Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3 Практичні ситуації Завдання 5.1 : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

5.3 Практичні ситуації Завдання 5.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Порівняйте два основні напрями планування: планування аудитор-ської діяльності та планування аудиторської перевірки, застосовуючи таблицю5.1.

Табдиця 5.1 - Порівняння основних напрямів пданування в аудиті

Критерій        Аудиторська діяльність        Аудиторська перевірка

Мета              

Завдання                   

Об'єкти                     

Застосовувані ме-тоди, прийоми та процедури              

Рівень деталізації                 

Кінцевий резуль-тат           

Завдання 5.2

Скласти порівняльну таблицю для оцінки меморандуму, стратегії, плану та програми аудиту, користуючись таблицею 5.1.

Таблиця 5.2 - Порівняльний аналіз та оцінка меморандуму, страте-

гії, плану та програми перевірки    

Характеристики        Меморандум  Стратегія        План   Програма

Мета                                     

Завдання                                          

Об'єкти                                             

Застосовувані методи, прийоми та процедури                                       

Рівень деталізації                                         

Кінцевий резуль-тат                                   

Завдання 5.3

Визначте взаємозв'язок етапів планування в процесі проведення аудиторської перевірки та їх документальних наслідків. Відповідь об-ґрунтуйте, використовуючи таблицю 5.3.

Таблиця 5.3 - Взаємозв'язок етапів планування та їх документаль-

не забезпечення

Етап планування      Документальне забез-печення        Обґрунтування

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Завдання 5.4

ТОВ „Аудиторська фірма „Статус” вперше прийняла пропозицію щодо проведення аудиту фінансової звітності BAT „Зернопром”.

Акціонерне товариство було засновано десять років тому і займа-ється наданням послуг зберігання та переробки зерна різних культур. Крім того, підприємство взяло в оренду земельні паї у громадян й са-мостійно вирошує пшеницю та ячмінь. Переробка зерна на борошно здійснюється на власному млині. Борошно реалізується, а також вико-ристовується як сировина на власній пекарні, продукція якої реалізу-ється через магазин роздрібної торгівлі.

Система надання послуг по зберіганню наступна:

1)         BAT укладає договори на зберігання зерна як з товаровиробни-ками (договори про зберігання їх власного зерна) так і ДАК „Хліб України” (договори про зберігання зерна державного резерву).

2)         Тарифи на зберігання зерна, що належать товаровиробникам вста-новлюються шляхом вільного ціноутворення. Тарифи на зберігання зерна державного резерву регулюються спеціальними постановами Кабінету міністрів України і є фіксованими. Протягом останніх трьох років рівень фіксованих тарифів був нижчим ніж вільні в середньому на 12%.

3)         Середня питома вага зерна державного резерву (за останні три роки) становить в середньому 34% від загального обсягу зерна, що збе-рігається

Потрібно:

1) Визначити перелік документів та інформації, яку необхідно за-просити від замовника для складання меморандуму попереднього пла-нування г скласти проект запиту.

2)         Скласти проеюп меморандуму попереднього планування аудиту. При

цьому, no mux позщіях, де не можна визначити кінцевий змгст, назвати

можливе джерело інформації, на підставі якої він буде формуватись.

Структура меморандуму попереднього планування аудиту:

A)        назва клієнта та предмет договору;

Б) цілі та завдання попереднього планування аудиту;

B)        інформація, на основі якої проведені попереднє планування та

оцінка достатності та переконливості наведеної клієнтом інформації;

Г) результати попереднього планування, включно із загальними ві-домостями про об’єкт та бізнес клієнта (специфіка галузевої належнос-ті, види діяльності, специфіка виробництва, практика ініціювання угод, схема організаційно-управлінської структури, схема документообігу особливості інформаційних потоків, облікова політика, організація бу-хгалтерського підрозділу та системи бухгалтерського обліку, основні фінансово-економічні показники за три останні звітні роки, надійність системи внутрішнього контролю);

Д) види та обсяг виконаної роботи види та обсяг запланованих ро-біт;

Е) розрахунок запланованої вартості робіт;

Ж) закінчення (важливі моменти минулого та наступного аудиту, пропозиції з супутніх послуг, оцінка можливості проведення аудиту).

