Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Методи, які застосовуються у техніко-криміналістичному дослідженні документів : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

1.4. Методи, які застосовуються у техніко-криміналістичному дослідженні документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

У широкому розумінні метод розглядають, як спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя чи як "прийом або систему прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі діяльності (на-уці, виробництві тощо); спосіб дії, боротьби і т.ін.” [25, с.522].

Методи експертного дослідження для теорії судової експер-тизи - це розкриття закономірностей формування та функціону-вання різноманітних класів, родів та видів судових експертиз. Слід розрізняти методи науки та методи практичної діяльності. Залежно від умов практичної діяльності застосування у ній нау-кових або практичних методів може супроводжуватись їх моди-

фікацією, адаптацією або обмеженням, що пов'язано зі специфіч-ними особливостями різних видів практичної діяльності. Методи експертної практичної діяльності являють собою системи дій та операцій щодо вирішення практичних експертих завдань. Вони формуються та базуються на: відповідних наукових методах; ха-рактері та властивостях об'єкта; досвіді вирішення конкретних експертних завдань [162, с.224].

Поняття метод стосовно до техніко-криміналістичного дослі-дження документів (ТКДД) - це сукупність прийомів і способів, необхідних для теоретичного та практичного пізнання об'єктів дослідження документів, форм, пристосувань і матеріалів з ме-тою вирішення завдань, поставлених перед експертом слідчим або судом. Взагалі, арсенал методів, застосованих у ТКДД, дуже різноманітний, що потребує чіткої класифікації та систематизації. Існує велика кількість класифікацій методів практичної експерт-ної діяльності.

За основу візьмемо варіант ієрархічної системи вказаних ме-тодів, запропонований Т.В.Авер'яновою: 1)всезагальний метод -матеріалістична діалектика, що містить у собі і методи традицій-ної формальної логіки; 2) загальні (пізнавальні) методи: спосте-рігання, порівняння, описування, вимірювання, планування, екс-перимент, моделювання; 3) приватні (приватно-наукові) методи; 4) спеціальні методи [1, 162].

Всезагальний метод є основою будь-якого наукового пізнання дійсності, а загальні методи застосовуються для досліджень у найрізноманітніших галузях науки. Приватні мето-ди, які реалізуються у ТКДД, являють собою систему правил та прийомів, що дозволяють вивчати конкретні властивості та озна-ки, пов'язані з виготовленням або зміною об'єктів дослідження (наприклад, мікроскопічні, фотографічні, хімічні та ін.).

Спеціальні методи розробляються, звичайно, для вузької галузі знань та застосовуються для особливих досліджень конкретного об'єкта.

Слід зазначити, що методи ТКДД можна класифікувати за умо-вами їх застосування, за стадіями процесу експертного дослідження або за впливом на об'єкти дослідження (наприклад, поділ методів на руйнуючі і неруйнуючі та ін.).

Інструментальними методами називають такі, для реалізації яких застосовуються спеціальні прилади та інструменти.

Приватні методи, що застосовуюються у ТКДД, умовно поді-ляють на три групи за галузями знань: фізичні, фізико-хімічні та хі-мічні (існує класифікація, де четвертим класом методів виступають математичні). Умовність такого розподілу полягає в тому, що яви-ща, які лежать в основі методів, не завжди можна однозначно від-нести до однієї з названих груп.

До першої групи належать: мікроскопія, люмінесцентний ана-ліз, дослідження за допомогою електронно-оптичних перетворю-вачів і телевізійної техніки, спектральний аналіз, вологе копію-вання, адсорбційно-люмінесцентний метод і т.ін.

Другу групу складають: методи судово-дослідницької фотог-рафії, тонкошарова хроматографія, дифузно-копіювальний метод, зйомка в струмах високої частоти та ін.

До третьої групи належать методи, засновані на використанні якісних та кількісних хімічних реакцій тощо.

Тепер зупинимося на загальних методах техніко-криміналістичного дослідження документів. Розглянемо такі з них: спостереження, описування, вимірювання, експеримент, порівнян-ня, моделювання та реконструкція.

Спостереження - це метод, з якого починається будь-яке кримі-налістичне дослідження, він є найбільш доступним. У теорії та практиці пізнання вказаний метод розглядається як навмисне, пла-номірне, цілеспрямоване сприйняття, що проводиться з метою ви-вчення предмета або явища. Спостереження найчастіше виступає одним з елементів у числі інших емпіричних методів та являє собою активний пізнавальний процес, що спирається на роботу органів почуття, свідомість та мислення людини.

У ТКДД спостереження відбувається неозброєнним оком та з використанням оптичних приладів (при цьому дуже важливим є освітлення об'єктів). Н