Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.1 Основні терміни та поняття : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

1.1 Основні терміни та поняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Аудиторська діяльність - підприємницька діяльність, яка вклю-чає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудитор-ських послуг.

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фі-нансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення неза-лежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгал-терського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів го-сподарювання) згідно із вимогами користувачів.

Завдання з надання впевненості — це завдання, виконуючи які, практик висловлює висновок, призначений підвищити ступінь довіри майбутніх користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо ре-зультатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

Критерїї — це контрольні показники, що використовуються для оцінки або вимірювання предмету, включно з показниками, там де це прийнятно, подання та розкриття.

Обґрунтований рівень впевненості — це концепція, що стосуєть-ся отримання доказів, що є необхідними для того, щоб практик міг зробити висновок відносно інформації з предмету завдання, взятої в цілому.

Інформація з предмету завдання - це результат оцінки або вимі-рів предмету завдання.

Завдання з підтвердження - це завдання з надання впевненості, які передбачають, що оцінка або вимірювання предмету завдання ви-конуються відповідальною стороною, а інформація з предмету завдан-ня надається у вигляді твердження відповідальної сторони, яку й нада-ється користувачам.

Відповідальна сторона — це особа (особи), що: а) при завданні з надання безпосереднього висновку є відповідальною за предмет за-вдання; або б) при завданні з підтвердження є відповідальною за інфо-

рмацію з предмету (підтвердження) та може бути відповідальною за предмет.

Користувач - особа, особи або клас осіб, для яких аудитор готує висновок з завдання з надання впевненості.

Зовнішній аудит - це аудит, який визначається як завдання з на-дання обґрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінан-сових звітів.

Операційний аудит — це вид внутрішнього аудиту, який дослі-джує дії об'єкта щодо ефективності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому рівні в межах підприємства.