Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Види проектів : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

2.2. Види проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Кількість різновидів проектів така ж велика, як і кількість видів людської діяльності. Проте існують певні особливості, що дозволяють сформувати класифікаційні групи проектів. Такий поділ стає в нагоді в процесі менеджменту проектів, допомагаю-чи вірно обрати необхідні методи та принципи управління.

До основних властивостей, за якими проекти можуть бути класифіковані на типи, відносять: сфера діяльності, складність, тривалість, мета, масштабність, рівень ризику, мотивація (табл.2.1.).

За характером та сферою діяльності виділяють такі види проектів:

Промислові - спрямовані на випуск та продаж нових проду-ктів і пов'язані, як правило, з будівництвом, удосконаленням тех-нологій і т.п.

Проекти дослідження та розвитку зосереджені на науко-во-дослідній діяльності, розробці програмних засобів опрацю-вання інформації, пошуку нових матеріалів.

Таблщя2.1. Класифікація проектів

 

Класифікаційна ознака         Види проектів

Сфера діяльності       >          промислові

>          дослідження та розвиток

>          організаційні

>          економічні

>          соціальні

Складність     >          монопроекти

>          мультипроекти

>          мегапроекти

Тривалість     >          короткострокові

>          середньострокові

>          довгострокові

Масштабність            >          малі

>          середні

>          крупні

Продовження таблиці

Класифікаційна ознака         Види проектів

Рівень ризику            >          безпечні

>          з мінімальним ризиком

>          з середнім ризиком

>          високоризикові

>          авантюрні

Мотивація      >          вимушені

>          з метою зниження витрат

>          з метою розширення виробництва

>          безприбуткові

>          інші

Організаційні - націлені на реформування системи управління, створення нової організації, проведення конференцій тощо.

Економічні - мають на меті приватизацію державних підп-риємств, розвитку ринку капіталів, реформування системи опода-ткування.

Соціальні - пов'язані з реформуванням системи соціального захисту, охорони здоров'я, подоланням наслідків природних, еко-логічних та соціальних потрясінь.

За складністю проекти поділяють на монопроекти, мульти-проекти та мегапроекти.

Монопроект - це окремий проект певного виду і масштабу.

Мультипроект - це комплексний проект, що вимагає бага-топроектного управління.

Мегапроект - це комплексний проект розвитку регіонів, се-кторів економіки тощо.

При техніко-економічному обґрунтуванні проектів інвестор обирає необхідну методику відповідно до масштабності проекту. Критерієм такої оцінки є співвідношення між сумою необхідних ін-вестицій та власним капіталом. Найбільш оптимальним є наявність трьох груп: "малі", "середні,” "крупні". Віднесення проекту в певну категорію не є однозначно визначеним та залежить від схильності до ризику. Так, для однієї людини необхідність залучати до проекту 50% необхідної суми є досить ризикованим і масштабним процесом, а для іншої - нормальним явищем.

Існують певні рекомендації щодо градації проектів за масш-табністю. Якщо ви позичаєте менше 30% від необхідної суми, то

це малий проект, від 30% до 60% - середній, а понад 60% - круп-ний проект. Для оцінки “малих” проектів достатньо здійснити попередню експертизу, “середні” проекти вимагають проведення попередньої та основної експертизи, а “крупні” оцінюються за допомогою попередньої, основної та заключної експертизи. За тривалістю розрізняють проекти:

•          короткострокові (до 3 років);

•          середньострокові ( 3 - 5 років);

•          довгострокові (> 5 років).

За мотивацією або метою здійснення інвестицій застосову-ють наступну класифікацію проектів:

1.         Вимушені. Це проекти пов’язані з обслуговуванням виро-бництва. Складаються з витрат, необхідних для заміни пошко-дженого обладнання, що використовуються в процесі виробницт-ва прибуткових продуктів. Ці проекти необхідно здійснювати, якщо фірма не збирається залишати свій поточний бізнес. Єдині питання, що можуть виникати, це: а) Чи доцільно продовжувати виробництво цих продуктів або послуг? б) Чи слід продовжувати використовувати існуюче обладнання та технологію? Рішення про підтримку виробництва приймається без процесу детальної розробки для прийняття рішень.

2.         Зменшення собівартості. Ця категорія включає всі капі-таловкладення, що призведуть до зниження витрат на виробницт-во продукції. Ціль цих проектів - зменшення витрат на оплату праці, матеріали та інші ресурси. Такі проекти мають деякий рі-вень ризику і вимагають певної обережності, тому для їх впрова-дження необхідно мати деталізований аналіз.

