Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3 Практичні ситуації Завдання 2.1 : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

2.3 Практичні ситуації Завдання 2.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Для кожного терміну, наведеного у першому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у другому стовпчику (двох тлумачень

для одного терміну бути не може).

Таблиця 2.1 - Визначення до теми 2

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

1.         Аудиторська фірма               це фізична особа, яка має сертифі-кат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторсь-кою діяльністю на території Укра-їни         A

2.         Аудиторська діяльність                    база даних, що містить інформа-цію про аудиторські фірми та ау-диторів, які займаються аудитор-ською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці     Б

3.         Аудитор                     це особа, яка є членом організації - члена Міжнародної федерації бухгалтерів В

4.         Аудиторський висновок                  це аудитор, який провів аудит, склав висновок про фінансову зві-тність за попередній період і про-довжує виконувати функції ауди-тора в поточному періоді         Г

5.         Реєстр ауди-торськш фірм та аудиторів                 юридична особа, створена відпо-відно до законодавства, яка здійс-нює виключно аудиторську діяль-ність          Д

6.         Професійний бухгалтер                   це аудитор, який раніше здійсню-вав аудиторську перевірку суб'єк-            ж

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

                                   та господарювання і на зміну яко-му прийшов новий аудитор 

7.         Аудиторська палата України                      це особа, яка незалежно від функ-ціональної класифікації її обов'язків (наприклад, аудит, опо-даткування чи консалтинг), пра-цює у фірмі, що надає професійні послуги            3

8.         Професійні пос-

луги                підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і ме-тодичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторсь-ких перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг      к

9.         Професійний

бухгалтер-

практик                      це послуги, що потребують бухга-лтерських (чи пов'язаних з облі-ком) навичок і виконуються про-фесійним бухгалтером, включаю-чи послуги з бухгалтерського об-ліку, аудиту, оподаткування, управлінського консалтингу та фінансового менеджменту     л

10.       Попередній ау-дитор                       документ, що складений відповід-но до стандартів аудиту та перед-бачає надання впевненості корис-тувачам щодо відповідності фі-нансової звітності або іншої інфо-рмації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні       м

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

11.       Постійний (ді-ючий) аудитор                     незалежна неприбуткова організа-ція (юридична особа), яка діє на підставі Закону України «Про ау-диторську діяльність» та власного Статуту    н

Завдання 2. 2

Визначте переваги та недоліки різних підходів до регулювання ау-диторської діяльності. Результати порівняння звести до таблиці насту-пного вигляду:

Таблиця 2.2 - Порівняння підходів до регулювання аудиторської

діяльності      

Вид регулювання      Переваги        Недоліки

Нормативно-орієнтований            

Громадсько-орієнтований              

Завдання 2.3

На підставі відомої Вам інформації порівняйте системи регулю-вання аудиторської діяльності в Україні, Німеччині та Франції. Пояс-ніть, чому регулювання аудиторської діяльності за наявності єдиної концептуальної основи суттєво відрізняється?

Результати порівняння звести до таблиці.

Таблиця 2.3 - Порівняння систем регулювання аудиторської діяль-

ності в різних країнах          

Порівняльна ознака  Україна           Франція          Німеччина

Концептуальна основа, якій здійснюється професійна діяльність                                

Існування державного впли-ву                             

Кількість, структур, що ре-гулюють професійну діяль-ність                              

Кількість професійних об'єднань аудиторів                                 

Вимоги для отримання до-зволу на заняття аудиторсь-кою діяльністю                                 

Кваліфікаційні вимоги до аудиторів                                 

Період дії дозволу (серти-фікату)                           

Завдання 2.4

Порівняйте функції та напрями діяльності Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України. Для цього ознайомтеся зі Стату-тами організацій та іншими відомостями їх інформаційних електрон-них ресурсів (сайтів).

Таблиця 2.4 - Порівняльний аналіз діяльності професійних ауди-

торських організацій

Критерій        АПУ    САУ

Дата створення                    

Керівництво             

Функції                      

Підрозділи                

Нормативні докумен-ти                 

Завдання 2.5

Поясність сутність і зміст застережних заходів, які сформувалися на ринку аудиторських послуг в Україні, які спрямовані на підтриман-ня надання послуг на належному рівні, захист прав аудиторів та клієн-тів.

