Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3 Практичні ситуації : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

7.3 Практичні ситуації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Завдання 7.1

Для кожного терміну, наведеного у першому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у другому стовпчику (двох тлумачень ддя одного терміну бути не може).

Таблиця 7.1 - Терміни до теми 7   

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

1.         Процес    оцінки ризиків    суб'єк-та    господарю-вання                        процес, який визначається і на який впливають особи, наділені повноваженнями управління та найвищого управління, а також ін-ший персонал, який надає обґрун-товану впевненість щодо досяг-нення цілей суб’єкта господарю-вання стосовно достовірності фі-нансової звітності, ефективності діяльності, дотримання застосову-ваних законів та нормативних актів    A

2.         Контроль    пов-новажень              функція системи внутрішнього ко-нтролю, яка сприяє збереженню майна підприємства, обмежує шах-райство та інші види зловживань щодо матеріальних цінностей         Б

3.         Середовище ко-нтролю                   процес, який здійснюється управлін-ським персоналом підприємства для визначення ризиків бізнесу і необ-хідних заходів для їх зменшення (до прийнятного рівня) та отримання очікуваних результатів діяльності   В

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

4.         Вивчення     сис-теми  внутріш-нього контролю             функція, яка направлена на створен-ня умов для правильного та своєчас-ного оформлення санкціонованих (дозволених і передбачених обліко-вою політикою та іншими внутріш-німи документами) облікових запи-сів (за датою, сумами, реквізитами)     Г

5.         Контроль    гос-подарських    за-собів                   функції осіб найвищого управлін-ського та управлінського рівня, a також ставлення, усвідомлення та дії цих осіб, які стосуються внут-рішнього контролю суб'єкту госпо-дарювання і відведеної йому ролі в суб'єкті господарювання. Характер середовища контролю суб'єкта го-сподарювання є таким, що його вплив поширюється на оцінку ри-зиків суттєвого викривлення            Д

6.         Меморандум

внутрішнього

контролю                   функція, яка спрямована на запобі-гання зловживанням посадових осіб та працівників суб’єкта господарю-вання, обмеження неефективних операцій; обмеження можливостей проведення змін в облікових запи-сах без належного санкціонування         ж

7.         Контроль облі-кових процедур                  сукупність процедур, які викону-ються в повному обсязі при прове-денні першої аудиторського пере-вірки відповідного підприємства      3

8.         Санкціонування                    форма документування внутрішньо-го контролю підприємства за допо-могою стандартизованих питань.  к

9.         Моніторинг за-ходів контролю                  спосіб описання внутрішнього кон-тролю, що складається з опису опе-раційних циклів із зазначенням сла-бких та сильних позицій контролю   л

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

10.       Внутрішній ко-нтроль                      процес, спрямований на оцінку ре-зультатів здійснення внутрішнього контролю за певний проміжок часу          М

11.       Анкетивнутрі-шнього контроль                 це дозвіл на здійснення господар-ської операції  Н

Завдання 7.2

Розкрийте детальніше зміст основних етапів оцінки ризику суттє-вих викривлень за допомогою наступної таблиці

Таблиця 7.2 - Розкриття дій аудитора на кожному етапі оцінки ри-зику суттєвих викривлень

Етап    Зміст дій, що виконуються

Вивчення      

Документування      

Оцінювання РСВ     

Завдання 7.3

ТОВ „Аудитсервіс" уклало договір на проведення аудиту річної фінансової звітності ЗАТ „Текстиль".

ЗАТ „Текстиль" займається оптовими та дрібнооптовими постав-ками текстильної продукції. Більше ніж 90% покупців - це приватні підприємці та невеликі підприємства (юридичні особи) роздрібної ме-режі. Розрахунки за реалізовану продукцію проводяться як у безготів-ковій формі та і за готівку.

А) Процес реалізації за готівку полягаєу наступному.

