Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4 Контрольні запитання : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

8.4 Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         В чому полягає необхідність аудитора документувати процес аудиту?

2.         Які нормативні документи визначають порядок та умови доку-ментування аудиторської перевірки?

3.         Які ви знаєте вимоги до аудиторської документації, встановлені МСА?

4.         Що таке аудиторська документація?

5.         Якої мети досягає аудиторська фірма при складанні робочої до-ісументації?

6.         Якої внутрішньої мети досягає процес документування аудиту?

7.         Якої зовнішньої мети досягає процес документування аудиту?

8.         В чому полягає відмінність між внутрішньою і зовнішньою спрямованістю цілей складання аудиторської документації?

9.         Що таке файл із завдання?

 

10.       Чим відрізняється файл із завдання від остаточного аудиторсь-кого файлу?

11.       В які терміни аудитору слід підготувати остаточну документа-цію щодо конкретної перевірки?

12.       Які фактори впливають на форму і зміст робочих документів аудитора?

 

13.       Хто має право доступу до робочої документації?

14.       Чи можна вносити зміни до робочої документації, що увійшла до складу остаточного аудиторського файлу?

15.       Протягом якого терміну необхідно зберігати робочу документа-цію?

16.       Кому належить право власності на робочу документацію?

17.       Які процедури (відповідно до МСКЯ1) повинні виконуватись аудиторською фірмою щодо формування та збереження робочої доку-ментації?

18.       В якій формі може існувати робоча документація?

19.       Дайте характеристику процесу документального забезпечення аудиту.

 

20.       Чим поточна документація аудитора відрізняється від підсум-кової?

21.       Визначте взаємозв’язок між етапами аудиту, джерелами інфор-

ації для їх проведення та документуванням результатів.

22.       Які класифікаційні ознаки аудиторської документації вам відо-мі?

23.       Якими бувають документи за призначенням?

24.       Якими бувають документи за формою подання?

25.       Якими бувають документи за характером інформації?

26.       Якими бувають документи за джерелами отримання?

27.       Якими бувають документи за технікою складання?

28.       Що відносять до складу підсумкової документації?

29.       Що таке постійний аудиторський файл?

30.       Перелічіть зміст та перелік документів, які включаються до по-стійного файлу.

31.       Чим аудиторський звіт відрізняється від аудиторського виснов-ку?

32.       Що таке аудиторський звіт?

33.       Для чого призначений аудиторський звіт?

34.       Опишіть структуру робочого документа.

35.       Що розуміють під повним комплектом фінансової звітності?

36.       Як класифікуються аудиторські висновки в залежності від зміс-ту висловленого судження?

37.       Назвіть   умови,   за   яких   аудитор   може   надати   безумовно-позитивний висновок.

38.       Назвіть обов’язкові елементи аудиторського висновку.

39.       Назвіть основні причини модифікації аудиторських висновків.

40.       Як класифікуються модифіковані аудиторські висновки?

41.       Назвіть випадки відмови від висловлення думки та спосіб відо-браження цього у висновку.

42.       Наведіть основні елементи аудиторського висновку.

43.       Опишіть структуру безумовно-позитивного висновку.

44.       Як структура модифікованого висновку відрізняється від струк-тури безумовно-позитивного висновку?

45.       За яких умов аудитор надає безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом? Наведіть приклад.

46.       В яких випадках думка аудитора щодо повного комплекту фі-нансових звітів може відрізнятись від безумовно позитивної?

47.       Що таке обмеження обсягу роботи аудитора? Наведіть прикла-

ДИ.

48.       Який вид висновку може бути наданий аудитором, коли існують обставини обмеження обсягу?

49.       Як впливає факт непогодження аудитора з управлінським пер-соналом на форму аудиторського висновку?