9.1 За усіма темами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Кросворд№1

 

            1   1     1          1                     

 

                                              

 

                       

                                                           3         

            2                                

                        Ill     III            4          1    1    1    1

                       

                       

            —                              

                       

                       

           

           

           

           

            5                                

                       

           

           

           

           

           

           

                       

                       

           

                                  

           

           

           

            3          0    |                                                    6                     

           

           

1  4                  1   1   1    1                                                     —                    —                   

           

           

                                                                      

           

           

                       

           

                                               1                      1 1 1   

 

           

                                                                      

 

           

                        68                               1    1    1    1    1    1     II       

 

           

           

                                                                      

 

           

                                                                                  1    1    1          9                      10       

            11                                                                   —                              

                                              

                       

                       

           

           

                       

            12                              

                       

                       

           

           

                       

18   1   1                     1                                            

                       

           

           

                       

                                                                      

                       

           

           

                       

                       

                                                                      

           

           

                       

191 1              

                                                          

           

                       

                       

                                  

           

                       

                                                          

           

            11        1    1    1    1    1    1    1    1

            10                                          

                       

 

                                                                      

                       

                        12        1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1

 

            13                                                                  

 

                                               —                              

                                                          

                                                                                 

 

            15                                           1    1   

 

                                               —                              

 

            16                                                      

 

                                                                                                         

 

По вертикалі:

1.         Який договір визначає порядок ведення як аудиту, так і супут-ніх аудиту робіт?;

2.         Ненавмисне викривлення у фінансовій звітності, включаючи пропуск суми або розкриття?;

3.         Професіональний … - особа, яка є членом організації - члена Міжнародної федерації бухгалтерів;

4.         Інформація є …, якщо її пропуск або неправильне відображення можуть вплинути на економічні рішення користувачів прийняті на ос-нові фінансових звітів;

5.         Ризик … - ризик того, що аудиторські процедури не виявлять викривлення, яке існує на рівні тверджень та яке (взяте окремо або у сукупності з іншими викривленнями) може виявитися суттєвим;

6.         Перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відпо-відність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерсь-кого обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів госпо-дарювання) згідно із вимогами користувачів?

7.         Вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об’єкта щодо ефе-ктивності та продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому рівні в межах підприємства;

8.         Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та пе-редбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінан-сової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які ви-користовувалися при її складанні;

9.         Які відносини включають в себе відносини аудитора, відповіда-льної сторони та користувача?;

10.       Спосіб виявлення фактичної наявності матеріальних цінностей, фактичного стану розрахунків, обсягів незавершеного виробництва шляхом поштучного перерахунку, зважування, обмірювання та зістав-лення фактичних залишків з даними бухгалтерського обліку на певну дату;

11.       Контрольні показники, що використовуються для оцінки або вимірювання предмета, включно з показниками, там де це прийнятно, подання та розкриття;

12.       Процес звернення за інформацією, як фінансовою так і нефінан-совою, до обізнаних осіб як суб'єкта господарювання або поза його межами;

13.       ... аудиторської діяльності - це задоволення чотирьох основних потреб, які очікує реалізувати громадськість: довіра, професіоналізм, якість послуг, конфіденційність;

14.       Ризик суттєвих ...- ризик того, що фінансові звіти суттєво ви-кривляться до аудиторської перевірки.

По горизонталі:

1.         Документ, що містить перелік завдань у визначеній послідовно-сті їх виконання, за допомогою яких отримуються достатні та надійні аудиторські докази у відповідності до мети перевірки щодо відповід-ного клієнта;

2.         Вид операційного аудиту, спрямований на оцінювання ефекти-вності управління організаційною одиницею;

3.         Особа, особи або клас осіб, для яких аудитор готує висновок з завдання з надання впевненості;

4.         Аудиторські ... - це вся інформація, яку використовує аудитор для формування висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка;

5.         Аудиторська ... - це матеріали (робочі документи) підготовлені аудитором (і для аудитора) або одержані ним у зв'язку з проведенням аудиторської перевірки (зберігаються в нього);

