Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Зовнішнє середовище проекту : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

2.3. Зовнішнє середовище проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Виникнення проекту безпосередньо пов'язано з потребами ринку. Ідея проекту полягає не в тому, щоб здійснити щось, що ми можемо, а в тому, щоб задовольнити існуючі потреби. Інколи результатом може бути принципово новий товар або послуга, проте й їх успіх визначається ринком. Отже, значна увага в прое-ктному аналізі надається середовищу, в якому здійснюється про-ект. Поява ідеї проекту пов'язана з потребою задовольнити певні потреби ринку, тому проект слід розглядати у взаємозв'язку з ри-нковими умовами. Методологічно вірно розглядати ринок, як ча-стину більш широкого поняття, а саме, як частину "зовнішнього середовища".

Зовнішнє середовище - це оточення проекту, або це чинни-ки, які впливають на його підготовку та реалізацію. Вони об'єк-тивно утворюються в середовищі функціонування підприємства, що здійснює проект, та не піддаються впливу. Такі фактори поді-ляють на політичні, економічні, суспільні, правові, науково-технічні, культурні та природні (табл. 2.2.). Проект є невідділь-ним від навколишніх умов та їх розвитку, тому в процесі його ро-зробки та реалізації необхідно враховувати динаміку зміни зов-нішнього середовища.

Таблиця 2.2. Зовнішнє середовище проекту

 

Оточення проекту (група факторів)            Чинники, що впливають на розробку і реалізацію проекту

політичне       політична стабільність, підтримка проекту державними установами, міждержавні стосунки, міжнаціональні вза-ємини, рівень злочинності

економічне     структура внутрішнього валового продукту, рівень опо-даткування, страхові гарантії, рівень інфляції, умови регулювання цін, стабільність національної валюти, роз-виненість банківської системи

суспільне        умови та рівень життя, рівень освіти, соціальні гарантії та пільги, розвиненість системи охорони здоров'я, сво-бода пересування, свобода слова

правове          стабільність законодавства, дотримання прав людини, право власності

Продовження таблиці

Оточення проекту (група факторів)            Чинники, що впливають на розробку і реалізацію проекту

науково-технічне      рівень розвитку фундаментальних та прикладних наук, рівень інформаційних та промислових технологій, рівень розвитку енергетики, зв'язку і транспорту

культурне       рівень освіченості, релігійність, історико-культурні тра-дицїі

природне       клімат, ресурси, вимоги до захисту навколишнього сере-довища

Процес  оцінки зовнішніх факторів називають  зовнішнім аналізом. Його головними цілями є:

1)         визначити сприятливі можливості та загрози для підприєм-

ства;

2)         ідентифікувати ключові фактори успіху проекту.

Сприятливі можливості - це фактори зовнішнього середо-

вища, які допомагають досягненню цілей підприємства. Загрози -це зовнішні умови, які обмежують можливості фірми безпереш-кодно досягти потрібної мети. Ті самі фактори можуть створюва-ти як додаткові можливості, так і додаткові перешкоди. Для ви-вчення впливу факторів зовнішнього середовища всю їхню суку-пність поділяють на загальні макроекономічні та галузеві факто-ри. До загальних макроекономічних факторів належать:

>          макроекономічні показники (динаміка валового внутріш-нього продукту, рівень інфляції, зміни рівня реальних доходів на-селення, коливання процентних ставок за кредити, курси валют тощо);

>          соціально-демографічна ситуація (структура зайнятості, кількість працездатного населення, рівень соціального захисту населення тощо);

^ державне регулювання бізнесу (можливі зміни в законо-давстві стосовно даного бізнесу, його товарів, послуг, каналів збуту, цін, рекламної політики, оподаткування, митного режиму тощо);

^ природні умови й екологічні обмеження.

Результати дослідження загальних макроекономічних фак-торів зручно звести в таблицю (табл. 2.3.)

Звичайно, безпомилково оцінити перспективний вплив зага-льних макроекономічних факторів складно навіть великим ком-паніям. Проте вже сама спроба провести такий аналіз примушує підприємця замислитися над проблемами, що на них може завтра наразитися його бізнес та продумати свою поведінку в разі вини-кнення таких.

