Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3 Практичні ситуації : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

6.3 Практичні ситуації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Завдання 6.1

Для кожного терміну, наведеного у першому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у другому стовпчику (двох тлумачень ддя одного терміну бути не може).

Таблиця 6.1 - Терміни до теми 6   

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

1.         Аудиторські докази              це пояснення управлінського пер-соналу щодо різних елементів фі-нансових звітів, які свідчать про справедливе і достовірне відобра-ження наслідків господарських операцій у фінансових звітах      A

2.         Процедури оцінки ризиків              оцінка якості аудиторських дока-зів, тобто їх доречності та достові-рності щодо підтвердження класів операцій, залишків на рахунках та  Б

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

                                   розкриття інформації і пов'язаних з нею тверджень або виявлення ви-кривлень в них           

3.         Процедури по суті                сюіадаються з записів первісних про-водок та підтверджуючих записів            В

4.         Твердження               це процедури, які виконують з ме-тою виявлення суттєвих викрив-лень на рівні тверджень і склада-ються з перевірки докладної інфо-рмації про класи операцій, залишки на рахунках та розкриття інформа-ції і аналітичні процедури по суті      Г

5.         Підтвер-дження                    це процедури отримання розуміння про суб'єкт господарювання та його середовище, включаючи його систему внутрішнього кошролю, ддя оцінки ризиків сутгєвого викривлення на рі-вні фінансових звітів та тверджень        д

6.         Облікові запи-си                   вся інформація, яку використовує аудитор для формулювання висно-вків, на яких ґрунтується аудитор-ська думка; вони охоплюють інфо-рмацію, яка міститься в облікових записах, що є основою фінансових звітів та іншої інформації   ж

7.         Тести конт-ролю                  це нагляд за процесом або проце-дурою, що виконуються іншими особами, наприклад, спостережен-ня аудитора за здійсненням інвен-таризації запасів персоналом су-б'єкта господарювання або вико-нанням заходів контролю     3

8.         Спостере-ження                   це спосіб виявлення фактичної ная-вності матеріальних цінностей, фак-тичного стану розрахунків, обсягів незавершеного виробництва шляхом        к

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

                                   поштучного перерахунку, зважуван-ня, обмірювання та зіставлення фак-тичних залишків з даними бухгал-терського обліку на певну дату 

9.         Достатність               це процес звернення за інформацією, як фінансовою так і не фінансовою, до обізнаних осіб як суб'єкта госпо-дарювання або поза його межами      Л

10.       Запит              це процес отримання інформації щодо пояснень управлінського пе-рсоналу чи існуючих умов безпо-середньо від третіх сторін       м

11.       Інвентариза-ція                    це аудиторські процедури перевір-ки операційної ефективності про-цедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень    н

12.       Відповідність             критерій кількості аудиторських доказів    0

Завдання 6.2

Порівняти критерії достатності та відповідності аудиторських до-казів. Для порівняння використати таблицю 6.2.

Таблиця 6.2 - Порівняння критеріїв достатності та відповідності

аудиторських доказів           

Критерії          Достатність    Відповідність

Призначення            

Джерела інформації             

Характер     суб'єктив-ного оцінювання               

                       

                       

                       

Завдання 6.3

Розподілити за зростанням ступеня достовірності наступні ауди-торські докази:

1)         усне пояснення головного бухгалтера щодо доцільності нараху-вання резерву сумнівних боргів;

2)         ксерокопії платіжних доручень;

3)         оригінали судових рішень щодо позовних заяв;

4)         накази керівника підприємства;

5)         журнал господарських операцій по розрахунках з постачальни-ками в формі електронного файлу;

6)         письмові пояснення заступника головного бухгалтера щодо об-ґрунтування списання дебіторської заборгованості;

7)         реєстр отриманих актів звіряння взаєморозрахунків, який був складений асистентом аудитора;

8)         акти введення в експлуатацію основних засобів;

9)         копії свідоцтв про внесення до реєстру платників ПДВ контра-гентів-покупців;

 

10)       довідка складена аудитором щодо результатів дослідження протоколів засідань ради директорів та наглядової ради;

11)       бухгалтерська довідка-розрахунок  амортизаційних  відраху-вань.

