Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Поділ життєвого циклу на складові : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

3.2. Поділ життєвого циклу на складові


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

У концепції проектного аналізу склався свій підхід до ви-значення стадій проекту та дослідження його аспектів. Він базу-ється на вимогах ЄБРР та підрозділу ООН з питань економічного розвитку UNIDO, згідно з якими можна виділити шість стадій життєвого циклу (іноді їх налічують вісім) (табл. 3.1). Зауважимо, що вказаний вище поділ життєвого циклу відображав рух коштів, а для управління проектом більш значущих є такий поділ життє-вого циклу на складові, який би забезпечував ефективне просу-вання проекту.

Суть вказаних в таблиці складових життєвого циклу проекту коротко можна викласти наступним чином.

Перша та друга стадії - це передідентифікація та іденти-фікація проекту (часто об'єднані в одну). На цих стадіях спочат-ку народжується сама ідея, а потім готуються основні деталі про-екту. Він проходить попереднє обґрунтування та порівнюється з первинними даними інших проектів, при цьому визначається, чи заслуговує даний задум детальної розробки. Цей процес можна

називати стадією попереднього техніко-економічного обґрунту-вання.

Третьою стадією є розробка проекту. На цій стадії прово-диться детальне опрацювання всіх аспектів проекту, які остаточ-но повинні обґрунтувати його доцільність та вигідність. Заверша-льним результатом підготовки проекту є його техніко-економічне обґрунтування.

ТаблщяЗ.1. Стадії життєвого циклу згідно підходу ЄБРР

Назва стадії       |        Зміст роботи

Ідентифікація >          генерування ідей розвитку

>          визначення цілей проекту

>          "скринінг", експрес-аналіз проектів

>          попередній аналіз здійсненності проекту

Підготовка     >          розробка техніко-економічного обірунтування проекту

>          проведення досліджень, що доповнюють техніко-економічне

обґрунтування (ТЕО) проекту

>          складання проектів необхідних контрактів

Експертиза     >          перевірка вихідних даних, закладених в ТЕО проекту

>          перевірка розрахунків та кінцевих висновків обірунтування

>          формування рекомендацій

>          складання фінансового проекту

>          оцінка основних ризиків

Переговори та за-твердження        >          підготовка та затвердження кредитних угод

>          укладання реалізаційних угод

Реалізація       >          управління реалізацією проекту

>          контроль виконання угод

>          обгрунтування необхідності прийняття корегуючих заходів

>          експлуатаційні впровадження

>          закриття контрактів підрядчиків

>          підготовка та оформлення акту прийняття об'єкту

>          складання звіту про завершення інвестиційної звітності

>          експлуатація об'єкту

Оцінка результатів    >          порівняння результатів реалізації проекту з плановими пока-

зниками

>          узагальнення досвіду розробки та реалізації проектів

Четвертою стадією є оцінка проекту. Це експертиза, яку проходить підготовлений проект: вивчається та обговорюється керівництвом фірми, незалежними експертами, потенційними ін-весторами та кредиторами, міністерствами і т. ін.

П'ята стадія - прийняття проекту (переговори стосовно проекту). На цій стадії керівництво всіх рівнів, інвестори та кре-дитори приймають остаточне рішення стосовно проекту та підпи-сують необхідні папери. Виділення часу на відповідні процеси є не випадковим. Оскільки у самого підприємства звичайно існу-ють альтернативні можливості використати власні ресурси або ж у кредиторів є пропозиції про фінансування інших проектів, ця стадія може виявитись досить тривалою, а інколи і завершаль-ною.

Шоста стадія являє собою здійснення проекту. В ній голо-вне це контроль і спостереження за реалізацією проекту з тим, щоб він не відхилявся від графіку та одночасне внесення в нього оперативних змін, якщо вони дійсно потрібні.

Сьома та восьма стадії - це експлуатація проекту та оцін-ка його результатів. На цих останніх стадіях (часто об'єднаних в одну) не тільки отримують вигоди від введеного в дію об'єкта, а й неодноразово порівнюють одержані результати з тими, що пла-нувались. Це потрібно для аналізу виявлених відхилень та набут-тя досвіду для підготовки нових проектів. Остання стадія звичай-но найбільш тривала, оскільки проект тільки починає працювати та приносити користь.

Встановити жорсткі межі між стадіями життєвого циклу не можливо, та й не доречно. Тим більше, що універсального поділу процесу реалізації проекту на відправні віхи не має. Він залежить від місця та ролі того, з чиєї позиції розглядається проект. Адже кожен учасник має свої важливі контрольні точки, які розмежо-вують етапи просування проекту.