Завдання 2.6

На підставі інформації, наведеної у Додатку А.7 порівняти вимоги до набуття статусу аудитора у різних країнах.

Пояснити важливість аудиту в контексті кожної країни та розроб-лені відповідно до цього кваліфікаційні та регулятивні вимоги.

Завдання 2.7

Аудиторська фірма „Аудит-сервіс" здійснює перевірку фінансової звітності BAT "Моноліт". В ході перевірки виявляється, що дружина заступника керівника аудиторської фірми працює провідним економіс-том у фінансовому відділі, який готує частину аналітичної інформації для фінансової звітності BAT „Моноліт".

Визначте, чи існує етичний конфлікт, якщо так, то класифікуйте його та запропонуйте шляхи його розв'язання.

Завдання 2.8

Визначити значущість загрози незалежності аудитора, який здійс-нює перевірку фінансової звітності ЗАТ, керівником якого є його дру-жина. Запропонуйте застережні заходи з метою уникнення порушень професійної етики аудитором.

Завдання 2.9

Аудиторська фірма „Транс аудит" проводить щорічну перевірку фінансової звітності близько 5% акціонерних товариств області.

Аудиторська фірма отримала пропозицію здійснити перевірку фі-нансової звітності ЗАТ "Прилуцька тютюнова фабрика".

Керівник аудиторської фірми володіє певною часткою акцій това-риства, які приносять йому щорічний дохід. Питома вага такого доходу в загальному обсязі доходів керівника менша 3%.

Визначте, чи виникає загроза професійній незалежності аудитора, якщо так - запропонуйте шляхи вирішення проблеми.

Завдання 2.10

В два роки назад аудиторська фірма „Статус" взяла кредит в АКБ "Демарк" на загальний умовах терміном на 2 роки.

Через два роки, після того як кредит був погашений, аудиторська фірма отримала пропозицію від АКБ "Демарк" надати аудиторський висновок про фінансову звітність за попередній рік.

Визначте, чи виникає загроза професійній незалежності аудитора, якщо так - запропонуйте шляхи вирішення проблеми.

Завдання 2.11

Аудиторська фірма „Професіонал" має частку у статутному фонді ТОВ „Поліпласт" в розмірі 25%. Аудиторська фірма протягом останніх п'яти років здійснює аудит фінансової звітності ЗАТ „Альянс", в свою чергу який 60% у статутному фонді ТОВ „Поліпласт".

Беручи до уваги тривалі ділові стосунки між аудиторською фір-мою та ЗАТ „Альянс", а також високій рівень професіоналізму праців-ників аудиторської фірми, керівництво ЗАТ „Альянс" звернулося до аудиторської фірми з пропозицією провести аудит фінансової звітності ТОВ „Поліпласт".

Визначте, чи виникає загроза професійній незалежності аудитора, якщо так - запропонуйте шляхи вирішення проблеми.

Завдання 2.12

В процесі здійснення процедур перевірки аудитором встановлено значні порушення принципів обліку, закріплених в обліковій політиці, відсутність належної системи контролю, про що у встановленій формі було письмово попереджено керівництво підприємства. Як наслідок, управлінським персоналом було попереджено аудитора щодо можли-вого перегляду суми гонорару.

Визначте, чи існує етичний конфлікт та загроза професійній неза-лежності аудитора, якщо так, то класифікуйте його та запропонуйте можливі шляхи його розв'язання.

Завдання 2.13

Між аудитором Гончаренко З.Т., яка зареєстрована приватним під-приємцем та внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, та ЗАТ „Теком" укладений договір на інформаційно-консультаційне об-слуговування.

У відповідності до предмету договору аудитором ведеться постій-ний моніторинг стану обліку та функціонування системи внутрішнього контролю клієнта. Крім того, аудитор здійснює складання фінансових звітів ЗАТ „Теком".