3.         Розширення виробництва. Експансія вже існуючих про-дуктів або ринків. Ціль цих капіталовкладень - збільшення випу-ску вже існуючих товарів, або розширення дистриб'юторських можливостей на ринках, які зараз обслуговуються. Ці рішення більш комплексні, тому що вони потребують докладного розгля-ду (прогнозу) майбутнього попиту на ринках, які обслуговує фір-ма. Таким проектам притаманні високий рівень ймовірності ви-никнення помилки, тому виникає потреба у деталізованому ана-лізі.

4.         Розширення виробнщтва. Експансія на нові ринки або товари. Ці капіталовкладення витрачаються на виробництво но-вого товару або експансію свого виробництва у нові географічні зони. Часто проекти включають стратегічні рішення, які в змозі змінити природу самого бізнесу. Вони також потребують капіта-ловкладення у значних сумах протягом довгострокового періоду. В рамках проектного аналізу здійснюється повне та детальне тех-ніко-економічне обґрунтування.

5.         Безпечні проекти. Капіталовкладення, необхідні для здій-снення угод між профспілками, замовлень держави. Вони часто називаються обов’язковими інвестиціями, або безприбутковими проектами.

6.         Інші. Сюди входить будівництво офісів, літаків для ви-щих керівників фірми, стоянок для машин, тощо. Спосіб їх здійс-нення залежить від розміру.

Взагалі, відносно прості розрахунки та декілька підтримуючих документів потрібні для прийняття рішення при вимушеній заміні, особливо щодо інвестицій, направлених на підтримку прибуткових підприємств. Більш деталізований аналіз потрібний для розширення вже існуючих виробничих ліній, інвестицій у нові ринки.

Всередині кожної категорії проекти розділяються за собіва-ртістю: чим більша необхідна інвестиція, тим більший деталізо-ваний аналіз, тим вищий керівний орган, який може прийняти кі-нцеве рішення щодо інвестицій. Статистичні дані часто не дають необхідної інформації щодо нових товарів, тому ключовим еле-ментом у прийнятті рішення виступає досвід, інтуїція керівників.

Окремо виділяють широкомасштабні проекти радикально нових технологій. Під ним розуміють весь комплекс багатоста-дійних науково-дослідних, проектно-конструкторських, дослід-них та реалізаційних робіт, що здійснюється за єдиною програ-мою тісно взаємодіючим колективом з метою винайдення не тра-диційних, не відомих раніше шляхів та способів вирішення ши-рокомасштабних проблем. За своєю об`єктивною природою і внутрішнім змістом такі проекти є базисною ланкою структурних радикальних змін у народному господарстві країни. До об`єктивних особливостей таких проектів відносять:

1) багатоцільовий характер завдань, що ставляться перед ним;

 

2)         часто існує унікальність базисних суспільних потреб, що мають задовольнятися даним проектом, та неможливість у ряді випадків задоволення цих потреб іншим шляхом;

3)         принципово нові можливості задоволення суспільних по-треб, які раніше були навіть не усвідомленні;

4)         широкомасштабність проекту та пов`язані з цим переваги та недоліки високої концентрації виробництва;

5)         неможливість отримання експериментальних даних для аналізу ефективності проекту;

6)         велика ймовірність виникнення як позитивних, так і нега-тивних побічних ефектів, які неможливо передбачити;

7)         особлива роль і великі масштаби соціальних і економіч-них наслідків;

8)         потреба в значній сумі інвестицій та обсязі матеріальних ресурсів;

9)         довготривала передексплуатаційна фаза розробки проек-ту, наявність перехідного періоду при введені проекту в експлуа-тацію;

 

10)       неможливість достовірної оцінки ефективності проекту в зв`язку з необхідністю розрахунків на довготривалу перспективу;

11)       в цілому низька та спадаюча з роками надійність про-гнозованих характеристик;

12)       значна залежність економічних показників від надійнос-ті технологічної частини, яка часто ідеалізується на стадії розро-бки проекту;

13)       значна залежність проекту від зовнішнього середовища;

14)       порівняно мала гнучкість складових проекту щодо змін в зовнішньому середовищі.

Проте, незважаючи на всі труднощі та ризики широкомасш-табні проекти здійснюються в світі не лише за рахунок державно-го фінансування, а й окремими корпораціями та компаніями.