Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2 Теоретичні питання : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

5.2 Теоретичні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Види планування в аудиті

В господарській діяльності найбільш широко застосовується пла-нування, яке пов'язано з використанням ресурсів підприємства (трудо-вих, матеріальних, фінансових). Реалізація таких планів, або як їх ще по іншому називають бюджетів, має на меті досягнення певних страте-гічних цілей функціонування підприємства - отримання прибутку, ро-зширення видів діяльності, ринків збуту тощо.

В процесі організації роботи аудиторської фірми також використову-ються плани. Планування діяльності будується на обсягах робіт з прове-дення аудиту, надання аудиторськш послуг, які визначаються на підставі укладенш договорів, а також на очікуванш обсягах, що були досягнуті у попередніхроках (з урахуванням коливань попиту на відповідномуршку).

Окрім планування діяльності, кожна аудиторська фірма повинна здійснювати ще й планування аудиторської перевірки. На відміну від планування діяльності планування аудиторської перевірки здійснюєть-ся з метою ефективного проведення аудиторської перевірки.

Планування аудиту означає розробку загальної стратегії вико-нання завдання та плану аудиту для зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня.

Адекватне шіанування аудиторської перевірки дозволяє забезпечити на-лежну увагу важливим питанням аудиторської пфевірки, своєчасне визна-чення та вирішенню потенційних проблем, а також організувати та виконати завдання з аудиту ефективно і якісно. Планування також дозволяє точно ро-зподілити роботу між працівниками аудиторської фірми, які приймають участь у пфевірці, що в свою чергу полегшує нагляд, керування та перевірку роботи кожного виконавця, та допомагає координувати роботу, яку викону-ють аудитори підрозділів та експерти, якщо такі є. Природа та обсяг плану-вання залежшь від видів діяльності та складності організаційної струюури підприємства, досвіду попередньої роботи аудитора з підприємством та змін обставин, що траішяються під час виконання завдання з аудиту.

Попереднє планування аудиту

Попереднє планування аудиту проводиться на етапі укладання до-говору. На даному етапі планування аудитор використовує наступні методи та прийоми: перевірка документів, спостереження, аналітичні процедури, усне опитування керівництва і персоналу підприємства. На етапі попереднього планування головною метою дослідження отрима-ної інформації є насамперед огляд її відповідності прийнятому порядку ведення складання, а саме: дотримання заданої періодичності та за-тверджених форм. Також звертається увага на інформацію, яка свід-чить про здійснення процедур внутрішнього контролю щодо форму-вання бухгалтерської та іншої документації. Під час проведення попе-реднього планування дуже широко використовується процедури опи-тування керівництва підприємства, персоналу бухгалтерії, діяльність та документи яких мають відношення до питань перевірки.

Якщо процедура попереднього планування проводиться для підп-риємства, фінансова звітність якого буде перевірятись не в перший раз, то вона проводиться в скороченому обсязі, тобто досліджуються лише зміни, що відбулися з часу минулого аудиту.

Для викладення підсумків попереднього планування традиційно використовується форма тексту. Такий документ може мати назву «Мемоуандум попеуеднього планування».

В якості прикладу можна навести наступну структура меморанду-му попереднього планування аудиту:

1)         назва клієнта та предмет договору;

2)         цілі та завдання попереднього планування аудиту;

3)         інформація, на основі якої проведено попереднє планування, оцін-ка достатності та переконливості наведеної клієнтом інформації;

4)         результати попереднього планування, включно із загальними відо-мостями про об’єкт та бізнес клієнта;

5)         видитаобсягвиконаноїроботи;

6)         види та обсяг запланованих робіт;

7)         розрахунок запланованої вартості робіт;

Формування загальної стратегії аудиту

Загальна стратегія аудиту встановлює обсяг, час та напрямок ауди-ту та допомагає в розробці більш детального плану аудиту. Розробка загальної стратегії аудиту включає:

а)         визначення характеристик завдання, що встановлюють його

обсяг (наприклад, застосована концептуальна основа фінансової звіт-

ності, специфічні вимоги галузі до звітності та місце знаходження під-

розділів суб'єкта господарювання;