Розглянутий вище поділ характерний для позиції банку - ін-вестора проекту. Він відрізняється від традиційного поділу інвес-тиційного проекту на три фази, який відображає позицію вико-навця проекту. Досить повна характеристика цих фаз наведена в таблиці 3.2.

Коротко зміст фаз можна описати наступним чином.

1. Передінвестиційна фаза триває від попередніх дослі-дженнь до кінцевого прийняття інвестиційного рішення. Вона охоплює:

1)         визначення інвестиційних можливостей;

2)         аналіз альтернативних варіантів та остаточний вибір;

3)         попереднє техніко-економічне обґрунтування;

4)         розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО);

5)         дослідницьке забезпечення проекту.

2.         Інвестиційна фаза формується з наступного:

1)         проведення узгоджень;

2)         укладання контрактів;

3)         розробка проектно-кошторисної документації;

4)         будівництво, реконструкція або переоснащення;

5)         забезпечення керівника проекту;

6)         витрати на авторський нагляд та контроль;

7)         підготовка експлуатаційних кадрів;

8)         пусконалагоджувальні роботи.

3.         Експлуатаційна фаза передбачає:

1)         введення в експлуатацію;

2)         доведення до проектної потужності;

3)         підтримання діючих потужностей;

4)         оновлення основних фондів.

Таблиця 3.2. Схема розробки інвестиційного проекту

 

Стадії, етапи  Зміст цілей

1. Передінвестиційна фаза

1.1. Ідентифікація інвестиційних можливостей (аналіз можливостей)

            Початок мобілізації інвестиційних фондів шляхом постачання ін-формацією про знову виявлені інвестиційні можливості потенційних ін-весторів на підставі аналізу природних ресурсів, існуючої структури сіль-ського господарства, потенційного попиту на деякі споживчі товари, ста-тей імпорту для заміщення внутрішнім виробництвом, впливу знову утворюваних галузей на навколишнє середовище, можливих взаємозв'яз-ків з іншими секторами національної та зарубіжної економіки, можливос-тей диверсифікації, загальної інвестиційної кон'юнктури, промислової політики, можливостей експорту, забезпеченості трудовими та матеріа-льними ресурсами.

            Три типи аналізу:

регіональний, мета - визначення можливостей конкретного регіону;

галузевий, мета - виявлення можливостей обмеженого сектора еко-номіки, ресурсний, мета - виявлення можливостей, пов'язаних з викорис-танням природних ресурсів, сільськогосподарської або промислової про-дукції. Мета етапу - привернення уваги до конкретних інвестиційних пропозицій.

 

 

1.2. Підготовка обґрунтування

1.         Визначення (підтвердження або спростування) критеріїв:

-          інвестиційні можливості, за якими рішення про інвестування може бу-ти прийнято на основі інформацїі, отриманої на стадії попереднього об-Грунтування:

-          аспекти проекту, що мають вирішальне значення для його ефективнос-ті та потребують глибокого вивчення шляхом досліджень;

-          інформація, достатня для визначення життєздатності проекту або при-

вабливості для конкретного інвестора (групи інвесторів);

-          стан навколишнього середовища в місці запропонованого розташуван-

ня виробництва та потенційний вплив на нього виробничого процесу, що

проектується.

2.         Огляд наявних альтернатив за головними компонентами обґрунтуван-

ня.      

Більш детальне опрацювання якого-небудь конкретного аспекту проекту, особливо для великомасштабних інвестиційних пропозицій. Класифікація досліджень:

-          вивчення ринку товарів, які будуть вироблятись, зокрема прогнозування попиту на ринку;

-          вивчення сировини та матеріалів, що охоплює рівень доступності, а та-кож існуючі та прогнозовані зміни цін на ці матеріали;

-          лабораторні та експериментальні випробування, необхідні для визначен-ня придатності конкретних видів сировини;

-          вивчення місць розташування, особливо для проектів, у яких транспорт-ні розрахунки можуть бути визначальним фактором;

-          аналіз техногенного та екологічного впливу на навколишнє середовище (оцінка поточного стану навколишнього середовища на території, що ото-чує передбачуване місце розташування проекту; оцінка маловідходних, ресурсозберігаючих або природоохоронних технологій; визначення аль-тернативних майданчиків; оцінка альтернативних видів сировини;

-          дослідження оптимальних масштабів виробництва, пов'язаних з вибо-ром альтернативних технологій, з визначенням відповідних інвестицій-них та виробничих витрат та ціни на продукцію, що проектується;

-          вибір обладнання (тільки для великих підприємств) з урахуванням числа та можливостей постачальників і обсягів відповідних витрат на альтерна-тивній основі. Замовлення обладнання звичайно здійснюється протягом інвестиційної фази.

