8.2. Технічний аналіз проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

В рамках концептуальної фази проекту починається базове (попереднє) проектування, яке містить визначення основних ха-рактеристик проекту на початкових етапах його розробки. Дана робота розділена на чотири основні частини:

-          розробка основних принципів проекту;

-          технічне обґрунтування проекту;

-          початкове планування і оцінка витрат;

-          визначення організаційних і технологічних процесів. Розробка основних принципів проекту чи затвердження йо-

го головних задач є основною діяльністю, яка повинна здійсню-ватись на етапі технічного опрацювання кожного проекту. Осно-вні принципи проекту повинні бути оформленні у вигляді пояс-нювальної записки, яка має бути ретельно підготовлена і пого-джена керівництвом, яке буде брати участь в розробці і прийнятті проекту, експлуатації споруд і збуті продукції. Як правило, пояс-нювальна записка містить наступні розділи:

1.         Основна мета проекту.

2.         Мета календарного планування. 3.Мета витрат.

4. Проектно-конструкторські стандарти для надійності екс-плуатаційних можливостей, зайнятості персоналу, спожитої енер-

гії, охорони навколишнього середовища, стану здоров'я і безпеки працюючих.

5. Бажаний прибуток від інвестування.

б.Плановий показник з обслуговування і матеріально-технічного забезпечення.

7.         Планове завдання з автоматизації.

8.         Резерв для майбутнього розширення.

9.         Розрахунки з будівництва і залучення робочої сили.

Можна сказати, що багато із перерахованих вище пунктів можуть стати причиною конфлікту, якщо не будуть погоджува-тись протягом всього строку реалізації проекту. Такі конфлікти потрібно обговорювати і вирішувати до того, як проект починає реалізовуватись.

Початкове технічне обґрунтування проекту може розробля-тись або паралельно, або слідом за розробкою основних принци-пів проекту.

Технічне обґрунтування - це інтерактивний процес, який передбачає обов'язкову участь інженерно-технічних працівників, економістів і працівників служби збуту продукції. В його межах повинні бути розроблені виробнича програма, специфіка виробів, визначені планові завдання об'ємів виробництва. Крім того, по-винні бути враховані всі фундаментальні технічні вимоги, які впливають на наступний вибір альтернатив при проектуванні.

Перерахуємо деякі критичні моменти, про які необхідно пам'ятати на підготовчій стадії:

-          сировина (джерела поставки, кількість, наявність);

-          потреба в комунальних службах (наявність та надійність);

-          плани розподілу продукції (упаковка, зберігання, вантаж-но-розвантажувальні роботи, транспортування).

Для вибору виробничого процесу, а також для введення економічних параметрів застосовується попереднє випробовува-не дослідження. Проводячи його необхідно пам'ятати, що будь-які погодження, які досягнуті з метою забезпечення технологією, не повинні заважати замовнику в його подальшій діяльності. Слід затратити значні зусилля, щоб гарантувати при проектуванні роз-гляд і оцінку всіх обґрунтованих альтернатив.

Початкове планування і оцінка витрат виробництва повинні забезпечувати контроль за розробкою проекту вже на початкових етапах. Умови контролю за проектом потребують визначення ба-зових точок, перші з яких будуть початкові оцінки і плани. Тому перша оцінка повинна бути підкріплена, по можливості, найкра-щою розробкою варіантів технічних засобів контролю.

Визначення організаційних і технологічних процесів повин-но проводитись паралельно з проектно-конструкторськими роз-робками. Ці процеси мають охопити всі аспекти проекту, в тому числі:

-          охорону технологічних процесів;

-          маршрутизацію кореспонденції;

-          матеріально технічне обслуговування;

-          підписання контрактів і виконання робіт по субпідрядам;

-          забезпечення запасними частинами;

-          перевірку і відправку матеріалів і обладнання;

-          гарантію якості;

-          обговорення змін, які вносяться;

-          бухгалтерський облік, виписку рахунків і платіжних дору-чень;

-          звітність з реалізації проекту;

-          систему для зберігання креслень;

-          техніку безпеки;

-          розробку довідників з експлуатації;

-          санітарний стан робочої ділянки в період будівництва;

-          захист обладнання під час відвантаження і зберігання;

-          страхування;

-          умови найму і оплати праці працівників.

