Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2 Теоретичні питання : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

6.2 Теоретичні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Аудиторські докази, їх види

АУДИТОРСЬКІ докази - це вся інформація, яку використовує ауди-тор для формування висновків, на якш ґрунтується аудиторська дум-ка; вони охоплюють всю інформацію, яка міститься в обліковш запи-сах, що є основою фінансовш звітів (записи бухгалтерськш проводок, первинні документи) та іншої інформацїї (протоколи зборів; підтвер-дження третіх сторін; висновки аналітиків; порівняльні дані про кон-курентів; посібники з процедур контролю тощо).

Визначають два фактори. які впливають на процес оцінки зібра-них аудиторських доказів:

1)         здатність доказів формувати основу для судження стосовно фі-нансових звітів,

2)         розмір витрат, які несе аудитор, у зв'язку з отриманням цих до-казів (фактичний час, який оплачується замовником, на отримання до-казів).

Ці фактори мають протилежний вплив. Чим більше доказів буде зібрано, тим обгрунтованішим буде висновок, але процес аудиту зав-жди має обмеження у часі.

3 метою досягнення рівноваги між вище названими пріоритетами МСА 500 «Аудиторські докази» вимагає враховувати вимоги щодо їх достатності та відповідності.

Достатність аудиторських доказів - це критерій оцінки кілько-сті аудиторських доказів.

Відповідність аудиторських доказів - це критерій оцінки їх яко-сті. Відповідність аудиторськш доказів no іншому ще може назша-тись - «доречність» або «релевантність».

Релевантні докази - це докази, які мають цінність для вирішення поставленої проблеми.

На достовірність аудиторських доказів впливає джерело їх отри-мання та характер. В залежності від джерел отуимання існують такі види аудито,ських доказів:

-          докази, які отримуються із зовнішніх джерел,

-          докази отримуються із внутрішніх джерел,

-          докази, які отримуються безпосередньо аудитором.

За хауактеуом форми існування аудиторські докази бувають:

докази, які існують у формі документів (на паперо-

вих, електронних чи інших носіях),

докази, отримані у формі усних пояснень,

докази які зафіксовані в оригіналах первинних до-

кументів,

докази, які зафіксовані в копіях документів.

Існують спеціальні правила, за допомогою яких, аудитор може оцінити достовірність отриманих аудиторських доказів.

1.         Аудиторські докази достовірніші, якщо отримані з незалежних джерел за межами підприємства, що перевіряється.

2.         Аудиторські докази, отримані із внутрішніх джерел, достовірні-ші, якщо відповідні процедури внутрішнього контролю є ефективними.

3.         Аудиторські докази, отримані безпосередньо аудитором (спо-стереження за проведенням інвентаризації), достовірніші, ніж аудитор-ські докази, отримані непрямо або шляхом припущення (наприклад, запит про дотримання процедур проведення інвентаризації, на якій не був присутній аудитор).

4.         Аудиторські докази достовірніші, якщо вони існують у формі документів, що зберігаються на паперових, електронних чи інших но-сіях (наприклад, стенограма зборів, записана під час їх проведення, до-стовірніша, ніж пізніше усне подання обговорюваних питань).

5.         Аудиторські докази, отримані з оригіналів документів, достовір-ніші, ніж аудиторські докази, отримані з ксерокопій чи копій, переда-них факсом.

 

Твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються ау-диторські докази

МСА 500 «Аудиторські докази» поділяє твердження, щодо яких збираються аудиторські докази, на туи категоуії.

Твердження, які містять показники балансу, або твердження про залишки нарахунках на кінець періоду. Це такі твердження:

>          існування: активи, зобов'язання та частки участі у капіталі існу-ють;

>          права і зобов’язання: підприємство утримує чи контролює права на активи, зобов'язання є зобов'язаннями підприємства;

>          повнота: відображені всі активи, зобов'язання та частки участі у капіталі, які мають бути відображені в звітності;

>          оцінка вартості та розподіл: активи, зобов'язання та частки уча-сті у капіталі включені у фінансові звіти у відповідних сумах та будь-які остаточні коригування оцінки вартості та розподілу відображені в звітності відповідним чином;

Твердження, які містять показники Звіту про фінансові результати, або твердження щодо класів операцій та подій за період, що переві-ряється. Це такі твердження:

>          наявність: операції та події, які відображені в звітності, відбули-ся та стосуються підприємства;

>          повнота: відображені всі операції та події, які мають бути відо-бражені в звітності;

>          точність: суми інші дані, які стосуються відображених у звітнос-ті операцій та подій, відображені належним чином;

>          відсічення: операції та події відображені у відповідному звітно-му періоді;

>          операції та події відображені на відповідних рахунках.

