

а)         властивого ризику;

б)         ризику контролю;

в)         ризику невиявлення;

г)         вірна відповідь відсутня.

174.     До цілей суб’єкта господарювання, досягнення яких не пе-

редбачається системою внутрішнього контролю, відносять:

а)         достовірність фінансової звітності;

б)         ефективність діяльності суб’єкта господарювання;

в)         дотримання застосування законів та нормативних актів;

г)         вірна відповідь відсутня.

285

175.     До методів, які не використовуються системою внутріш-

нього контролю, відносять:

 

а)         фінансові;

б)         контрольно-ревізійні;

в)         управлінські;

г)         бухгалтерські

176.     Контроль господарських засобів - це:

а)         функція, яка спрямована на запобігання зловживанням посадових

осіб та працівників суб'єкта господарювання, обмеження неефектив-

них операцій; обмеження можливостей проведення змін в облікових

записах без належного санкціонування;

б)         функція системи внутрішнього контролю сприяє збереженню май-

на підприємства, обмежує шахрайство та інші види зловживань щодо

матеріальних цінностей;

в)         функція, яка направлена на створення умов для правильного та

своєчасного оформлення санкціонованих (дозволених і передбачених

обліковою політикою та іншими внутрішніми документами) облікових

записів (за датою, сумами, реквізитами);

г)         вірна відповідь відсутня.

177.     До СВК не входять:

а)         середовище контролю та процедури контролю;

б)         моніторинг заходів контролю та інформаційні системи;

в)         моніторинг складання фінансових звітів;

г)         процес оцінки ризиків суб'єктів господарювання.

178.     Процедурою, необхідною для отримання розуміння СВК, є:

а)         меморандум внутрішнього контролю;

б)         аналіз і дослідження внутрішніх організаційно-розпорядчих доку-

ментів;

в)         контрольні питання для оцінки внутрішнього контролю;

г)         анкетування внутрішнього контролю.

179.     Моніторинг заходів контролю є процесом, спрямованим на:

а)         оцінку результатів здійснення внутрішнього контролю за певний

відрізок часу;

б)         оцінку результатів здійснення внутрішнього контролю за будь-

який проміжок часу;

в)         підготовку процедур здійснення внутрішнього контролю за певний

відрізок часу;

г)         підготовку процедур проведення внутрішнього контролю за будь-

який проміжок часу.

180.     Аудиторські докази - це:

а)         інформація;

б)         процедури;

в)         судження аудитора;

г)         твердження управлінського персоналу.

181.     Основними факторами, які визначають обсяг та трива-

лість зібрання аудиторських доказів, є:

а)         достатність та відповідність аудиторських доказів;

б)         здатність доказів формувати основу для судження аудитора та роз-

мір витрат, понесених для отримання таких доказів;

в)         обсяг доказів та час, який витрачає аудитор для отримання доказів;

г)         вірна відповідь відсутня.

182.     Залежність між критеріями оцінки аудиторських доказів:

а)         відсутня;

б)         обернена;

в)         пряма;

г)         отримання більшої кількості аудиторських доказів не може компе-

нсувати їх низьку якість.

183.     Чи повинна бути інформація, які міститься у фінансових

звітах, зіставною:

а) так; б)ні,

в)         ні, якщо цього не вимагають МСА;

г)         вірна відповідь відсутня.

184.     До третьої категорії тверджень відносять

а)         твердження, які містять показники Звіту про фінансові результати;

б)         твердження, які містять показники Балансу;

в)         твердження, які містяться у інформації Приміток;

г)         вірна відповідь відсутня.

185.     Загальну сукупність  аудиторських процедур, які прово-

дять на різних етапах процесу аудиту, поділяють на:

а)         4 групи;

б)         3 групи;

в)         2 групи;

г)         не поділяють на групи.

186.     Законом України «Про аудиторську діяльність» визнача-

ється необхідність документування:

а)         процесу укладання договору та надання висновків;

б)         процесу проведення аудиторської перевірки;

в)         процесу укладання договору, проведення аудиторської перевірки

та надання висновків;

г)         вірна відповідь відсутня.

187.     Документація, яка зберігається в архіві, може бути зміне-

на:

а)аудитором, який має на це відповідні повноваження;

б)         помічником аудитора;

в)         керівником аудиторської групи;

г)         вірна відповідь а), в).

