Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.1 Основні терміни та поняття : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

6.1 Основні терміни та поняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Аудиторські докази - це вся інформація, яку використовує ау-дитор для формулювання висновків, на яких ґрунтується аудиторсь-ка думка; вони охоплюють інформацію, яка міститься в облікових записах, що є основою фінансових звітів та іншої інформації.

Облікові записи - складаються з записів первісних проводок та пі-дтверджуючих записів.

Достатність - це критерій кількості аудиторських доказів.

Відповідність - це оцінка якості аудиторських доказів, тобто їх доречності та достовірності щодо підтвердження класів операцій, за-лишків на рахунках та розкриття інформації і пов'язаних з нею твер-джень або виявлення викривлень в них.

Твердження - це пояснення управлінського персоналу щодо різ-них елементів фінансових звітів, які свідчать про справедливе і досто-вірне відображення наслідків господарських операцій у фінансових звітах.

Процедури оцінки ризиків - це процедури отримання розуміння про суб'єкт господарювання та його середовище, включаючи його сис-тему внутрішнього контролю, для оцінки ризиків суттєвого викрив-лення на рівні фінансових звітів та тверджень.

Тести контролю - це аудиторські процедури перевірки операцій-ної ефективності процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень.

Процедури по суті - це процедури, які виконують з метою вияв-лення суттєвих викривлень на рівні тверджень і складаються з перевір-ки докладної інформації про класи операцій, залишки на рахунках та розкриття інформації і аналітичні процедури по суті.

Спостереження - це нагляд за процесом або процедурою, що ви-конуються іншими особами, наприклад, спостереження аудитора за здійсненням інвентаризації запасів персоналом суб'єкта господарюван-ня або виконанням заходів контролю.

Інвентартація - це спосіб виявлення фактичної наявності мате-

ріальних цінностей, фактичного стану розрахунків, обсягів незаверше-ного виробництва шляхом поштучного перерахунку, зважування, об-мірювання та зіставлення фактичних залишків з даними бухгалтерсь-кого обліку на певну дату.

Запит - це процес звернення за інформацією, як фінансовою так і не фінансовою, до обізнаних осіб як суб'єкта господарювання або поза його межами.

Підтвердження - це процес отримання інформації щодо пояснень управлінського персоналу чи існуючих умов безпосередньо від третіх сторін.