Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
TECTOBA ПРОГРАМА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

TECTOBA ПРОГРАМА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

магниевый скраб beletage

 

1.         Альтернативна вартість проекту - це:

а) вигода від використання альтернативного проекту;

б)сукупна вартість від впровадження декількох альтернативних

проектів;

в)ризик настання додаткових витрат при впровадженні альтернати-

вного проекту;

г) втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досяг-

нення однієї мети замість іншої.

2.         Амортизація не нараховується на:

а)         програмне забезпечення

б)         споруди;

в)         транспортні засоби.

3.         Аналіз здійснення проекту не передбачає відповідей на запитання

про:

а)         технічну узгодженість проекту;

б)         відповідність звичаям і традиціям;

в)         політичну ситуацію.

4.         Аналіз ринкових можливостей полягає в:

а)         аналізі мікросередовища маркетингу;

б)         аналізі макросередовища маркетингу;

в)         усіх перелічених вище заходах.

5.         Аналіз чутливості дозволяє вивчити:

а)         залежність ЧТВ від обсягів продажу факторів;

б)         залежність ЧТВ від соціальних результатів;

в)         залежність ЧТВ від політичної ситуації.

6.         2. Будь-який проект здійснюється з метою:

а) задоволення потреб ринку, який є частиною зовнішнього середо-

вища;

б)відкриття нових можливостей і задоволення суспільних потреб,

які раніше навіть не усвідомлювались;

в)виконання державного замовлення.

7.         В аналізі чутливості значення фактора, за якого попередня оцінка проекту змінюється з позитивної на негативну називається: а) вели-чиною переключення; б) діапазон впливу; в) дисперсія.

8.         У період виходу проекту на проектну потужність виникають ризи-ки:

а) фінансові; б) будівельні; в) експлуатаційні.

9.         Виберіть правильну формулу для визначення майбутньої вартості

ануїтету:

a)         SA = С           

і

б)         PA = C

 

в)         SA = C]

((і+0n-і)(і+0

A         1

i

г)         S = P • (1 + i ■ n)

10.       Введення проекту в експлуатацію здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

11.       Виокремлюють такі фази проекту:

а)         концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту;

б)         попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок з проекту

і рішення про інвестування;

в)         передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази

12.       Відбір цільових ринків полягає у:

а)         вивченні попиту;

б)         сегментуванні ринку і відборі цільових сегментів,

в)позиціюванні товару і прогнозі збуту.

13.       Від'ємні семіквадратичні відхилення характеризують

а)         лінійні відхилення від середнього значення тих рівнів прибутку,

які менші від нуля;

б)         лінійні відхилення від середнього значення тих рівнів прибутку,

які менші від цього середнього;

в)         лінійні відхилення від середнього значення тих рівнів прибутку,

які більші від цього середнього.

14.       Внутрішня норма рентабельності - це ставка дисконтування, при

якій:

а) ЧТВ=0; б) ЧТВ=1; в) ЧТВ<0.

15.       Грошовий потік підприємства являє собою:

а)         сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які

генеруються його господарською діяльністю;

б)         кошти, які підприємство витрачає на задоволення власних по-

треб;

в)         кошти, які підприємство отримує від своїх клієнтів;

16.       Грошові потоки розраховуються за:

а)         витратами на проект та доходами;

б)         витратами на проект та амортизацією;

в)         чистими доходами та неявними надходженнями.

17.       Держава як учасник інвестиційного процесу може брати в ньому

посередковану участь

а) попиту, б)пропозиції, в) як на стороні попиту, так і на стороні пропозиції.

18.       Для аналізу умов ринку:

а)         збирають і використовують відомості про попит, вимоги до про-

дукції, характеристики конкурентів і споживачів, характеристики

каналів руху товару;

б)         розраховують баланс грошових потоків;

в)         вивчають екологічні наслідки здійснення проекту.

19.       Для кількісної оцінки ризику використовується показник:

а)         строк окупності;

б)         середньоквадратичне відхилення;

в)         чиста вартість.

20.       До аспектів проектного аналізу не відноситься: а) технічний; б) екологічний; в) ергономічний.

21.       Для досягнення максимальної ефективності оцінки проекту слід до-тримуватися таких умов:

а)         особи, які керували розробкою та здійсненням проекту, не пови-

нні брати участі, у проведенні завершальної оцінки;

б)         об'єктивність оцінки не повинна викликати сумнівів;

в)         завершальній оцінці необхідно піддати якомога більше проектів.

