Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.3 Практичні ситуації : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

7.3 Практичні ситуації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Завдання 7.1

Для кожного терміну, наведеного у першому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у другому стовпчику (двох тлумачень ддя одного терміну бути не може).

Таблиця 7.1 - Терміни до теми 7   

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

1.         Процес    оцінки ризиків    суб'єк-та    господарю-вання                        процес, який визначається і на який впливають особи, наділені повноваженнями управління та найвищого управління, а також ін-ший персонал, який надає обґрун-товану впевненість щодо досяг-нення цілей суб’єкта господарю-вання стосовно достовірності фі-нансової звітності, ефективності діяльності, дотримання застосову-ваних законів та нормативних актів    A

2.         Контроль    пов-новажень              функція системи внутрішнього ко-нтролю, яка сприяє збереженню майна підприємства, обмежує шах-райство та інші види зловживань щодо матеріальних цінностей         Б

3.         Середовище ко-нтролю                   процес, який здійснюється управлін-ським персоналом підприємства для визначення ризиків бізнесу і необ-хідних заходів для їх зменшення (до прийнятного рівня) та отримання очікуваних результатів діяльності   В

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

4.         Вивчення     сис-теми  внутріш-нього контролю             функція, яка направлена на створен-ня умов для правильного та своєчас-ного оформлення санкціонованих (дозволених і передбачених обліко-вою політикою та іншими внутріш-німи документами) облікових запи-сів (за датою, сумами, реквізитами)     Г

5.         Контроль    гос-подарських    за-собів                   функції осіб найвищого управлін-ського та управлінського рівня, a також ставлення, усвідомлення та дії цих осіб, які стосуються внут-рішнього контролю суб'єкту госпо-дарювання і відведеної йому ролі в суб'єкті господарювання. Характер середовища контролю суб'єкта го-сподарювання є таким, що його вплив поширюється на оцінку ри-зиків суттєвого викривлення            Д

6.         Меморандум

внутрішнього

контролю                   функція, яка спрямована на запобі-гання зловживанням посадових осіб та пр