Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.5. Екологічна експертиза проектів : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

8.5. Екологічна експертиза проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

В основу формування державної екологічної політики пок-ладено принцип, згідно з яким екологічна безпека стає важливим елементом та складовою національної безпеки держави. Поло-ження, що розвивають цей принцип, було закріплено Конституці-єю України (Ст. 50 "Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цьо-го права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і

предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформа-ція ніким не може бути засекречена") та цілою низкою законів та документів.

Розроблені Міністерством охорони навколишнього природ-ного середовища та ядерної безпеки України Концепція та "Ос-новні напрями державної екологічної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" визна-чили мету, пріоритетні завдання, механізми їх реалізації та на-прями гармонізації екологічної політики України з європейським екологічним процесом. Мета природоохоронної діяльності поля-гає в досягненні оптимального балансу між шкідливими для до-вкілля наслідками, що супроводжують розвиток суспільства, і по-тенційними можливостями природних ресурсів до самовідтво-рення. Для досягнення поставленої мети всі проекти, що реалізу-ються в Україні мають проходити екологічну експертизу.

Екологічна експертиза - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці пе-редпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалі-зація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан на-вколишнього природного середовища та здоров'я людей, і спря-мована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природ-ного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня еко-логічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Основними завданнями екологічної експертизи є:

1)         визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запла-нованої чи здійснюваної діяльності;

2)         організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;

3)         встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил;

4)         оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якість природних ресурсів;

5)         оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достат-ності заходів щодо охорони навколишнього природного середо-вища і здоров'я людей;

6)         підготовка об'єктивних, всебічно обґрунтованих виснов-ків екологічної експертизи.

Основними принципами екологічної експертизи є:

■          гарантування безпечного для життя та здоров'я людей на-вколишнього природного середовища;

■          збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування громад-ської думки;

■          наукова обґрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність;

■          екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи, за-планованої чи здійснюваної діяльності;

■          державне регулювання;

■          законність.

Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація з впровадження нової техніки, техноло-гій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвес-ти до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, створення загрози здоров'ю людей, екологічній експертизі можуть підлягати еколо-гічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіо-нах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний нега-тивний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

Суб'єктами екологічної експертизи є: 1) Міністерство охо-рони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані

установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії; 2) органи та установи Міністерства охорони здоров'я України - в частині, що стосується експертизи об'єктів, які можуть негативно впливати чи впливають на здоров'я людей; 3) інші державні орга-ни, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях відповідно до законодавства; 4) громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування; 5) інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до про-ведення екологічної експертизи; 6) окремі громадяни.

До документації на об'єкти екологічної експертизи додають-ся обґрунтування щодо забезпечення екологічної безпеки запла-нованої чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища, оцінкою екологіч-ного ризику і небезпеки для здоров'я людей та з альтернативними прогнозними варіантами зменшення цих впливів.

В Україні здійснюється державна, громадська та інші еколо-гічні експертизи. Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання. Приймаючи рішення щодо пода-льшої реалізації об'єктів екологічної експертизи, висновки дер-жавної екологічної експертизи враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз. Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають рекомендаційний характер і мо-жуть бути враховані при проведенні державної екологічної екс-пертизи, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Державній екологічній експертизі підлягають:

1)         державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народ-ного господарства;

2)         проекти генеральних планів населених пунктів, схем ра-йонного планування, схем генеральних планів промислових вуз-лів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і райо-нах, схем упорядкування промислової забудови, інша передпла-нова і передпроектна документація;

3)         інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та

розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих під-приємств; документація по перепрофілюванню, консервації та лі-квідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;

4)         проекти законодавчих та інших нормативно-правових ак-тів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього приро-дного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей;

5)         документація з впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кор-доном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу та здоров'ю людей.

У документації на об'єкти державної екологічної експертизи повинні передбачатися: 1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної діяльності на стан навко-лишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, здоров'я населення, оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації і заяви про екологі-чні наслідки діяльності; 2) обґрунтування впровадження сучас-них, досконалих нематеріало- і неенергоємних, мало- і безвідхід-них технологічних процесів; 3) забезпечення комплексної пере-робки, утилізації і ефективного використання відходів виробниц-тва; 4) заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефек-тивної очистки всіх видів стічних вод, а також їх використання для технічних потреб без скидання цих вод у природні водотоки і водойми; 5) дієвість і досконалість передбачуваних заходів щодо охорони атмосферного повітря від забруднення; 6) забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів рослинного і тварин-ного світу та природно-заповідного фонду; 7) забезпечення захи-сту населення і навколишнього природного середовища від шкід-ливого впливу антропогенних фізичних, хімічних та біологічних факторів. Документація, що подається на об'єкти державної еко-логічної експертизи, повинна бути у встановленому порядку по-

годжена з заінтересованими органами та містити оцінку можли-вих соціальних наслідків.

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного обґрунту-вання, за ініціативою громадських організацій чи інших громад-ських формувань. Громадська екологічна експертиза може здійс-нюватися одночасно з державною екологічною експертизою шляхом створення на добровільних засадах тимчасових або пос-тійних еколого-експертних колективів громадських організацій чи інших громадських формувань.

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає вирішення еколого-експертними органами чи формуваннями за-вдань експертного дослідження і оцінку об'єктів екологічної екс-пертизи, підготовку обґрунтованого об'єктивного еколого-експертного висновку. Процедура проведення екологічної експе-ртизи передбачає: 1) перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і реквізитів на об'єкти екологічної експертизи та ство-рення еколого-експертних комісій (груп) відповідно до вимог за-конодавства (підготовча стадія); 2) аналітичне опрацювання ма-теріалів екологічної експертизи, в разі необхідності натурні об-стеження і проведення на їх основі порівняльного аналізу і част-кових оцінок ступеня екологічної безпеки, достатності та ефекти-вності екологічних обґрунтувань діяльності об'єктів екологічної експертизи (основна стадія); 3) узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації та наслідків діяльності об'єктів експертизи, підготовку висновку екологічної експертизи та по-дання його заінтересованим органам і особам (заключна стадія).