Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4 Контрольні запитання : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

7.4 Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Для чого стандарти аудиту визначають обов’язковість отриман-ня розуміння аудитором системи внутрішнього контролю підприємст-ва?

2.         Які основні етапи дослідження СВК в процесі проведення ауди-ту?

3.         Назвіть основні процедури, за допомогою яких аудитор може отримати розуміння функціонуючої СВК?

4.         Що розуміють під внутрішнім контролем у відповідності до MCA315?

5.         Які процеси повинен дослідити та оцінити аудитор з метою ви-вчення СВК?

6.         Назвіть методи, що використовуються СВК для реалізації цілей і завдань внутрішнього контролю.

7.         В чому полягає зміст функції „контроль повноважень”?

8.         Поясніть, як реалізується функція СВК „контроль облікових процедур” та наведіть приклади.

9.         На що направлена функція СВК „контроль господарських засо-бів”?

10.       Назвіть основні вимоги до СВК, наявність дотримання яких до-зволяє забезпечити ефективність її функціонування.

11.       Назвіть основні елементи СВК, які досліджуються аудитором у відповідності до МСА 315.

12.       Що таке середовище контролю і як воно впливає на ефектив-ність функціонування СВК?

13.       Назвіть основні елементи, які формують середовище системи внутрішнього контролю.

14.       Поясніть на прикладі, як чесність та етичні принципи управлін-ського персоналу впливають на ефективність функціонування СВК.

15.       В чому полягає значення компетентності управлінського персо-налу в процесі оцінки надійності функціонування СВК?

16.       Наведіть приклади того, як філософія управлінського персоналу може впливати на надійність функціонування СВК.

17.       Для чого на підприємстві необхідно чітко визначати повнова-ження та розмежування обов’язків?

18.       Яким чином кадрова політика може впливати на надійність фу-нкціонування СВК?

19.       Якими документами регламентується внутрішній контроль на підприємстві?

20.       Які нормативно-правові акти визначають порядок оцінювання ризику суттєвого викривлення?

21.       Для чого управлінським персоналом повинен здійснюватись процес оцінки ризиків підприємства?

22.       3 чого складуються інформаційні системи на підприємстві, які мають відношення до цілей фінансової звітності?

23.       Назвіть основні процедури контролю, які можуть реалізовува-тись СВК підприємства.

24.       Що таке санкціонування господарської операції і для чого воно потрібно? Наведіть приклад.

25.       Що необхідно враховувати для досягнення найбільш раціональ-ного розподілу прав, обов’язків та відповідальності між відповідаль-ними особами на підприємстві?

26.       Для чого необхідно забезпечувати обмеження доступу до акти-вів? Наведіть приклади процедур, які обмежують доступ до активів.

27.       Як може здійснюватись фізичний контроль за активами?

28.       Назвіть процедури контролю, які направлені на перевірку ре-зультатів діяльності.

29.       Для чого управлінський персонал підприємства повинен прово-дити моніторинг заходів контролю?

30.       Як може проводитись моніторинг заходів контролю?

31.       Для чого проводиться документування результатів дослідження СВК аудитором?

32.       Назвіть основні форми документування СВК.

33.       Які основні переваги та недоліки методу опису для документу-вання СВК?

34.       Що таке організаційна схема, і що вона дозволяє найбільш точ-но задокументувати?

35.       В чому полягає процес складання блок-схеми внутрішнього ко-нтролю та які її основні переваги?

36.       В чому полягають основні переваги анкет внутрішнього конт-ролю при документуванні СВК?

37.       Яка відмінність методу „контрольних питань для оцінки СВК” (КПОВК) від анкет внутрішнього контролю?

38.       Назвіть основні етапи процесу оцінки аудитором ризиків суттє-вих викривлень у показниках фінансової звітності?

39.       Як можна поділити контрольні процедури підприємства з пози-цій їх впливу на показники фінансової звітності?

40.       Які дії повинен виконати аудитор після ідентифікації недоліків СВК на підприємстві?