22.       До властивостей проекту не відносять: а) масштаб; б) складність; в) якість.

23.       До внутрішнього оточення проекту належать:

а) кліматичні умови; б) стиль керівництва проектом; в) рівень опо-даткування

24.       До головних ознак проекту не відносяться:

а) зміна стану на досягнення мети проекту; б) обмеженість у часі; в) обмеженість ресурсів.

25.       До етапів управління проектом не відносяться:

а) початок та побудова проекту; б) поточне управління та узгоджен-ня; в) криза проекту.

26.       До змісту технічного аналізу входить:

а)аналіз ринку; б)аналіз податкового законодавства; в)вибір техно-логії.

27.       До методів управління проектними ризиками входить:

Управління проектними ризиками включає:

а) усунення ризику; б) оцінка ризику; в) фінансування ризиків.

28.       До недоліків внутрішньої норми рентабельності, як показника ефек-

тивності проектів відносять:

а) не враховує вартість грошей у часі; б) складність розрахунку; в) не враховує альтернативну вартість витрат.

29.       До основних соціальних результатів проекту не належить:

а) зміна структури виробничого персоналу; б) зміна кількості робо-чих місць у регіоні; в) зміна структури споживання.

30.       До переваг внутрішньої норми рентабельності, як показника ефек-

тивності проектів відносять:

а) враховує вартість грошей у часі; б) складність розрахунку; в) не враховує альтернативну вартість витрат.

31.       До прямих трансфертних платежів відносять:

а) сплата процентів за кредит; б) оплата транспортних послуг; в) податки.

32.       До учасників проекту не відносяться:

а) замовник; б) субконтрактор; в) інвестор.

33.       До факторів зовнішнього середовища відносять:

а)         культурні, правові, стратегічні;

б)         організаційні, політичні, суспільні;

суспільні, економічні, культурні, політичні.

34.       До факторів підвищеної ризикованості проекту належить:

а) низьке значення ЧТВ: б) тривалість проектів; в) висока процентна ставка за кредит.

35.       До факторів підвищеної ризикованості проекту не належить:

а)         велика кількість учасників проекту;

б)         тривалість проектів;

в)         висока процентна ставка за кредит.

36.       Додатна семіваріація характеризує:

а)         середній квадрат відхилень тих значень, які більші від серед-

нього;

б)         середній квадрат відхилень тих значень, які менші від середньо-

го;

в)         середній квадрат відхилень тих значень, які більші від нуля.

37.       Економічний аналіз не дозволяє оцінити:

а) чи виправдано використання проектом національних ресурсів;

б)         конкретний попит на ці ресурси;

в)         можливості фінансування за рахунок різних джерел.

38.       Життєвий цикл проекту - це:

а)         проміжок часу від моменту виникнення ідеї проекту до моменту

завершення проекту;

б)         оцінка вигід і затрат проекту;

в)         час, протягом якого проект має бути здійснений з максималь-

ною можливою якістю.

39.       Життєвий цикл товарів відображає:

а)         ефективність рекламної кампанії;

б)         порядок виведення на ринок нових моделей;

в)         залежність грошових надходжень (обсягу збуту) від часу.

40.       За масштабністю проекти поділяються на:

а)         дрібномасштабні, середньомасштабні, крупномасштабні;

б)         малі, середні, великі;

в)         залежні, незалежні, взаємовиключні.

41.       За напрямом руху коштів грошовий потік поділяється на:

а) надлишковий та дефіцитний;

б)позитивний, негативний; в)регулярний, дискретний;

г)         надлишковий, дефіцитний, регулярний, дискретний.

42.       За сферою діяльності проекти поділяються на:

а)         промислові, промислового дослідження і розвитку, організацій-

ні, соціальні, економічні;

б)         монопроекти, мультипроекти, мегапроекти;

в)         залежні, незалежні;

г)         короткострокові, середньострокові, довгострокові.

43.       Загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний

період - це:

а) загальний грошовий потік; б) чистий грошовий потік; в) тради-ційний грошовий потік.

44.       Залежно від мети здійснення проект може бути:

а) економічним; б) монопроектом; в) безпечним проектом.

