Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4 Контрольні запитання : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

2.4 Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Назвіть основні підходи до регулювання аудиторської діяльно-сті.

2.         Перелічіть основні елементи системи регулювання аудиторсь-коїдіяльностівУкраїні.

3.         В чому полягає сутність нормативно-орієнтованого підходу до регулювання аудиторської діяльності?

4.         В чому полягає сутність громадсько-орієнтованого підходу до регулювання аудиторської діяльності?

5.         Що таке аудиторська діяльність?

6.         Який нормативний документ регламентує ведення аудиту в Україні?

7.         В чому полягає сутність професійного регулювання в аудиті?

8.         Для чого здійснюється сертифікація аудиторів?

9.         Опишіть процедуру реєстрації аудиторів та аудиторських фірм.

10.       Яким чином здійснюється контроль якості наданих послуг з ау-диту?

11.       Яку відповідальність несе аудитор за неналежне виконання по-юіадених на нього обов’язків?

12.       Які основні розділи має закон України «Про аудиторську дія-льність»?

13.       Що входить до переліку повноважень та обов’язків Аудиторсь-кої палати України?

14.       Що входить до переліку повноважень та обов’язків Спілки ау-диторів України?

15.       Яким чином здійснює АПУ процес управління аудиторською діяльністю?

16.       3 якою періодичністю та за якою процедурою обирається кері-вний склад АПУ?

17.       Що може бути джерелом фінансування роботи АПУ?

18.       Чи відрізняються функції та призначення АПУ та САУ? Відпо-відь обґрунтуйте.

19.       Назвіть основні правові форми підприємшщької діяльності в аудиті?

20.       Хто може бути аудитором?

21.       Які основні вимоги до створення та функціонування аудитор-ських фірм?

22.       Хто не може бути аудитором?

23.       За якою процедурою проводиться кваліфікаційний іспит для отримання сертифікату аудитора?

24.       Які застережні заходи в сфері сертифікації передбачені чинним законодавством?

25.       Якою є історія впровадження етичних стандартів в аудиті?

26.       Розкрийте зміст структури Міжнародних стандартів аудиту?

27.       Якими фундаментальними етичними принципами мають керу-ватися в своїй роботі аудитори?

28.       В чому полягає принцип чесності?

29.       В чому полягає принцип об’єктивності?

30.       В чому полягає принцип професійної поведінки?

31.       Розкрийте зміст принципу конфіденційності.

32.       В чому полягає принцип професійної компетентності та належ-ноїретельності?

 

33.       За яких обставин аудитор має право розголошувати конфіден-ційну інформацію?

34.       Які існують загрози фундаментальним етичним принципам?

35.       Назвіть застережні заходи для зниження етичних загроз, які ро-зроблені професійними організаціями.

36.       Назвіть основні етапи розв’язання етичного конфлікту.

37.       Які вимоги до аудиторів передбачені законом України «Про ау-

диторську діяльність»?

38.       Які права відповідно до норм чинного законодавства мають ау-дитори?

39.       Розкрийте сутність концепції незалежності аудитора?

40.       Яким чином проявляється незалежність думки?

41.       В чому полягає сутність незалежності поведінки аудитора?

42.       В яких ситуаціях аудитор може втратити незалежність думки?

43.       Які аспекти передбачає саморегулювання аудиторської профе-сії?

44.       Розкрийте зміст економічний аспект незалежності аудиторів?