1)         покупці замовляють товари через відділ продажу, який складає два екземпляри пронумерованих замовлень;

2)         замовлення надходить у відділ реалізації, на підставі якого менеджер перевіряє наявність товару у необхідному обсязі та визначає ціну реалі-зації з урахуванням знижок або надбавок (в залежності від обсягу партії придбання та терміну оплати). Після цього на обох екземплярах замов-лення робиться відмітка про дозвіл на реалізацію по визначеній ціні та визначеному обсязі. Перший екземпляр надається покупцеві, а другий залишається у відділі реалізації. Другі екземпляри замовлень відділ реа-лізації накопичує протягом місяця й передає потім у бухгалтерію;

3)         покупець віддає перший екземпляр бланку замовлення касиру, який вручну складає два екземпляри рахунку-фактури на реалізацію;

4)         покупець сплачує касиру готівкою вказану суму й отримує чек, a касир робить відмітку (ставить штамп та свій підпис) на бланку замов-ленні про сплату грошей за товар;

5)після оплати покупець на складі отримує товар. При цьому комір-нику надається: бланк замовлення з відміткою каси та два екземпля-ри рахунку-фактури на відпуск товару. Комірник перевіряє оплату товару (наявність підпису та штампу касиру) й відпускає товар у кі-лькості та асортименті, який вказаний у рахунку-фактурі. В обох ек-земплярах рахунку-фактури ставиться підпис комірника та покупця, що засвідчує факт отримання товару у відповідному асортименті та кількості;

6)перший екземпляр рахунку-фактури надається покупцеві, а другий разом із замовленням залишається на складі й підшивається до видат-кових документів складу;

7)в кінці місяця працівником бухгалтерії проводиться звіряння нако-пичених за місяць оформлених замовлень (другий екземпляр) виданих відділом реалізації з замовленнями та рахунками фактури на відпуск, які додаються до складського звіту.

Б) Процес реалізаціг no безготівковому розрахунку полягає у на-ступному:

1)         покупці замовляють товари через відділ продажу, який складає

два екземпляри пронумерованих замовлень;

2)         замовлення надходить у відділ реалізації, на підставі якого ме-неджер перевіряє наявність товару у необхідному обсязі та ви-значає ціну реалізації з урахуванням знижок або надбавок (в за-лежності від обсягу партії придбання та терміну оплати). Після цього на обох екземплярах замовлення робиться відмітка про дозвіл на реалізацію по визначеній ціні та визначеному обсязі. Перший екземпляр надається покупцеві, а другий залишається у відділі реалізації. Другі екземпляри замовлень відділ реалізації накопичує протягом місяця й передає потім у бухгалтерію;

3)         покупець віддає перший екземпляр бланку замовлення праців-нику бухгалтерії, який вручну складає два екземпляри рахунку-фактуринареалізацію;

4)         покупець на підставі рахунку-фактури сплачує через банк від-повідну суму грошей;

5)         бухгалтер щодня розробляє виписки банку й оформлює відо-мість розрахунків з дебіторами та робить відмітку про оплату на першому бланку замовленні після чого передає його на склад;

6)         покупець після оплати товару приходить на склад й надає комі-рникові довіреність на отримання товару та називає номер та дату рахунку-фактури (або показує копію чи оригінал рахунку-фактури);

7)         комірник спочатку перевіряє реквізити довіреності (дату випис-ки, ідентифікує особу, яка вказана у довіреності та перелік то-вару, який може бути отриманий за цією довіреністю). Потім комірник перевіряє наявність на складі другого екземпляру ра-хунку-фактури з відміткою бухгалтерії про сплату;

8)         комірник виписує накладну (два екземпляри) на відпуск товару. В обох екземплярах накладної ставиться підпис комірника та реквізити довіреності покупця й підпис довіреної особи покуп-ця, що засвідчує факт отримання товару у відповідному асорти-менті та кількості;

9)         перший екземпляр накладної надається покупцеві, а другий ра-зом із замовленням залишається на складі й підшивається до видаткових документів складу;

10)в кінці місяця працівником бухгалтерії проводиться звіряння накопичених за місяць оформлених замовлень (другий екземп-ляр) виданих відділом реалізації з замовленнями та рахунками фактури на відпуск, які додаються до складського звіту.

Потрібно:

1)         назвати процедури контролю, якг застосовуються на пгдп-риємстві для кожного зафіксованого пункту;

2)         побудувати блок-схему здійснюванш процедур контролю процесу реалізації товарів при розрахунках покущів готів-кою та безготівковій формі;

3)         визначити найбільш слабкі місця в системі внутрішнього контролю щодо здійснення операцій реалізації.

Завдання 7.4

Під час проведення аудиту річної фінансової звітності ЗАТ „Авто-деталь” було встановлено наступне.

Підприємство виробляє широкий асортимент продукції, яку реалі-зує як машинобудівельним підприємствам так й у роздрібну мережу. Обсяг реалізації за звітний рік становив 50,0 млн. грн., а прибуток до оподаткування 2,5 млн. грн.

