Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4 Контрольні запитання : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

6.4 Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте визначення терміну «аудиторські докази».

2.         Що можуть включати аудиторські докази, які містяться в облі-кових записах?

3.         Що можуть включати аудиторські докази, які містяться в інфо-рмації іншій ніж облікова?

4.         Які фактори впливають на процес оцінки зібраних аудиторських доказів?

5.         Які критерії застосовують для оцінки аудиторських доказів?

6.         Що таке достатність аудиторських доказів?

7.         Що таке відповідність аудиторських доказів?

8.         Щоозначаєтермін„релевантність” аудиторських доказів?

9.         Як взаємо відносяться між собою достатність та відповідність аудиторських доказів?

 

10.       Що впливає на достовірність аудиторських доказів?

11.       Як поділяються аудиторські докази в залежності від джерел їх отримання?

12.       Які види аудиторських доказів виділяють за характером форми їх існування?

13.       Які правила оцінки достовірності отриманих аудиторських до-казів визначає МСА 500?

14.       Що ви розумієте під терміном «твердження», які містяться у фінансових звітах?

15.       Назвіть принципи складання фінансової звітності, встановлені П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”.

 

16.       Розкрите сутність принципу автономності підприємства.

17.       Поясніть важливість принципу безперервності діяльності при складанні фінансових звітів.

18.       В чому полягає сутність принципу періодичності?

19.       Розкрите сутність принципу історичної собівартості.

20.       Розкрите сутність принципу нарахування та відповідності до-ходів і витрат.

21.       В чому полягає зміст принципу превалювання змісту над фор-

мою?

22.       Розкрите зміст принципу повного висвітлення.

23.       Розкрите зміст принципу послідовності.

24.       Розкрите зміст принципу обачності.

25.       Досягнення яких якісних характеристик забезпечують принци-пи фінансової звітності?

26.       Хто несе відповідальність за достовірне подання та розкриття інформації?

27.       Які твердження керівництва щодо фінансових звітів відносять-ся до тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду?

28.       Які твердження керівництва щодо фінансових звітів відносять-ся до тверджень щодо класу операцій та подій за період, що перевіря-ється?

29.       Які твердження керівництва щодо фінансових звітів відносять-ся до тверджень про розкриття і подання інформації?

 

30.       Які існують процедури оцінки ризиків суттєвих викривлень?

31.       Для чого призначені тести контролю?

32.       На яких рівнях здійснюють оцінку ризику суттєвого викривлен-ня?

33.       Які типи процедур застосовують для оцінки тверджень у фінан-сових звітах?

34.       Для чого призначені процедури по суті?

35.       Яким чином можна поділити операції у системі бухгалтерського обліку?

36.       Які типи аудиторських процедур передбачені МСА?

37.       В чому полягає сутність процедури перевірки матеріальних ак-тивів?

38.       Назвіть обов’язкові реквізити документу, що може бути підста-вою для записів у бухгалтерському обліку.

39.       Назвіть основні прийоми перевірки матеріальних активів.

40.       Докази щодо яких тверджень можна отримати під час прове-дення інвентаризації?

41.       3 якою метою можуть застосовуватись контрольні обміри?

42.       Що таке контрольні записки сировини і з якою метою вони мо-жуть застосовуватись в процесі аудиту?

43.       Для чого проводиться лабораторний аналіз?

44.       Для чого призначена процедура спостереження і на якому етапі перевірки вона застосовується?

45.       Опишіть переваги та недоліки процедури запиту.

46.       Що означає термін «підтвердження»?

47.       Чим відрізняється запит про позитивне та негативне підтвер-дження?

48.       Наведіть приклад того коли доцільно застосовувати запит про позитивне підтвердження.

49.       Наведіть приклад того коли доцільно застосовувати запит про негативне підтвердження.

50.       В чому полягає сутність процедури повторного виконання?

51.       Для чого призначені аналітичні процедури?

52.       Які типи аналітичних процедур можуть використовуватися в аудиті?

53.       Які фінансові коефіцієнти можуть використовуватися при про-веденні аналітичних процедур?

54.       На яких етапах перевірки застосовують аналітичні процедури?