Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.1. Основні показники ефективності проектів : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

6.1. Основні показники ефективності проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Визначення міри ефективності проекту - надзвичайно від-повідальний етап проектного аналізу. За його результатами про-ект буде прийнятий або відхилений. Оцінка доцільності проекту це наслідок всіх виконаних досліджень та індикатор подальшого просування проекту.

Існує чимало показників ефективності. Ми розглянемо най-більш вживані, ті що є визнаними в світі, мають досить детально розроблену методику визначення і відповідають сучасним досяг-ненням економічної науки. Зазначимо, що йтимететься лише про показники, які враховують фактор часу. Існують спрощені мето-дики дослідження ефективності, що базуються на середньому рі-чному прибутку і передбачають визначення терміну окупності та ефективності капітальних витрат (величині прибутку на 1грн. ка-піталовкладень). Проте тут вони не розглядаються.

Обрахунок показників ефективності проекту здійснюється з дотриманням таких логічних припущень:

•          з кожним проектом пов'язують конкретний грошовий потік;

•          розрахунки здійснюють за роками;

•          умовно вважається, що регулярне надходження або ви-трати коштів відбуваються в кінці чергового періоду (ро-ку);

•          всі вихідні параметри проекту найчастіше не є однознач-но визначеними;

•          рівень ризику проекту відповідає середньому рівню ри-зику підприємства в цілому;

•          вартість капіталу постійна і не залежить від обсягу інвес-тицій в проект;

•          існує „досконалий" ринок капіталу, що означає: о   ніхто не має досить значного впливу на ціни;

о   будь-який учасник може взяти або дати в борг будь-

яку суму коштів, не вплинувши на вартість капіталу; о   всі учасники мають вільний доступ до інформації; о   капітал необмежений.

•          більшість проектів мають ординарні грошові потоки;

•          ординарні грошові потоки складаються з капіталовкла-день, здійснених умовно одночасно (за один розрахунко-вий період або за декілька послідовних років) і наступних щорічних надходжень коштів;

•          застосування методів аналізу ефективності проектів перед-бачає множинність прогнозованих оцінок. Тобто, розрахун-ки здійснюються в умовах імітаційного моделювання;

•          потреба використання декількох методик викликана не-можливістю виділення одного з показників ефективності як найкращого для даного проекту.

Найуживанішим показником ефективності проектів є чиста теперішня вартість - ЧТВ. її ще часто називають чиста сьогодні-шня вартість або приведена вартість. Англомовна абвіатура -NPV.

Чиста теперішня вартість - сумарна сьогоднішня вартість чистих грошових потоків. Або це різниця між сумарною вартістю дисконтова них (приведених) доходів та сумарною вартістю дис-контова них (приведених) витрат.

Якщо реалізація проекту забезпечує у році t доход в сумі Bt (грн.) - та вимагає витрат в сумі Ct (грн.), то ЧТВ (грн.) дорівнює:

"      R           "      С                                      "   R — Є

ЧТВ = У         '-          У         '—,     або    4TB = Yt            '-.      [6.1]

^(1+0    -^(1+0           "^(1+0

де і - відсоткова ставка % (ставка дисконтування); Т - тривалість життєвого циклу проекту, роки Для проектів з ординарними гр