Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 2. Експертиза бланків документів 2.1. Встановлення виду та способу друку : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

Розділ 2. Експертиза бланків документів 2.1. Встановлення виду та способу друку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

Нерідко на техніко-криміналістичне дослідження надходять документи, оформлені шляхом заповнення бланків (квитанції, накладні, довідки, дипломи тощо). При проведенні криміналіс-тичного дослідження бланків документів експерт вирішує різні діагностичні та ідентифікаційні завдання.

Найчастіше перед експертом ставляться такі завдання:

-          встановити спосіб виготовлення бланка, вид друкарської

форми, спосіб друку;

-ідентифікувати друкарську форму, пристрій;

-          встановити групову належність матеріалів тощо.

Бланками називають аркуші паперу з частково надрукова-

ним текстом, що призначені для складання документів за визна-ченою формою. Основну масу бланків документів виготовляють з використанням різних форм друку. Технологічний процес виго-товлення бланків шляхом друкування складається з трьох основ-них етапів: виготовлення друкарської форми; друк; обробка гото-вої продукції. Іноді при малотиражних виданнях в установах та підприємствах бланки виготовляють з використанням засобів ре-прографії (наприклад, електрофотографічних апаратів). Однак за-стосування засобів репрографії неприпустиме для виготовлення особливо важливих документів (грошей, цінних паперів) та до-кументів суворого обліку (паспортів, посвідчень тощо).

Отримана в результаті вирішення експертних завдань інфо-рмація дозволяє визначити коло підозрюваних осіб і допоможе збиранню речових доказів щодо кримінальної справи та розкрит-тя злочину. Нерідко одночасно з документами слідчі при прове-денні слідчих дій (наприклад, обшуку) виявляють принтери, ко-піювальні апарати, поліграфічне обладнання та інші засоби відт-ворення документів. Зазначені технічні засоби і обладнання та-кож можуть бути об'єктами техніко-криміналістичного дослі-дження документів.

Поняття і класифікація друкарсько-множильних засобів

Під друкарсько-множильним и засобами в широкому розу-мінні цього поняття слід розуміти сукупність машин, апаратури, об-ладнання та інших пристосувань, призначених для багаторазового відтворення зображень (текстів, креслень, малюнків тощо).

Характерною ознакою цих засобів, незалежно від їх техніч-ного устрою, способу виготовлення, виду друку і способу виго-товлення друкарської форми, що використовується, є можливість застосування їх для багаторазового відтворення зображень.

Поліграфія (гр. polygraphia - багато пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для кількісного репродуціювання копій будь-якого зображення та способів друкарського розмно-ження тексту, ілюстрацій тощо. Під поліграфією також розумі-ють поліграфічну промисловість, що охоплює всі види виробниц-тва друкарської продукції.

За своїми технічними характеристиками і можливостями тиражування друкарської продукції друкарсько-множильні засо-би в поліграфії прийнято умовно ділити на дві великі групи:

Засоби великої поліграфії, які здатні давати продукцію деся-тками тисяч і більше примірників.

Засоби репрографії. Ці засоби розраховані на отримання не-великого тиражу.

Репрографія - галузь науки і техніки, що охоплює сукупність способів, процесів та засобів відтворення зображень оригіналів за допомогою отримання копій без використання набірних друкарсь-ких форм та ґрунтується на застосуванні носіїв, що змінюють фізи-ко-хімічні властивості під дією випромінювання. Репрографія є од-ним з основних засобів копіювання технічної та ділової документа-ції (у тому числі зі зміною масштабу). Функціонально знаходиться між оргтехнікою та оперативною поліграфією: засобами оргтехніки отримують документацію, засобами репрографії її копіюють (тобто розмножують тиражем до 50-100 примірників) або отримують з неї друкарську форму, яку потім використовують на малих офсетних машинах, апаратах для трафаретного друку або гектографах. До способів репрографії належать: електрофотографія, діазографія, термографія та мікрографія.

Оперативна поліграфія - галузь техніки, яка охоплює су-купність способів, процесів та засобів багаторазового відтворення зображення за допомогою множильних апаратів із застосуванням друкарських форм, отриманих засобами репрографії. Тиражуван-ня оригіналів в оперативній поліграфії проводять із застосуван-ням малоформатних офсетних машин, ротаторів та гектографів. Оперативна означає не лише високу продуктивність процесу дру-кування з мінімальними підготовчими операціями, а й швидке отримання друкарської форми фотомеханічним, електрофотог-рафічним способами та способом лазерного гравірування.

Оргтехні