На підприємстві існує окремо відділ постачання та складське гос-подарство, яке знаходиться у підпорядкуванні директору з постачання.

Щомісяця виробничі цехи формують замовлення на закупівлю ме-талу, сировини, комплектуючих та спецінструменту.

Потрібно:

1)         Описати процедури контролю, які повинні здійснюватись

для того щоб:

-          забезпечити закупівлю в обсягах, що не перевшцують реальні потреби виробнщтва зокрема та підприємства в цілому,

-          мати раціональну структуру залишків запасів на складі,

-          забезпечить якість металу, сировини, комплектуючш, які над-ходять на підприємство,

унеможливити зловживання, пов ’язанг гз завищенням закупгве-льноїціни,

-          забезпечити фізичне збереження отриманш матеріальнш цін-ностей,

-          забезпечити своєчасний розрахунок з постачальниками,

-          забезпечити вчасне та повне виконання договірнш зобов ’язань постачальників,

-          забезпечити повне та достовірне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій придбання сировини (надхо-дження Тіна склад) ma відпускуу виробництво.

2)         Скласти анкету контрольних питань для оцгнки системи внут-

рішнього контролю щодо операцій циклу постачання.

Завдання 7.5

Розкрийте зміст основних процедур, за допомогою яких аудитор може отримати розуміння функціонуючої на підприємстві системи внутрішнього контролю.

Табдиця 7.3 - Зміст процедур отримання розуміння СВК

Процедура     Зміст дій, що вико-нуються Результат

Дослідження   резуль-татів   попередніх   пе-ревірок                 

Аналіз   регламентую-чих   та   розпорядчих документів щодо СВК                

Співбесіда   з   праців-никами                   

Відслідковування операцій             

Перевірка документа-ції підприємства                 

Спостереження за ви-конанням     процедур контролю            

Завдання 7.6

Порівняйте процедури, за допомогою яких аудитор отримує ро-зуміння системи внутрішнього контролю на підприємстві, використо-вуючи наступну таблицю:

Табдиця 7.4 - Характеристика процедур отримання розуміння СВК

Процедура     Призначення Об'єкт дос-лідження Сфера СВК,

що може бути

досліджена ау-

дитором

Дослідження резуль-татів попередніх пе-ревірок                       

Аналіз інструктив-них та розпорядчих документів, які рег-ламентують СВК                        

Опитування управ-лінського персоналу та працівників                        

Відслідковування операцій                        

Перевірка докумен-тації                             

Спостереження за виконанням проце-дур контролю                            

Завдання 7.7

Проаналізуйте елементи середовища контролю за допомогою на-ступної таблиці:

Таблиця 7.5 - Характеристика елементів середовища контролю

Складові середовища контролю     Зміст елементу

(в чому проявля-

ється)  Впливнадостовір-ність інформації фі-нансовоїзвітності*

Організаційна струюура                 

Прагнення персоналу до компетентності            

Впровадження та до-тримання чесності та                     

Складові середовища контролю     Зміст елементу

(в чому проявля-

ється)  Вплив на достовір-ність інформації фі-нансової звітності*

етичних принципів

Участь найвищого управлінського персо-налу в організації СВК                    

Філософія і стиль ро-боти управлінського персоналу                 

Політика і практика щодо людських ресурсів                  

Визначення     повнова-жень та розмежування обов'язків                    

* вплив може бути як прямий, так й опосередкований. Якщо Ви вважаєте, що вплив може визнаватись як прямий, то назвіть компонент фінансової звітності (номер форми, код рядка, зміст інформації у примітках)

Завдання 7.8

Проаналізуйте етапи обліково-інформаційного процесу за допомо-гою наступної таблиці

Таблиця 7.6 - Характеристика етапів обліково-інформаційного

процесу         

Етап    Призначення Спосіб            Результат

Ініціювання го-

сподарських

операцій                               

Відображення в обліку                                

Обробка    інфо-рмації                                

Заключний                           

Завдання 7.9

Розробити тести контролю (10-15 питань) щодо роботи навчально-го закладу, в якому ви навчаєтеся, в таких сферах:

-          відвідування студентами занять;

-          успішність студентів;

-          дотримання методики викладання дисциплін;

-          ефективність студентського самоврядування;

-          перевищення посадових повноважень викладачами;

Завдання 7.10

Визначити, які функції внутрішнього контролю реалізуються за

допомогою застосування наступних елементів, користуючись табли-цею 7.7.