 

Стадії, етапи

 

Зміст цілей

 

 

 

 

 

Прийняття остаточного рішення про те, чи існують комерційні, те-хнічні, економічні та екологічні передумови для здійснення проекту та чи слід його переводити в інвестиційну фазу

 

 

 

 

 

1.3. Оцінка проекту та рішення про інвестиції

Фіксація остаточного рішення про інвестування, прийнятого особами що

підтримують проект. Оцінка проекту проводиться національними або мі-

жнародними банківськими організаціями у технічному, ринковому, уп-

равдінському, організаційному, фінансовому та інших аспектах.          

1.         Визначення потенційних джерел фінансування.

2.         Створення спеціалізованих національних органів стимулювання та ро-звитку.

3.         Організаційні заходи.

 

2. Інвестиційна фаза

2.1. Створення юридичного, фізичного, фінансового та організаційного базису. При-дбання та передача технологій

Підготовка установчих документів. Вибір організаційної структури

управління. Придбання технологій.          

            2.2. Детальне проектування. Контрактація          

Підготовка території будівництва.

Остаточний вибір технології та обладнання.

Будівельне планування.

Календарне планування строків виробничого будівництва.

Підготовка необхідних документів, креслень, виконаних у масштабі, та

інших схем (планувань).

Тендер (оголошення торгів).

Переговори та контрактація (підписання контрактів) між інвестором та

фінансуючими, консультативними та архітектурними організаціями, a

також постачальниками сировини.

2.2.1.

2.1.1.

2.3. Будівництво

2.3.1.

Купівля землі.

2.3.2

Будівельні роботи разом з установкою та монтажем обладнання згідно із

заданою програмою та графіком.   

2.3.3.

Здача в експлуатацію.

2.4. Передвиробничий маркетинг

2.4.1.

Маркетингові приготування для підготовки ринку до нових продуктів.

2.4.2.

Забезпечення критичного рівня поставок (маркетинг поставок).

2.5. Набір та навчання персоналу

2.6. Введення в експлуатацію

3. Експлуатаційна (виробнича) фаза

3.1. Розробка бізнес-плану інвестиційного проект

3 2. Господарча діяльність підприємства (фірми)

Вказаний поділ передінвестиційної фази виступає гаран-том того, що перехід від ідеї проекту до заключного ТЕО буде здійснено поетапно, а отже з обов'язковим аналізом альтернатив-них варіантів. Крім того, це дозволяє уникнути значної кількості ТЕО тих проектів, для яких шанс перейти в інвестиційну фазу не значний.

Визначення інвестиційних можливостей є відправним пунк-том діяльності, пов'язаної з інвестуванням. Потенціальні інвесто-ри, приватні особи із розвинутих країн та країн, що розвиваються, зацікавлені в отриманні інформації про інвестиційні можливості, що виникають в світі.

Для створення такої інформаційної бази, та її кількісної оці-нки аналізуються наступні аспекти: ^ природні ресурси;

>          існуюча структура сільського господарства, як основа для галузей промисловості, що базуються на переробці продуктів сільського господарства;

>          майбутній попит, що може змінитись із-за зміни чисельності населення або його платоспроможності (покупна здатність);

>          імпорт в даний регіон;

>          стан природного середовища;

>          можливі взаємозв'язки з іншими галузями;

>          сектори галузі, які успішно функціонують в інших країнах з аналогічною економічною базою;

>          можливість диверсифікації (нафтохімкомплекс в фармацев-тичний);

>          загальний інвестиційний клімат;

>          наявність та вартість виробничих фондів;

>          експортні можливості.

Дослідження інвестицій носять досить поверхневий харак-тер і базуються значною мірою на загальних оцінках, без деталь-ного аналізу. При цьому, залежно від обставин мають здійснюва-тись дослідження або загальних можливостей ("секторний під-хід"), або можливості конкретного проекту («підхід на рівні підп-риємства»), або разом.

Інвестиційна фаза або фаза впровадження проекту охоп-лює широке коло консультаційних та проектних робіт в першу чергу з області управління проектом.

Високоякісне планування та ефективне управління проектом повинні гарантувати, що необхідні дії до відкриття підприємства будуть зроблені вчасно. Будь-які помилки можуть призвести до краху проекту. Тому необхідна координація різних видів діяльно-сті, яка може бути ефективною лише при детальному календар-ному плануванні, що базується на різних методиках ("метод кри-тичного шляху"). При цьому важливо регулярно аналізувати ви-конання графіку, здійснювати функцію контролю.

