Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.6 Кросворди : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

1.6 Кросворди


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Кросворд № 1

 

 

6

7

8

 

3

2         

5

 

1

0

9

По горизонталі:

1          - вид зовнішнього аудиту;

2          - вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефекти-вності й продуктивності і може оцінити будь-які дії на будь-якому рів-ні в межах підприємства;

7          -          є інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення

може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на осно-ві фінансових звітів;

9          - в якості критеріїв для оцінки або вимірювання предмета завдання з

надання впевненості не може використовуватися          ;

10        - які відносини повинні завжди виникати, коли мова йде про аудит

фінансових звітів?

По вертикалі:

3          -аудиту, в результаті проведення якого, користувач отримує обґрун-тований рівень впевненості;

4          - контрольні показники, що використовуються для оцінки або вимі-рювання предмета, включно з показниками, там де це прийнятно, по-дання та розкриття;

5          - перевірка даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності з ме-тою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах;

6          - на скільки груп можна поділити всі роботи, які виконуються ауди-торами;

8          - ступінь довіри користувача до достовірності предмета перевірки

аудитором;

Кросворд № 2 По вертикалі:

1. Як називається підприємницька діяльність, яка включає в себе орга-нізаційне і методичне забезпечення аудиту? По горизонталі:

1.         Хто може бути керівником аудиторської фірми?

2.         ... - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора.

3.         Особа не може бути аудитором, якщо має ...

4.         Яка особа може бути аудитором?

5.         Аудитором може бути фізична особа, яка має ... .

 

6.         Аудит , як підприємницька діяльність регулюється ... кодексом України.

7.         Аудиторська ... - юридична особа, створена відповідно до законо-давства, яка здійснює аудиторську діяльність.

8.         Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фі-рми, включені до ... аудиторських фірм та аудиторів.

9.         Скільки відсотків у статутному капіталі не може перевищувати, за-гальний розмір частки засновників аудиторської фірми, який не є ауди-торами?

 

10.       Стандарти аудиту є обов'язковими для їх дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та ... господарювання.

11.       При здійсненні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми застосовують відповідні... аудиту.

 

ч

 

                        т—

            2         

 

                       

           

            3                     

 

                       

           

           

            4                                

 

           

           

           

           

            5                                

 

           

           

           

           

                        6         

 

                       

           

            7                     

 

                       

           

           

            8                                

 

           

           

           

           

                                              

 

           

           

           

           

10                                          

 

           

           

           

           

            11                   

 

           

           

           

Кросворд № 3 По горизонталі:

1.         ... - перевірка даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності з

метою висловлення незалежної думки аудитора про ії достовірність в

усіх суттєвих аспектах.

3.         AUDI в перекладі з латинської.

4.         Звання аудиторав Росії було введено ....

7.         Особа або особи, які несуть відповідальність за предмет перевірки

(два слова)

9. Зовнішній аудит може бути обов'язковим і... .

Ю.Вид операційного аудиту,  спрямований на оцінку ефективності

управління організаційною одиницею.

11.       Квартальна звітність називається ...

14.       Як в Англії називають спеціалістів з аудиту.

18.       Що було зроблено з посадою аудитора після проведення в Росії

військово-судової реформи 1867р.

20.Чим повинні керуватись аудитори в процесі виконання ними своїх професійних обов'язків в Україні? По вертикалі:

2.         ... - це ступінь довіри користувача до достовірності предмета пере-

вірки аудитором.

5.         Особа, для якої аудитор готує висновок з завданням з надання впев-неності.

6.         Аудит, який визначається як завдання з надання обґрунтованої впев-неності стосовно повного комплекту фінансових звітів.

8.         Вид внутрішнього аудиту, який досліджує дії об'єкта щодо ефектив-

ності й продуктивності в межах підприємства.

12.       Хто в Римській імперії здійснював функції контролю?

13.       Яке ім'я мав той, хто у 1324 році призначив трьох державних ауди-торів?

 

15.       Вид обліку, з яким обліком тісно пов'язаний процес аудиту.

16.       ... - це контрольні показники, що використовуються для оцінки або вимірювання предмета включно з показниками.

17.       Зовнішній аудит, який здійснюється на вимогу власників або керів-ників підприємства.

19.       Зовнішній аудит, який здійснюється у випадку передбаченим чин-

ним законодавством.

19

18

12

 

13        9

 

16

15

 

20

 

11

 

17

 

TZ

 

П

 

I    10    I