45.       Залежно від характеру діяльності проект може бути:

а) економічним; б) монопроектом; в) безпечним проектом.

46.       Зменшення будь-якого виду дебіторської заборгованості призводить

до:

а)         грошового припливу з інвестиційної діяльності;

б)         грошового відпливу з інвестиційної діяльності;

в)         грошового припливу з фінансової діяльності.

47.       Інвестиції - це:

а)         вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей у ма-

теріальні й нематеріальні активи, корпоративні права й цінні папери

з метою одержання прибутку або соціального ефекту;

б)         витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з

метою одержання доходу;

в)         витрати на виробництво продукції, які відносяться до валових

витрат підприємства.

48.       Інвестиційний проект поділяється на фази:

а) організаційна, контрольна;

б)передінвеститаційна, інвеститаційна, експлуатаційна; в)всі відповідні правильні.

49.       Інструментом непрямого регулювання інвестиційної діяльності є:

а) норми амортизаційних відрахувань, б) бюджетне фінансування, в) інструменти зовнішньоекономічної політики.

50.       3. Имовірність неотримання запланованого ефекту або передчасно-

го закриття проекту - це:

а)   ризик;

б)         банкрутство;

в)         беззбитковість;

г)         ліквідність.

51.       Каскадна модель життєвого циклу управління проектом характери-

зується:

а)         багаторазовим проходження одних і тих же стадій розробки про-

екту, поки замовник не буде задоволений повною мірою;

б)         жорсткою впорядкованістю стадій;

в)         обидва варіанти правильні.

52.       Коефіцієнт варіації характеризує:

а)         співвідношення між ризиками та ефективністю;

б)         лінійне відхилення від середнього значення;

в)         квадратичне відхилення від середнього значення

53.       Комбінація „Ресурси-час-якість" мають назву:

а)         трикутник обмежень;

б)         піраміда Маслоу;

в)         рамка чутливості.

54.       Кількість стадій життєвого циклу проекту: а) 4; б) 6; в) 7.

55.       4. Комплекс взаємопов'язаних заходів спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах існуючих обмежень - це:

а)         план;

б)         проект;

в)         стратегія.

56.       Конкурентоспроможність продукції проекту - це:

а)         відповідність продукції вимогам ринку;

б)         підтримання працездатності продукції протягом періоду експлуа-

тації;

в)         ефективна організація рекламної кампанії.

57.       Короткострокові проекти - це проекти тривалістю: а) до 1 року; б) до 2 років; в) до 5 років.

58.       Ліквідність проекту:

а)         залежить від мети проекту;

б)         залежить від складу учасників;

в)         змінюється з часом.

59.       Ліквідність проекту:

а)         здатність провести заходи з закриття проекту;

б)         сума збитків, які отримує підприємство від закриття проекту;

в)         можливість відмови від подальшої реалізації проекту;

г)         загроза розкриття проекту, який не відповідає початковим пара-

метрам.

60.       Маржинальний дохід:

а) дохід, який підприємство планує отримати за рік;

б)         величина грошових коштів, які отримало підприємство від про-

дажу одиниці продукції чи послуги;

в)         грошовий дохід, який можна отримати від продажу додаткової

одиниці продукції.

61.       Метод зниження ризиків за рахунок відмови від цього виду діяльно-

сті називається:

а) усунення ризику; б) страхування; в) поглинання ризику.

62.       Метод зниження ризиків за рахунок фінансової компенсації із стра-

хових фондів називається:

а) усунення ризику; б) страхування; в) поглинання ризику.

63.       Метод пробного маркетингу використовують для:

а) ознайомлення покупців з новим товаром; б) прогнозування збуту; в) вивчення реакції конкурентів на продукцію.

64.       Метод створення додаткового проекту використовується при розра-

х)нку:

а)         чистої вартості;

б)         точки Фішера;

в)         внутрішньої норми рентабельності.

65.       Методом підбору визначається:

а)         внутрішня норма рентабельності;

б)         чиста вартість;

в)         індекс рентабельності проекту.

66.       Можливість відмови від подальшої реалізації проекту для підпри-

ємств, які здійснюють проект, називається:

а)         ризикованість;

б)         безпечні вкладення;

в)         ліквідність;

67.       На етапі ідентифікації не передбачається:

а)         підготовка документів для одержання кредитів;

б)         визначення цілей проекту;

в)оцінка альтернативних варіантів.

