Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.1. Основи інвестиційної діяльності : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

1.1. Основи інвестиційної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Вимоги економічного розвитку початку XXI століття перед-бачають радикальне оновлення основного капіталу, ріст капіта-льних вкладень в нові технології, модернізацію основних фондів у виробничій та невиробничій сфері з урахуванням довжини інве-стиційного циклу. Нині інвестиційна діяльність держави та інших учасників інвестиційного процесу не відповідає цим вимогам. Ін-фляція та гіперінфляція, що спостерігалися протягом майже шес-ти років, призвели до згортання інвестиційних процесів. У суб'єктів господарювання збереглися інфляційні очікування, які стримують їх щодо довгострокових вкладень капіталу. Незважа-ючи на появу протягом останніх двох років перших позитивних зрушень зростання обсягів інвестицій, це ще зовсім не той рівень інвестиційної діяльності, який би міг стати базою економічного відновлення. За цих умов необхідні кардинальні реформи для стимулювання інвестиційної діяльності в Україні як з боку вітчи-зняних, так і іноземних інвесторів.

Наприкінці 80-х років в економічну літературу і практику увійшло поняття "інвестиції", яке певний час ототожнювалось з поняттям "капітальні вкладення". Вважаємо, що капітальні вкла-дення реалізуються лише у відтворенні основних фондів і приро-сті матеріально-виробничих запасів. Поняття ж "інвестиції" окре-слює всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вклада-ються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності. При цьому інвестиції поділяються за характером походження у такий спосіб: гроші, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме і нерухоме майно (будинки, спорудження, устат-кування та інші матеріальні цінності); майнові права, що випли-вають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, ноу-хау оформлених і запатентованих; права користування землею, водою, ресурсами будинками, спорудженнями, оснащен-ням, а також і інші майнові права; інші матеріальні і нематеріаль-ні цінності.

 

Форми інвестицій

 

K

 

I

 

Л

 

ІГ

 

1

 

 

 

Фінансові

 

Реальні

 

Інноваційні

 

Інтелектуальні

 

 

 

Матеріальні активи

V

Цінні папери

 

Вклади, де-позити

 

сгз

Нематеріальні активи

 

 

 

Портфельні

 

Прямі

 

Рис. 1.1. Розподіл інвестщійза формами

Багатогранний зміст інвестицій як економічної категорії ви-значає широкий спектр їх форм, а це вимагає обґрунтованої кла-сифікації інвестицій. На рисунку 1.1 представлені основні форми інвестицій, які доцільно використовувати в практиці господарю-вання. Проте така градація не є єдиною і остаточною. 3 точки зо-ру проектного аналізу найважливішими є наступні сім ознак кла-сифікації інвестицій: за об'єктами вкладення коштів, за термінами інвестування, за характером участі в інвестуванні, за формами власності інвестицій, за джерелами фінансування, за ступенем ризику та регіональною ознакою. При цьому основною ознакою класи