Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Поняття, предмет, об’єкти та завдання судово-технічної експертизи документів : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

1.3. Поняття, предмет, об’єкти та завдання судово-технічної експертизи документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

Судово-технічна експертиза документів (СТЕД) - один з найпоширеніших родів судових криміналістичних експертиз.

Судово-технічна експертиза документів являє собою дослі-дження документа, яке проводиться у процесуальній формі та за до-рученням органу розслідування або суду, що має за мету визначення способу його виготовлення, встановлення наявності у ньому змін та способів їх внесення, виявлення невидимих записів, а також іденти-фікацію предметів і матеріалів, які використовувалися для виготов-лення документа або внесення до нього змін.

Предмет судово-технічної експертизи документів станов-лять факти і обставини, пов'язані з виготовленням документів, способом внесення у них змін, виявленням невидимих записів тощо, які встановлюються на основі спеціальних знань у галузі технічного дослідження (або інакше - техніко-криміналістичного дослідження) документів в передбаченому законом порядку.

У даному визначенні дається як змістовний, так і правовий бік СТЕД.

Кожна експертна галузь ґрунтується на відповідній галузі нау-кового знання. СТЕД ґрунтується на техніко-криміналістичному до-слідженні документів (останнє є частиною криміналістичної техніки і розвивається, використовуючи досягнення природничих (фізики та хімії) та технічних наук (наприклад, приладобудування)).

Основне (головне) завдання судово-технічної експертизи документів полягає у розробці нових методів (особливо експрес-методів, використання яких істотно підвищує ефективність дослі-дження і скорочує терміни виконання експертиз) і методик дослі-дження, що дозволяють розширити можливості СТЕД, збільшити чутливість уживаних методів та їх відтворюваність.

Таким чином, СТЕД має свій специфічний предмет, свої безпосередні об'єкти, самостійні завдання дослідження і комплекс методів, правомірно виділена у самостійний рід криміналістичної експертизи.

СТЕД взаємопов'язана з багатьма родами криміналістичних експертиз, зокрема з судово-трасологічною експертизою, кримі-налістичним дослідженням матеріалів, речовин та виробів з них, судово-почеркознавчою експертизою.

Об'єкти судової експертизи можна класифікувати за двома підставами: їх процесуальною природою (доказовим зна-ченням) і речовою природою.

За процесуальною природою серед об'єктів СТЕД можна виділити.

-          документи, предмети і речовини - носії доказової інфор-мації по кримінальних і цивільних справах;

-          документи, що засвідчують певні обставини, які мають значення для діяльності несудових установ і підприємств, а також для окремих громадян.

Більшість об'єктів СТЕД становлять документи, що залуча-ються до кримінальних справ. Вони поділяються на дві групи: та-кі, що перевіряються, і порівняльні.

Об'єкти, що перевіряються:

-          об'єкти, стосовність яких до справи визначається залежно від результатів експертизи (наприклад, у разі виявлення в процесі виробництва експертизи переробки цифр або технічної підробки підписів, у відомості вона буде визнана слідчим такою, що має доказове значення і залучена до кримінальної справи);

-          документи, що залучаються до справи відповідно до КПК України (наприклад, довідка, що засвідчує важливі для справи факти, у якій частина тексту не читається, і потрібно відновити зміст цієї частини);

-          документи - речові докази. Ця група об'єктів переважає у

практиці слідчих і експертних установ.

Порівняльні об'єкти-зразки:

-          надані експерту особою або органом, що призначив експе-

ртизу (поділяються на вільні, умовновільні і експериментальні);

-          виготовлені експертом у ході дослідження (про факт їх

виготовлення і результати проведення експериментів 3 ними екс-

перт зобов'язаний зазначити у своєму висновку).

За речовою природою серед об'єктів СТЕД можна виді-лити:

-          документи;

-          пристосування для виготовлення документів (повністю чи окремих фрагментів) або для внесення змін до раніше виготовле-них документів;

-          речовини для виготовлення документів або для внесення змін до раніше виготовлених документів.

Щодо  судово-технічної експертизи           документів

Д.Я.Мирський та О.А.Сахарова виділили три основні групи влас-них об'єктів: реквізити, матеріали документів та пристосування для їх виготовлення [90, с.З].

До реквізитів документа відносять:

-          відбитки друкарських ф