Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.1. Оцінка цінності проекту : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

5.1. Оцінка цінності проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Одним з основних завдань проектного аналізу є визначення цінності проекту. Цінність проекту визначається як різниця його позитивних результатів, або вигід, та негативних результатів, або витрат, тобто

Цінність проекту = Вигоди - Витрати

Для визначення цінності проекту необхідно оцінити всі ви-годи, одержані від проекту, і з'ясувати, чи вони перевищують ви-трати на нього протягом усього циклу життя. Оскільки багато ак-тивів проекту розраховано на тривалий строк служби, в проект-ному аналізі порівнюються майбутні вигоди з необхідними тепе-рішніми витратами по проекту.

Для проведення аналізу проектів використовується декілька концептуальних положень, серед яких виділяють додаткові ви-трати і вигоди.

Метою проектного аналізу є встановлення відмінності між ситуаціями «з проектом» та «без проекту». Врахування приро-щених у результаті проекту вигід і витрат вимагає уточнення на-веденої раніше залежності, а саме

Зміна вигод        Зміна витрат Цінність проекту   =   в результаті   -    в результаті

проекту          проекту

Такий підхід не тотожний зіставленню ситуацій «до проек-ту» та «після проекту», оскільки порівняння станів «до» і «після» проекту не бере до уваги змін у капіталовкладеннях і виробницт-ві, що відбулися незалежно від проекту, і відтак призводить до неточного підрахунку витрат і вигід проекту.

Під ситуацією "до проекту" розуміють ситуацію, яка скла-дається в середині і навколо проекту, безпосередньо перед його реалізацією. Водночас вона не є статичною і може зазнавати сут-тєвих змін у часі. Прогноз розвитку в часі ситуації "до проекту" має знайти відображення в ситуації "без проекту".

Підхід в аналізі вигід і витрат, який оглядається на те, що реалізація проекту суттєво не вплине не середовище навколо ньо-го, втілюється в ситуації "після проекту".

Підхід в аналізі вигід і витрат, який враховує зміни в сфері реалізації проекту через здійснення останнього, і, відповідно, їх зворотний вплив на сам проект, знаходить відображення в ситуа-ції "з проектом".

Таким чином, коректним щодо аналізу вигід і витрат за про-ектом є порівняння ситуації "без проекту" і "з проектом", в умо-вах проведення якого особливого значення набуває прогнозуван-ня.

Варіанти розвитку ситуації "без проекту" і результати, які забезпечує здійснення проекту - "ситуація з проектом", предста-влено нарис. 5.1.

Загалом, усі рішення щодо визначення цінності проекту, а в результаті й доцільності вкладання коштів в його реалізацію, ви-пливають саме з порівняння додаткових вигід з додатковими ви-тратами.

Важливим методологічним принципом у розрахунках ефек-тивності проектів є врахування безповоротних витрат та неявних вигід.

Безповоротні витрати - це вже зроблені витрати, які не-можливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного про-екту.

Якщо провадиться оцінка доцільності здійснення інвести-ційного проекту, то всі витрати, вже зроблені до прийняття рі-шення про реалізацію проекту, не повинні враховуватися, бо їх не можна відшкодувати і вони жодним чином не впливають на його ефективність. Такі витрати треба виключити з вартості проекту при вирішенні питання про те, чи продовжувати роботу за проек-том. На цьому етапі мають вагу лише ті витрати, які треба буде зробити (