3)         скласти стратегію аудиту;

4)         пояснити, як вшце викладені обставини, будуть впливати на план аудит.

Завдання 5.5

Аудиторська фірма „Аналітик” прийняла повторну пропозицію від ТОВ „Дніпро” на проведення аудиту фінансової звітності.

ТОВ „Дніпро” займається розбірною торгівлею будівельних мате-ріалів та меблів. Підприємство має три магазини та чотири філії у ра-йонних центрах області. Темп росту загального товарообігу за звітний рік у порівнянні з попереднім склав 34%, який було забезпечено центральним гіпермаркетом. Відомо, що одна філія скоротила обсяги продажу, а інші зберегли досягнутий рівень попереднього року. ТОВ „Дніпро” має невеликий відділ контролінгу, який займається, в основ-ному питаннями проведення інвентаризації товарів в магазинах та на складі.

За результатами попередньої перевірки було встановлено наступні факти:

1)         відсутні договори матеріальної відповідальності з продавцями,

2)         зафіксовані випадки службою охорони незаконного привлас-ненням товарів працівниками та клієнтами,

3)         у залишках товарів були такі, що користуються низьким по-питом та пошкоджені.

Потрібно:

1)         скласти стратегію аудиту;

2)         пояснити, як вшце викладені обставини, будуть впливати на план аудит;

3)         описати процедури, якг ви будете виконувати з метою контро-лю внутрішнього аудиту, враховуючи огляд і оцінку роботи аудитор-ського відділу фірми.

Завдання 5.6

Аудиторська фірма здійснює аудит річної фінансової звітності ЗАТ „Прогрес” протягом останніх чотирьох років. Це підприємство має де-кілька магазинів (у трьох обласних центрах), які торгують непродово-льчими товарами, в том складі одягом, меблями та побутовою техні-кою. Частина товарів продається у кредит. За результатами проведення процедур аудиту минулого року було виявлено такі факти:

1)         внаслідок маніпуляцій при узагальненні результатів інвентаризації (врахування пересортиці) встановлено факт незаконного привласнення товарів (мікрохвильової печі, фенів та радіотелефонів);

2)         безпідставно було списано дебіторську заборгованість (через 2 тиж-ні після фактичного продажу комплекту меблів);

3)         24% залишку товарів по групі „одяг” одного з магазинів знаходяться в продажу більше року й мають низький попит.

Потрібно:

А) назвати питання, якг необхгдно врахувати при складаннг стра-тегії аудиту,

Б)визначити розділи програми аудиту, в якш необхідно врахувати результати попередньої аудиторської перевірш,,

В)сформулювати процедури перевірки, які необхідно включити до програми аудиту, що враховують факти попереднього аудиту.

Завдання 5.7

ПП „Аудиторська фірма „Інтераудит" у вересні поточного року уклало договір на проведення аудиту фінансової звітності ТОВ „Лі-дер”, яка повинна бути завершена у березні наступного року.

ТОВ „Лідер" займається виробництвом текстильної продукції (тка-нин), яке знаходиться під значним впливом фактору сезонності - протя-гом травня-вересня напрацьовується незавершене виробництво та нако-пичується готова продукція в обсягах укладених контрактів із замовни-ками, а протягом жовтня - лютого здійснюється основний продаж.

Загальна запланована трудомісткість аудиту визначена в обсязі 60 людино-днів.

