Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Аналіз беззбитковості проекту : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

6.3. Аналіз беззбитковості проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Метою впровадження проекту, як правило, є отримання прибутку. Він забезпечує дивіденди від вкладених коштів (капі-талу) та сприяє залученню нових інвесторів.

Важливим аспектом питання прибутковості є концепція без-збитковості проекту, як першого кроку до отримання бухгалтер-ського, а в подальшому і економічного прибутку. 3 точки зору економічної теорії беззбитковість - це нормальний стан підпри-ємства на сучасному конкурентному ринку, який знаходиться в стані довготривалої рівноваги. При цьому ми приймаємо до розг-ляду економічний прибуток, тобто те визначення прибутку, при якому у витрати фірми включається середньоринкова ставка до-ходу на капітал, що був інвестований, а також нормальний доход підприємства. На основі сказаного беззбитковість проекту визна-чається наступним чином:

Точка беззбитковості - це такий об'єм продажу продукції проекту, при якому дохід від продажу повністю покриває всі ви-трати на виробництво продукції, в тому числі середньоринковий відсоток на капітал і нормальний підприємницький дохід.

Якщо проект забезпечує бухгалтерський прибуток, тобто сальдо доходів від продажу і грошових затрат на виробництво проданої продукції позитивне, то він необов'язково досягає точки беззбитковості в економічному сенсі. Наприклад, прибуток від проекту може бути менший ніж середньоринковий відсоток на власний капітал. Відповідно, існують більш вигідні способи ви-користання капіталу, які дозволяють отримати більш високі при-бутки. Таким чином, поняття точки беззбитковості являється од-ночасно критерієм ефективності проекту.

Концепція беззбитковості передбачає визначення критично-го обсягу продукції, при якому вона досягається. 3 цією метою використовується три способи:

1)         метод рівняння;

2)         метод маржинального доходу;

3)         графічний.

1. Метод рівняння

В загальному вигляді схема любого звіту про фінансові ре-зультати виглядає наступним чином:

Виручка - Змінні витрати - Постійні витрати = Чистий при-

буток

 

Ціна за одиницю продукції

х Кількість одиниць

 

Змінні витрати на

одиницю продукції

х

Кількість

одиниць

 

Постійні витрати

 

Чистий прибуток

 

Це ж саме рівняння можна переписати в алгебраїчній формі. Позначимо прибуток за визначений період - П, Ц - ціна продажу одиниці продукції, х - об'єм виготовленої і реалізованої продук-ції за визначений період, УПВ - рівень постійних витрат, УЗВ -змінні витрати на одиницю виготовленої продукції. За такого по-значення рівняння прибутку буде виглядати наступним чином:

 

або

 

П = Цх-(ПВ + ЗВ*х), П = (Ц-ЗВ)х-ПВ.

 

[6.13] [6.14]

 

Використання рівняння (6.13) дозволяє легко визначити то-чку беззбитковості шляхом нескладних математичних операцій. 06'єм випуску продукції, при якому досягається точка беззбит-ковості, визначається з умови:

77= 0,

вона дорівнює:

П + ПВ       ПВ           vr     п

хп =     =          .           Гб.151

ц-зв   ц-зв

Використовуючи рівняння [6.15] також можна визначити необхідний об'єм випуску продукції, щоб отримати певну вели-чину прибутку.

 

х =

 

П + ПВ

Ц-ЗВ