188.     Основними вимогами до робочих документів є:

а)         оцінка, контроль за виконанням, об’єктивність та незалежність ін-

формації;

б)         точність складання, правдивість інформації, неупередженість да-

них;

в)         достатність та відповідність, об’єктивність, відповідність стандар-

там;

г)         вірна відповідь відсутня

189.     Файлом із завдання називається:

а) документальні дані щодо виконаних аудиторських процедур;

б одержані аудиторські докази, необхідні для формування висновку;

в) сукупність усієї робочої документації, яка стосується конкретного юіієнта та конкретної перевірки

190.     Які обставини не є підставою для розкриття інформації,

що міститься в робочій документації:

а)         аудитор вважає за необхідне поінформувати контрагента клієнта;

б)         існує юридичний обов'язок розкриття інформації;

в)         отримано дозвіл від клієнта про відповідне розкриття інформації;

г)         існує професійний обов'язок розкриття інформації.

191.     Постійний файл клієнта не передбачає:

а)         формування документального забезпечення інформацією підпри-

ємство, яка не змінюються на нову дату аудиту;

б)         збереження даних, які стосуються вивчення тенденцій в роботі пі-

дприємства;

в)         підготовки інформації для нових співробітників, щоб допомогти їм

ознайомитися з історією діяльності клієнта, здійсненими операціями;

г)         вірна відповідь відсутня

192.     До структури аудиторського звіту не включається:

а)         пояснювальний параграф;

б)         загальні відомості про перевірку;

в)         характеристика внутрішнього контролю клієнта;

г)         результати виконаних процедур

193.     Концептуальною основою не може бути:

а)         законодавство України;

б)         міжнародні стандарти аудиту;

в)         міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

г)         внутрішні вимоги та положення суб'єкта господарювання;

д)         вірна відповідь відсутня.

194.     Який вид висновку повинен обрати аудитор за умови іс-

нування причин, що не дають можливості сформулювати думку

щодо стану обліку та звітності підприємства у цілому:

а)         умовно позитивний;

б)         негативний;

в)         відмова надання висновку.

г)         спеціальний висновок.

195.     Які обов’язкові розділи повинен мати висновок у відпові-

дності до вимог МСА “Аудиторський висновок”:

а)         назва документу, місце складання, дата складання, гриф погоджен-

ня, гриф затвердження, номер, заголовок, основна частина, висновок,

підпис, печатка;

б)         назва документу, назва фірми, адресат, перелік перевіреної звітно-

сті, основна частина, висновок, дата, підпис, печатка;

в)         заголовок, вступ, масштаб перевірки, висновок про фінансову звіт-

ність, дата висновку, адреса аудиторської фірми, підпис.

г)         жодна відповідь невірна.

196.     Процедури вивчення внутрішнього контролю слід здійс-

нювати на етапі:

а)         планування аудиторської діяльності;

б)         оцінки ризику суттєвого викривлення;

в)         складання аудиторського звіту;

г)         формування аудиторського висновку.

197.     Яка частина СВК цікавить аудитора:

а)         СВК в цілому;

б)         взагалі не цікавить;

в)         частина СВК, що відповідає за функції управлінського персоналу;

г)         частина СВК, яка пов'язана з формуванням інформації про резуль-

тати господарської діяльності підприємства.

198.     Ризик суттєвого викривлення виникає в результаті:

а)         складної ситуації, що склалася на ринку;

б)         неефективноїроботи СВК;

в)         невідповідних аудиторських процедур;

г)         застосування неправильних облікових оцінок.

199.     Система внутрішнього контролю спрямована на:

а)         забезпечення процесу формування достовірної фінансової звітності;

б)         усунення визначених ризиків бізнесу;

в)         розробку та впровадження відповідних заходів контролю;

г)         надання адекватної інформації для прийняття рішень зовнішніми та

внутрішніми користувачами

200.     До функцій внутрішнього контролю не відносять:

а)         контроль господарських засобів;

б)         контроль внутрішньогосподарських зв'язків;

в)         контроль повноважень;

г)         контроль облікових процедур.

201.     До організаційно-управлінських вимог до СВК відносять:

а)         розробка програм навчання працівників, спрямованих на розуміння

ними прав, обов'язків та обмежень, обраних управлінським персона-

лом для ефективної роботи підприємства;

б)         обмеження поєднання однією особою функцій санкціонування, об-

ліку і зберігання;

в)         збереження майна та бухгалтерських документів;

г)         періодичний перерозподіл повноважень, створення системи моти-

вації для якісного виконання покладених обов'язків.

202.     Середовище контролю охоплює:

а)         функції найвищого управління та усвідомлення контролю його

працівниками;

б)         обізнаність управлінського персоналу у сфері внутрішнього конт-

ролю суб'єкта господарювання та визначення важливості внутрішнього

контролю для суб'єкта господарювання;

в)         ставлення управлінського персоналу у сфері внутрішнього контро-

лю суб'єкта господарювання;

г)         усі відповіді вірні.