За наслідками попереднього планування а також подальшого дос-лідження інформації щодо клієнта було складено загальний план про-ведення аудиту фінансової звітності ТОВ „Лідер", зміст якого викла-дено нижче:

Таблиця 5.7 - Загальний план проведення аудиту фінансової звіт-ності клієнта

№ п/п  Найменування запланованих робіт            Трудоміст-

кість робіт,

людино-днів  Період вико-нання

1.         Збір необхідної інформації про діяль-ність клієнта           3,0      

2.         Перевірка виконання рекомендацій та зауважень по результатах попереднього

аудиту 1,5      

3.         Вивчення та аналіз системи бухгалтер-ського обліку, яка діяла протягом періо-ду, що підлягає перевірці            3,0      

4.         Дослідженняфінансово-господарських договорів, що діяли протягом періоду перевірки      2,0      

5.         Вивчення операцій фінансово-інвестиційного циклу та підтвердження залишків статей балансу, що входять до складу необоротних активів               

5.1.      Підтвердження статей Балансу та показ-ників Звіту про фінансові результати за       2,0      

№ п/п  Найменування запланованих робіт            Трудоміст-

кість робіт,

людино-днів  Період вико-нання

            наслідками операцій з нематеріальними активами                    

5.2       Підтвердження статей Балансу та показ-ників Звіту про фінансові результати за наслідками операцій з:

-          основними виробничими засобами;

-          основними невиробничими засобами      3,0      

5.3       Вивчення операцій та підтвердження показників Звіту про фінансові резуль-тати за наслідками операцій:

-          операційної оренди;

-          фінансової оренди    1,5      

5.4       Підтвердження статей Балансу та показ-ників Звіту про фінансові результати за наслідками операцій з:

-          незавершеного будівництва;

-          довгострокових фінансових інвестицій;

-          довгострокової дебіторської заборгованості          2,5      

6.         Вивчення операцій циклу придбання та підтвердження залишків статей балансу, що входять до складу запасів та розра-хунків з постачальниками                      

6.1       Підтвердження статей Балансу та показ-ників Звіту про фінансові результати за наслідками операцій з:

сировиною;

тарою;

малоцінними та швидкозношувани-

ми матеріальними активами;

товарами        4,0      

6.2       Підтвердження статей Балансу по роз--ахунках з:

постачальниками товарів, робіт, послуг -    векселів виданих    3,0      

№ п/п  Найменування запланованих робіт            Трудоміст-

кість робіт,

людино-днів  Період вико-нання

6.3       Підтвердження статей Балансу:

-          довгострокові зобов’язання;

-          короткострокові кредити банків     1,5      

7.         Вивчення операцій циклу виробництва              

7.1       Дослідження складу та порядку відо-браження операційних витрат у відпові-дних статтях Балансу та Звіту про фі-нансові результати:

-          незавершеного виробництва;

-          готової продукції;

-          собівартості реалізованої продукції;

-          адміністративних витрат;

-          витрат на збут;

-          інших операційних витрат   4,0      

7.2       Підтвердження статей Балансу:

-          поточні зобов’язання за розрахунка-

ми з оплати п’аці;

-          поточні зобовязання за розрахунка-

ми зі страхування;

-          поточні зобов’язання з позабюджет-

них платежів 3,0      

8.         Вивчення операцій циклу реалізації та отримання доходів                   

8.1       Дослідження складу та підтвердження доходів від основної діяльності в Звіті про фінансові результати            2,0      

8.2       Дослідження порядку формування об’єкту оподаткування податком на при-буток   5,0      

8.3       Дослідження порядку формування та пі-дтвердження розміру витрат (доходів) 3 податку на прибуток            1,0      

№ п/п  Найменування запланованих робіт            Трудоміст-

кість робіт,

людино-днів  Період вико-нання

8.4       Підтвердження статей Балансу:

-          дебіторська заборгованість за това-

ри, роботи, послуги (первісна вар-

тість);

-          резерв сумнівних боргів       3,0      

8.5       Дослідження складу та підтвердження інших операційних доходів      0,5      

8.6       Дослідження складу та підтвердження доходів від неопераційної діяльності   0,5      

8.7       Вивчення операцій з грошовими кошта-ми та їх еквівалентами:

-          в національній валюті;

-          в іноземній валюті    1,0      

9.         Підтвердження статей Балансу, що вхо-дять до складу власного капіталу       0,5      