6.         Ступінь довіри користувача до достовірності предмету перевір-ки аудитора;

7.         Операції в системі бухгалтерського обліку, які відбуваються до-сить часто, паротягом достатньо довгого часу і за змістом не відхиля-ються від установлених норм і не вимагають суб'єктивної оцінки бух-галтерських операцій;

8.         Навмисні дії однієї особи або декількох осіб серед управлінсь-кого та найвищого управлінського персоналу, найманих працівників або третьої сторони, при яких застосовується омана для отримання не-чесної або незаконної переваги;

9.         Внутрішній підсумковий документ, складання якого, як прави-ло, передує складанню аудиторського висновку;

10.       Поріг ... - абсолютна або відносна величина, яка є кількісною ознакою суттєвості облікової інформації;

11.       Характеристика критерію: значимі критерії дають змогу зроби-ти висновки, що допомагають користувачам у прийнятті рішень;

12.       Вид завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовного повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за власною ініціативою замовника;

13.       Розробка загальної стратегії виконання завдання та плану ауди-ту для зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня;

14.       Аудиторська … - юридична особа, створена відповідно до зако-нодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність;

15.       Вид завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовного повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує від замов-ника у випадках, передбачених чинним законодавством;

16.       Фундаментальний принцип: професійний бухгалтер повинен бути прямим та чесним у всіх професійних та ділових стосунках.

 

6

 

2

 

Кросворд № 2

 

4         

 

1

 

3

 

 

 

8

 

5

71

По вертикалі:

1.         Що є основним об’ єктом аудиторської перевірки?

2.         Документ , що складений відповідно до стандартів аудиту та

передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фі-

нансової звітності або іншої інформації концептуальним основам , які

використовувалися при її складанні - аудиторський…

3.         Аудит, організаційно призначений обслуговувати інтереси вла-сників підприємства, інтереси інших споживачів - керівництва підпри-ємства.

4.         Ризик того, що не можна буде своєчасно запобігти викривлен-ню, яке може відбутись у твердженні та бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями, або його не можна бути своєчас-но виявити та виправити за допомогою системи внутрішнього контро-лю на підприємстві.

5.         Підхід проведення переговорів, який припускає, що та зі сторін, яка більш наполегливо домагається прийняття власної редакції угоди, отримує найбільш вигідні умови.

6.         Викривлення, які фінансових звітах можуть виникати внаслідок неповного подання чи розкриття інформації.

По горизонталі:

2. Залежно від періодичності здійснення помилки поділяються на по-милки, які повторюються і на ...

4. Одна з функцій професійних організацій аудиторів в Україні, що проводить сертифікацію аудиторів.

7.         Внутрішні підсумковий документ, складання якого, як правило, пе-редує складанню аудиторського висновку - аудиторський...

8.         Процес отримання інформації щодо пояснень управлінського персо-налу чи існуючих умов безпосередньо від третіх сторін.

Кросворд № 3 По вертикалі:

1.         Фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікацію, придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

2.         Інформація, пропуск якої або неправильне її відображення мо-жуть вплинути на економічні рішення користувачів, прийнятих на ос-нові фінансових звітів.

3.         Фундаментальний принцип в аудиті, коли професійний бухгал-тер повинен бути прямим та чесним у всіх професійних та ділових сто-сунках.

4.         Аудиторський … - це внутрішній підсумковий документ, скла-дання якого, як правило, передує складанню аудиторського висновку.

5.         … аудиту - це документ, що містить перелік завдань у визна-ченій послідовності їх виконання, за допомогою яких отримуються до-статні та надійні аудиторські докази у відповідності до мети перевірки.

6.         Період зберігання робочої документації з конкретної аудито… -ської перевірки або іншого завдання повинен бути не коротший за років від дати аудито…ського висновку.

7.         Незалежна - це такі взаємовідносини з клієнтом при яких на аудитора не чиниться жодного тиску і він має можливість висловити професійну думку.