203.     До процедур контролю належать:

а)         перевірка результатів діяльності;

б)         обмеження доступу до активів та їх фізичний контроль;

в)         санкціонування господарських операцій;

г)         усі відповіді вірні.

204.     До основних форм документування внутрішнього контро-

лю не відносять:

а)         анкету внутрішнього контролю;

б)         організаційну схему підприємства;

в)         опис системи внутрішнього контролю;

г)         контрольні питання для оцінки дій управлінського персоналу.

205.     Аудиторські докази - це інформація:

а) яку використовує аудитор для формування висновків; б на якій ґрунтується аудиторська думка;

в)         яка міститься в облікових записах, що основою фінансових звітів

та іншої інформації;

г)         усі відповіді вірні.

206.     До критеріїв оцінки аудиторських доказів відносять:

а)         достатність та відповідність аудиторських доказів;

б)         здатність доказів формувати основу для судження аудитора та роз-

мі) витрат, понесених для отримання таких доказів;

в)         обсяг доказів та час, який витрачає аудитор для отримання доказів;

г)         вірна відповідь відсутня.

207.     До видів аудиторських доказів за джерелами отримання не

відносять:

а)         докази, отримані у формі усних пояснень;

б)         докази, отримані із зовнішніх джерел;

в)         докази, отримані із внутрішніх джерел;

г)         докази отримані аудитором безпосередньо.

208.     Згідно з МСА 500 усі твердження згруповано у:

а)         2 категорії;

б)         3 категорії

в)         4 категорії;

г)         5 категорії.

209.     До тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду

відносять:

а)         права та зобов’язання;

292

б)         наявності;

 

в)         відсічення операцій та подій;

г)         класифікації та зрозумілості.

210.     Процедури оцінки ризиків призначені для:

а)         отримання розуміння про підприємство та його середовище, вклю-

чаючи його систему внутрішнього контролю;

б)         перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобі-

ганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні твер-

джень;

в)         виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень;

г)         усі відповіді вірні

211.     Вимоги щодо форми, змісту та порядку складання робочої

документації зазначено у:

а)         Законі України «Про аудиторську діяльність»;

б)         Кодексі етики професійних бухгалтерів;

в)         МСА 230 «Аудиторська документація»;

г)         Міжнародному стандарті контролю якості 1 „Контроль якості для

фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, a

також інші завдання з надання впевненості, та надають супутні послуги”

212.     Після завершення аудиту робочі документи:

а)         залишаються у клієнта;

б)         залишаються у аудитора;

в)         підлягають знищенню;

г)         передаються до місцевого архіву

213.     Метою складання аудиторської робочої документації є:

а)         зафіксувати всі дії, які було зроблено фахівцями аудиторської фір-

ми з моменту укладання договору до моменту надання аудиторського

висновку;

б)         забезпечення достатніх та відповідних записів, які слугують осно-

вою для формування аудиторського висновку

в)         забезпечити докази того, що аудиторська перевірка виконана відпо-

відно до МСА та застосовуваних нормативних та законодавчих актів;

г)         вірна відповідь б), в).

214.     Остаточний аудиторський файл:

а)         підлягає перегляду у будь-якому випадку;

б)         не підлягає перегляду;

в)         може бути переглянутий, але із врахуванням відповідних вимог МСА;

г)         вірна відповідь відсутня.

215.     Необхідність зберігання робочої документації та період та-

кого зберігання залежить від:

а)         характеру робіт та характеру майбутніх обставин, у зв'язку з якими

необхідно забезпечити таке зберігання;

б)         організації архіву аудиторської фірми;

в)         встановлення системи паролів, що обмежують доступ до електрон-

них файлів;

г)         організаційної структури підприємства.

216.     Аудиторський звіт — це:

а)         внутрішній підсумковий документ, складання якого, як правило,

відбувається після складання аудиторського висновку;

б)         внутрішній підсумковий документ, складання якого, як правило,

передує складанню аудиторського висновку;

в)         зовнішній; підсумковий документ, складання якого, як правило,

передує складанню аудиторського висновку;

г)         зовнішній підсумковий документ, складання якого, як правило, ві-

дбувається після складання аудиторського висновку.

217.     Аудиторський звіт не надається:

а)         клієнту;

б)         замовнику аудиту;

в)         будь-якому користувачеві інформації;

г)         вірна відповідь відсутня.

218.     Аудитор виявив суттєву невідповідність між даними ана-

літичного, синтетичного обліку і показниками звітності, які по-

винні на них базуватись. Класифікуйте цю обставину як можливу

причину відмови від позитивного висновку.

а)         це причина не фундаментальної незгоди;

б)         це причина фундаментальної невпевненості;

в)         це причина фундаментальної незгоди;

г)         це причина не фундаментальної невпевненості.