68.       Наставку дисконту не впливають:

а) депозитний процент від вкладів; б) грошовий потік;

в)         ризик.

69.       На стадії завершальної оцінки проводиться оцінка:

а) прийнятності реалізації проекту; б) перспективності проекту; в) ступеня досягнення поставлених цілей.

70.       На стадії реалізації проект здійснюється до моменту:

а) підготовки технічних креслень; б) виділення всіх необхідних ре-сурсів; в) введення в експлуатацію.

71.       На якій стадії життєвого циклу проекту відбувається пошук зацікав-

лених осіб проекту:

329

а) експертиза; б) розробка концепції проекту; в) реалізація проекту.

72.       Найбільш досконалим методом дослідження власного ризику прое-

кту є:

а) аналіз сценаріїв; б) метод Монте-Карло; в) аналіз чутливості.

73.       Найбільший вплив на грошовий потік має:

а) амортизація; б) заробітна плата; в) податок на прибуток..

74.       Нарахування простих відсотків здійснюється за формулою:

а)         S = P*(\ + in);

б)         Р = S /(1 + іп);

в)         S = Р • (1 + і ■ п)";

75.       Обсяг продажу продукції проекту, при якому дохід від продаж по-

вністю покриває, всі витрати на виробництво продукції, в тому чис-

лі середньоринковий відсоток на капітал і забезпечує нормальний

підприємницький прибуток, що означає:

а)         маржинальний дохід;

б)         точка беззбитковості;

в)         чиста майбутня вартість;

г)         рентабельність.

76.       Одним із недоліків скоригованої ставки з безпечних вкладень є:

а)         неврахування несистематичного ризику, пов'язаного з конкрет-

ним проектом;

б)         невраховання конкретного джерела ризику;

в)         процентна ставка стосується підприємства в цілому, а не конкре-

тного проекту;

г)         процентна ставка з кредитів обумовлена контрактом і містить

суб'єктивний фактор.

77.       Нарахування складних відсотків здійснюється за формулою:

а)         Р = S • (1 + і ■ п);

б)         Р = S /(1 + і ■ п)".

в)         S = Р *(1 + і ■ п)п

78.       Неодержана вигода - це:

а)         вигоди альтернативного варіанту;

б)         витрати на проект;

в)         вигоди "з проектом" мінус витрати "без проекту".

79.       Операційний, фінансовий і грошовий потік від інвестиційної діяль-

ності належать до такої класифікаційної ознаки:

а)         за напрямом руху коштів;

б)         за методом обрахунку грошових потоків;

в)         за видами господарської діяльності;

г)         немає жодної правильної відповіді.

80.       Основна відмінність економічного та фінансового аналізу полягає в

тому, що:

а) не розглядаються потоки витрат і вигід з проекту;

б)         здійснюється оцінка з позицій альтернативної вартості;

в)         аналіз проводиться в масштабі держави.

81.       Основними показниками ризику є:

а)         математичне сподівання, дисперсія;

б)         середнє квадратичне відхилення;

в)         коефіцієнт варіації;

г)         всі відповіді правильні.

82.       Особливостями будь-якого проекту є:

а)         спрямованість на досягнення мети та унікальність проекту;

б)         координоване використання взаємопов'язаних дій;

в)         обмеженість у часі;

г)         усі відповіді правильні.

83.       Під безпечними вкладеннями розуміють такі інвестиції, ризик непо-

вернення яких становить:

а)         10 %;

б)         100 %;

в)         0 %;

84.       Поєднання впливу інфляції, ризику та схильності до ліквідності є

причиною:

а)         соціальної несправедливості розподілу доходів між різними ша-

рами суспільства;

б)         падіння курсу національної валюти щодо іноземної;

в)         зменшення вартості грошей у часі;

г)         економічної кризи.

85.       Поняття ліквідації участі у проекті для акціонерів означає:

а) отримання плати за виконанні роботи; б) реалізація акцій; в) по-вернення кредиту та процентів за нього.

86.       Поняття ліквідації участі у проекті для кредиторів означає:

а) отримання плати за виконані роботи; б) реалізація акцій; в) пове-рнення кредиту та процентів за нього.