Зазначимо, що в передінвестиційній фазі якість та надій-ність проекту більш важливі, ніж фактор часу. В інвестиційній фазі утримання проекту у часових межах є важливим з огляду на необхідність повернення боргових зобов'язань. Тому помилковим є скорочення часу на підготовку проекту та швидкий перехід від ідентифікації проекту до отримання позики. Час, що буде витра-чений згодом на функціональне дослідження в інвестиційній фазі значно дорожчий.

Проблеми фази експлуатації потребують розгляду як з ко-роткострокових, так і з довгострокових позицій.

Короткострокові стосуються початку виробництва, коли можливі ускладнення із застосуванням технології, роботою обла-днання або нестачою кваліфікованого персоналу.

Довгострокові стосуються обраної стратегії. Якщо перспек-тивні оцінки на стадії передінвестиційних досліджень виявились не-вірними, то внесення коректив буде складним і високовартісним процесом. На цій фазі інвестиції спрямовуються у проекти реабілі-тації та розширення підприємства.

На всіх стадіях проекту (але особливо на стадії розробки) йде аналіз його основних аспектів (часто їх називають напрямок або просто аналіз).

Основними напрямками проектного аналізу є:

1.         Технічний аналіз, завданням якого є визначення найбільш при-датної для даного інвестиційного проекту техніки та технології.

2.         Комерційний (маркетинговий) аналіз, під час якого аналізу-ється ринок збуту тієї продукції, яка буде вироблятись після ре-алізації інвестиційного проекту.

З.Інституційний аналіз, завдання якого - оцінити організацій-но-правове, адміністративне і навіть політичне середовище, у якому буде реалізовуватись проект, та пристосовувати його до

цього середовища. Іншою важливою складовою аналізу є пошук шляхів трансформації організаційної структури підприємства до вимог проекту.

4. Соціальний (соціально-культурний) аналіз, під час якого не-обхідно досліджувати вплив проекту на життя місцевих жителів, має за мету досягти доброзичливого або хоча б нейтрального їх ставлення до проекту.

5.Аналіз навколишнього середовища повинен виявити шкоду, що наносяться проектом навколишньому середовищу, дати їй ек-спертну оцінку, а також запропонувати способи запобігання ви-никненню екологічних збитків.

6.         Фінансовий аналіз.

7.         Економічний аналіз.

Два останні напрямки є ключовими в проектному аналізі і тому їх слід розглянути окремо. Обидва вони базуються на зіста-вленні витрат та вигод від проекту, але відрізняються підходом до оцінки. Економічний аналіз оцінює доцільність проекту з точ-ки зору всього суспільства (держави), а фінансовий аналіз - тіль-ки з точки зору підприємства та його кредитора (якщо проект кредитується).

Так, головною метою приватної фірми є максимізація її прибутку. Витрати, які несе фірма під час реалізації інвестицій-ного проекту, зводяться переважно до видатків на оплату товарів та послуг, необхідних для проекту. У більшості випадків при роз-рахунку ефективності проекту фірма використовує ціни на необ-хідні для проекту товари й послуги та ціни на продукцію, яка бу-де одержана від реалізації проекту.

Проте з точки зору суспільства ці ціни не завжди можуть бути відповідною мірою вартості витрат та вигод. Наприклад, ці-ни можуть бути завищені через включення в них видатків на ви-плату податків або ж занижені через їх субсидіювання державою. Для економічного аналізу треба очищати ціни від цих елементів, щоб уникнути подвійного рахунку. Подвійний рахунок склада-ється через те, що спочатку суспільство платить виробникові за-вищену (занижену) ціну з причини включення в ціну закуповува-ної продукції податків (субсидій), а потім забирає у виробника частину його доходів у вигляді податку або дає виробникові до-

датковий доход у вигляді субсидій, тобто рахує податки та суб-сидії ніби двічі.

В інших випадках ціни спотворюються через монополістич-ну практику, їх державне регулювання, мито і т.ін., в результаті чого вони відхиляються від рівноважних. He однозначними є під-ходи і до оцінки вигід проекту. Те, що з боку окремого підприєм-ця є корисним, не завжди відповідає інтересам суспільства. При-кладом цього є екологічні наслідки, збереження культурних та іс-торичних пам'яток тощо.

Тому слід розрізняти фінансовий та економічний аспекти проектного аналізу. В рамках першого вивчається доцільність ре-алізації проекту з приватної точки зору. А економічний аналіз пе-редбачає оцінку проекту з огляду на суспільні інтереси.

Детальніше аспекти проектного аналізу будуть розглянуті у відповідному розділі.