219.     За яких обставин аудитор видає негативний висновок:

а)         існують обставини, які порушують незалежність аудитора;

б)         існує не фундаментальна невпевненість щодо порядку відображен-

ня в обліку деяких господарських операцій;

в)         існує фундаментальна незгода щодо способу відображення у облі-

ку деяких господарських операцій.

220.     До модифікованих висновків відносять:

а)         негативний висновок

б)         умовно-позитивний висновок

в)         відмова від висловлення думки

г)         безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом

д)         усі відповіді вірні.

221.     Дослідження системи внутрішнього контролю забезпечує:

а)         можливість спланувати оптимальну кількість тестів контролю та

процедур по суті;

б)         можливість аудитору отримати більшу суму гонорару за якісно ви-

конану роботу;

в)         скорочення тривалості аудиту без втрати якості виконуваних робіт;

г)         вірні відповіді а), в).

222.     Взаємозв’язок між ризиком суттєвих викривлень та ризи-

ком невиявлення є:

а)         прямим;

б)         зворотнім;

в)         відсутній.

223.     Які процедури не використовує аудитор для отримання

розуміння функціонуючої системи внутрішнього контролю:

а)         дослідження результатів попередніх аудиторських перевірок;

б)         перевірка документації підприємства та відслідковування операцій;

в)         співбесіда з працівниками підприємства та спостереження за вико-

нанням процедур контролю;

г)         аналітичне дослідження інструктивних та розпорядчих документів;

д)         вірна відповідь відсутня.

224.     Система внутрішнього контролю спрямована на:

а)         ефективну передачу фінансової інформації;

б)         усунення визначених ризиків бізнесу;

в)         розробку та впровадження відповідних заходів контролю;

г)         вірна відповідь відсутня.

225.     Контроль повноважень - це:

а)         функція, яка направлена на створення умов для правильного та

своєчасного оформлення санкціонованих (дозволених і передбачених

обліковою політикою та іншими внутрішніми документами) облікових

записів (за датою, сумами, реквізитами);

б)         функція, яка спрямована на запобігання зловживанням посадових

осіб та працівників суб'єкта господарювання, обмеження неефектив-

них операцій; обмеження можливостей проведення змін в облікових

записах без належного санкціонування;

в)         функція системи внутрішнього контролю сприяє збереженню май-

на підприємства, обмежує шахрайство та інші види зловживань щодо

матеріальних цінностей;

г)         вірна відповідь відсутня.

226.     До функціональних вимог до СВК відносять:

а)         наявність організаційної структури з жорстким закріпленням пов-

новажень та обов'язків;

б)         присутність у вищих органах управління керівників - «аутсайде-

рів», тобто таких, які безпосередньо не пов'язані з контролем грошо-

вих потоків та інших ресурсів підприємства;

в)         наявність опису виконуваних робіт з деталізацією обов'язків і відпо-

відальності кожного працівника, робітника та обслуговуючого персоналу;

г)         створення відділу внутрішнього аудиту з підпорядкуванням ви-

юіючно власникам або загальним зборам акціонерів. Треба зауважити,

що створення структур внутрішнього аудиту є доцільним на підприєм-

ствах, які мають складну структуру підпорядкованості (наприклад,

входять до складу холдингу, або виступають.

227.     До складових середовища контролю не відносять:

а)         чесність та етичні принципи;

б)         прагнення персоналу до компетентності;

в)         періодичний перерозподіл повноважень, створення системи моти-

вації для якісного виконання покладених обов'язків;

г)         участь   найвищого  управлінського   персоналу   господарюючого

суб'єкта у організації внутрішнього контролю.

228.     Процедурою контролю не є:

а)         фізичний контроль;

б)         перевірка результатів діяльності;

в)         розподіл відповідальності;

г)         моніторинг заходів контролю.

229.     Процедурою оцінювання ризиків суттєвого викривлення

не передбачається:

а)         визначення ризиків шляхом отримання розуміння підприємства та

його середовища;

б)         вивчення значущості ризиків та їх здатності призводити до суттє-

вих викривлень;

в)         визначення вірогідності суттєвих викривлень у фінансових звітах,

спричинених ризиками;

г)         вірна відповідь відсутня.

230.     До аудиторських доказів, які містяться в облікових запи-

сах, відносять:

а)         протоколи зборів;

б)         дані аналітичного обліку;

в)         порівняльні дані про конкурентів;

г)         інформацію, отриману аудитором за допомогою таких аудиторсь-

ких процедур, як запит, спостереження та перевірка.