10.       Перевірка порядку формування показ-ників Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів            0,5      

11.  | Підготовка аудиторського звіту          |    5,0

12.       Перевірка виконання рекомендацій і за-уважень, виявлених в процесі аудиту і відображених в аудиторському звіті   1,0      

13.       Управління і контроль якості проведен-ня аудиторської перевірки      5,0      

14.       Підготовка аудиторського висновку          1,0      

            Разом: 60,0    

Потрібно:

визначити пергод виконання запланованш робгт, з урахування не-обхідності контролю процедур проведення інвентаризації перед скла-данням річної фінансової звітності, а також проведення запитів на підтвердження залишків дебіторської та кредиторської заборговано-сті.

Завдання 5.8

ТОВ „Аудиторська фірма „Аналітик" має у своєму штаті такий пе-рсонал:

Табдиця 5.4 - Інформація про персонал аудиторської фірми

Посада            Кількість, осіб            Досвід роботи, років

Директор (аудитор)  1          15

Заступник директора (ау-дитор)     1          8

Старший аудитор     3          6, 4, 3

Бухгалтер експерт     4          16, 10, 8, 5

Асистент аудитора   6          3,3,2, 2, 1, 1

Референт        1          5

Бухгалтер       1          3

Разом: 17        X

Загальний обсяг послуг аудиторської фірми формується із:

-          аудит фінансової звітності як обов'язків так і ініціативний, супутні послуги (виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації - перевірка порядку складання податко-вої звітності, а також підготовка фінансових звітів у форматі МСФЗ),

-          інші послуги (консультації з бухгалтерського та податкового обліку, проведення фінансового аналізу, тощо).

На наступний календарний рік ТОВ „Аудиторська фірма „Аналі-тик" має такий портфель замовлень, щодо постійного кола клієнтів:

Таблиця 5.5 - Портфель замовлень аудиторської фірми "Анадітик"

Клієнт Вид робіт

за догово-

ром     Дата предста-

влення ре-

зультатів ро-

біт       Заплано-ваний об-сяг робіт, люд.-днів     Обов’яз-

ковість

участі

аудито-

ра

ТОВ „Лідер”   Аудит фі-

нансової

звітності         квітень            60        так

Клієнт Вид робіт

за догово-

ром     Дата предста-

влення ре-

зультатів ро-

біт       Заплано-ваний об-сяг робіт, люд.-днів     Обов’яз-

ковість

участі

аудито-

ра

BAT „Мир”    Консульта-ції з подат-кового об-ліку         Протягом року

щомісяця

(абонентське

обслуговуван-

ня)       5 на місяць     Ні,але можлива необхід-ність за-лучення

ЗАТ „Продін-

вест”   Підготовка фінансової звітності у форматі МСФЗ червень          20        так

ЗАТ „Продін-

вест”   Аудит фі-

нансової

звітності         вересень         40        так

ПП „Пролі-

сок”     Консульта-ції з подат-кового та бухгалтер-ського об-ліку          Протягом року

щомісяця

(абонентське

обслуговуван-

ня)       2 на місяць     Ні,але можлива необхід-ність за-лучення

ТОВ „Весна”  Консульта-ції з подат-кового та бухгалтер-ського об-ліку          Протягом року

щомісяця

(абонентське

обслуговуван-

ня)       4 на місяць     Ні,але можлива необхід-ність за-лучення

ТОВ „Весна”  Аудит фі-

нансової

звітності         серпень          20        так

ТОВ „Фінан-

сист”   Перевірка порядку складання декларації з Березень

Травень

Серпень

Листопад       10 10 10 10     Ні,але можлива необхід-ність за-

 

Клієнт Вид робіт

за догово-

ром     Дата предста-

влення ре-

зультатів ро-

біт       Заплано-ваний об-сяг робіт, люд.-днів     Обов’яз-

ковість

участі

аудито-

ра

            податку на прибуток та попутку на додану вартість                               лучення

BAT „Базис"   Аудит фі-

нансової

звітності         березень         25        так

BAT „Молп-ром"      Аудит фі-

нансової

звітності         березень         40        так

ЗАТ „Бузок"    Аудит фі-

нансової

звітності         липень           50        так

BAT „Стан-дарт"       Аудит фі-

нансової

звітності         травень          40        так

Під час проведення аудиту обов'язково до перевірки залучаються: аудитор, старший аудитор або бухгалтер-експерт та один-два асистен-

ти.

