Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.2. Обґрунтування величини відсоткової ставки в оцінці інвестиційних проектів : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

6.2. Обґрунтування величини відсоткової ставки в оцінці інвестиційних проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Більшість сучасних методів, які використовуються для оцін-ки ефективності інвестицій, базуються на концепції вартості грошей у часі. Згідно з цією концепцією для зведення грошових потоків проекту, які виникають у різні часові проміжки, викорис-товується процедура дисконтування. Суттєвим фактором, який впливає на остаточне рішення щодо ефективності проекту, є роз-мір відсоткової ставки, за якою ці потоки дисконтуватимуться.

В літературі зустрічається велика кількість підходів до ви-значення ставки дисконтування. Завдання обґрунтованого вибору ставки дисконтування більшість фахівців визнає складним і не-однозначним. Але розв'язання саме цієї проблеми дає змогу під-вищити точність розрахунків показників економічної ефективно-сті проекту та забезпечити адекватність розрахунків економічним умовам середовища, в якому планується реалізація проекту.

Фактори, від яких залежить норма дисконту, можна поділи-ти на дві групи:

-          фактори, які не залежать від особливостей конкретного проекту та відображають загальноекономічні умови й вимоги до його реалізації (інфляція, політичні й загальноекономічні ризики в країні);

-          фактори, які залежать від особливостей конкретного прое-кту (способи фінансування проекту, уподобання учасників, ри-зик, пов'язаний з надійністю учасників, ризик втрат, передбаче-них проектом доходів, та інші).

Крім того, у процесі визначення норми дисконту суттєве значення має точка зору учасника інвестиційного проекту, відпо-відно до якого проводиться аналіз, яка повинна бути чітко визна-чена й послідовно дотримана під час аналізу.

Розглянемо методи вибору норми дисконту, які набули ши-рокого застосування.

Найчастіше пропонованим підходом для оцінки норми дис-конту є метод середньозваженої вартості капіталу (СВК) підп-риємства. Ідея цього методу проста та інтуїтивно приваблива. На норму дисконту впливатимуть вартості й частки існуючих акти-вів підприємства та податок на прибуток.

г* = t,drd (l-Tc) + re£e + r• Е [6.7]

де r* - середньозважена вартість капіталу підприємства;

Г(і> ге, і гр - ринкові вартості, відповідно: позикового капіталу, акціонерного та власного капіталу підприємства;

^d, £,е> ^р ~ відповідні частки активів у структурі капіталу під-приємства;

Тс - ставка податку на прибуток.

Щодо практичного використання цього методу, зауважимо, що всі складові формули стосуються підприємства загалом, а не конкретного проекту. Тому метод дає правильний результат лише для "середнього" для фірми інвестиційного проекту, ризик якого відповідає середньому рівню ризику підприємства та грошові по-токи якого корелюють із потоками існуючих активів фірми. Якщо для розрахунку обрати частки капіталу, які стосуються конкрет-ного проекту, то використання методу взагалі стає неправомір-ним, оскільки у процесі реалізації проекту структура капіталу, яка для підприємства загалом підтримується весь час на раціона-льному рівні, досить сильно змінюється у бік зменшення частки позикового капіталу. Це призведе до диференціювання ставок дисконтування за періодами реалізації проекту й вплине на скла-дність і точність розрахунків.

В цілому використання середньозваженої в