231.     Достатність аудиторських доказів - це:

а)         це критерій оцінки якості аудиторських доказів;

б)         це критерій оцінки кількості аудиторських доказів;

в)         це критерій оцінки адекватності аудиторських доказів;

г)         це критерій оцінки роботи аудитора в частині одержання доказів.

232.     За характером форми існування аудиторські докази мо-

жуть бути:

а)         докази, які існують у формі оригіналів документів;

б)         докази, які існують у формі копій;

в)         докази, які існують у формі усних пояснень;

г)         усі відповіді вірні.

233.     До першої категорії тверджень відносять:

а)         твердження, які містять показники Звіту про фінансові результати;

б)         твердження, які містять показники Балансу;

в)         твердження, які містяться у інформації Приміток;

г)         вірна відповідь відсутня.

234.     До першої категорії тверджень відносять:

а)         твердження, які містять показники Звіту про фінансові результати;

б)         твердження які містять показники Балансу;

в)         твердження, які містяться у інформації Приміток;

г)         вірна відповідь відсутня.

235.     Тести контролю призначені для:

а)         отримання розуміння про підприємство та його середовище, вклю-

чаючи його систему внутрішнього контролю;

б)         перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні

або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень;

в)         виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень;

236.     Мінімальний термін зберігання робочих документів складає:

а)         3 роки;

б)         5 років;

в)         1 рік;

г)         не встановлено

237.     Робоча документація є власністю:

а) аудитора;

б замовника аудиту;

г)         усі відповіді вірні.

в)         суб’єкта господарювання, на якому проводилася перевірка;

г)         вірна відповідь відсутня.

238.     Належним чином оформлена документація дозволяє:

а)         здійснювати перевірку якості виконаних аудиторських процедур

працівниками аудиторської фірми;

б)         зафіксувати всі дії, які було зроблено фахівцями аудиторської фір-

ми з моменту укладання договору до моменту надання аудиторського

висновку;

в)         сформувати інформаційну базу щодо клієнтів для подальших ауди-

торських перевірок чи надання інших послуг;

г)         усі відповіді вірні.

239.     Остаточний аудиторський файл має бути сформовано:

а)         протягом 30 днів після надання аудиторського висновку;

б)         протягом 10 днів до надання аудиторського висновку;

в)         протягом 60 днів після надання аудиторського висновку;

г)         протягом 45 днів після надання аудиторського висновку.

240.     До підсумкової аудиторської документації відносять:

а)         аудиторський звіт;

б)         план, програму, аудиторський висновок;

в)         аудиторський висновок;

г)         аудиторський звіт та аудиторський висновок.

241.     Аудиторський звіт

а)         носить конфіденційний характер;

б)         є власністю замовника, а тому не може носити конфіденційний ха-

рактер;

в)         є публічним документом;

г)         відноситься до публічної фінансової звітності.

242.     Аудиторський висновок - це:

а)         документ, що передбачає надання впевненості користувачам щодо

відповідності фінансової звітності її концептуальній основі;

299

б)         документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та перед-

бачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансо-

 

вої звітності або іншої інформації концептуальним основам, які вико-ристовувалися при її складанні;

в)         документ, що складений відповідно до концептуальної основи, яка

використовувалася при його складанні

243.     Зміст та структура негативного висновку визначається:

а)         МСА 200;

б)         МСА 700;

в)МСА701;

г)         Законом України «Про аудиторську діяльність»

244.     Під час перевірки аудитор не виявив сутгєвих протиріч між по-

казниками звітності, даними аналітичного і синтетичного обліку. Проте

було встановлено, що на підприємстві протягом останніх років факгично

не здійснювалось інвенгаризації перед складанням річної звітності. Який

вид аудиторського висновку буде обраний у цьому випадку:

а)         безумовно позитивний аудиторський висновок;

б)         умовно-позитивний висновок;

в)         відмова від висновку;

г)         негативний висновок

245.     Безумовно-позитивна думка надається за умови дотри-

мання вимоги:

а)         облікова політика підприємства відповідає концептуальній основі

фінансової звітності та обставинам функціонування підприємства;

б)         фінансові звіти дозволяють розкрити та зрозуміти користувачам

вплив суттєвих операцій та подій на інформацію, що міститься у фі-

нансових звітах;

в)         інформація, яка представлена у фінансових звітах, є відповідною,

надійною, порівняльною та зрозумілою;

г)         прийняті підприємством облікові оцінки відповідають фактичним

обставинам функціонування підприємства;

д)         усі відповіді вірні.

246.     Система внутрішнього контролю є складовою:

а)         господарського комплексу;

б)         зовнішнього середовища;

в)         системи управління власників;

г)         апарату управління підприємством.