При перевірці порядку складання податкової звітності до виконан-ня робіт залучаються: бухгалтер-експерт (старший аудитор за необхід-ністю) та один-два асистенти.

При виконанні завдань з підготовки фінансової звітності до вико-нання робіт залучаються: старший аудитор та два асистенти.

Для надання консультаційних послуг залучаються бухгалтер-експерт (старший аудитор та асистент за необхідністю).

Директор та заступник директора аудиторської фірми не прийма-ють безпосередньої участі у проведенні аудиторських процедур, але вони здійснюють функції управління, планування перевірок та контро-лю якості за проведенням процедур перевірки - приймають результати виконаних робіт та звітують перед замовниками.

Потрібно:

1) скласти план роботи аудиторської фірми за наступною фор-мою:

Табдиця 5.6 - Календарний пдан роботи аудиторської фірми

Місяць            Види робіт     Виконавці

 

            Назва замовника       Зміст роботи 

 

Січень                       

 

                                  

 

                                  

Лютий                                  

 

                                  

 

                                  

...

Грудень                                

 

                                  

 

                                  

2) визначити, чи може прийняти аудиторська фірма наступнг п-ропозщії

-          від ТОВ „Берегиня” на проведення аудитпу фінансовоїзвітпностпі, який повинен бути закінчений в лютому, очікувана трудомісткість -60 людино-днів;

-          від ТОВ „Вена” на проведення перевірш порядку складання по-даткової звітності, яка повинна бути закінчена в червні, очікувана трудомісткість - 30 людино-днів.

Висновки необхідно обхрунтувати.

Завдання 5.9

На підставі розробленого плану аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ „Лідер" скласти бюджет витрат часу та розрахувати фонд оплати праці.

Для цього необхідно: -    розподілити загальну трудомісткість робіт між працівниками, що залучені до перевірки - заповнити рядок 17.

Необхідно враховувати, що з метою планування аудиторська фірма дотримується такої структури уозподілу загального фонду часу між членами групи перевіряючих: витрати часу на контроль якості прове-

дених процедур - 8-10%, час роботи старшого аудитора - 35-45%, час роботи асистентів - 45-57%. Тобто така структура повинна бути до-тримана у рядку 17 „Разом" „Бюджету витрат часу". -    розподілити фонд часу перевірки для кожного працівника між за-

планованими видами робіт.

Для цього необхідно керуватись принципом „пріоритету". Тобто, спочатку розподіляється між видами робіт час на проведення контро-льних процедур (загальний обсяг часу на проведення контролю по ряд-ку 17). Потім, розподіляється загальний запланований обсяг часу ста-ршого аудитора між видами робіт. В останню чергу розподіляється за-лишковим методом час на виконання відповідних робіт між асистента-ми. Наприклад, якщо заплановано на здійснення процедур перевірки складу та правильності визнання дебіторської заборгованості на звітну дату 1,0 людино-день, а на проведення контролю - 0,3 люд.-дн., на ро-боту старшого аудитора - 0,2 люд.-дн., то між асистентами розподіля-ється 0,5 люд.-дні.

розрахувати заплановані витрати на оплату праці по кожному пра-

цівнику, який буде залучений до перевірки.

