Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3 Практичні ситуації : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

4.3 Практичні ситуації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Завдання 4.1

Аудитор був призначеним керівником групи, яка буде здійснювати аудит фінансової звітності BAT «Добробут». За звітний рік BAT отри-мало 12 млн. грн. чистого прибутку.

Відомо, що дружина аудитора-керівника групи володіє 12% акцій BAT „Добробут” вже багато років.

Чи варто аудитору приймати завдання на аудит? Відповідь об-Трунтуйте із застосуванням норм Закону України «Про аудиторську діяльність» та Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Завдання 4.2

Аудитор-приватний підприємець надає послуги з ведення бухгал-терського та податкового обліку ТОВ „Промінь”.

Керівництво звернулось з пропозицією до аудитора, щоб той надав аудиторський висновок про фінансову звітність, який необхідно пода-ти у банк для отримання довгострокового кредиту. Керівництво ТОВ обґрунтовує своє звернення тим, що аудитору відомі всі обставини пі-дприємницької діяльності та зміст фінансової звітності, а також, те що банком встановлені мінімальні терміни (два тижні) для подання ауди-торського висновку на розгляд кредитного комітету.

Чи варто аудитору приймати пропозицію? Відповідь обтрунтуйте із застосуванням норм Закону України «Про аудиторську діяльність» та Кодексу етики професійнш бухгалтерів.

Завдання 4.3

Керівник BAT „Тандем” пан Васильченко Д.М. вперше звернувся до аудиторської фірми ТОВ „Бізнес-аудит” провести перевірку фінан-сової звітності компанії за 2007 рік.

Потрібно:

A)        скласти лист-пропозщію клієнта.

Б) вказати, яку інформацію необхідно запитати аудитору для прийняттярішення щодо проведення аудиту.

B)        скластилист -зобов'язання аудитора.

Г) скласти договір на проведення аудиту за умови, що перевірка проводиться вперше.

Завдання 4.4

ТОВ «Велес» вже декілька років обслуговується аудиторською фі-рмою ПП „Аргумент". Жодних конфліктних ситуацій протягом періо-ду співпраці не було.

Потрібно:

A)        скласти лист-пропозщію клієнта на повторне проведення ау-

диту.

Б) скласти лист - зобов 'язання аудитора.

B)        скласти договір на проведення аудиту за умови, що перевірка

проводиться повторно.

Завдання 4.5

ТОВ „Едельвейс" працює п'ять років і займається оптовими поста-вками паливо-мастильних матеріалів.

За результатами перевірки податковими органами правильності до-тримання податкового законодавства на підприємство було накладено штрафні санкції. Погашення податкової заборгованості та штрафних санкцій може мати наслідком різке погіршення фінансової стійкості. За таких обставин керівництво ТОВ „Едельвейс" звертається до аудитор-ської фірми щоб остання зробила перевірку правильності донараху-вання податків та визначення розміру штрафних санкцій.

Потрібно:

А) визначити вид завдання, яке буде виконувати аудиторська (pip-Ma,

Б)рівень впевненості, яшйможе бути наданий замовнику,

В)визначити відповідальність замовника та аудиторської фірми, у випадку прийняття завдання,

Г) назвати можливі обставини, які необхідно проаналізувати ау-диторській фірмі перед тим, як прийняти рішення про укладання до-говору.

Завдання 4.6

BAT „Комерсант" працює три роки. Як підприємство-емітент цін-них паперів (акцій) воно зобов'язано щорічно проводити аудит річної фінансової звітності. У поточному році керівництво BAT прийняло рі-шення про зміну аудиторської фірми, тому звертається до іншої ауди-торської фірми з проханням про проведення обов'язкового аудиту річ-

 

ної звітності при   цьому одразу пропонується вартість робіт не вище ніж 5000,00 грн. Потрібно:

А) визначити вид завдання, яке буде виконувати аудиторська фір-ма,

Б)рівень впевненості, який може бути наданий замовнику,

В)визначити відповідальність замовника та аудиторської фірми, у випадку прийняття завдання,

Г) назвати можливг обставини, що можуть створювати загрози дотримання етичнш прищипі,

Д) сформувати перелік дій, які необхідно виконати аудиторській фірмі перед тим, як прийняти рішення про укладання договору.

Завдання 4.7

Ознайомтесь зі змістом договорів, що наведені у додатках Г.1-Г.6. Потрібно:

Знайти порушення вимог законодавства у договорі на проведення аудиту.

Завдання 4.8

Вихідні дані: аудиторська фірма отримала дві пропозиції по про-веденню перевірок: від фірми A і від фірми Б.

Фірма А існує на ринку більше п'яти років, обов'язковій аудитор-ській перевірці, згідно до критеріїв, не підлягає. За результатами доку-ментальної перевірки податковими органами на фірму були накладені штрафні санкції. Погашення заборгованості перед бюджетом по штра-фним санкціям приведений до порушення фінансової стійкості органі-зації. Тому фірма А вирішила звернутися до аудиторської фірми з ме-тою зменшення обсягу штрафних санкцій, накладених податковою ін-спекцією.

Фірма Б існує на ринку 3 роки. Як підприємство з участю інозем-ного капіталу вона підлягала обов'язковій аудиторській перевірці. Але у цьому році фірма Б вирішила змінити аудиторську фірму та зверну-лася з пропозицією про укладання договору на перевірку бухгалтерсь-кої звітності у названу вище аудиторську фірму. Фірма Б пропонує по договору за послуги заплатити аудиторській фірмі 3800 грн.

Аудиторська фірма має обмеження щодо кількості штатних спів-робітників. При укладанні договорів по двох пропозиціях їх необхідно залучати позаштатних співробітників.

Визначити, чи варто приймати аудиторській фірмі обидві пропози-ції, а якщо необхідно прийняти одну, то яку.

Які основні моменти повинен врахувати аудитор перед тим, як взятися за перевірку нового клієнта?