Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2. Грошові потоки і їх використання в проектному аналізі : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

5.2. Грошові потоки і їх використання в проектному аналізі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Дослідження ефективності проекту базується на порівнянні вигід і витрат. Дана концепція реалізується використанням у фі-нансовому аналізі грошового потоку, а не прибутку. Це робить обрахунок ефективності більш достовірним і створює сприятливі умови для управління проектами.

Для розуміння суті грошового потоку розглянемо ЙОГО 3 по-зицій фінансового менеджменту. Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською діяльністю. Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства у його успішному функціонуванні визначається наступними ос-новними положеннями:

1.         Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Грошовий потік можна сприймати як систему "фінансового кровообігу" госпо-дарського організму підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його "фінансо-вого здоров'я", передумовою досягнення високих кінцевих резуль-татів його господарської діяльності в цілому.

2.         Ефективне управління грошовими потоками забезпе-чує фінансову рівновагу підприємства в процесі його страте-гічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість пі-дприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою за обсягами і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прис-корення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

3.         Раціональне формування грошових потоків сприяє під-вищенню ритмічності здійснення операційного процесу підпри-ємства. Будь-який збій у здійсненні платежів негативно впливає на формування виробничих запасів сировини і матеріалів, рівень про-дуктивності праці, реалізації готової продукції тощо. У той же час ефективно організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують ріст об-сягу виробництва і реалізації його продукції.

4.         Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі. Ак-тивно керуючи грошовими потоками, можна забезпечити більш раціональне й ощадливе використання власних фінансових ресу-рсів, формованих із внутрішніх джерел, знизити залежність тем-пів розвитку підприємства від кредитів. Особливу актуальність цей аспект управління грошовими потоками має для підприємств, що здійснюють певний проект або перебувають на ранніх стадіях свого життєвого циклу, коли доступ до зовнішніх джерел фінан-сування досить обмежений.

5.         Управління грошовими потоками є важливим фінан-совим важелем забезпечення прискорення оборотності капі-талу підприємства. Цьому сприяє скорочення тривалості вироб-ничого і фінансового циклів, що досягається в процесі результа-тивного управління грошовими потоками. Важливим результатом є зниження потреби в капіталі, який обслуговує господарську ді-

яльність підприємства. Прискорюючи за рахунок ефективного управління грошовими потоками оборот капіталу, підприємство забезпечує ріст суми накопиченого прибутку.

6.         Ефективне управління грошовими потоками забезпе-чує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. На-віть у підп