Таблиця 5.8 - Розподіл витрат часу між персоналом

№ п/п  Найменування робіт Трудоє-мкість

робіт, людино-

днів, всього    Розподіл витрат часу між працівниками

 

           

           

            Асис-тент 1   Асис-тент 2   Ст. ау-дитор  Кон-троль

1.         Вивчення та аналіз системи бухгалтерсь-кого обліку, яка діяла протягом періоду, що підлягає перевірці та ознайомлення з уста-новчими документами   4,0                                         

2.         Аналіз господарських договорів, які діяли протягом періоду пе-ревірки          2,0                                         

№ п/п  Найменування робіт Трудоє-мкість

робіт, людино-

днів, всього    Розподіл витрат часу між працівниками

 

           

           

            Асис-тент 1   Асис-тент 2   Ст. ау-дитор  Кон-троль

3.         Перевірка складу та правильності визна-чення активів та зо-бов’язань станом на звітну дату:                                                      

3.1.      нематеріальних акти-вів      0,7                                         

3.2.      основних засобів      1,5                                         

3.3.      незавершених капіта-льних вкладень        1,0                                         

3.4.      запасів            2,7                                         

3.5.      дебіторської заборго-ваності по розрахун-ках з покупцями        0,7                                         

3.6.      дебіторської заборго-ваності за виданими авансами       1,0                                         

3.7.      іншої дебіторської за-боргованості  2,2                                         

3.8.      дебіторської заборго-ваності по розрахун-

кахзбюджетом           2,2                                         

3.9.      витрат майбутніх пе-ріодів  0,5                                         

3.10.    кредиторської забор-гованості по розраху-нках з постачальника-

ми       0,6                                         

3.11.    кредиторської забор-гованості з отриманих         0,5                                         

№ п/п  Найменування робіт Трудоє-мкість

робіт, людино-

днів, всього    Розподіл витрат часу між працівниками

 

           

           

            Асис-тент 1   Асис-тент 2   Ст. ау-дитор  Кон-троль

            авансів          

3.12.    кредиторської забор-гованості по розраху-нках з бюджетом      1,0                                         

3.13.    кредиторської забор-гованості по розраху-нках з фондами соціа-льного страхування           1,4                                         

3.14.    кредиторської забор-гованості по розраху-нках з працівниками           1,1                                         

3.15.    іншої кредиторської заборгованості            1,5                                         

3.16.    довгострокові позики           0,2                                         

4.         Перевірка операцій, пов’язаних з податко-вим обліком основних засобів та нематеріа-льних активів за звіт-ний період:                                                       

4.1.      правильність класи-фікації в податковому обліку об’єктів 03 та правильність визна-чення суми первісної вартості 03, яка під-лягає амортизації,  0,6                                         

4.2.      правильність відобра-ження в податковому обліку витрат на по-        0,5                                         

№ п/п  Найменування робіт Трудоє-мкість

робіт, людино-

днів, всього    Розподіл витрат часу між працівниками

 

           

           

            Асис-тент 1   Асис-тент 2   Ст. ау-дитор  Кон-троль

            ліпшення 03,                                                

4.3.      перевірка операцій з орендованими 03     0,5                                         

4.4.      перевірка правильнос-ті нарахування амор-тизації         0,6                                         

5.         Перевірка правильно-сті визнання нематері-альних активів     0,5                                         

            перевірка правильнос-ті нарахування амор-тизації НА   0,5                                         

6          Перевірка порядку формування валових доходів:                                               

6.1.      по операціях надання агентських послуг ба-нку з обміну валют           1,5                                         

6.2.      по операціях продажу товарів (послуг)      1,5                                         

7.         Аналіз впливу опера-цій з пов’язаними особами та неплатни-ками податку на при-буток на валові дохо-ди (перевірка прави-льності застосування звичайних цін)           0,5                                         

№ п/п  Найменування робіт Трудоє-мкість

робіт, людино-

днів, всього    Розподіл витрат часу між працівниками

 

           

           

            Асис-тент 1   Асис-тент 2   Ст. ау-дитор  Кон-троль

8.         Перевірка правильно-сті формування виру-чки з метою сплати єдиного податку     2,0                                          

9.         Перевірка порядку формування валових витрат:                                                