247.     Для діагностики та оцінки РСВ аудитор:

а)         перевіряє надійність функціонування СВК;

б)         досліджує наявність СВК;

в)         оцінює фактори властивого ризику;

г)         вірні відповіді а), б).

248.     Внутрішній контроль - це:

а)         безперервний процес;

б)         моментні процедури.

249.     Оцінювання ризиків суттєвого викривлення відбувається

в наступній послідовності:

а)         документування РСВ - отримання розуміння внутрішнього контро-

лю - документування СВК;

б)         отримання розуміння внутрішнього контролю - документування

СВК - документування РСВ;

в)         документування СВК - документування РСВ - отримання розумін-

ня внутрішнього контролю;

г)         вірна відповідь відсутня.

250.     Контроль облікових процедур - це:

а)         функція, яка направлена на створення умов для правильного та

своєчасного оформлення санкціонованих (дозволених і передбачених

обліковою політикою та іншими внутрішніми документами) облікових

записів (за датою, сумами, реквізитами);

б)         функція, яка спрямована на запобігання зловживанням посадових

осіб та працівників суб'єкта господарювання, обмеження неефектив-

них операцій; обмеження можливостей проведення змін в облікових

записах без належного санкціонування;

в)         функція системи внутрішнього контролю сприяє збереженню май-

на підприємства, обмежує шахрайство та інші види зловживань щодо

матеріальних цінностей;

г)         вірна відповідь відсутня.

251.     До контрольних вимог до СВК відносять:

а)         проведення внутрішніх перевірок;

б)         обмеження поєднання однією особою функцій санкціонування, об-

ліку і зберігання;

в)         збереження майна та бухгалтерських документів;

г)         періодичний перерозподіл повноважень, створення системи моти-

вації для якісного виконання покладених обов'язків.

252.     Методом документування СВК є:

а)         контрольні питання для оцінки внутрішнього контролю;

б)         перевіркадокументації;

в)         спостереження за виконанням процедур контролю;

г)         відслідковування операцій опитування персоналу.

253.     Ідентифікація суттєвих ризиків визначається:

а)         клієнтом;

б)         замовником;

в)         аудитором;

г)         САУ

254.     До аудиторських доказів, які містяться в іншій інформації,

відносять:

а)         відомості обліку;

б)         висновки аналітиків;

в)         журнали-ордери;

г)         вірна відповідь відсутня.

255.     Відповідність аудиторських доказів - це:

а)         це критерій оцінки якості аудиторських доказів;

б)         це критерій оцінки кількості аудиторських доказів;

в)         це критерій оцінки адекватності аудиторських доказів;

г)         це критерій оцінки роботи аудитора в частині одержання доказів.

256.     До якісних характеристик фінансової звітності відносять:

а) інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідли-ва і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації;

б)         фінансова звітність повинна бути достовірною;

в)         фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію,

яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оці-

нити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати

їхні оцінки, зроблені у минулому;

г)         усі відповіді вірні.

257.     До другої категорії тверджень відносять

а)         твердження, які містять показники Звіту про фінансові результати;

б)         твердження, які містять показники Балансу;

в)         твердження, які містяться у інформації Приміток;

г)         вірна відповідь відсутня.

258.     До тверджень про розкриття і подання інформації відно-

сять:

а)         повноти;

б)         відсічення операцій та подій;

в)         існування;

г)         права і зобов'язання.

259.     Процедури по суті призначені для:

а)         отримання розуміння про підприємство та його середовище, вклю-

чаючи його систему внутрішнього контролю;

б)         перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобі-

ганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні твер-

джень;

в)         виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень;

г)         усі відповіді вірні.

260.     Аудиторські процедури по суті мають складатися з таких

аудиторських процедур, пов'язаних із процесом перевірки фінан-

сових звітів на кінець періоду:

а)         погодження або узгодження фінансових звітів з основними обліко-

вими записами;

б)         перевірки докладної інформації про класи операцій, залишки на

рахунках та розкриття інформації;

в)         оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів та

тверджень;

г)         вірна відповідь відсутня.