Кінцева обробка цих аспектів повинна обов'язково продов-жуватись після завершення раннього етапу (концептуальної фази) розробки. Однак важливо, щоб менеджер проекту сформулював стійкі вимоги і визначення якомога раніше.

Надзвичайно важливим аспектом раннього етапу розробки є контроль за змінами. В проект повинна бути введена офіційна нор-ма, яка б містила письмове визначення прийнятних змін, їх кальку-ляцію і календарний графік. Без здійснення цієї процедури контроль за реалізацією проекту може бути втрачений на ранніх етапах. Тоб-

то, успішний менеджер проекту повинен розуміти, що реалізація проекту може мати певні відхилення від плану, але при цьому важ-ливо, щоб вони не перевищували визначених прийнятних меж.

Невід’ємною складовою технічного аналізу проекту є вибір будівельного майданчику і утримання дозволів і свідоцтв. Успіх проекту забезпечується застосуванням такої процедури вибору будівельного майданчику, яка ґрунтується на всіх раніше визна-чених фундаментальних технічних вимог до проекту, на всіх об’єктивних чи суб’єктивних факторах, які прямо чи обернено впливають на економічні оцінки проекту, на особливостях орга-нізаційних і технічних процесів, які характерні для проекту на стадії його реалізації.

Шдготовча робота до вибору будівельного майданчику повин-на передбачати головні завдання дослідження потенційних будіве-льних майданчиків, підготовку плану і бюджету дослідження, попе-реднього списку факторів вибору будівельного майданчику.

Процес вибору будівельного майданчику проходить наступ-ні етапи:

1.         Формування основної мети вибору будівельного майданчи-ка. Перераховується всі вимоги до місця розташування буді-вельного майданчика.

2.         Визначення факторів вибору будівельного майданчику. Пе-рераховуються всі об’єктивні і суб’єктивні фактори вибору будівельного майданчику.

3.         Вибір основної території будівництва. 3 альтернативних ва-ріантів місця розташування будівництва по країнах і регіо-нах, здійснюється вибір основної території, яка характери-зується визначеними економіко-географічними ознаками.

4.         Вибір місця розташування будівництва. На основній тери-торії будівництва визначаються альтернативні ділянки для забудови. Вибір ґрунтується на екологічних, організаційно-економічних і політичних факторах.

5.         Проведення польових досліджень. Визначаються завдання польових досліджень кожної альтернативної ділянки, склада-ється специфіка основних територіально-геологічних вимог до найбільш придатної для забудови ділянки, готується стандарт-ний список опису місцевих умов, який забезпечує повний облік всієї інформації, що характеризує ділянки для забудови.

6. Вибір місця розташування будівельного майданчику. Він

здійснюється з огляду на з організаційно-технічних фактори

на основі переліку опису місцевих умов альтернативних ді-

лянок для забудови.

Вказана схема є найбільш економічною і реалізує системний підхід до вибору будівельного майданчику промислового об’єкту.

Однак, на практиці вибір будівельного майданчику не завжди проходить у відповідності за цією ідеальною послідовністю: на пер-ший план виходять політичні амбіції, окремі території можуть бути власністю замовника проекту, економічні умови можуть зробити не-обхідним розгляд тільки однієї основної території будівництва.

Вибір основної території і місця розташування будівництва проводиться на основі порівняння і оцінки факторів контрольних переліків будівельних ділянок.

Можливі варіанти місця розташування будівництва оціню-ються на основі карти рейтингу будівельних ділянок (табл. 8.3). На основі загального рейтингу кожної ділянки потрібно вибрати три або чотири найкращі варіанти. Однак, ще до проведення оці-нки можливих варіантів місця розташування будівництва, з їх пе-реліку потрібно виключити ті ділянки, на яких будівництво здій-снювати не можна.

Необхідно провести детальний аналіз факторів навколиш-нього середовища, громадських рухів і зацікавленості населення, юридичні наслідки проблеми власності.

Місцезнаходження будівництва також оцінюється з точки зору його історичного та археологічного значення.

Процес вибору будівельного майданчику має високий рі-вень ризику, який впливає на досягнення мети проекту. Помилки, які виникають в процесі облаштування будівельного майданчику можуть негативно вплинути, як на різні аспекти роботи над прое-ктом, так і в цілому на проект.