87.       Поняття ліквідації участі у проекті для підрядників означає:

а) отримання плати за виконанні роботи; б) реалізація акцій; в) по-вернення кредиту та процентів за нього.

88.       При відборі ідей проекту не враховується:

а) ризик; б) зобов'язання зацікавлених сторін; в) грошова одиниця країни.

89.       При прийнятті рішень щодо обсягів випуску продукції керуються

правилом, відповідно до якого:

а)         обсяг випуску збільшується, поки граничні витрати будуть менші

або дорівнюватимуть граничним вигодам;

б)         обсяг випуску зменшується, поки граничні витрати будуть менші

або дорівнюватимуть граничним вигодам;

в)         обсяг випуску зменшується, поки граничні витрати будуть більші

або дорівнюватимуть граничним.

90.       При проведенні комерційного аналізу не передбачається розгляд:

а)         графіка поставок;

б)         законодавчих обмежень;

в)         форм розрахунків за виконання поставок.

91.       При проведенні технічного аналізу не передбачаються:

а)         оцінка компонентів проекту;

б)         аналіз розташування проекту;

в)         розгляд процедур укладення контрактів.

92.       При проведенні фінансового аналізу не розглядаються:

а)         обґрунтованість фінансових прогнозів;

б)         достатність оборотного капіталу;

в)доцільність використання національних ресурсів.

93.       При терміні позики до 1 року нарахована сума буде більшою, якщо

використовувати:

а)         прості відсотки;

б)         складні відсотки;

в)         результат буде однаковий.

94.       Приватна особа, як учасник інвестиційного процесу може брати в

ньому участь на стороні

а) попиту, б) пропозиції, в) як на стороні попиту, так і на стороні пропозиції.

95.       Причинами зменшення вартості грошей в часі є:

а)         схильність до ліквідності, ризик та інфляція;

б)         схильність до розвитку та ризик;

в)         альтернативна вартість.

96.       Проведення узгоджень з проекту здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

97.       Проект-це:

а) план довгострокових фінансових вкладень; б) бізнес-план; в) ком-плекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обме-женнях

98.       Проект має такі обмеження:

а)         ресурси, час, якість;

б)         вчасність, доцільність, час, якість;

в)         ергономічність, ресурси, час.

99.       Проект подолання наслідків природних катаклізмів є: а) економічним; б) соціальним; в) промисловим.

100.     Проект розвитку ринку капіталів є:

а) економічним; б) соціальним; в) промисловим.

101.     Проект створення нової організації є:

а) організаційним; б) соціальним; в) промисловим.

102.     Проекти ухвалюються лише, коли внутрішня норма рентабельності: а) більша альтернативної вартості грошей; б) більша одиниці; в) ме-нша одиниці.

103.     Проекти ухвалюються тоді, коли чиста вартість:

а) більша 0; б) більша 1; в) більша ніж капіталовкладення.

104.     Проектний аналіз не може розглядатися як:

а)         інструмент планування й розвитку певної діяльності;

б)         сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розро-

бити проект, визначивши умови його успішної реалізації;

в)         стадія життєвого циклу проекту.

105.     Проектний аналіз спрямований на:

а)         збільшення соціального добробуту;

б)         збільшення соціального та приватного добробуту;

в)         збільшення прибутку;

106.     Простий ануїтет - має місце, якщо:

а)         платежі здійснюються на початку року;

б)         платежі здійснюються в кінці року;

в)         проміжки виплат або інтервал платежу однакові.

107.     Проміжок часу від моменту виникнення проекту до моменту завер-

шення проекту - це:

а) період експлуатації; б)інноваційна діяльність; в)життєвий цикл проекту;

г)         всі відповіді правильні.

Д)

108.     Просування продукції - це:

а)         поєднання прямого й непрямого каналів руху товару;

б)         створення мережі роздрібної торгівлі;

в)         реклама, стимулювання збуту, пропаганда.

109.     Проценти з довгострокових грошових позиках відносять до:

а)         грошового припливу по інвестиційній діяльності;

б)         грошового відпливу по інвестиційній діяльності;

в)         грошового відпливу по фінансовій діяльності.

110.     Процентна ставка залежить від:

а) існуючих процентних ставок на ринку;

б)рівня інфляції;

в)відносин між кредиторами і позичальниками;

г)         всі відповіді вірні.