261.     Аудиторські докази які містяться в облікових записах не

включають

а) записи бухгалтерських поводок б)рахунки

в)         висновки аналітиків

г)         розрахункові таблиці

262.     Аудиторські докази, які містяться в іншій інформації не

включають

а)         протоколи зборів

б)         первинні документи

в)         підтвердження третіх сторін

г)         посібники з процедур контролю

263.     Критерій оцінки кількості аудиторських доказів

а)         достатність

б)         відповідність

в)         належність

г)         правильна відповідь відсутня

264.     На достовірність аудиторських доказів впливає

а)         джерело їх отримання

б)         релевантність

в)         достатність

г)         правильна відповідь відсутння

265.     За характером форми існування аудиторські докази бувають

а)         у формі документів, усних пояснень, оригіналах первинних документів

б)         у формі документів, усних пояснень, копії документів

в)         у формі документів, усних пояснень, оригіналах первинних доку-

ментів, копії документів

г)         у формі документів, усних пояснень, копії документів, на елект-

ронних носіях

266.     Скільки правил існує, за допомогою яких, аудитор може

оцінити достовірність отриманих аудиторських доказів

а)         10

б)         7

в)         5

г)         4

267.     Яких принципів необхідно дотримуватись при формуванні

фінансової звітності

а)         періодичності та автономності підприємства

б)         послідовності та повного висвітлення

в)         обачності та єдиного грошового вимірника

г)         всі відповіді вірні

268.     Що не відноситься до тверджень про залишки на рахунках

на кінець періоду

а)         існування

б)         повнота

в)         наявність

г)         права і зобов’язання

269.     Що належить до тверджень щодо класів операцій та подій за

пе)іод, що перевіряється

а)         оцінка вартості та розподіл

б)         відсічення

в)         класифікація та зрозумілість

г)         правильна відповідь відсутня

270.     За характером проведення загальна сукупність аудиторсь-

ких процедур поділяється на

а)         процедури оцінки ризиків, тести контролю, процедури по суті

б)         процедури оцінки ризиків, тести контролю, процедури по суті,

процедури погодження та узгодження фінансових звітів

в)         процедури оцінки ризиків, тести контролю, процедури по суті,

процедури перевірки суттєвих журнальних проводок

305

г)         процедури оцінки ризиків, тести контролю, процедури по суті,

процедури погодження та узгодження фінансових звітів, процедури

перевірки суттєвих журнальних проводок

 