Залежно від типу негативного впливу помилки ділять на три групи:

1.         Фатальні помилки, які приводять до занепаду проекту або суттєво збільшують вартість і терміни його виконання.

2.         Помилки, в наслідок яких не можуть бути досягнуті окре-мі цілі проекту або ж виникає ріст затримок виробництва на вве-дених в експлуатацію потужностях.

 

3. Помилки, які приводять до перевитрат коштів на сам про-цес вибору майданчика.

Помилки першої групи пов'язані з вибором несприятливого місцезнаходження будівництва з точки зору несприятливих інже-нерно-геологічних умов чи при неможливості отримання дозволу на проведення робіт.

Таблиця 8.3 Перелік факторів карти рейтингу будівельних майданчиків

1.         Трудові ресурси

Наявність:

Адміністративні працівники Інженерно-технічні працівники Кваліфіковані робітники Некваліфіковані робітники Заробітна плата Стабільність трудових ресурсів Прожитковий мінімум Спеціальні закони з праці

2.         Податки і фінансові стимули.

Податок на підприємництво

Майновий податок

Державні і місцеві податки на промислове підприємство, на власне майно Податки на винаходи Податки з будівництва Допомога по непрацездатності Фінансові стимули

3.         Проблеми навколишнього середови-

ща

Стандарти з якості оточуючого повітряно-

го простору

Якість води та стічних вод

Якість джерел води природного газу, ву-

гілля

Екологічний  вплив  проекту  на  повітря,

воду, сільськогосподарські угіддя

Спеціальні місцеві та державні законодав-

ства по  охороні навколишнього  середо-

вища, спливаючої на роботу заводу

Відповідність ділянки під забудову сані-

тарному коефіцієнту використання землі

Відношення місцевого населення до ново-

го будівництва

Відношення місцевих екологів до нового

заводу

 

4.         Кліматичні умови

Кількість опадів

Швидкість і переважний напрямок вітру

Витрати на обігрів

Висота над рівнем моря

Температура повітря

Відносна вологість

5.         Обслуговуючі системи

Захист від пожежі

Міліція та система безпеки

Охорона майна

Місцеве матеріально-технічне обслугову-вання

6.         Топографічні умови і умови місцезна-

ходження.

Геологічні умови Природні ресурси Зв'язок з автомагістралями Місцезнаходження залізниць Сейсмічні зони

7.         Комунальні служби

Наявність в достатній кількості енергії і

тепла

Вартість тепла та енергії

Наявність питної води

Наявність води для гасіння пожежі

Наявність каналізації

Вплив відходів на оточуюче середовище.

Вивіз відходів

8.         Перевезення вантажів.

Наявність вантажівок

Вартість перевезення на залізниці. Вартість автомобільних перевезень. Наявність   транспорту   для    перевезення працівників

9.         Демографічна ситуація

Умови життя, традиції і релігія, суспільні

організації, преса, умови відпочинку        

 

Помилки другої групи пов'язані з нереальною оцінкою фак-торів, які впливають на вибір будівельного майданчику. До таких помилок відносяться:

-          невірний прогноз резервів трудових ресурсів в даному ре-гіоні для подальшої експлуатації підприємства;

-          невміння передбачити ріст підприємства;

-          неправильна калькуляція витрат на залучення робочої сили;

-          неадекватна оцінка можливостей обслуговування нового заводу підсобними підприємствами і комунальними сис-темами;

-          недооцінка питання стосовно податків і т. д.

Помилки третьої групи обумовлені порушенням пропорцій при плануванні бюджету і при перевикористанні бюджетних ко-штів на проведення попередніх оцінок більшої кількості майдан-чиків. В цьому випадку спостерігається недостатня кількість за-собів для облаштування майданчику, що може призвести до поя-ви помилок першої і другої груп.

Процес вибору будівельного майданчика являє собою збір, обробка і аналіз інформації, яка використовується для отримання дозволів на проведення робіт

При підготовці дозволів слід враховувати бачення і вимоги всіх зацікавлених сторін: представників муніципалітету терито-рій, організації охорони навколишнього середовища, власників земель, а також безпосередніх учасників проекту. Менеджер про-екту повинен створити тимчасову групу спеціалістів, основним завданням яких є отримання дозволів. Ця група може мати насту-пний склад і виконувати наступні функції:

-          керівник групи, координує всю її діяльність;

-          технічні спеціалісти, які готують проектну документацію, детальне описання проекту і природних умов будівельного май-данчику, обґрунтування рішень, прийнятих по проекту і місцез-находженню будівельного майданчика;

-          юристи, які знають умови та всю процедуру отримання дозволів, що забезпечують законність робіт;

-          група, яка контролює терміни отримання дозволів і їх від-повідність календарному плану робіт.