8.         Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фі-нансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовуються при її складанні.

9.         Всі висновки про фінансову звітність, структура яких відрізня-ється від структ…и безумовно-позитивного висновку.

10.       Тести призначені для перевірки операційної ефективності

процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттє-

вих викривлень на рівні тверджень.

По горизонталі:

1.         Перевірка даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах.

2.         … аудиторських доказів - це критерій оцінки кількості ауди-торських доказів.

3.         Твердження: суми, інші дані, які стосуються відображених у звітності операцій та подій, відображені належним чином.

4.         «… ризик» - це чутливість твердження до викривлення, яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими твердженнями, якщо припустити, що немає відповідних процедур контролю.

5.         Навмисні дії однієї або кількох осіб, результатом яких є неви-правдана фінансова звітність або незаконне привласнення активів.

6.         Підхід у переговорах, який припускає, що та із сторін, яка більш наполегливо домагається прийняття власної редакції угоди, отримує найбільш вигідні умови.

7.         Міжнародні стандарти аудиту.

 

8.

Право власності на аудиторську документацію належить ауди-

торській … .

9.         Незалежна, неприбуткова організація, що діє на підставі Закону

України «Про аудиторську діяльність» та власного статуту.

10.       Розробка загальної стратегії виконання завдання та плану ау-

диту для зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рів-

ня в аудиті називається … .

9.    6.

9.

10.

4.

 

10.

 

rz

 

 

 

II

 

п

 

 

Кросворд №

 

4

5.

 

8.

 

 

 

8.

 

ГІ

 

 

 

2.

 

6.

 

 

 

2.

 

п

 

3.

6.

4.

 

4.

 

7

 

9.

 

5.

10

10

 

 9.

 

7.

 

По вертикалі:

1.         Оцінка суттєвості та викривлень, яка розраховується у грошовій сумі і залежно від розрахованої суми відхилення може бути суттєвим або несуттєвим.

2.         Вид внутрішнього аудиту, який досліджує ефективність і про-дуктивність діяльності підприємства.

3.         Вид аудиту, який спрямований на оцінку ефективності управ-ління підприємством.

4.         Документ, за яким особа отримує статус аудитора.

5.         Оцінка суттєвості та викривлень, за якої відбувається недостат-ній опис облікової політики, ненадання інформації про порушення за-конодавства.

6.         Аудиторська ... - підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне та методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг.

7.         Процес звертання за інфо’мацією, як фінансовою, так і не фі-нансовою, до обізнаних осіб субєкта господарювання або поза його межами.

8.         «... аудиту» означає процедури аудиту, що за даних обставин на основі судження аудитора та МСА вважається необхідним для досяг-нення мети аудиту.

9.         Процес отримання інформації щодо пояснень управлінського персоналу чи існуючих умов безпосередньо від третіх сторін.

10.       Процес, який спрямований на оцінку результатів здійснення внутрішнього контролю за певний відрізок часу.

По горизонталі:

1.         Ненавмисне викривлення фінансової звітності, включаючи про-пуск суми або розкриття.

2.         Документ в аудиті, який розглядає характер, час та обсяг ауди-торських процедур, які повинні виконуватись працівниками аудитор-ської фірми для отримання достатніх та відповідних доказів з метою зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня.

3.         Ризик того, що не можна буде своєчасно запобігти викривленню і виправленню за допомогою системи внутрішнього контролю.

4.         Вид аудиту, який здійснюється на вимогу власників або керів-ництва підприємства.

5.         Ситуація в аудиті, коли аудитор висловить невідповідну ауди-торську думку коли фінансові звіти суттєво викривлені.

6.         ... суттєвості – абсолютна або відносна величина., яка є кількіс-но, ознакою суттєвості облікової інформації.

7.         Даним органом здійснюється сертифікація аудиторів.

8.         Оцінка якості аудиторських доказів.

9.         Аудиторські ... - це вся інформація, яку використовує аудитор для формування висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка.

10.       Охоплює нагляд за процесом або процедурою.