Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3 Практичні ситуації : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

3.3 Практичні ситуації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Завдання 3.1

Для кожного терміну, наведеного у першому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у другому стовпчику (двох тлумачень

для одного терміну бути не може).

Таблиця 3.1 - Визначення до теми 3

№  1      Термін      | №-Л |                         Тлумачення                         | Л

1.         Аудиторсь-кий ризик                      це ризик того, що аудиторські процеду-ри по суті не виявлять викривлення за-лишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути суттєвими окремо або разом з викривленнями залишків на ін-ших рахунках (або класів операцій)      A

2.         Властивий ризик                  за певних обставин фактори, які стосу-ються оцінки властивого ризику під час розробки загального плану аудиторської перевірки, можуть містити ризик суттє-вого викривлення у фінансових звітах унаслідок питань, пов'язаних з охоро-ною довкілля Б

3.         Ризик   кон-тролю                це ненавмисне викривлення в фінансо-вій звітності, включаючи пропуск суми або розкриття   В

4.         Ризик неви-явлення             це навмисні дії однієї особи або декіль-кох осіб серед управлінського та найви-щого управлінського персоналу, найма-них працівників або третьої сторони,           Г

№  1      Термін      | №-Л |                         Тлумачення                         |  Л

                                   при яких застосовується омана для отримання нечесної або незаконної пе-реваги  

5.         Екологіч-нийризик               це неточність у фінансовій інформації, яка виникла внаслідок помилки або ша-храйства   д

6.         Помилка                    це ризик того, що не можна буде своєча-сно запобігти можливим викривленням залишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути суттєвими окремо або разом з викривленнями залишків на ін-ших рахунках (або класів операцій), або їх не можна своєчасно виявити та випра-вити за допомогою систем бухгалтерсь-кого обліку та внутрішнього контролю           ж

7.         Викривлен-ня                       це ризик того, що аудитор висловить не-відповідну аудиторську думку в разі, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію       3

8.         Шахрайст-во             це ризик викривлення залишку на раху-нку (або класу операцій), який може бу-ти суттєвим окремо або разом з викрив-ленням залишків на інших рахунках (або класів операцій), якщо припустити від-сутність відповідних заходів внутріш-нього контролю            К

Завдання 3.2

Порівняйте підходи до вибору форм організації аудиторської пере-вірки за допомогою наступної таблиці:

Таблиця 3.2 - Порівняння підходів до вибору форм аудиторської перевірки

Критерії          Підтверджуючий      Системний    Ризиково-орієнтований

Мета                          

Об’єкт   переві-рки                         

Методика    пе-ревірка                               

Рівень    ризику невиявлення                                

Завдання 3.3

Проаналізуйте існуючі форми аудиторської перевірки на ймовірні переваги та недоліки

Таблиця 3.3 - Порівняння переваг та недоліків форм аудиторської перевірки

Форма перевірки      Переваги        Недоліки

Підтверджуючий                 

Системний               

Ризиково-орієнтований                 

Завдання 3.4

Аудиторську фірму вперше запросили здійснити перевірку фінан-сової звітності малого підприємства ТОВ „Мрія”, на якому працює 3 особи, є штатна посада бухгалтера. До цього звітність щорічно переві-рялася іншим аудитором-приватним підприємцем, який в звітному пе-ріоді пішов на пенсію. Жодних зауважень до звітності клієнта попере-днім аудитором не висловлювалось.

ТОВ „Мрія” займається роздрібною торгівлею канцелярських то-варів та надає послуги з ксерокопіювання.

Виберіть та обґрунтуйте найбільш доречну форму організації про-ведення аудиторської перевірки.

Завдання 3.5

Аудиторська фірма п’ять років поспіль проводить аудит фінансо-вої звітності BAT «Хімволокно». Відомо, що BAT окрім виробничої бази має на балансі 3 роздрібних магазини, базу відпочинку, контроль-ні пакети акцій 2 вітчизняних і 1 іноземного підприємства.

Виберіть та обґрунтуйте найбільш доречну форму організації про-ведення аудиторської перевірки.

Завдання 3.6

Аудиторська фірма другий рік підряд проводить аудит фінансової звітності ЗАТ „Ярославна”. Крім того, протягом останнього звітного року діяв договір між ЗАТ „Ярославна” та аудиторською фірмою на надання останньою консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку.

Виберіть та обґрунтуйте найбільш доречну форму організації про-ведення аудиторської перевірки.