Таблиця 7.7 - Характеристика функцій внутрішнього контролю

Функції внутрішнього контролю

Контроль пов-новажень     Контроль облікових процедур        Контроль господарсь-ких засобів

a          б          в

Функція внут-

рішнього конт-

ролю   Застосовуваний елемент (процедура) контролю

            Договір матеріальної відповідальності

            Посадова інструкція

            Керівництво з виконання виробничої операції

            Інвентаризація

            Підпис повноваженої особи

            Акт про виконання робіт

            Печатка

            Перелік осіб, яким дозволено доступ до об’єкта

            Пароль на комп’ютерну програму

            Порядок ведення обліку основних засобів

            Перевірка та аналіз фактичних результатів діяль-ності у порівнянні з бюджетом

Завдання 7.11

Визначте тип процедури контролю для нижче названих операцій.

Таблиця 7.8 - Взаємозв'язок процедур контролю та господарських

операцій        

Типи процедур

Санкція          Розподіл ві-

дповідально-

сті        Обмеження

доступу до активів    Фізичний контроль  Перевірка результатів діяльності

a          б                        в                       г                      д

Тип про-цедури        Зміст операцій

            перевірка та аналіз фактичних результатів діяльності у порівнянні з бюджетом, прогнозом та результатами діяль-ності попередніх періодів

            підписання договору про повну матеріальну відповідаль-ність з завідувачем складом

            проведення контрольного запуску на виробництві

            порівняння внутрішніх даних з даними із зовнішніх дже-рел інформації

            затвердження переліку осіб, які мають право давати дозвіл на здійснення господарських операцій, пов'язаних з вико-ристання грошових коштів та матеріальних цінностей

            дозвіл на проведення розрахунків з постачальником

            підпис звітного документа головним бухгалтером

            перевірка заявки на придбання сировини щодо рівня заку-півельних цін та обсягів (з урахуванням фінансових мож-ливостей)

            проведення інвентаризації активів та зобов'язань

            здійснення спостереження за виконанням облікових про-цедур

            дозвіл на використання виробничого обладнання

Завдання 7.12

Які процедури повинен виконати аудитор для того, щоб з’ясувати наступне:

1.         Зміни в зовнішньому середовищі, в якому функціонує під-приємство;

2.         Зміни у складі працівників;

3.         Впровадження нових або модернізація існуючих інформа-ційних систем;

4.         Швидкі темпи зростання обсягів виробництва та реалізації;

5.         Впровадження нових технологій в процес виробництва або інформаційну систему;

6.         Впровадження нового напрямку та нових форм ведення бі-знесу, нового асортименту;

7.         Проведення корпоративної реструктуризації;

8.         Розширення закордонної діяльності;

9.         Застосування нових положень бухгалтерського обліку.

Завдання 7.13

Під час проведення аудиту річної фінансової звітності ТОВ „Рута” було встановлено наступне.

ТОВ „Рута” займається роздрібним продажем медичних препаратів населенню через власну аптеку. Товариство відноситься до суб’єктів малого підприємництва, тому фінансова звітність є скороченою й складається з балансу та звіту про фінансові результати.

На підприємстві працює - 7 осіб: директор, головний бухгалтер, фармацевт, три провізори, прибиральниця. Запас товарів зберігається в окремому приміщенні аптеки. Прийом товару та передача його у торгі-вельний зал здійснюється фармацевтом, з яким укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Фармацевт має повноваження са-мостійно формувати роздрібну ціну, приймати рішення про переоцінку залишків товару. Перед проведенням переоцінки (зміни відпускної ін-вентаризація проводиться не завжди.

Продаж ліків здійснюється через касу у торгівельному залі прові-зорами. Договори про матеріальну відповідальність з провізорами не укладено. За результатами інвентаризації не визначалось жодних інве-нтаризаційних різниць протягом останніх п’яти років (бухгалтерські данні повністю співпадали з даними інвентаризації).

Бухгалтерський облік не автоматизований. Обов'язки касира несе головний бухгалтер, але готівку за реалізований товар приймають про-візори через касовий апарат. Обороти досить значні, діяльність підпри-ємства - прибуткова і стабільна.

Потрібно:

1)         визначити, чи можуть встановлені факти свідчити про іс-нування ризикгв суттєвш викривлень у показниках фгнансо-вої звітності підприємства;

2)         назвати показники фінансової звітності, no яких можуть існувати суттєві перекручення.