111.     Процес розрахунку кінцевої суми боргу (S) при відомій початковій

сумі боргу і процентній ставці називається:

а)         дисконтування;

б)         нагромадження;

в)         ануїтет;

г)  інвестування.

112.     Прямі витрати - це:

а) операційні витрати; б) витрати на маркетингові заходи; в) сума прямих матеріальних і трудових витрат.

113.     Розвиток „Проектного аналізу" почався:

а)         після нафтового буму через проблему банків у видачі кредитів;

б)         у зв'язку із збільшенням соціального і приватного добробуту;

в)         через складні умови господарювання, зміни форми власності,

конкуренцію, ринкові відносини.

114.     Розвиток проектного аналізу головним чином пов'язують з:

а) переходом України до ринкової економіки;

б)з проблемами банків у виборі кредитів;

в)з економічною кризою в США в 20 pp. XX ст.;

115.     Розробка комплексу маркетингу полягає в:

а) розробці товару; б) ціноутворенні; в) організації руху і просуван-ня товару.

116.     Розробка кошторисної документації здійснюється на фазі: а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

117.     Розробка ТЕО здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

118.     Розробка нових товарів - це:

а)         розробка конструкторсько-технологічної документації;

б)         генерування принципу дії нового товару;

в)         пошук ідеї нового товару, розробка технічної документації, виго-

товлення та випробування дослідного зразка, організація серійного

виробництва.

119.     Соціальна привабливість проекту визначається з точки зору:

а)         користувачів проекту;

б)         населення регіону, в якому реалізується проект;

в)         поліпшення соціального середовища проекту.

120.     Соціальні проекти спрямовані:

а)на досягнення ефекту у сфері охорони здоров'я, освіти, навколи-

шнього середовища;

б)на покращення мікроклімату в середині підприємства;

в)на вдосконалення та реформування системи охорони праці на

підприємстві;

121.     Співпраця з міжнародними фінансовими інститутами, а саме гру-

пою світового банку, міжнародний валютний фонд має такі особли-

вості:

а) орієнтується на інфраструктурні проекти;

б)надання кредитів на структурну адаптацію національних економік

до ринкових перетворень;

в)відсутня правильна відповідь;

г) усі відповіді вірні.

122.     Спіральна модель життєвого циклу управління проектом характери-

зується: а) багаторазовим проходження одних і тих же стадій розро-

бки проекту, поки замовник не буде задоволений повною мірою;

б) жорсткою впорядкованістю стадій; в) обидва варіанти вірні.

123.     Статистична невизначеність має місце тоді, коли:

а) не визначено параметри проекту; б) невизначені параметри мо-жуть спостерігатися достатню кількість разів, щоб визначити часто-ти появи цікавих нам подій; в) здійснюється нормальний закон роз-поділу випадкової величини.

124.     Сукупність розділених у часі надходжень і виплат коштів, які гене-

руються господарською діяльністю називається:

а)         теперішня вартість;

б)         грошовий потік підприємства;

в)         чиста вартість.

125.     Сума чистого доходу та неявних надходжень - це:

а) традиційний грошовий потік; б) чистий грошовий потік; в) фінан-совий грошовий потік

126.     Такий зовнішній фактор впливу на проект як клімат належить до

групи:

а) політичних чинників; б) природних чинників; в) суспільних чин-ників.

127.     Такий зовнішній фактор впливу на проект, як міждержавні стосун-

ки, належить до групи:

а) політичних чинників; б) природних чинників; в) суспільних чин-ників.

128.     Такий зовнішній фактор впливу на проект, як права людини нале-

жить до групи:

а) політичних чинників; б) правових чинників; в) суспільних чинни-ків.

129.     Такий зовнішній фактор впливу на проект, як рівень освіти нале-

жить до групи:

а) політичних чинників; б) правових чинників; в) суспільних чинни-ків.

130.     Такий зовнішній фактор впливу на проект, як свобода слова, нале-

жить до групи:

а) політичних чинників; б) природних чинників; в) суспільних чин-ників.

131.     Такий зовнішній фактор впливу на проект, як стабільність законо-

давства, належить до групи:

а) політичних чинників; б) правових чинників; в) суспільних чинни-ків.

132.     Такий зовнішній фактор впливу на проект, як страхові гарантії, на-

лежить до групи:

а) політичних чинників; б) економічних чинників; в) суспільних чинників.