9.1.      по операціях з отри-мання послуг  3,0                                         

9.2.      по операціях з підзві-

тними особами         0,5                                         

9.3.      по операціях з оплати праці            0,5                                         

9.4.      по операціях нараху-вання обов’язкових податкових платежів 0,5                                         

9.5.      по операціях нараху-вання внесків до соці-альних фондів         0,5                                         

10.       Аналіз податкових на-слідків операцій з на-дання та отримання поворотних допомог        1,0                                         

11.       Аналіз порядку враху-вання сум сплачених патентів на розмір по-даткових зобов’язань з податку на прибуток        1,0                                         

12.       Аналіз впливу опера-цій пов’язаних з вико-        0,5                                         

№ п/п  Найменування робіт Трудоє-мкість

робіт, людино-

днів, всього    Розподіл витрат часу між працівниками

 

           

           

            Асис-тент 1   Асис-тент 2   Ст. ау-дитор  Кон-троль

            ристанням прибутку на розрахунки з пода-тку на прибуток                                                    

13.       Перевірка порядку формування податко-вих зобов’язань з по-датку на додану вар-тість      4                                            

14.       Перевірка порядку формування податко-вого кредиту з подат-кунадоданувартість   5                                             

15.       Перевірка операцій по договорах суборенди з приватними підприє-мцями   3                                            

16.       Підготовка підсумко-вих документів:                                                       

 

            -          аудиторського звіту;

-          аудиторського ви-

сновку            6,0 1,0                                   

17.       РАЗОМ:         60,0                                       

18.       Тарифна ставка, грн. за день:          X         150,0   180,0   380,0   450,0

19.       Загальні витрати на оплату праці, грн.:                                                   

20.       Запланована вартість робіт за договором, грн.     72000,0           X         X         X         X

Завдання 5.10*

Аудиторська фірма уклала договір на проведення аудиту фінансо-вої звітності ТОВ „Промтовари”. Необхідно скласти програму перевір-ки статті Балансу „Товари” з урахуванням наступних обставин:

-          ТОВ „Промтовари” займається роздрібною торгівлею промислових товарів (жіночий та чоловічий одяг, а також інші супутні товари-аксесуари);

-          товари закуповуються як Українських постачальників, так і за ім-портом;

підприємство не має власних складів, тому частина товару знахо-диться на відповідальному зберіганні;

-          між ТОВ „Промтовари” та продавцями, що працюють у торгівель-ному залі укладений договір про колективну матеріальну відпові-дальність;

-          інвентаризація залишків товарів проводиться щоквартально;

-          кожний товар ідентифікується штрих кодом;

-          формування ціни продажу знаходиться в компетенції старшого то-варознавця;

-          протягом звітного року проводились періодичні переоцінки (зміни цін реалізації).

При складанні програми аудиту передбачити процедури, які будуть направлені на перевірку наступних тверджень щодо статті Балансу „Товари”:

існування: товари дійсно існують на звітну дату;

права і зобов’язання: підприємство має права на товари, які ві-дображені у балансі;

повнота: відображені всі товари, які мають бути відображені в Балансі;

оцінка вартості та розподіл: товари відображені у Балансі у ві-дповідних сумах та будь-які остаточні коригування оцінки вартості та розподілу відображені в звітності відповідним чином.

Програму скласти у такій формі: Мета:

2.         .

3.         .

(і так далі)

Таблиця 5.9 Товари на  підприємстві обліковуються на наступних

рахунках

№ балансового рахунку       Опис рахунку

           

           

           

Таблиця 5.10 -  Робоча документація з виконання аудиторських

процедур       

№        Перелік аудиторських процедур     Виконавець   Індекс ро-

бочого документу     Примітки

1.         Аудиторські процедури щодо перевірки твердження „існування"

                                              

                                              

2.         Аудиторські процедури щодо перевірки твердження „права і зо-бов'язання"

                                              

                                              

3.         Аудиторські процедури щодо перевірки твердження „повнота"

                                              

                                              

                                              

4.         Аудиторські процедури щодо перевірки твердження „оцінка вар-тості і розподіл"