Керівництво ЗАТ „Теком" звернулося до аудитора з пропозицією укласти договір на проведення аудиту, враховуючи той факт, що ауди-тор добре обізнаний з особливостями господарської діяльності та бух-галтерського обліку підприємства.

Визначте, чи існує етичний конфлікт та загроза професійній неза-лежності аудитора, якщо так, то класифікуйте його та запропонуйте можливі шляхи його розв'язання.

Завдання 2.14

Між аудиторською фірмою „Стандарт" та BAT „Синтез” укладе-ний договір на надання останньому послуг щодо складання податкової звітності за звітний рік.

У звіті аудиторської фірми про обсяги та порядок виконаної робо-

ти було зазначено, що податкові звіти не можуть містити помилок та/або порушень податкового законодавства і те, що аудиторська фірма несе матеріальну відповідальність в межах суми отриманого гонорару. Визначте відповідність такого висловлення положенням Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Завдання 2.15

Між аудиторською фірмою „Аудит бюро" та BAT „Краб" було ук-ладено договір на проведення перевірки відповідності діючому зако-нодавству порядку складання декларації з податку на прибуток за звіт-ний рік.

Під час проведення процедур перевірки аудитор:

-          користувався податковими деклараціями попередніх періодів;

-          звертався до реєстрів обліку господарських операцій;

-          здійснював необхідні запити для зовнішнього підтвердження інформації.

Після закінчення перевірки на BAT „Краб" було проведено переві-рку ДПІ, внаслідок якої було нараховано штраф в сумі 15 тис. грн.

Керівництво Ват „Краб" звернулася зі скаргою до АПУ щодо низь-кої якості отриманих аудиторських послуг, а також вимагає компенсу-вати аудитором можливі фінансові втрати.

Визначити, яким буде висновок експертів АПУ. Відповідь обґрун-тувати.

Завдання 2.16

Державним підприємством "Українські залізниці" подано судовий позов на аудитора з наступних позицій:

а)         розкриття конфіденційної інформації щодо обсягів сплачених

податків за період, по якому було надано аудиторський висновок (на

вимогу Генеральної прокуратури України);

б)         розкриття робочих документів аудитора комісії АПУ з перевір-

ки якості наданих послуг (за іншим позовом ДП).

Встановити правомірність дій аудитора та їх адекватність вимогам професійної етики.

Завдання 2.17

До АПУ надійшла скарга щодо заниження розміру гонорару ауди-тором-приватним підприємцем Шатковським А.Д. за надані послуги від аудиторської фірми „Кронос".

Дослідження сутності питання встановило, що клієнт аудитора в попередніх періодах користувався послугами аудиторської фірми. По-рівняльна інформація щодо аудиторів наведена в наступній таблиці:

Таблиця 2.5 - Порівняльна інформація щодо аудиторів

Критерій        Аудитор         Аудиторська фірма

Тривалість роботи на ринку аудиторських послуг, років            1          12

Кількість сертифікованих аудиторів, осіб   1          8

Визначте можливі дії ради АПУ стосовно даного питання

Завдання 2.18

ТОВ „Десна" уклала договір на аудит фінансової звітності з ауди-тором-приватним підприємцем, який самостійно надає послуги протя-гом останніх двох років. Під час аудиту керівництвом підприємства було надано всю необхідну інформацію.

За кілька днів до закінчення терміну перевірки директор ТОВ „Де-сна" запрошує аудитора в дорогий ресторан на обід, спираючись на те, що їм необхідно краще познайомитися, обговорити результати аудиту, а іншого вільного часу у графіку керівника не має.

Визначте професгйну етичну загрозу, яка може виникнути, та за-пропонуйте шляхи до п вирішення.

Завдання 2.19

На підприємстві здійснюється аудиторська перевірка. Аудитор знаходить ряд суттєвих помилок у показниках звітності, які було до-пущено головним бухгалтером. Головний бухгалтер - жінка, яка має двох маленьких діток, і яку менше ніж півроку тому покинув чоловік.

Жінка благає, щоб аудитор не розголошував про її помилки керів-ництву у звіті, і обіцяє, що вона все виправить. В іншому випадку, за її словами, їй погрожує звільнення.