Завдання 3.7

Аудиторська фірма вперше уклала договір на проведення аудиту фінансової звітності приватного підприємства. Відомо, що до цього жодного разу аудит не проводився.

Виберіть та обґрунтуйте найбільш доречну форму організації про-ведення аудиторської перевірки.

Завдання 3.8

Група підприємств, що входять до мережі магазинів «Союз», в особі материнського підприємства ТОВ „Союз-лідер” запросила ауди-торську фірму здійснити аудит консолідованої фінансової звітності.

У листі-пропозиції було зазначено, що попередній аудитор вже де-сять років поспіль проводив аудит і тому, з позиції збереження якості послуг та незалежності висновку, вважається за доцільне змінити ау-дитора. ТОВ „Союз-лідер” надав усю необхідну інформацію.

Працівники аудиторської фірми звернулися до попереднього ауди-тора з проханням надати додатково необхідну інформацію і дізналися, що замовник не розрахувався за попередню перевірку, звертався до су-ду з приводу неналежного виконання робіт (хоча спеціально створена комісія АПУ з перевірки якості послуг жодних порушень не виявила).

Визначте, що має робити керівник аудиторської фірми в такому випадку. Виберіть та обґрунтуйте найбільш доречну форму організації проведення аудиторської перевірки у випадку підписання договору на

аудит.

Завдання 3.9

Для кожного з нижче названих підприємств визначити:

А) яка інформація може бути суттєвою для акціонерів,

Б) які складові фінансових звітів, можуть формувати базу для оці-

нки суттєвості

-          BAT «Чексіл» (виробництво камвольно-суконних тканин);

-          ЗАТ «Млибор» (зберігання та переробка зерна);

-          BAT «Облтеплокомуненерго»;

-          Державне підприємство «Київський оружейний завод»;

-          BAT «Дніпрорибгосп»;

-          ЗАТ «Готель «Градецький»;

-          ДАК «Енергетична компанія України»;

Завдання 3.10

Під час планування аудиту було встановлено розмір межі суттєвос-ті на рівні 2000 грн. для показника нерозподіленого прибутку.

За результатами проведеного аудиту було встановлено такі факти, що впливають на значення статей Звіту про фінансові результати:

не включено до складу фінансових витрат відсотки нараховані

за грудень звітного року – 900 грн.,

занижено суму податку на додану вартість на - 800 грн.,

включено до складу інших доходів від операційної діяльності

зайве нарахований у минулому році податок на землю - 700

грн.

Визначити, чи будуть визнані аудитором ці помилки суттєвими?

Завдання 3.11

Під час планування аудиту було встановлено розмір межі суттєвос-ті на рівні 5000 грн. для показника підсумку (валюти) балансу.

За результатами проведеного аудиту було встановлено такі факти, що впливають на значення статей Балансу:

не проведено переоцінку фінансових інвестицій за методом участі у капіталі, внаслідок чого їх вартість занижена на - 9000 грн., занижено суму нарахованої амортизації основних засобів на -2800 грн.,

не проведено коригування значення показника „Відстрочені податкові активи”, внаслідок чого вони завищені на кінець звітного року на - 3700 грн. Визначити, чи будуть визнані аудитором ці помилки суттєвими?

Завдання 3.12

Під час планування аудиту було встановлено розмір межі суттєвос-ті на рівні 1500 грн. для показника нерозподіленого прибутку.

За результатами проведеного аудиту було встановлено такі факти, що впливають на значення статей Звіту про фінансові результати:

до складу собівартості реалізованих товарів було включено балансову вартість реалізованих акцій на суму - 6000 грн., занижено суму витрат на збут на - 450 грн., завищено виручку від реалізації товарів на - 700 грн. Визначити, чи будуть визнані аудитором ці помилки суттєвими?

Завдання 3.13

Під час аудиторської перевірки було встановлено ряд помилок, зміст яких наведено нижче. Визначити для кожного факту помилки,

1)         вид помилки,

2)         вплив помилки на показники фінансової звітності,

3)         порядок виправлення (бухгалтерські проведення та необхідні зміни у показниках звітності)

Реєстр, виявлених помилок за наслідками аудиту:

на початок звітного року було завищено нараховану суму ре-

зерву сумнівних боргів по розрахунках з покупцями на суму

800 грн.;

у попередньому кварталі поточного року відсотки за користу-

вання банківським кредитом, що був отриманий для закупівлі

товарів, в сумі 1800 грн. було включено до первісної вартості

придбаних товарів;

у попередньому звітному році не були проведені у обліку на-

юіадна й податкова накладна на реалізовану продукцію, яка

була відвантажена покупцеві на загальну суму 6000 грн. (в то-

мускладіПДВ 1000 грн.);

у попередньому кварталі поточного року було завищено роз-

мір амортизації основних засобів на 3300 грн.;

у попередньому звітному періоді не було відкориговано зали-

шки незавершеного виробництва за результатами інвентари-

зації, якою було виявлено лишки на суму 2800 грн.