133.     Такі види грошових потоків, разові платежі яких є рівними, назива-

ються:

а)трансфертні платежі; б)ануїтет;

в)альтернативна вартість; г) всі відповіді правильні.

134.     Точка Фішера:

а)         створює ситуацію неузгодженості;

б)         є відсотковою ставкою, при якій ЧТВ двох проектів рівні;

в)         відсоткова ставка, при якій ВНР =0.

135.     Укладання контрактів здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

136.     Управління грошовими потоками будується на принципі:

а) забезпечення ліквідності і збалансованості;

б)принцип інформативної достовірності;

в)забезпечення ефективності;

г)         всі відповіді вірні.

137.     Управління проектними ризиками включає:

а) усунення ризику; б) оцінка ризику; в) страхування ризику.

138.     Фінансовий профіль проекту - це крива, що відображає:

а)         залежність ЧТВ проекту від ставки дисконтування;

б)         залежність ЧТВ проекту від тривалості будівництва;

в)         залежність ЧТВ проекту від процентної ставки за кредит.

139.     Функціональна структура управління передбачає:

а)         дроблення функцій управління не за об'єктами, а за їх видами;

б)         поділ праці між керівниками за принципом розподілу не функцій,

а об'єктів управління;

в)         поділ праці між керівниками за їх особистим вибором.

140.     Цикл проекту - це час:

а)         від початку підготовки проекту до завершення впровадження

проекту;

б)         від ідентифікації до початку впровадження проекту;

в)         від завершення підготовки проекту до завершення впровадження

проекту.

141.     Цінність проекту визначають як різницю між:

а)         прибутком і затратами;

б)         вигодами і затратами;

в)         вигодами і амортизаційними відрахуваннями.

142.    Чиста теперішня вартість визначається за формулою:

а)         2_,—- j

1~Ґ (1+ 0

о)         >

«=і

(1 + і)'

в)         A

в,-с,

«=і

(1 +1)'

 

143.     Чисту суспільну користь від проекту появи товару на ринку можна

виміряти як:

а)         суму премії споживачів і премії виробників;

б)         різницю між премією виробників і премією споживачів;

в)         різницю між премією споживачів і премією виробників.

144.     Що означає термін: широкомасштабні проекти радикально нових

технологій - це:

а)         комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення

висунутої мети в умовах існуючих обмежень;

б)         документ, який містить опис взаємопов'язаних у часі і просторі

дій, які необхідно виконати для досягнення мети проекту;

в)         це весь комплекс багатостадійних науково-дослідних, проектно-

конструкторних, дослідних та реалізаційних робіт, що виконуються

за єдиною програмою тісно взаємодіючим колективом з метою ви-

найдення нових нетрадиційних шляхів вирішення широкомасштаб-

них проблем;

145.     Яка з наведених характеристик відноситься до чистої вартості:

а)         порівнює сьогоднішню вартість усіх прибутків і сьогоднішню

вартість всіх витрат;

б)         відображає максимальний відсоток, який можна платити за ви-

користання кредиту, залишившись на беззбитковому рівні;

в)         показує міру ризикованості проекту.

146.     Який показник порівнюють з альтернативною процентною ставкою:

а)         внутрішню норму рентабельності;

б)         ефективну ставку;

в)         чисту вартість;

147.     Яка із стадій життєвого циклу проекту закінчується попереднім тех-

ніко-економічним обґрунтуванням:

а)         переговори та затвердження;

б)         реалізація проекту;

в)         ідентифікація проекту;

г)  експертиза.

148.     Які переваги має співпраця з міжнародними фінансовими інститу-

тами в проектному аналізі:

а)         орієнтація на інфраструктурні проекти;

б)         фінансові інститути забезпечують висококваліфіковану експер-

тизу проекту;

в)         надання кредитів на структурну адаптацію національних еконо-

мік до ринкових перетворень.

149.     За якою ознакою проекти поділяються на монопроект, мультипро-

ект і мегапроект:

а)         за складністю;

б)         за ризикованістю;

в)         за сферою діяльності;

г)         за залежністю.

150.     Якщо відомі початкова сума боргу (Р), відсоткова ставка (і), а роз-

раховується кінцева сума боргу (S), то цей процес називається:

а)         нагромадження;

б)         компадинування;

в)         накопичення

г)         всі відповіді правильні.