Завдання 6.4

Які твердження керівництва містять наступні дані:

1)         станом на 31.12.2007 року у рядку балансу "Виробничі запаси"

відображено 230 тисяч гривень;

2)         розмір    кредиторської   заборгованості    постачальникам    на

31.12.2007 року становив 500 тисяч гривень;

3)         у рядку звіту про фінансові результати "Чистий дохід" за 2007 рік відображено 12 мільйонів гривень;

4)         у рядку звіту про фінансові результати "Адміністративні витра-ти" відображено 399 тисяч гривень;

5)         чиста вартість дебіторської заборгованості по розрахунках з поку-пцями становить 385,0 тис. грн., 35% з якої належить одному замовнику;

6)         балансова вартість основних фондів становить 3550,0 тис. грн., з яких 10% повністю амортизовано, первісна вартість переоцінених ос-

новних фондів - 2150,0 тис. грн., переданих в операційну оренду осно-вних фондів - 35,0 тис. грн.;

7)         протягом звітного року підприємство застосовувало метод іденгифі-кованої собівартості для обліку руху товарів, станом на звітну дату підпри-ємство пфедало на відповідальне зберігання товарів на суму 370,0 тис. грн.;

8)         стаття „Фінансові витрати" становить 550,0 тис. грн.

Завдання 6.5

Зробити порівнянні форм проведення тестів контролю і результати звестиутаблицюб.З.

Таблиця 6.3 - Порівняльний аналіз форм тестів контролю

Критерій        Наскрізні тести          Тести узгодженості

Мета              

Масштаб                   

Спосіб формування             

Спосіб групування              

Спосіб узагальнення           

Кінцевий результат             

Сфери застосування            

Рівень довіри/ прони-кнення                     

Завдання 6.6

ТОВ „Продмаркет" займається роздрібною торгівлею продовольчих товарів через мережу супермаркетів. Під час проведення аудиту фінансової звітності було встановлено, що окрім операцій роздрібної торгівлі відбува-ється продаж невеликих партій товарів по безготівковому розрахунку.

На звітну дату залишок дебіторської заборгованості по розрахун-ках з покупцями за товари становила 59,0 тис. грн., або 3% загальної маси оборотних активів підприємства. 84% заборгованості припадає на 5 основних контрагентів, а решта - на 44.

Потрібно:

1)         визначити форму запиту до дебіторів з метою підтвер-дження заборгованості перед ТОВ „Продмаркет” на звіт-ну дату;

2)         скласти текст запиту.

Завдання 6.7

ЗАТ „Теплоцентр” надає послуги з теплопостачання як підприємс-твам так і населенню. Загальна кількість споживачів становить біля 1500, з яких 300 - підприємства. Дебіторська заборгованість по розра-хунках зі споживачами становить біля 20% загальної маси активів на звітну дату.

Під час дослідження системи внутрішнього контролю було встано-влено, що ЗАТ „Теплоцентр" періодично протягом звітного року про-водить звірку взаєморозрахунків з дебіторами-юридичними особами й на звітну дату аудиторам було надано актів звірки взаєморозрахунків від 204 підприємств, що підтверджують заборгованість на дати, які припадають з травня по жовтень звітного року. Відхилень у розрахун-ках надані акти не містять. На звітну дату за даними бухгалтерського обліку підприємства питома вага дебіторської заборгованості по розра-хунках з юридичними особами становить 54% від загальної маси забо-ргованості за поставлене тепло.

Потрібно:

1)         визначити, чи може прийняти аудитор надані підприємст-вом акти звірки взаєморозрахунків в якості достатніх та релевантнш доказів;

2)         визначити форму запиту до дебіторі-юридичних осіб з ме-тою підтвердження їх заборгованості перед ЗАТ „Тепло-центр" на звітну дату;

3)         визначити можливі докази та процедури їх отримання для підтвердження існування дебіторської заборгованості no розрахунках з населенням.

Завдання 6.8

ПП „Стандарт" надає послуги підприємствам області з перевезень різних вантажів. ПП „Стандарт" працює в основному на умовах повної або часткової передоплати, тому на кінець року дебіторська заборгова-ність на розрахунках з замовниками становила 21,0 тис. грн., що скла-дало 0,3% від загальної маси активів підприємства.

За результатами дослідження роботи ПП „Стандарт" було встанов-лено, що протягом звітного року підприємство надало послуг для 178 замовників, з яких 170 повністю розрахувались. Загальний обсяг виру-чки від надання послуг становив 850,0 тис. грн.

Потрібно:

1)         визначити, перелік достатніх та релевантнш доказів що-до підтвердження достовірності дебіторської заборгова-ностг no розрахунках із замовниками, а також процедури їх отримання;

2)         визначити, чи доцільно буде проводити запити до дебіто-ргв, якщо так, то яка повинна бути форма такого запиту й скласти текст такого запиту;

3)         визначити, чи потргбно аудитору звертатись гз запитом до замовників, no якш на звітну дату не обліковується за-боргованість, якщо так, то сформулюйте мету такого за-питу.