Контрольні переліки аналізу зовнішнього середовища мо-жуть містити як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. Система-тизація оціночних факторів залежить від країни, де передбачаєть-ся здійснювати проект. Відповідні рекомендації подані в табли-цях 2.4, 2.5, 2.6.

Набагато легше прогнозувати й оцінювати галузеві фактори. Вони більш виразні й певні, щільніше пов'язані з проектом. При цьому галузь розглядають як сукупність підприємств, продукти котрих за споживчими якостями та напрямками використан-ня можуть бути взаємозамінними. Аналіз галузевих факторів має на меті:

>          оцінити розміри галузі;

>          визначити основні сили, що конкурують у галузі;

>          оцінити ступінь інтенсивності конкуренції;

>          визначити ключові фактори успіху в галузі. Предметом галузевого аналізу є такі фактори:

1)         споживачі (обсяги та характеристики ринку, темпи зрос-

тання ринку, сезонність та циклічність попиту, диференціація

продуктів, чутливість споживачів до цін, здатність споживачів

диктувати свої ціни);

2)         постачальники (кількість, інтенсивність конкуренції,

наявність матеріалів-замінників, здатність постачальників дикту-

вати свої ціни);

3)         конкуренти (основні сили, що конкурують у галузі, поділ

ринку поміж ними, інтенсивність конкуренції, можливості появи

принципово нових продуктів-замінників, основні конкурентні пе-

реваги в галузі);

Таблиця 2.3.

Оцінка впливу макроекономічних факторів на майбутній бізнес

Макроекономічні фактори   Ступінь залежності майбутнього бізнесу від впливу загальних макроекономічних факторів         Сприятливі відносини         Загроза

тане-

безпека

 

            Повна неза-леж-ність          Часткова незале-жність       Нейтральність           Слабка

залеж-

ність    Сильна залеж-ність 

           

 

1. Тенденції мак-

роекономічних

показників:

1.1                                                                            

1.2      

           

           

           

           

           

           

 

1.3      

           

           

           

           

           

           

 

2.3міни в соціа-

льно-економічній

ситуації

2.1                                                                            

2.2      

           

           

           

           

           

           

 

2.3      

           

           

           

           

           

           

 

3.Державне регу-лювання бізнесу                                                                       

Таблиця 2.4 Фактори зовнішнього середовища для проектів, які реалізуються в країнах, що розвиваються

 

Характеристики        Фактори

Політико-економічна  характерис-тика     Підтримка уряду.

Структура національного господарства.

Права людини і теророризм.

Економічна структура          Тип права спадковості майна

Наявність національних керівних кадрів чи мо-

жливість їх залучення

Відповідність страхових гарантій нормам ОПЕК

Продовження таблиці

Характеристики        Фактори

Джерела капіталовкладень Тарифи і податки       Необхідна частка акцій в капіталі підприємства. Вихід на міжнародний банк. Податкові пільги. Пільгові тарифи.

Засоби транспорту і комунікації      Телекс і телефон. Телефонна мережа країни. Міжнародний аеропорт

Сировина і послуги  Промислова інфраструктура.

Наявність запчастин. Наявність природного газу.

Робоча сила   Рівень   грамотності.   Міжнаціональна   напруга. Заборона страйків.

Будівництво споруд чи їх купівля   Наявність будівельних матеріалів.  Інфраструк-тура будівництва. Необхідний час на отримання дозвільних свідоцтв.

Купівля земельних ділянок  Дозвіл  іноземної  власності  на землю.  Довго-строкова оренда.

Джерела енергопостачання Наявність. Надійність. Плани розширення поту-жностей.

Таблщя2.5 Фактори зовнішнього середовища для проектів, які реалізуються в країнах середнього рівня розвитку

Характеристики        Фактори

Політико-економічна харак-теристика      Торгові партнери. Рівень інфляції. Націоналістичні прояви.

Економічна структура          Вимоги до національних партнерів. Обмеження виїзду за кордон Недоторканість контракту зі сторони уряду.

