5.2. Грошові потоки і їх використання в проектному аналізі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Дослідження ефективності проекту базується на порівнянні вигід і витрат. Дана концепція реалізується використанням у фі-нансовому аналізі грошового потоку, а не прибутку. Це робить обрахунок ефективності більш достовірним і створює сприятливі умови для управління проектами.

Для розуміння суті грошового потоку розглянемо ЙОГО 3 по-зицій фінансового менеджменту. Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською діяльністю. Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства у його успішному функціонуванні визначається наступними ос-новними положеннями:

1.         Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Грошовий потік можна сприймати як систему "фінансового кровообігу" госпо-дарського організму підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його "фінансо-вого здоров'я", передумовою досягнення високих кінцевих резуль-татів його господарської діяльності в цілому.

2.         Ефективне управління грошовими потоками забезпе-чує фінансову рівновагу підприємства в процесі його страте-гічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість пі-дприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою за обсягами і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прис-корення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

3.         Раціональне формування грошових потоків сприяє під-вищенню ритмічності здійснення операційного процесу підпри-ємства. Будь-який збій у здійсненні платежів негативно впливає на формування виробничих запасів сировини і матеріалів, рівень про-дуктивності праці, реалізації готової продукції тощо. У той же час ефективно організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують ріст об-сягу виробництва і реалізації його продукції.

4.         Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі. Ак-тивно керуючи грошовими потоками, можна забезпечити більш раціональне й ощадливе використання власних фінансових ресу-рсів, формованих із внутрішніх джерел, знизити залежність тем-пів розвитку підприємства від кредитів. Особливу актуальність цей аспект управління грошовими потоками має для підприємств, що здійснюють певний проект або перебувають на ранніх стадіях свого життєвого циклу, коли доступ до зовнішніх джерел фінан-сування досить обмежений.

5.         Управління грошовими потоками є важливим фінан-совим важелем забезпечення прискорення оборотності капі-талу підприємства. Цьому сприяє скорочення тривалості вироб-ничого і фінансового циклів, що досягається в процесі результа-тивного управління грошовими потоками. Важливим результатом є зниження потреби в капіталі, який обслуговує господарську ді-

яльність підприємства. Прискорюючи за рахунок ефективного управління грошовими потоками оборот капіталу, підприємство забезпечує ріст суми накопиченого прибутку.

6.         Ефективне управління грошовими потоками забезпе-чує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. На-віть у підприємств, що успішно здійснюють господарську діяль-ність і мають достатню суму прибутку, неплатоспроможність може виникати як наслідок незбалансованості різних видів гро-шових потоків у часі. Синхронізація надходження і виплат кош-тів, що досягається в процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути цей фактор виникнення його не-платоспроможності.

7.         Активні форми управління грошовими потоками до-зволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, що генерується безпосередньо його грошовими активами. Йдеть-ся в першу чергу про ефективне використання тимчасово вільних залишків коштів у складі оборотних активів, та інвестиційних ре-сурсів, що накопичуються, у здійсненні проектів. Високий рівень синхронізації надходжень і виплат коштів за обсягом і в часі до-зволяє знижувати реальну потребу підприємства в поточному і страховому залишках грошових активів, що обслуговують опера-ційний процес, а також резерв інвестиційних ресурсів, що фор-муються у процесі здійснення реального інвестування. Таким чи-ном, ефективне управління грошовими потоками підприємства сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здій-снення інвестицій.

Поняття «грошового потоку» є складним і охоплює декілька видів грошових потоків. 3 метою забезпечення ефективного ціле-спрямованого управління грошовими потоками вони вимагають певної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропо-нується здійснювати за наступними основними ознаками (рис.5.2).