Завдання 3.14

Порівняти зміст і відмінність між помилками та шахрайством. Ре-зультати звести до наступної таблиці:

Таблиця 3.4 - Порівняння помилок та шахрайства в аудиті

Критерій        Помилка         Шахрайство

Сутність порушень              

Особи,    які    можуть здійснити порушення                   

Відповідальність      за порушення             

Способи      виявлення порушень             

                       

                       

Завдання 3.15

Класифікуйте наступні помилки за відповідним типом. У графу 3 необхідно вписати літери коду помилки, що відповідають типу помил-ки:

Таблиця 3.5 - Класифікація помилок за типами

№        Тип помилки Вірна

відпо-

відь     Помилка

 

           

           

            код      Зміст помилки

1.         Неповнота відо-браження операції                        A         Витрати за сплаченими від-сотками за користування банківським кредитом, було включено до собівартості реалізованих товарів

№        Тип помилки Вірна

відпо-

відь     Помилка

 

           

           

            код      Зміст помилки

2.         Необґрунтованість облікових записів                    Б          До складу фінансових ви-трат звітного періоду було включено фактично спла-чені у звітному році відсот-ки за користування банків-ським кредитом протягом грудня минулого року

3.         Помилка в періо-дизації                  В         Підсумок первісної вартості основних засобів, що облі-ковується на рахунках бух-галтерського обліку не співпадає із значенням від-повідної статті балансу

4.         Помилки у запи-сах             Г          На звітну дату не зроблено коригування залишку на рахунках обліку за резуль-татами річної інвентариза-ції

5.         Помилки в оцінці                 Д         He розкрито вартість осно-вних засобів, які було пере-дано у заставу під отрима-ний довгостроковий кредит

6.         Невірне відобра-ження інформації             Е          До складу дебіторської за-боргованості включено су-му компенсації втраченої економічної вигоди, щодо стягнення якої не прийнято відповідного судового рі-шення

                                   Ж        He нараховується резерв сумнівних боргів щодо де-біторської заборгованості, яка виникла внаслідок не-товарних операцій

№        Тип помилки Вірна

відпо-

відь     Помилка

 

           

           

            код      Зміст помилки

                                   3          Балансова вартість 50% ді-ючого виробничого облад-нання має нульове значення - повністю амортизоване

                                   К         До складу заборгованості по довгострокових креди-тах включена та її частина, яка повинна бути погашена протягом наступного звіт-ного року

                                   Л         До складу товарних залиш-ків у балансі включено такі, по яких скінчився термін придатності

                                   м         He відображено доходи від нарахованих, але фактично не отриманих дивідендів

Завдання 3.16

Класифікуйте ймовірні випадки шахрайства. У графу 3 необхідно вписати літери коду факту шахрайства, що відповідають формі шах-райства:

Таблиця 3.6 - Класифікація випадків шахрайства

№        Форма шахрайства   Вірна ві-дповідь        Факт шахрайства

 

           

           

            код  1                Зміст

1.         Маніпуляція     облі-ковими записами                   A         Протягом звітного ро-ку підприємство два рази змінювало метод обліку вибуття запасів без відповідних обґру-нтувань та коригувань

2.         Фальсифікація                       Б          При перенесенні саль-до дебіторської забор-

№        Форма шахрайства   Вірна ві-дповідь        Факт шахрайства

 

           

           

            код  1                Зміст

                                               гованості по виданих позиках працівникам кількість дебіторів на початок звітного року меншаупорівнянніз їх кількістю на кінець попереднього року, a загальне сальдо не змінне

3.         Внесення змін до облікових записів чи первинних доку-ментів                       В         Нестача товарів спи-сана за рахунок про-строченої кредиторсь-кої заборгованості пе-ред постачальниками

4.         Невірного подання або навмисного пропуску в фінансо-вих звітах подій, операцій              Г            Видатковий касовий ордер на видачу мате-ріальної допомоги не має відповідних дозві-льних підписів та не зареєстрований

