Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.6 Кросворди : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

3.6 Кросворди


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Кросворд № 1

 

тп

 

 

 

■5П

 

1-

 

 

 

 

3         

пг

1

рг

т

Яо горизонталі:

1          - вид характеру викривлення у фінансових звітах;

2          - вид аудиту, при якому проводиться суцільна перевірка всіх первинних документів та здійснюєгься дублювання процедур бухгалтерського обліку;

3          - ризик           - це ризик того, що не можна буде своєчасно запобігти

викривленню і виправити його за допомогою системи внутрішнього контролю підприємства;

4          - до якого виду помилок відносяться класифікаційні помилки?

5          - до якого виду помилок відносяться арифметичні, інформаційно-інтерпретативні помилки?

7 -       ризик - це чутливість твердження до викривлення, яке може

бути суттєвим, окремо або в сукупності з іншими твердженнями, якщо припустити, що немає відповідних процедур контролю;

По вертикалі:

2 - ненавмисне викривлення у фінансовій звітності, включаючи про-пуск або розкриття інформації;

6 - ризик        - це ризик того, що аудиторські процедури не виявлять

викривлення, які можуть бути суттєвими;

8          - навмисні дії однієї або кількох осіб, результатом яких є неправдива фінансова звітність або незаконне привласнення активів;

9          - вид аудиту, при якому досліджується системи внутрішнього конт-ролю та бухгалтерського обліку, аналізується правильність відобра-ження господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Кросворд № 2 По вертикалі:

1. Що є предметом професійного судження аудитора? По горизонталі:

1.         Один з підходів до процесу здійснення аудиторської перевірки, при якому аудиторський ризик максимальний

2.         ... ризик - це ризик того, що аудитор висловить невідповідну ауди-торську думку в разі, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію?

3.         Практика аудиту визначає значення аудиторського ризику на рівні 3 -...%.

4.         Один із недоліків підтверджувального підходу до організації ауди-торської перевірки

5.         Що досліджує аудитор для оцінки виявлених викривлень у фінансо-вих звітах?

6.         Один із видів помилок в залежності від періодичності їх виникнення.

7.         Одна із двох характеристик викривлень, для якої визначається суттє-вість.

8.         Одна із двох характеристик викривлень, для якої визначається суттєвість.

9.         Один із підходів до процесу організації аудиторської перевірки, який забезпечує найнижче значення аудиторського ризику.

10.       Ризик суттєвих ... - це ризик того, що фінансові звіти суттєво ви-

іфивлені до аудиторської перевірки

10

5

 

9

4

1

8

 

3

 

2

7

 

6

 

Кросворд № 3 По горизонталі:

1.         Вид підходу до організації аудиторської перевірки, при якому відбу-вається підтвердження повноти і достовірності фінансової звітності внаслідок дослідження систем внутрішнього контролю, бухгалтерсько-го обліку і аналізу правильності відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

2.         Вид підходу до організації аудиторської перевірки, який передбачає попередження і виявлення помилок, зловживань і шахрайства, і при якому здійснюється суцільна перевірка всіх первинних документів, яка зводиться до дублювання операцій бухгалтерського обліку

3.         Навмисні дії однієї або кількох осіб, результатом яких є неправдива фінансова звітність або незаконне привласнення активів

4.         Одна зі складових ризику суттєвих викривлень є ризик ...

5.         Вид підходу до організації аудиторської перевірки, в процесі якого відбувається підтвердження повноти і достовірності фінансової звітно-сті внаслідок дослідження найбільш ризикованих ділянок, де можуть виникнути суттєві помилки

6.         Ризик того, що аудиторські процедури не виявлять викривлення, які можуть бути суттєвими - це ризик ....

7.         Абсолютна або відносна величина, яка є кількісною ознакою суттє-вості облікової інформації називається ... суттєвості.

8.         Складова ризику суттєвого викривлення, що визначає ризик того, що система бухгалтерського обліку побудована таким чином, що є помил-ки на рахунках бухгалтерського обліку або у фактичних даних - ... ри-зик.

9.         Функція ризику суттєвого викривлення фінансових звітів та ризику того, що аудитор не виявить таке викривлення - ... ризик.

10.       Характеристика викривлення у фінансових звітах, яка розрахову-

ється у грошовій сумі.

По вертикалі:

1. Ознака інформації, яка передбачає той факт, що її пропуск або не-правильне відображення можуть вплинути на економічні рішення ко-ристувачів, прийняті на основі фінансової звітності.

                                                                                              1                                                                                                       

            2                                                                                                                                                                              

                        3                                                                                                                              

                        4                                                                                           

5                                                                                                                                                                                                                                        

                        6                                                                                                                   

            7                                                                    

                        8                                                                                                                   

            9                                                                                                                                          

                        10