3.7 Цікаві факти до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Аудит фінансової звітності проводять не тільки для приватних

(публічних) підприємств, а й суб’єктів державного сектора. В Міжна-

родних стандартах аудиту наприкінці кожного стандарту наводять

особливості його застосування в державному секторі.

В Україні питанням державного аудиту займаються Рахункова па-лата України та Державна контрольно-ревізійна служба. Розробка прое-ктів закону про державний аудит здійснюється за аналогією до францу-зької системи державного рахівництва (мотивуючи подібними система-ми конституційного ладу та моделями демократії в Україні та Франції).

2.         Більшість транснаціональних корпорацій мають в організаційній

структурі відділ внутрішнього аудиту, робота якого спрямована на мі-

німізацію ризику контролю та властивого ризику.

В міжнародній практиці на рівні професійних бухгалтерських ор-ганізацій починаючи з 2005 року розпочався процес з розробки та впровадження кодексу етики внутрішніх аудиторів (не плутати з Коде-ксом етики професійних бухгалтерів).

Кодекс має сприяти збереженню незалежності фахівців служби внутрішнього аудиту та уніфікації правил поведінки на міжнародному рівні.

3.         Численні наукові дослідження довели, що приватні підприємст-

ва є більш ефективними в організаційній та виробничій сферах, ніж

підприємства державного сектора.

Основною причиною більшої ефективності суб’єктів господарю-вання, заснованих на приватній власності, є обмеження мотиву до по-шуку та привласнення ренти (надлишкового доходу). Значні бюрокра-тичні процедури, низька якість інституцій та правового забезпечення в Україні створили оптимальні передумови для шахрайства керівництва та управлінського персоналу державних підприємств.

Незважаючи на те, що за порушення в сфері подання та розкриття інформації у фінансовій звітності передбачена кримінальна відповіда-льність, основною формою покарання за шахрайство є адміністративна відповідальність (сплата штрафів, оголошення догани, заборона обій-мати посаду протягом кількох років).

4.         Ключовим питанням у створенні ефективної системи внутріш-нього контролю є застосування надійних засобів інформаційної безпе-ки (на рівні персоналу та технічних засобів, які використовують в бух-галтерському обліку).

5.         Сума, сплачена за проведення аудиту фінансової звітності та екологічного аудиту під час проведення повторної приватизації Криво-ріжсталі перевищила 600 тисяч доларів.

6.         Починаючи з 1960-х років рівень оплати аудиторів почав стрім-ко зростати. Це було пов’язано з ускладненням бізнесу, подовження життєвого циклу компаній, впровадженням інформаційних систем, що підвишувало попит на більш ефектні та ефективні методи аудиту.

Впродовж 1960-1980-х років формування системи внутрішнього контролю, що повторювала природу, час та методи багатьох аудитор-ських процедур, дозволило зменшити витрати на саме проведення ау-диту. Концепція аудиторського ризику вперше була зафіксована в нау-ковій літературі в 1972 році. 3 динамічним зростанням ставок оплати в 1980-х роках постало старе питання підвищення ефективності аудиту, що в кінці кінців вилилося у формування ризиково-орієнтованого під-ходу в аудиті, який базується на оцінці ризиків присутності суттєвих викривлень у фінансових звітах.