5.         Навмисне   неправи-льне     застосування облікових    принци-пів                  д          У примітках до балан-су не розкрито інфор-мацію про існування судового позову проти підприємства, яке по-дано на нього іншим підприємством-замовником

                                   Е          В аналітичному обліку основних засобів за-мість трьох об’єктів відображається один за ціною трьох

                                   Є         Підприємство має зна-чний обсяг продажів

№        Форма шахрайства   Вірна ві-дповідь        Факт шахрайства

 

           

           

            код  1                Зміст

                                               товарів з наданням га-рантійних зобов'язань, проте не нараховує ре-зерву сумнівних бор-гів

                                   Ж        Нарахування та випла-та заробітної плати за нарядом на виконані ремонтні роботи поряд з тим, що фактично не проводилось списання відповідних матеріалів та запчастин

                                   3          До складу оборотних активів включено час-тину довгострокової дебіторської заборго-ваності, що значно по-кращує значення пока-зників ліквідності ба-лансу

                                   к          Сума уцінки товарів списана за рахунок статті балансу „Інший додатковий капітал” замість включення її до складу статті „Інші операційні витрати" звіту про фінансові ре-зультати

                                   л          При складанні фінан-сової звітності не про-водиться оцінка від-строчених податкових активів (зобов'язань)

№        Форма шахрайства   Вірна ві-дповідь        Факт шахрайства

 

           

           

            код  1                Зміст

                                   М        Вступні значення ста-тей балансу не відпо-відають значенням ві-дповідних статей на кінець попереднього року при цьому відсу-тні будь-які пояснення щодо проведених змін

                                   н          Проведення операції відвантаження товарів покупцю на підставі довіреностей, номери яких фактично зареєс-тровані за підприємст-вом-продавцем

                                   0          Частина збитків пото-чного року списано на зменшення нерозподі-леного прибутку на початок звітного року

Завдання 3.17

За наслідками попереднього обстеження підприємства та дослі-дження ефективності функціонування системи внутрішнього контролю аудиторам стали відомі наступні факти:

1)         BAT „Хімік” займається виробництвом мінеральних добрив й знаходяться під значним тиском з боку конкурентів, як іноземних так і вітчизняних. Для забезпечення обсягів реа-лізації продукції керівництво BAT прийняло рішення про формування відпускної ціни з мінімальним рівнем рентабе-льності, що дозволяє підтримувати беззбитковість.

2)         За укладеними контрактами заробітна плата членів правлін-ня напряму залежить від обсягів реалізації та прибутків під-приємства.

3)         Голова правління BAT „Хімік” одночасно - його акціонер

(йому належить 15% акцій). У відповідності до статуту го-лова правління має повноваження одноосібно приймати рі-шення щодо укладання господарських договорів, проте в окремих випадках потрібно отримувати згоду наглядової ради.

4)         Протягом останніх трьох років не проводилась інвентариза-ція сировини та готової продукції, а з комірниками не укла-дено договори матеріальної відповідальності.

5)         У звітному році з метою скорочення витрат на управління було ліквідовано відділ контролінгу та на 25% скорочено штат облікових працівників.

6)         На підприємстві не затверджуються кошториси витрат на утримання управлінського персоналу, витрат на збут та не-виробничих (соціальних) витрат. У звітному році обсяг ви-ручки від реалізації збільшився на 23%, а видатки на спон-сорську та благодійну допомогу зросли більше ніж у три ра-зи, адміністративні витрати в частині витрат на закордонні відрядження підвищились у 2,5 рази.

7)         Протягом останніх п’яти років тричі змінювались особи на по-саді головного бухгалтера та один раз фінансового директора.

8)         3 метою мінімізації витрат по сплаті податків, придбання сировини здійснюється через працівників відділу постачан-ня, які зареєстровані як приватні підприємці.

9)         Колективним договором передбачається можливість отри-мання працівниками підприємства довгострокових позик на придбання житла. Проте, враховуючи хронічний дефіцит вла-сних оборотних коштів, значно скорочений бюджет таких по-зик у звітному році. Остаточне рішення про можливість на-дання позики у кожному випадку приймає голова правління за рекомендацією ради директорів та профспілкового комітету.

10)       Наглядовою радою затверджено рішення щодо продажу ча-стини основних засобів (об’єктів нерухомості та транспорт-них засобів) для залучення додаткових оборотних коштів.