ВИДИ ГРОШОВИХ ПОТОКШ НА ПІДПРИЄМСТВІ

                                                                                                                     

за масшта-

бами обслуго-

вування гос-

подарського

процесу                      за вида-ми гос-подар-ської діяльно-сті                 за иа-

прямом

руху                за ме-

тодом

обраху-

нку                  зарівнем

достат-

ності               за безпере-

рвністю

формуван-

ия

- підприємст-ва в цілому    

            - від

опера-

ційної

діяльно-

сті       

            - пози-тивний          

            - вало-вий    

            - надли-шковий       

            - дискрет-ний

-окремого

структурного

підрозділу      

            - від ін-

вести-

ційної

діяльно-

сті       

            - нега-тивний          

            - чис-тий      

            - дефіци-тний           

            - регуляр-ний

- від фі-нансової діяльно-сті

- окремої гос-

подарської

операції

-з рівномі-рними ча-совими ін-тервалами -з нерівно-мірними часовими інтервала-

ми

Рис 5.2. Види грошових потоків

1.         За масштабами обслуговування господарського про-

цесу виділяються наступні види грошових потоків:

•          грошовий потік підприємства в цілому;

•          грошовий потік окремого структурного підрозділу підпри-ємства (Така диференціація грошового потоку визначає структу-рний підрозділ як самостійний об'єкт управління в системі орга-нізаційно-господарської будови підприємства);

•          грошовий потік окремих господарських операціях (У сис-темі господарського процесу підприємства такий вид грошового потоку варто розглядати як первинний об'єкт самостійного управління).

2.         За видами господарської діяльності відповідно до між-

народних стандартів обліку виділяють наступні види грошових

потоків:

•          операційний грошовий потік. Він характеризується грошо-вими виплатами постачальникам сировини і матеріалів; сторон-нім виконавцям окремих видів послуг, що забезпечують опера-ційну діяльність; заробітної плати персоналу, зайнятого в опера-ційному процесі, а також здійснюючого управління цим проце-сом; податкових платежів підприємства в бюджети всіх рівнів і в позабюджетні фонди; інші витрати, зв'язаними зі здійсненням операційного процесу. Одночасно цей вид грошового потоку ві-дображає надходження коштів від покупців продукції; від подат-кових органів у порядку здійснення перерахунку зайвих сплаче-них сум і деякі інші платежі, передбачені міжнародними стандар-тами обліку;

•          грошовий потік від інвестщійної діяльності. Він характе-ризує платежі і надходження коштів, зв'язані зі здійсненням реа-льного і фінансового інвестування, продажем основних засобів, що вибувають, і нематеріальних активів, ротацією довгостроко-вих фінансових інструментів інвестиційного портфеля й інші аналогічні потоки коштів, що обслуговують інвестиційну діяль-ність підприємства;

•          фінансовий грошовий потік. Він характеризує надходжен-ня і виплати коштів, зв'язаних з залученням додаткового акціоне-рного чи пайового капіталу, одержанням довгострокових і корот-кострокових кредитів і позик, сплатою в грошовій формі дивіде-ндів і відсоток по вкладах власників і деякі інші грошові потоки, зв'язані зі здійсненням зовнішнього фінансування господарської діяльності підприємства.

3. За напрямком руху коштів виділяють два основних ви-ди грошових потоків:

•          позитивний грошовий потік,, що характеризує сукупність надходжень коштів до підприємства у процесі здійснення усіх видів його господарських операцій (як аналог цього поняття ви-користовується термін „приплив коштів").

•          негативний грошовий потік, що характеризує сукупність виплат коштів підприємством (або "відплив коштів").

Характеризуючи ці види грошових потоків, варто звернути увагу на високий ступінь їхнього взаємозв'язку. Недостатність обсягів у часі одного з цих потоків обумовлює наступне скоро-чення обсягів іншого виду цих потоків. Тому в системі управлін-

ня грошовими потоками підприємства обидва види грошових по-токів являють собою єдиний (комплексний) об'єкт фінансового менеджменту.