Визначте професгйну етичну загрозу, яка може виникнути, та за-пропонуйте шляхи до її вирішення.

Завдання 2.20

Дружина аудитора працює головним бухгалтером BAT „Проме-тей". Аудитор-приватний підприємець самостійно проводить перевірку фінансової звітності ЗАТ „Енергія", яка є конкурентом BAT „Проме-тей".

Під час перевірки аудитор захворів, й існує загроза недотримання термінів закінчення аудиту. Дружина, як бухгалтер-професіонал з дос-відом роботи по складанню фінансової звітності, пропонує чоловікові свою допомогу в завершенні аудиту ЗАТ „Енергія".

Визначте професгйну етичну загрозу, яка може виникнути, та за-пропонуйте шляхи до п вирішення.

Завдання 2.21

ТОВ „Аудит-сервіс" проводить аудит фінансової звітності підпри-ємства протягом останніх п'яти років.

За наслідками податкової перевірки повноти та своєчасності спла-ти податків працівниками ДПІ було визначено велику суму недоїмки по несплачених податках. На підставі цього факту в ході процесуаль-них дій у аудиторської фірми вимагають робочу документацію, але ке-рівництво прийняло рішення ії не надавати, поклавшись на те що воно не має права розголошувати інформацію, яка було отримана в процесі аудиту.

Визначте професгйну етичну загрозу, яка може виникнути, та за-пропонуйте шляхи до п вирішення.

Завдання 2.22

У місцевій газеті було розміщено оголошення наступного змісту: «Надаються послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності всім підприємствам. Аудитор Іванова М. М. якісно та швидко перевірить фінансову звітність за ціною, що не перевищує 3000 грн.».

Які етичні прищипи було порушено аудитором?

Завдання 2.23

Професійний бухгалтер - працівник аудиторської фірми, з якою було укладено договір на аудит, знайшов багато викривлень у фінансо-вій звітності. За усіма ознаками має місце шахрайство із боку керівни-ка підприємства, звітність якого перевіряється.

За кілька днів до завершення перевірки аудитору повідомляють, що його дитина може не скласти успішно випускні іспити у школі, як-що аудитор оголосить власникам всі порушення.

Визначте професгйну етичну загрозу, яка може виникнути, та за-пропонуйте шляхи до її вирішення.

Завдання 2.24

Аудитор перевіряє документи підприємства, де його дружина обі-ймає посаду начальника цеху.

У зв'язку зі значним обсягом робіт аудитор взяв документи додому на перевірку. Дружина, яка за освітою - бухгалтер, пропонує свою до-помогу в роботі.

Визначте професгйну етичну загрозу, яка може виникнути, та за-пропонуйте шляхи до їївирішення

Завдання 2.25

В результаті проведення перевірки аудитор отримав інформацію, що BAT «Мир» має намір провести через 3 місяці додатковий випуск акцій. За допомогою знайомого брокера аудитор придбав акції товари-ства і через 3 місяці, коли їх котирування на фондовій біржі зросли на 25%, вигідно продав.

Оцініть дії аудитора з позщії дотримання ним етичних прищипів та норм законодавства.

Завдання 2.26

Аудитору пропонуються 3 безкоштовні покупки товарів, які виго-товляє фірма-клієнт, в обмін на надання неправдивого висновку щодо звітності підприємства. Цю пропозицію керівництво підприємства-юіієнта пояснює тим, що висновок по обов'язковому аудиту є форма-льним, а на посаді директора знаходиться акціонер, який володіє більш ніж 60% акцій, отже ніяких претензій з боку замовника не буде.

Визначте професгйну етичну загрозу, яка може виникнути, та за-пропонуйте шляхи до її вирішення.

Завдання 2.27

Аудитору пропонують розкрити інформацію щодо фірми, яку він нещодавно перевіряв, про обсяги та види продукції, яка виробляється та буде у найближчому майбутньому вироблятись. Ця пропозиція була отримана від потенційного замовника.

Визначте професгйну етичну загрозу, яка може виникнути, та за-пропонуйте шляхи до її вирішення.