271.     Типи аудиторських процедур

а)         перевірка записів або документів, перевірка матеріальних активів,

спостереження, запити, перерахування, повторне виконання, аналітич-

ні процедури

б)         перевірка записів або документів, перевірка матеріальних активів,

спостереження, запити, підтвердження, перерахування, повторне вико-

нання, аналітичні процедури

в)         перевірка записів або документів, перевірка матеріальних активів,

спостереження, запити, підтвердження, перерахування, аналітичні

процедури

г)         перевірка записів або документів, перевірка матеріальних активів,

запити, підтвердження, перерахування, повторне виконання, аналітичні

процедури

272.     Усі операції в бухгалтерському обліку поділяються на

а)         стандартні та нестандартні

б)         стандартні, нестандартні та бухгалтерські оцінки

в)         бухгалтерські оцінки та бухгалтерські операції

г)         стандартні, нестандартні, бухгалтерські оцінки, бухгалтерські опе-

рації

273.     Процедури, які виконуються в повному обсязі при прове-

денні першої аудиторської перевірки відповідного підприємства

а)         процедури по суті

б)         вивчення системи внутрішнього контролю

в)         процедури по зменшення аудиторського ризику

г)         правильна відповідь відсутня

274.     Які цілі суб’єкта господарювання досягаються за допомогою

системи внутрішнього контролю

а)         формування достовірної фінансової звітності

б)         забезпечення ефективності діяльності

в)         забезпечення дотримання застосовуваних законів та нормативних

актів

г)         всі відповіді вірні

275.     До функцій внутрішнього контролю не відносять

а)         контроль повноважень

б)         контроль облікових процедур

в)         контроль управління

г)         контроль господарських засобів

276.     Функція, яка направлена на створення умов для правиль-

ного та своєчасного оформлення санкціонованих облікових записів

а)         контроль повноважень

б)         контроль облікових процедур

в)         контроль управління

г)         контроль господарських засобів

277.     Які вимоги висуваються до системи внутрішнього контролю

а)         організаційно - управлінські, функціональні, контрольні, інформа-

ційні

б)         організаційно - управлінські, функціональні, контрольні

в)         організаційно-управлінські, функціональні, контрольні, ревізійні

г)         організаційно - управлінські, функціональні, контрольні, інформа-

ційні, ревізійні

278.     Що відноситься до організаційно-управлінських вимог

а)         проведення внутрішніх перевірок

б)         періодичний розподіл повноважень

в)         присутність у вищих органах управління керівників

г)розробка програм навчання працівників

279.     Зі скількох елементів складається середовище контролю

а)         5

б)         7

в)         9

г)         10

280.     До методів документування системи внутрішнього контро-

лю не відносять

а)         організаційна схема

б)         меморандум внутрішнього контролю

в)         анкета внутрішнього контролю

г)         правильна відповідь відсутня

281.     Що може вплинути на ризик суб'єкта господарювання

а)         зміна в зовнішньому середовищі

б)         застосування нових положень в бухгалтерському обліку

в)         корпоративнареструктуризація

г)         всі відповіді вірні

282.     Етап обробки інформації не включає

а)         виявлення інформації

б)         редагування та підтвердження

в)         оцінка

г)         підсумовування

283.     До фізичного контролю належить

а)         інвентаризація, контрольний запуск, лабораторний аналіз, спосте-

реження

б)         інвентаризація, контрольний обмін, контрольний запуск, спостере-

ження

в)         інвентаризація, контрольний обмін, контрольний запуск, лаборато-

рний аналіз, спостереження

г)         інвентаризація, контрольний запуск, спостереження

284.     Ілюстративне зображення системи внутрішнього контролю

підприємства у формі діаграми - це

а)         організаційна схема внутрішнього контролю

б)         блок-схема внутрішнього контролю

в)         структура внутрішнього контролю у формі діаграми

г)         правильна відповідь відсутня

285.     Матеріали   підготовлені   аудитором   або   одержані   ним   у

зв’язку з проведенням аудиторської перевірки - це

а)         аудиторські висновки

б)         аудиторські докази

в)         аудиторська документація

г)         правильна відповідь відсутня

286.     Що необхідно задокументувати стосовно конкретної ауди-

торськоїперевірки

а)         виконані аудиторські процедури

б)         отримані відповідні аудиторські докази

в)         висновки, яких дійшов аудитор

г)         всі відповіді вірні

287.     Що не відноситься до факторів впливу на форму та зміст

робочихдокументів аудитора

а)         складність об'єкта перевірки

б)         місцезнаходження об'єкту перевірки

в)         стан внутрішнього контролю клієнта

г)         предмет аудиту

288.     Після завершення аудиторської перевірки необхідно

а)         скласти аудиторський висновок

б)         сформувати остаточний аудиторський файл

в)         повідомити замовнику про результати перевірки

г)         отримати кошти за виконану роботу

289.     За формою подання аудиторську документацію поділяють на

а)         графічну, текстову, комбіновану

б)         стандартизовану і довільної форми

в)         базову і підсумкову

г)         всі відповіді вірні

290.     Постійний файл створюється для

а)         формування документального забезпечення інформацією підпри-

ємство, яке не змінюється на нову дату аудиту

б)         збереження даних, які стосуються вивчення тенденцій у роботі пі-

дприємства

в)підготовка інформації для нових співробітників г) всі відповіді вірні

291.     Основні реквізити аудиторської документації

а) назва документа, номер, перехресне посилання на документ з яким він пов'язаний, період, зміст, виконавці та контролери, дата створення,

розшифровка умовних позначень

б)         назва документа, номер, перехресне посилання на документ з яким

він пов'язаний, період, зміст, виконавці та контролери, розшифровка

умовних позначень

в)         назва документа, номер, перехресне посилання на документ з яким

він пов'язаний, період, зміст, виконавці та контролери, обов'язки вико-

навців та контролерів, дата створення, розшифровка умовних позна-

чень

г)         назва документа, номер, перехресне посилання на документ з яким

він пов'язаний, період, зміст, дата створення, розшифровка умовних

позначень

292.     Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та

передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності

фінансової звітності або іншої інформації концептуальним осно-

вам, які використовувалися при її складанні

а)         звіт про виконану роботу аудитора

б)         аудиторський висновок

в)         загальні відомості про перевірку

г)         правильна відповідь відсутня

293.     Залежно від змісту висловленого судження аудиторські ви-

сновки поділяються на

а)         безумовно-позитивні, модифіковані, умовно-позитивні, негативні

б)         безумовно-позитивні і модифіковані

в)         безумовно-позитивні, модифіковані, умовно-позитивні

г)         безумовно-позитивні, умовно-позитивні, негативні

294.     Всі висновки про фінансову звітність, структура яких відрі-

зняється від структури безумовно-позитивного висновку - це

а)         модифіковані висновки

б)         умовно - позитивні висновки

в)         безумовно-позитивні висновки

г)         негативні висновки

295.     Якщо встановлені факти обмежень або незгод не носять

суттєвого характеру, тоду аудитор вибирає

а)         модифікований висновок

б)         умовно - позитивний висновок

в)         безумовно-позитивний висновок

г)         негативний і висновок

296.     Якщо встановлено факт обмеження обсягу перевірки, що не

дозволяє отримати достатньо обсягу доказів по суттєвих аспектах

фінансової звітності, то аудитор надає

а)         модифікований висновок

б)         відмову від висловлення думки

в)         безумовно-позитивний висновок

г)         негативний і висновок