Твердження, які містяться у інформації приміток, або твердження

пророзкриття і подання інформації. Це такі твердження:

>          наявність та права і зобов’язання: події, операції та інші питан-ня, інформація про які розкрита, відбулися та стосуються підприємства;

>          повнота: включено розкриття всієї інформації, яка має бути включеною в фінансові звіти;

>          класифікація та зрозумілість: фінансова інформація подана та визначена відповідним чином і розкриття інформації чітко сформульо-ване;

> точність та оцінка вартості: фінансова та інша інформація розк-рита достовірно і у відповідних сумах.

Види аудиторських процедур за їх характером

За характером здійснення загальна сукупність аудиторських про-цедур, які проводяться на різних етапах процесу аудиту, поділяється на три великих групи: процедури оцінки ризиків, тести контролю та про-цедури по суті.

3 метою дослідження системи внутрішнього контролю здійсню-ються процедури оиінки ризиків, які призначені для:

-          отримання розуміння про підприємство та його середовище,

включаючи його систему внутрішнього контролю,

-          оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів

та тверджень.

В процесі проведення тестів кошролю та процедур по суті отримують-ся аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах.

Тести контролю призначені для перевірки операційної ефективно-сті процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні сут-тєвих викривлень на рівні тверджень.

Тести контролю можуть давати відповідь на такі питання:

-          чи існує контроль за здійсненням операції, яка в майбутньому ві-добразиться у показниках фінансової звітності,

-          чи відповідний він, або ефективний.

Тести контролю, які дають відповідь на перше питання отримали назву тести впровадження процедур контролю, або як їх ще назива-ють в теорії аудиту - наскрізні тести. Наскрізні тести мають за мету підтвердити факти здійснення на підприємстві контрольних процедур під час виконання господарських операцій.

Тести, під час яких аудитор отримує відповідь на друге питання, називаються тестами ефективності процедур внутрішнього контро-лю, або тестами узгодженості.

Процедури no суті застосовуються для виявлення суттєвих викри-влень на рівні тверджень і складаються з:

-          перевірки докладної інформації про класи операцій, залишки на рахунках та розкриття інформації

-          аналітичних процедури по суті.

Види аудиторських процедур за їх типом

МСА 500 «Аудиторські докази» визначає такі типи аудиторських процедур:

-          перевірка записів або документів. Вивчення записів та докуме-нтів, як внутрішніх так і зовнішніх, що зберігаються на папері, елект-ронних та інших носіях інформації,

-          перевірка матеріальнш активів. Може надати достовірні дока-зи щодо їх існування, але не обов'язково докази прав та зобов'язань чи оцінки вартості активів,

-          спостереження. Охоплює нагляд за процесом або процедурою, що виконується іншими особами. Дозволяє отримувати докази, які до-зволяють зробити висновки щодо ефективності процедур контролю, a отже й оцінити можливий ризик суттєвого викривлення на рівні твер-дження,

-          запити. Процес звернення за інформацією, як фінансовою так і не фінансовою, до обізнаних осіб як суб'єкта господарювання або поза його межами. Процедура застосовується в ході аудиторської перевірки та часто доповнює виконання інших аудиторських процедур,

-          підтвеудження. Процес отримання інформації щодо пояснень управлінського персоналу чи існуючих умов безпосередньо від третіх сторін. Зовнішні підтвердження можуть забезпечити отримання ауди-торських доказів щодо окремих тверджень фінансових звітів, проте можливість зовнішнього підтвердження надати аудиторські докази стосовно конкретного твердження не є однаковою. Аудитор може за-стосовувати зовнішнє підтвердження у двох формах: запити про пози-тивні підтвердження, запити негативні підтвердження. Іноді доцільно поєднувати обидві форми запитів.

-          перерахування. Процедуру доречно застосовувати тоді, коли формування первинного документу, або регістру синтетичного бухгал-терського обліку здійснюється ручним способом,

-          повторне виконання. Полягає в незалежному виконанні аудито-ром процедур чи заходів контролю, які початково виконувалися як ча-стина системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.,

-          аналітичні процедури. Охоплюють подальше вивчення визначе-них відхилень та зв'язків, які суперечать іншій релевантній інформації або відрізняються від прогнозованих сум. Виконуються аудитором на всіх етапах процесу аудиту.

Аналітичні процедури в процесі аудиту направлені на проведення аналізу зв'язків:

-          між елементами фінансової інформації, що, як очікується, відпо-відатимуть прогнозам, які ґрунтуються на досягнутих результатах ро-боти підприємства (наприклад, відсоток валового прибутку);

-          між фінансовою інформацією і відповідною нефінансовою інфо-рмацією, наприклад, витратами на оплату праці і чисельністю праців-ників.

Аналітичні процедури використовуються:

а)         на переддоговірному етапі та етапі планування - як процедури

оцінки ризиків для отримання розуміння підприємства та його середо-

вища;

б)         на етапі отримання доказів щодо тверджень у показниках звіт-

ності - для зменшення ризику суттєвого викривлення на рівні твер-

джень;

в)         наприкінці аудиту, на етапі обґрунтування аудиторського ви-

сновку - для загального огляду фінансових звітів.