Джерела капіталовкладень  Пріоритетні сектори економіки для розміщення іно-

земного капіталу.

Конвертованість валюти. Банк розвитку.

Ставки і податки       Субсидії на експорт. Субсидії на імпорт. Репатріація дивідендів.

Засоби транспорту і комуні-кацій   Супутниковий зв'язок. Міжнародні авіалінїі. Перевезення залізницею.

Сировина та послуги           Рівень промислової інтеграції. Розвиток постачаль-ницької мережі.

Робоча сила   Концентрація робочої сили по регіонах. Кваліфікація робочої сили.

Професійний склад кваліфікованої робочої сили. Контроль за розвитком промисловості.

Будівництво споруд або їх купівля Якість будівництва. Парк механізації. Національні будівельні кадри.

Купівля земельних ділянок  Урядові рішення по міським територіям.

Джерела енергопостачання Джерела і вартість. Наявність атомної енергетики. Тенденції енергоспоживання.

Таблщя2.6

Фактори зовнішнього середовища для проектів, які реалізуються в розвинутих країнах.

Характеристики        Фактори

Політико-економічна характерис-тика      Стабільність валюти. Участь у військових сою-

зах.

Торгівельний баланс з країною-виконавцем.

Економічна структура          Перевага спільних підприємств.

Ступінь свободи прийняття управлінських рі-

шень.

Джерела капіталовкладень  Дотації із державних фондів і субсидії. Національний ринок довгострокового капіталу. Рівень накопичення.

Ставки і податки       Митні союзи. Податок на додану вартість. Договір про податки з країною-виконавцем.

Засоби транспорту і комунікацій    Компанії, які підключені до національної мережі ЕБМ. Митний збір. Вузлові аеропорти, які обслу-говують міжнародні лінії.

Сировина та послуги           Національні ресурси. Рівень кваліфікованих робі-тників. Переваги національної сфери реалізації.

Робоча сила   Промислова демократія. Субсидії на підготовку кадрів. Рівень заробітної плати.

Будівництво споруд або їх купівля Виготовити чи купити. Вимоги стосовно охорони навколишнього середовища.

Купівля земельних ділянок  Підвищення прибутку за рахунок нерухомості. Щільність забудови промислових районів.

Джерела енергопостачання Національна енергетична політика. Кількість імпорту нафти.

4)         перешкоди для входження в галузь (обсяги початкових інвестицій, доступність джерел сировини та каналів збуту, конве-ртованість активів, захист з боку держави, прихильність спожи-вачів тощо);

5)         технології (швидкість зміни технологій виробництва про-дукції в галузі, вплив технологічних змін на якість продукції та ціну, можливості здобуття переваг від впровадження нових тех-нологій, можливості появи принципово нових технологій у галузі тощо).

Аналіз зазначених факторів дає змогу уточнити низку прин-ципово важливих галузевих аспектів діяльності:

^ тенденцію (піднесення чи занепаду) в цій галузі;

>          ступінь конкуренції в галузі;

^ до якої стадії життєвого циклу належить основна продукція галузі?

>          як змінюються смаки та орієнтація споживачів ?

А також ідентифікувати ключові фактори успіху у сфері майбутнього бізнесу, які визначають можливість і здатність фір-ми конкурувати на своєму ринку.

Залежно від специфіки галузі ключовими факторами успіху можуть бути як кількісні показники (собівартість одиниці проду-кції, ціна одиниці продукції, експлуатаційні параметри продукції тощо), так і ті, що їх важко або неможливо оцінити кількісно (рі-вень обслуговування клієнтів, місце знаходження фірми, наяв-ність додаткових послуг, прихильність споживачів тощо).

Наступним етапом є оцінка ситуації на самому підприємст-ві, дослідження його можливостей. Головне завдання такого ана-лізу полягає у виявленні сильних та слабких сторін фірми. Особ-ливі, унікальні, оригінальні, або принаймні якісь відмінні від конкурентів якості становлять ті сильні сторони, які мають бути використані в проекті. Навпаки, слабкі сторони - якості, котрих бракує фірмі порівняно з її конкурентами, можуть значно знизити ефективність проекту.