Завдання 6.9

BAT „Електронік” займається виробництвом електронної апарату-ри. Це підприємство характеризується отриманням одиничних та міл-ко-серійних замовлень. Для виробництва продукції BAT закуповує унікальні комплектуючі, щодо яких не існує активного ринку обігу.

Під час перевірки статті Балансу „Запаси” було встановлено на-ступні -акти:

залишок запасів на звітну дату протягом трьох останніх років знаходиться приблизно на одному рівні й становить біля 1500,0 тис. грн., проте на кінець звітного року він збільшився на 14% у порівнянні з початком;

обсяг реалізації звітного року збільшився на 6%; номенклатура запасів становить більше 30 тис. позицій; більше 40% залишку запасів було придбано більше п’яти -оків назад і зняті з виробництва підприємств-постачальників;

інвентаризація запасів проводиться один раз на рік перед

складанням річної звітності (у четвертому кварталі) й жодного

-азу не виявляла будь-яких розбіжностей з обліковими даними;

за поясненнями керівництва підприємства всі запаси мо-

жуть бути у наступному використані під час гарантійних ремо-

нтів, або можуть бути придбані покупцями продукції в якості

запасних частин.

Потрібно:

1) назвати твердження керівнщтва, які містить стаття Балансу

„Запаси" ma визначити процедури, якг необхгдно провести з метою отримання доказів щодо кожного твердження. Результати оформи-тиутаблщю наступного виду:

Таблиця 6.4 - Процедури отримання доказів щодо тверджень у

статті Балансу „Запаси"       

Назва доказу стосовно твердження

Оцінка вартості і розподіл

Існу-вання

Права і зо-бов’язання

Повнота

Процедура отри-мання доказів

 

Перевірка записів або документів                                     

Перевірка матеріаль-них активів                                       

Спостереження                                           

Запити                                              

Підтвердження                                            

Перерахування                                            

Повторне виконання                                              

Аналітичні процеду-ри                                          

2) проаналізувати, як вище викладені факти впливають на вибір процедур отримання доказів та ступінь надійності таких доказів.

Завдання 6.10

Під час аудиту фінансової звітності було виконана ряд процедур, в результаті яких було отримано докази щодо тверджень, які містить стаття Балансу „Основні засоби. Балансова вартість". А саме:

1)         аналіз фактичних витрат, на утримання виробничих основ-них фондів, зроблений аналітиком фінансового відділу під-приємства,

2)         копії свідоцтв про право власності на деякі об'єкти нерухо-мості підприємства,

3)         акт інвентаризації основних засобів, яка була проведена за присутності аудитора,

4)         письмове пояснення головного інженера щодо обґрунту-вання очікуваних термінів корисного використання вироб-ничого обладнання;

5)         відповідь на запит аудитора до виробника обладнання про максимальну виробничу потужність, встановлений техніч-ний ресурс та вимоги щодо проведення ремонтів;

6)         звіт незалежного оцінювача про ринкову вартість виробни-чого обладнання;

7)         тест-розрахунок амортизації по окремих позиціях обліку основних фондів, який був зроблений аудитором.

Потрібно:

1)         визначити, які твердження керівнщтва містить стаття Балансу „ Основні засоби. Балансова вартість ”;

2)         ранжувати отримані докази за рівнем їх надійності;

3)         визначити, які твердження можна перевірити на підставі кожного доказу, а також чи можна вважати цей доказ ре-левантним та достатнім.

Завдання 6.11

У складі кредиторської заборгованості підприємства на звітну дату входять:

-          довгострокова кредиторська заборгованість по отриманому бан-ківському кредиту,

-          кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками,

-          довгострокова кредиторська заборгованість з фінансової оренди

-          резерви на покриття витрат, пов’язані з гарантійними зо-

бов’язаннями.

Під час перевірки показників балансу аудитор зокрема повинен знайти відповіді на такі питання:

А) як відображена на звітну дату в балансі частина довгостроково-го кредиту, яка повинна бути погашена в наступному році?

Б) як розраховується резерв на покриття витрат, пов’язаних з гара-нтійними зобов’язаннями?

8)         які реквізити (адреса, телефон, коди і т.ін.) основних постачаль-

ників підприємства?

Г) як сформовано зобов’язання з фінансової оренди?

Потрібно:

1)         визначити які процедури потрібно виконати аудитору при вирішенні кожного питання;

2)         докази щодо якш тверджень будуть отримані в резуль-таті виконання кожної процедури;

3)         чи будуть релевантними та достатніми отримані докази.