Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

В останні роки трансформаційні процеси в економіці України набули певного динамізму на макроекономічному рівні. Болісні, але конче необхідні реформи, що спрямовуються на монетарну стабілі-зацію економіки шляхом скорочення дефіциту бюджету та приду-шення інфляції фінансово-кредитними регулятивними методами, це тільки фундамент подальших ринкових перетворень.

Структурно-інноваційна перебудова економіки потребує створення сприятливого інвестиційного клімату, становлення фондового ринку, удосконалення фінансово-кредитної системи, реформування відносин власності та прискорення процесу прива-тизації, що безперечно повинно призвести до активізації інвести-ційного процесу, особливо в пріоритетних напрямках.

Підготовка та реалізація проектів відноситься до складних видів людської діяльності, що вимагає особливих знань та нави-ків. Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що інвестиційні проекти ранжуються від неперспективних (вимушених) до най-новітніших. Перші не дають ніякої віддачі, а лише підтримують на плаву підприємства, що потребують глибокої санації або вза-галі ліквідації; другі потребують набагато більших витрат, але за-безпечують швидкий науково-технічний прорив та примноження капіталу, проте мають великий ступінь ризику.

Інвестор завжди стоїть перед проблемою прийняття інвес-тиційного рішення, адже суб'єкт господарювання відмовляє собі в споживанні певних благ, але має надію повернути інвестований капітал з певним прибутком, і при цьому, природно, ризикує. Тим часом, професійним економістам неабияк бракує навичок з підготовки рішень щодо ефективного використання ресурсів.

В останні десятиріччя підготовка та реалізація проектів сфор-мувались в досить спеціалізований вид професійної діяльності. В державному та приватному секторах економіки розвинутих країн нарощується досвід розробки проектів, впроваджуються та випро-бовуються спеціальні методи управління проектною діяльністю.

Проектним аналізом називається процес аналізу прибутко-вості інвестиційного проекту, або зіставлення витрат на проект та вигод, які можуть бути одержані в результаті його реалізації. Оскільки вигоди від будь-якого інвестиційного проекту та витра-

 

ти на його реалізацію численні й не завжди їх легко підрахувати, то визначення прибутковості перетворюється у тривалий та тру-домісткий аналіз усіх стадій та аспектів інвестиційного проекту. У результаті проектний аналіз перетворюється у концепцію, яка закладається в основу проектів у країнах з ринковою економікою.

Проектний аналіз - це сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити оптимальний проект, та визна-чити умови його успішної реалізації.

Мета проектного аналізу - максимізація суспільного або приватного добробуту з урахуванням ряду зовнішніх завдань та обмежень.

Проектний аналіз, як навчальна дисципліна, об'єднує як спеціальні, так і міждисциплінарні знання. Спеціальні знання ві-дображають особливості тієї галузі діяльності, до якої відносять-ся проекти (будівельні, екологічні тощо). Але окремою дисциплі-ною проектний аналіз став із-за знань, що отримані в результаті вивчення загальних закономірностей проектів різних галузей.

Предметом проектного аналізу є вивчення концепцій, ме-тодології, підходів і критеріїв визначення, порівняння, обґрунту-вання альтернативних інвестиційних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

Проектний аналіз відрізняється від бізнес-планування та ін-вестиційного менеджменту. На відміну від бізнес-планування в дисципліні не розглядається конкретна бізнесова ідея, яку необ-хідно обґрунтувати, а вивчаються можливості задоволення пот-реб шляхом вибору найкращого з альтернативних варіантів роз-витку. Якщо в бізнес-плануванні проект розглядається тільки з точки зору інвестора, то в проектному аналізі - з точки зору всіх учасників проекту. Проектний аналіз дозволяє зробити висновок щодо ефективності проекту в інтересах суспільства загалом.

На відміну від інвестування, де розглядається управління фінансами у галузі вкладення капіталу шляхом здійснення інвес-тицій та формування оптимальної структури інвестиційного портфеля, в проектному аналізі обґрунтовується доцільність ви-користання обмежених людських, матеріальних і фінансових ре-сурсів задля досягнення мети проекту.

Методологія проектного аналізу в Україні повинна врахову-вати ряд важливих національних особливостей, а саме:

^ пріоритетність прямих інвестицій, орієнтованих на розви-

ток матеріально-технічної бази підприємства (обумовлено

значним зносом основних фондів та перевищенням норм

забруднення навколишнього середовища);

^ ефективне використання фінансових ресурсів та енергоре-

сурсів (через їх дефіцит); ^ урахування і зниження ризиків проекту (обумовлено не-

стабільністю ситуації). В результаті вивчення дисципліни студенти набувають тео-ретичних знань та практичних навиків з питань методології під-готовки та реалізації проектів, способів залучення ресурсів для реалізації цих проектів.

Вивчення матеріалу передбачає розв'язання таких завдань:

>          опанування основами ринкової економіки стосовно мето-дів підготовки, експертизи й оцінки проектів;

>          ознайомлення з основними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовуються у міжнаро-дній практиці проектного аналізу;

^ удосконалення процесів прийняття рішень в умовах ризи-ку при розробці й реалізації проектів.