Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1. Суть та зміст управління проектами : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

9.1. Суть та зміст управління проектами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

В останні десятиріччя управління проектами стало досить спе-ціалізованим видом діяльності, який характеризується підвищеною складністю і ризикованістю. Як наука, управління проектами об'єднує спеціальні та універсальні знання, що використовуються в процесі розробки та реалізації бізнесових ідей. Спеціальні знання ві-дображають особливості тої сфери діяльності, де здійснюється про-ект. Загальні закономірності притаманні всім проектам, незалежно від галузі їх реалізації. Саме вони є підґрунтям відокремлення управління проектами в самостійну дисципліну.

Управління проектами - процес керівництва та координації людських, матеріальних та фінансових ресурсів протягом життє-вого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів та те-хніки управління для досягнення поставленої в проекті мети. Управління проектом передбачає реалізацію цілого комплексу взаємозалежних робіт в інтересах реалізації проекту.

Елементами системи управління проектами, як і будь-якої системи управління, є цілі, принципи, функції, методи, організа-ційна структура, інформаційне забезпечення управління. Базою функціонування такої системи є її принципи, що охоплюють ос-новні керівні ідеї, правила і орієнтири, у рамках яких здійснюєть-ся управління проектами.

Весь процес управління складається з відособлених, але тіс-но пов'язаних частин - функцій. У загальній своїй сукупності во-ни створюють функціональну систему управління, в якій відо-бражається зміст процесу управління проектом з урахуванням всіх притаманних йому специфічних умов здійснення. В основу цієї системи завжди закладаються особливості спеціального про-екту, що здійснюється.

Функціями управління є види цілеспрямованої діяльності щодо проекту, які зумовлені кооперацією і поділом праці серед управлінського персоналу. їх класифікація передбачає розподіл загальної сукупності функцій на дві групи: загальні і конкретні (специфічні) функції.

Загальні функції вивчаються повною мірою в курсі менедж-менту. Кожна конкретна функція управління проектом є компле-ксною за своїм змістом і передбачає планування, організацію, ко-

ординування, мотивацію та контроль відокремлених об'єктів впливу. До конкретних функцій управління проектом відносять: управління підготовкою техніко-економічного обґрунтування, управління будівництвом, управління персоналом і т. д. їх пов-ний перелік залежить від складності проекту, його спеціалізації, масштабу та ряду інших факторів. Визначення змісту об'єктивно необхідних конкретних функцій управління за проектом є базою формування структури органів управління проектом.

У розділі 2 розглядаються головні ознаки проекту, а саме:

1)         спрямованість на досягнення мети;

2)         координоване виконання всіх дій;

3)         обмеженість у часі;

4)         унікальність.

Серед них особливої уваги з точки зору управління проек-тами заслуговує перша - спрямованість на досягнення висунутої мети. Саме мета має величезне значення в управлінні та в органі-зації підготовки і реалізації проекту. Вона виконує стимулюючу, орієнтаційну та контрольно-оцінювальну функції.

Ідея, яка буде основою спеціального проекту та на базі якої формуватиметься його мета, може виникнути з різних джерел. Як правило, її поява пов'язана з запитами та потребами спожива-чів. Опитування клієнтів як формальні, так і не формальні, мо-жуть підказати нові види товарів або послуг чи виявити напрями вдосконалення вже