Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Завершальною стадією формування фахівця з бухгалтерського об-ліку є усвідомлення важливості збереження незалежності, як економі-чної, так і етичної. Безумовно, професія бухгалтера передбачає певний рівень підпорядкування на рівні підприємства, втім, фахова незалеж-ність (можливість вільного висловлення думки з професійних питань) є головною передумовою розвитку якісної системи вітчизняного рахів-ництва.

Предмет дисципліни — діяльність аудитора з перевірки фінансо-вих звітів та висловлення думки про їх відповідність встановленій кон-цептуальній основі.

Мета — набуття студентами необхідних знань про зміст, порядок та особливості проведення аудиту в Україні.

Вивчення курсу "Аудит" включає ознайомлення з нормативними актами, згідно з якими складається публічна фінансова звітність; мето-дологією проведення аудиту з моменту прийняття пропозиції провести аудит і до стадії підписання акту наданих послуг зі складеним ауди-торським висновком.

При цьому, виконанню практичних завдань відводиться значна роль, у процесі виконання яких студент набуває практичних навичок у складанні звітності, усвідомлює ії роль у діяльності підприємства та зовнішніх користувачів.

Для виконання практичних завдань студенту необхідно насампе-ред засвоїти теоретичний матеріал теми за лекціями та навчальним по-сібником.

Вирішення окремих задач потребує безпосереднього вивчення окремих правочинів, зокрема, Міжнародних стандартів аудиту, Націо-нальних стандартів бухгалтерського обліку, а тому наявність всіх ПСБО у студента є обов'язковою. Також необхідно мати на практич-них заняттях Міжнародні стандарти аудиту та Кодекс етики професій-них бухгалтерів, ПСБО та інші нормативні документи.

Самостійна робота студентів включає в себе вирішення задач та підготовку рефератів. Перелік рекомендованих тем рефератів наведе-ний до кожної теми, але не є виключним і студент, за узгодженням з викладачем практичних занять, може обрати й інші теми. Обсяг рефе-

рату не повинен перевищувати 20 сторінок машинописного тексту. Він має бути виконаний самостійно, без копіювання тексту підручника або посібника, інструкцій та інших нормативних документів. У тексті слід давати посилання на джерела, які подано у списку літератури.

При виконанні самостійної роботи студенти можуть використо-вувати як рекомендовану літературу, так і самостійно опрацьовувати інші джерела.