Проаналізувати встановлені факти та класифікувати їх за типами з позиції ймовірного існування шахрайства. Результати оформити у таб-лицю 3.7. При заповненні таблиці у графах 3-8 проставляти „+” у від-повідній графі.

Табдиця 3.7 - Кдасифікація випадків шахрайства за типами

№ п/п  Зміст, вияв-

леного фак-

ТУ       Тип шахрайства

 

           

            Викривлення у фінан-сових звітах Незаконне привлас-нення активів

 

           

            Зацікав-

леність/

тиск    Мож-ливість  Ставлен-ня/самови правдення       Зацікав-

леність/

тиск    Мож-ли-вість            Ставлен-ня/самови правдення

1.                                                                              

2.                                                                              

3.                                                                              

...                                                                              

...                                                                              

...                                                                              

10.                                                                            

Завдання 3.18

Розрахувати для кожного випадку значення ризику невиявлення та пояснити обставини проведення аудиторської перевірки з урахування значень аудиторського ризику та його компонентів:

Табдиця 3.8 - Розрахунок розміру ризику невиявдення

№ з/п  АР (аудиторсь-кий ризик)   ВР (властивий ризик)          РК (ризик контролю)           РН (ризик невиявлення)

1          0,01     0,1       0,2       ?

2          0,08     1          0,8       ?

3          0,02     0,5       0,8       ?

4          0,072   0,9       0,2       ?

5          0,04     0,1       0,5       ?

6          0,08     0,4       1          ?

7          0,02     0,4       0,5       ?

8          0,03     0,2       0,5       ?

9          0,05     1          1          ?

Завдання 3.19

Визначити оптимальну форму аудиторської перевірки, виходячи з наявних даних про розмір окремих ризиків. Поясніть, чим відрізняти-

муться процедури перевірки в кожному окремому випадку. Для яких типів бізнесу це характерно.

Таблиця 3.9 - Встановлення форми перевірки, виходячи з розміру окремих ризиків

№ з/п  ВР (власти-вий ризик)         РК

(ризик кон-

тролю)            Аудиторський ризик            Форма перевірки

1          1          0,1       0,1      

2          1          0,5       0,2      

3          1          0,9       0,05    

4          0,1       1          0,03    

5          0,5       1          0,05    

6          0,1       0,4       0,04    

7          0,75     0,75     0,05    

8          0,8       0,2       0,02    

9          0,5       0,9       0,05    

Завдання 3.20

Аудиторська фірма вперше уклала договір на аудит фінансової зві-тності BAT „Будіндустрія". Договір з попереднім аудитором був при-пинений внаслідок несвоєчасного надання висновку.

BAT „Будіндустрія" має два дочірніх підприємства (ТОВ „Будма-теріали" та ТОВ „Монтажник"), діяльність яких повністю ним контро-люється. ТОВ „Будматеріали" та головний офіс BAT знаходиться у од-ному місці.

ТОВ „Будматеріали" виробляє цеглу та залізобетонні конструкції тощо. Всі роботи виконуються на замовлення споживачів.

ТОВ „Монтажник" розташований у 350 км від материнського під-приємства та виконує будівельно-монтажні та ремонтні роботи.

Кожне підприємство має власні бухгалтерські служби. Звіт про фі-нансові результати і баланс готуються окремо, потім у головному офісі BAT складається консолідована фінансова звітність. За останні роки ТОВ „Будматеріали" стало дуже прибутковим, а рентабельність ТОВ „Монтажник" знизилася. Рада директорів займається пошуком покупців для ТОВ „Монтажник". Якщо їх не знайдуть, то воно буде ліквідоване.

Менеджери ТОВ „Будматеріали” відрізняються високим професіо-налізмом та мають добру репутацію. Керівництво BAT сподівається підняти курс акцій підприємства, шляхом оголошення результатів дія-льності по цьому ТОВ раніше, ніж це зроблять конкуренти. Тому вони бажають, щоб аудиторський висновок по фінансовій звітності було пі-дготовлено якомога раніше. Вони настільки не приховують комерційну інформацію, що вже сповістили деяких журналістів, які висвічують аналіз бізнесу, про свої очікування перевищення прибутку за поточний рік no ТОВ „Будматеріали” над минулорічним як мінімум на 25%.

Потрібно:

1.         Перелічити індикатори властивого ризику

2.         Визначити, які складові фінансової звітності можуть потенційно вводити користувачів в оману.

3.         Визначити можливі шляхи подолання (компенсації) дії факторів ризику в процесі аудиту.