4.         За методом обрахунку обсягу виділяють наступні види

грошових потоків підприємства:

•          валовий грошовий потік. Він характеризує всю сукуп-ність витрат чи надходжень коштів у певному періоді часу в роз-різі окремих його інтервалів;

•          чистий грошовий потік. Він характеризує різницю між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходжен-ням і витратою коштів) у визначеному періоді часу в розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є найважливі-шим результатом фінансової діяльності. Сума чистого грошового потоку може характеризуватися як позитивною, так і негативною величинами, що визначають кінцевий результат відповідної гос-подарської діяльності підприємства і що впливають у кінцевому підсумку на формування і динаміку розміру залишку його грошо-вих активів.

5.         За рівнем достатності обсягу виділяють наступні види

грошових потоків підприємства:

•          надлишковий грошовий потік. Він характеризує такий грошо-вий потік, при якому надходження коштів істотно перевищують ре-альну потребу підприємства в цілеспрямованій їхній витраті. Свід-ченням надлишкового грошового потоку є висока позитивна вели-чина чистого грошового потоку, не використовуваного в процесі здійснення господарської діяльності підприємства;

•          дефіцитний грошовий потік. Він характеризує такий гро-шовий потік, при якому надходження коштів істотно нижче реа-льних потреб підприємства в цілеспрямованій їхній витраті. На-віть при позитивному значенні суми чистого грошового потоку він може характеризуватися як дефіцитний, якщо ця сума не за-безпечує планову потребу у витраті коштів у всіх передбачених напрямках господарської діяльності підприємства. Негативне ж значення суми чистого грошового потоку автоматично робить цей потік дефіцитним.

6.         За безперервністю формування у визначеному періоді

розрізняють наступні види грошових потоків підприємства:

•          регулярний грошовий потік. Він характеризує потік чи на-дходження витрати коштів по окремих господарських операціях (грошовим потокам одного виду), що у розглянутому періоді часу здійснюється постійно по окремих інтервалах цього періоду. Ха-рактер регулярного носять більшість видів грошових потоків, що генеруються операційною діяльністю підприємства: потоки, зв'я-зані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах; грошові потоки, що забезпечують реалізацію довгострокових ре-альних інвестиційних проектів і т.п.;

•          дискретний грошовий потік. Він характеризує надходження чи витрату коштів, зв'язану зі здійсненням одиничних господарсь-ких операцій підприємства в розглянутому періоді часу. Характер дискретного грошового потоку носить одноразова витрата коштів, зв'язана з придбанням підприємством цілісного майнового комплек-су; покупкою ліцензії франчайзинга; надходженням фінансових за-собів у порядку безоплатної допомоги і т. п.

Розглядаючи ці види грошових потоків підприємства, варто звернути увагу на те, що вони розрізняються лише в рамках кон-кретного інтервалу часу. При визначеному мінімальному тимча-совому інтервалі всі грошові потоки підприємства можуть розг-лядатися як дискретні. I навпаки — у рамках життєвого циклу пі-дприємства переважна частина його грошових потоків носить ре-гулярний характер.

7. За стабільністю інтервалів формування регулярні гро-шові потоки характеризуються наступними видами:

'регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інте-рвалами в рамках розглянутого періоду. Такий грошовий потік коштів носить характер ануїтету;

•          регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими ін-

тервалами в рамках розглянутого періоду. Прикладом такого

грошового потоку може служити графік лізингових платежів за

орендоване майно з погодженими сторонами нерівномірними ін-

тервалами часу їх здійснення протягом періоду лізингової угоди.

Розглянута класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування грошових потоків різних видів на підприємстві.

В проектному аналізі використовують грошовий потік (ГП), який створюється чистим прибутком від проекту (ЧП) та неявни-ми надходженнями (НН):

ГП=ЧП+НН   [5.1]

Визначення грошового потоку за вказаною вище формулою дозволяє краще зрозуміти концепцію проектного аналізу. Адже до вигід проекту відносять не лише чистий прибуток, а й ті над-ходження, які не завжди є очевидними (явними). Класичним при-кладом неявних надходжень є амортизаційні відрахування. їх найбільший вплив на величину грошового потоку обумовлений тим, що:

•          амортизація є найбільшою статтею витрат;

•          амортизація знижує податкове зобов'язання;

•          амортизація - це негрошові затрати, оскільки готівкові гроші не залишають підприємство.