б)         уточнення цілей надання висновку з завдання для планування ча-

су аудиту та характеристики необхідного інформування, наприклад,

кінцевих термінів подання проміжної на кінцевої звітності, та ключові

дати очікуваного інформування управлінського та найвищого управ-

лінського персоналу; та

в)         розгляд важливш факторів, що визначать головні напрямш зу-

силь групи, що буде виконувати завдання, наприклад, визначення відпо-

відних рівнів суттєвості, попередня ідентифікація областей зі збільше-

ними ризиками суттєвих викривлень, попередня ідентифікація суттєвих

складових та залишків на рахунках, оцінка, чи планує аудитор отримати

докази ефективності внутрішнього контролю, та ідентифікація останніх

подій на суб'єкті господарювання, галузі, фінансовій звітності

Загальна стратегія аудиту та план аудиту повинні розроблятись лише після того, як аудитор дослідить та задокументує систему внут-

рішнього контролю підприємства та зробить оцінку ризику суттєвих викривлень на рівні фінансових звітів і на рівні тверджень за класами операцій, залишками на рахунках та на рівні розкриття інформації.

Практика розробки загальної стратегії аудиту передбачає розряд значно ширшого кола обставин, що можуть впливати на результат кін-цевого планування аудиторської перевірки. МСА 300 «Планування» має спеціальний додаток, який містить приклади питань, які розглядає ауди-тор, розроблюючи загальну стратегію виконання завдання з аудиту.

План аудиту

План аудиту — це документ, в якому розглянуто характер, час та обсяг аудиторськш процедур, які повинні виконуватись працівниками аудиторської фірми для отримання достатніх та відповідних ауди-торськш доказів з метою зменшення аудиторського ризику до прийн-ятно низького ргвня.

Процес планування аудиту фінансової звітності підприємства, з яким вперше укладається договір на проведення аудиту, дещо відріз-няється від випадків, коли аудиторська фірма продовжує співпрацю з юіієнтом. Проте, мета та ціль планування аудиту є однаковими незале-жно від того, чи є завдання з аудиту першим чи повторюваним.

Під час розробки плану аудиту МСА 300 обов'язково вимагає за-юіадати в план аудиту процедури, час їх проведення та обсяг, які пов'язані з керуванням та наглядом за роботою працівників аудиторсь-кої фірми.

Складений план аудиту підлягає обов'язковому документуванню. Формат та обсяг документування залежать від таких аспектів, як роз-мір та складність підприємства, що перевіряється, суттєвість, обсяг ін-шого документування та обставини конкретного завдання з аудиту.

Документування плану аудиту повинно бути достатнім для відо-браження запланованого характеру, часу та обсягу процедур оцінки ризиків і подальших аудиторських процедур на рівні тверджень для кожного суттєвого класу операцій, залишків на рахунках та розкриттів у відповідь на оцінені ризики.

МСА 300 визначає, що аудитор повинен також документувати будь-які значні зміни до початково запланованої загальної стратегії ау-диту і детального плану аудиту, включаючи причини цих значних змін та дії аудитора у відповідь на події, умови або результати аудиторсь-ких процедур, що призвели до цих змін.

Задокументований план аудиту є підтвердженням відповідності планування та виконання аудиторських процедур. План аудиту за-тверджується до початку виконання процедур отримання аудитор-ських доказів, проте він може переглядатись в залежності від зміни обставин, що виникають в процесі аудиту.

Програма аудиту

Пуогуама аудиту - це документ, що містить перелік завдань у ви-значеній послідовності їх виконання, за допомогою якш отримується достатні та надійні аудиторські докази у відповідності до мети пе-ревірки щодо відповідного клієнта. Для розробки програм можна вико-ристовувати стандартні аудиторські програми або контрольні листи щодо проведення аудиту, які розробляються аудиторською фірмою.

Під час підготовки програми аудитору для виконання робіт по конкретному договору доречно враховувати наступні обставини:

•          визначені оцінки ризику суттєвих викривлень;

•          рівень впевненості, який має бути забезпечений при отриманні аудиторських доказів в процесі виконання процедур по суті;

•          заплановані терміни виконання тестів контролю і процедур по суті;

•          можливість координації будь-якої позиції в плані перевірки, на-приклад, заміна одного працівника на іншого, надання технічної, або методичної допомоги;

•          кількість асистентів (тобто працівників аудиторської фірми, які мають менший досвід роботи в порівнянні зі старшим персоналом);

•          необхідність залучення інших аудиторів або експертів.

Програма може бути представлена у формі таблиці, яка містить

перелік аудиторських процедур, що є необхідними для виконання. Процедури або тести можна записувати під заголовками, що відобра-жають твердження керівництва щодо фінансової звітності (цілі) та тес-ти для будь-якої сфери аудиту.