Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.3. Основні форми організаційної структури проектів : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

9.3. Основні форми організаційної структури проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

"Структура управління організацією", або "організаційна структура управління" - одне з базових понять менеджменту, тіс-но пов'язане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інфо-рмації і прийняття управлінських рішень), у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованим для того, щоб усі процеси, що протікають у ній, здійснювалися вчасно і якісно. Тому принципам і методам побудови структур управління надається особлива увага.

У цілому під структурою управління розуміють упорядко-вану сукупність стійко взаємозалежних елементів, що забезпечу-ють функціонування і розвиток організації як єдиного цілого. Во-на також є формою поділу і кооперації управлінської діяльності, у рамках якої здійснюється реалізація відповідних функцій, спрямованих на досягнення висунутої у проекті мети. 3 цих по-зицій структуру управління доцільно розглядати як систему оп-тимального розподілу функціональних обов'язків, прав і відпові-дальності, порядку і форм взаємодії між її елементами.

Відносини між елементами структури управління підтри-муються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонталь-ні і вертикальні. Перші мають характер узгодження і є однорівне-вими. Другі - це відносини підпорядкування, що передбачають наявність декількох рівнів управління. При дворівневій структурі створюються верхні ланки управління (керівництво організацією в цілому) і низові ланки (менеджери, що безпосередньо керують роботою виконавців). При трьох і більш рівнях формується сере-дній шар, що у свою чергу може складатися з декількох рівнів. У структурі управління організацією розрізняють лінійні і функціо-нальні зв'язки.

Лінійна структура управління передбачає прямий вплив на керований об'єкт і зосередження в одних руках всіх управлінсь-ких функцій. Поділ праці між керівниками відбувається за прин-ципом розподілу не функцій, а об'єктів управління. Кожен ліній-ний керівник цілком відповідає за діяльність організації або її

структурних підрозділів. Така організаційна структура характе-ризується простотою, чіткістю і зрозумілістю взаємовідносин ла-нок. Але вона потребує високої компетенції керівництва у всіх аспектах діяльності, тому може використовуватись у стабільних умовах при здійсненні стосовно простої діяльності.

Функціональна структура управління передбачає дроб-лення функцій управління не за об'єктами, а за їх видами. Управ-лінські функції зосереджуються в руках кваліфікованих спеціалі-стів, кожен з яких керує діяльністю працівників в межах своєї компетенції. Порівняно з лінійною, така структура не вимагає від керівників знання всіх сторін менеджменту, дозволяє вирішувати проблеми більш компетентно. Але неминуче збільшення зв'язків може призвести до множинності у підпорядкуванні, дублювання або сперечливості розпоряджень різних спеціалістів, тощо.

Через існуючі недоліки ні лінійна, ні функціональна струк-тура управління на практиці в чистому вигляді не використову-ються, а поєднуються у різних комбінаціях.

Багаторічний досвід використання лінійно-функціональних структур управління показав, що вони особливо ефек