Механізм впливу залежить від методу нарахування аморти-зації.

Грошовий потік проекту можна розглядати і як різницю від-повідних надходжень та витрат коштів. При цьому приливи кош-тів поділяють на грошові надходження від:

1)         продажу товарів та послуг і інших видів діяльності, обу-мовлених проектом;

2)         реінвестиції - продаж основних фондів та нематеріальних активів, продаж фінансових інструментів, лізингу, які використо-вувались в проекті;

3)         продаж фінансових інструментів на первинному ринку, інкасація дебіторської заборгованості, грошової позики,

Відтік коштів містить:

1)         поточні витрати операційної діяльності в межах проекту без амортизаційних відрахувань;

2)         створення або придбання основних фондів та нематеріа-льних активів, фінансових інструментів на вторинному ринку, оплата арендованого майна;

3) купівля фінанасових інструментів на первинному ринку, виплата дивідендів, повернення казни, виплата відсотків.

Управління грошовими потоками є важливою складовою ефективної реалізації проекту. Цей процес базується на відповід-них принципах, основними з який є такі.

1.         Принцип інформативної вірогідності. Як і кожна

управлінська система, керування грошовими потоками повинне

бути забезпечене необхідною інформаційною базою. Створення

такої інформаційної бази є ускладненим, тому що пряма фінансо-

ва звітність, що базується на єдиних методичних принципах бух-

галтерського обліку, відсутня. Певні міжнародні стандарти фор-

мування такої звітності почали розроблятися тільки з 1971 року і

на думку багатьох фахівців ще далекі від завершення (хоча зага-

льні параметри таких стандартів уже затверджені, вони допуска-

ють варіативність методів визначення окремих показників при-

йнятої системи звітності). Відмінності методів ведення бухгал-

терського обліку в нашій країні від прийнятих у міжнародній

практиці ще більше ускладнюють завдання формування достові-

рної інформаційної бази керування грошовими потоками підпри-

ємства. У цих умовах забезпечення принципу інформативної ві-

рогідності зв'язано зі здійсненням складних обчислень, що вима-

гають уніфікації методичних підходів.

2.         Принцип забезпечення збалансованості. Грошові пото-ки мають різні ознаки класифікації. їх підпорядкованість єдиним цілям і завданням вимагає забезпечення збалансованості грошо-вих потоків за видами, обсягами, тимчасовими інтервалам і ін-шими істотним характеристикам. Реалізація цього принципу зв'я-зана з оптимізацією грошових потоків проекту в процесі управ-ління ними.

3.         Принцип забезпечення ефективності. Грошові потоки характеризуються істотною нерівномірністю надходження і ви-трати коштів у розрізі окремих проміжків часу, що приводить до формування значних обсягів тимчасово вільних грошових активів підприємства. Власне кажучи ці тимчасово вільні залишки кош-тів носять характер непродуктивних активів (до моменту їхнього використання в господарському процесі), що втрачають свою ва-ртість у часі. Реалізація принципу ефективності в процесі керу-

вання грошовими потоками полягає в забезпеченні ефективного їх використання шляхом здійснення реінвестицій або нових інве-стицій.

4. Принцип забезпечення ліквідності. Висока нерівномір-ність окремих видів грошових потоків породжує тимчасовий де-фіцит коштів підприємства, що негативно позначається на рівні його платоспроможності. Тому в процесі управління грошовими потоками необхідно забезпечувати достатній рівень їх ліквідності протягом усього розглянутого періоду. Реалізація цього принци-пу здійснюється шляхом відповідної синхронізації позитивного і негативного грошових потоків у розрізі кожного інтервалу визна-ченого розрахункового періоду.

3 урахуванням розглянутих принципів організовується кон-кретний процес управління грошовими потоками. Він повинен відповідати загальному фінансовому менеджменту підприємства, що здійснює проект. Основною метою керування грошовими по-токами є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в про-цесі його розвитку шляхом збалансування обсягів надходження і витрат коштів і їх синхронізації в часі.