-          представник громадськості, який контролює всі проблемні аспекти даного проекту будівництва.

Велике значення в досягненні якості і своєчасності в підго-товці дозволів має тісний взаємозв'язок групи, яка працює над отриманням дозволів, з усіма учасниками проекту.

Технічний аналіз інвестиційного проекту визначає наступні завдання:

-          визначення найбільш оптимальної технології з точки зору мети проекту;

-          аналіз місцевих умов, в тому числі і доступності і вартос-ті сировини, енергії та робочої сили;

-          перевірка наявності потенціальних можливостей плану-вання і здійснення проекту.

Технічний аналіз проводиться групою, як правило, власних експертів підприємства з можливістю залучення вузькогалузевих спеціалістів. Стандартна процедура технічного аналізу почина-ється із аналізу власних технологій. При цьому необхідно прит-римуватись наступних критеріїв:

І.технологія повинна попередньо добре себе зарекоменду-вати на ринку, тобто бути стандартною;

2.технологія не повинна бути зорієнтована на імпортні об-ладнання і сировину.

Якщо застосування власної технології є неможливим, то проводиться аналіз можливості залучення іноземної технології та устаткування по одному з можливих варіантів:

-          спільне підприємство з іноземною фірмою - часткове ін-вестування і повне забезпечення всіма технологіями;

-          закупка обладнання, яке реалізує технологічне „know-how";

-          „turn-key” - закупка обладнання, будівництво заводу, на-лагодження технологічного процесу;

-          „product-in-hand” - „turn-key" плюс навчання персоналу до тих пір, поки не буде виготовлений необхідний гото-вий продукт;

-          купівля ліцензії на виробництво;

-          технічна допомога зі сторони зарубіжного технолога.

Правило вибору технології передбачає комплексний аналіз

деяких альтернативних технологій і вибору найкращого варіанту на основі якого-небудь критерію.

Ключові фактори вибору середовища альтернативних тех-нологій зводяться до аналізу наступних аспектів використання технологій.

1.         Попереднє використання вибраних технологій в заданих масштабах (масштаби можуть бути дуже великі для конкретного ринку).

2.         Доступність сировини (скільки потенційних постачальни-ків, які у них виробничі потужності, якість сировини, яка кіль-кість других споживачів сировини, вартість сировини, спосіб і вартість доставки, ризик щодо навколишнього середовища).

3.         Комунальні послуги і комунікації.

4.         Потрібно бути впевненим, що організація, яка продає тех-нологію має на неї патент чи ліцензію.

5.         Початковий нагляд над виробництвом продавця технології.

6.         Пристосованість технології до місцевих умов (температу-ра, вологість і т. д.).

7.         Використання потужностей (у відсотках від номінальної потужності за даними проекту) і час виходу до повної продукти-вності.

8.         Безпечність та екологія.

9.         Капітальні і виробничі затрати.

В таблиці 8.4 наведено приклад такого багатоальтернатив-ного вибору, в якому кожний фактор оцінюється за десятибаль-ною шкалою.

Таблиця 8.4

Приклад вибору кращого технічного рішення

Ключові фактори      Вага кри-терію          Альтернативи

 

           

            A         В         С         D

Попереднє використання    3          6          3          2          0

Доступність сировини         5          3          4          6          9

Комунальні послуги і комунікації    2          5          3          2          6

Наявність патенту чи ліцензії          1          0          0          10        10

Пристосованість технологїі до місцевих умов      2          7          5          4          7

Використання потужності   3          7          4          6          8

Безпека і екологія      4          10        8          5          3

Капітальні та виробничі затрати    5          5          4          8          6

Величина зваженого критерію                   143      109      136      147

Найкращим буде визнано технічний проект, який має найбі-льше значення критерію. У розглянутому прикладі альтернативи A і D майже однакові, але можна віддати перевагу D.