Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 8. Окремі випадки дослідження документів. Ек-спертна профілактика 8.1.Техніко-криміналістичнедослідження знаків компостерів та поштових конвертів : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

Розділ 8. Окремі випадки дослідження документів. Ек-спертна профілактика 8.1.Техніко-криміналістичнедослідження знаків компостерів та поштових конвертів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

У повсякденному житті досить часто зустрічаються віднос-но невеликі за розміром документи, які застосовуються для тих або інших потреб суспільства. Йдеться про такі документи зі зна-ками компостерів, поштові конверти тощо. Часто подібні доку-менти стають об'єктами всіляких шахрайств з боку злочинців, у тому числі - їх повна або часткова підробка. Для розкриття поді-бних злочинів проводиться техніко-криміналістичне дослідження подібної продукції. При цьому експерти стикаються з рядом тру-днощів при дослідженні подібних документів, що викликано, перш за все, відсутністю встановлених методик дослідження де-яких різновидів подібних документів і малої кількості спеціальної літератури з даної тематики.

Дослідження знаків компостерів

Знаки компостерів є тестовою або цифровою інформацією (тексти), відображеною на документі у вигляді круглих наскріз-них отворів. Знаки компостерів наносяться у таких видах доку-ментів: що засвідчують особу (паспорти тощо), проїзні докумен-ти (квитки, що дають право на проїзд у різних видах транспорту) та інш.

Знаки компостерів наносяться за допомогою спеціальних пристосувань - компостерів, різних за розмірами і конструкцією, але мають ряд однакових конструктивних елементів. Отвори у документі (на картоні або на папері) пробиваються за допомогою металевих пуансонів круглої форми, які рухаються, що є метале-вою матрицею з круглими отворами, розміщеними таким чином, що вони утворюють певний цифровий або текстовий напис (або їх поєднання). Кінці пуансонів заточені під кутом 90° до довгої частини і при русі під тиском фактично вирізують, а не витиску-ють отвір у документі. Розрізняють компостери ручні і механічні

(у тому числі і автоматизовані). Ручні компостери використову-ють мускульну силу людини, у них розвивається відносно неве-ликий тиск. Механічні компостери можуть розвивати значний тиск для пробиття отворів у документах, що мають велику тов-щину (наприклад, у книжках паспортів).

Нерідко злочинці з шахрайською метою підроблюють поз-начення компостерів за допомогою різних пристосувань, напри-клад, за допомогою пробійників, шила, голок та інших пристосу-вань. При цьому виникає ряд ознак, що дозволяють виявити поді-бного роду підробки або внесення змін у справжні документи.

Ознаки, характерні для справжніх знаків компостерів:

-          використовування для текстових або цифрових написів

спеціально розроблених шрифтів, що формують знаки з окремих

отворів; при цьому використовуються, як правило, гарнітури

простих за будовою (і звичайно без відсічок) шрифтів;

-          всі знаки формуються з круглих отворів однакового розмі-ру, розміщених на рівній відстані один від одного;

-          лінія рядка у написах компостерів рівна, знаки в них роз-міщені на однаковій відстані один від одного;

-          краї в отворах компостерів рівні, гладкі, без розривів, іноді можуть бути дещо втиснутими (рівномірно) усередину у напрям-ку до руху пуансонів компостера.

Ознаки, характерні для підроблених знаків компостерів:

-          використання для текстових або цифрових написів шриф-тів, відмінних за малюнком і розмірами від встановлених для знаків компостерів;

-          всі знаки формуються з отворів неправильної або рваної форми різного розміру, розміщених нерівномірно, на різній відс-тані один від одного;

-          лінія рядка нерівна, знаки розміщені на різній відстані один від одного;

-          краї у отворах компостерів рвані, іноді з розривами у ви-гляді "зірочки”, можуть бути у різному ступені втиснутими все-редину у напрямку до руху пробиття отворів.

На підставі встановлених ознак формується висновок про автентичність або підробленість досліджуваних знаків компосте-рів.

Дослідження поштових конвертів

При дослідженні поштових конвертів перед експертом може бути поставлено запитання: чи не відбувалось несанкціоноване розкриття даного конверта і подальше повторне заклеювання? Для відповіді на таке запитання проводиться дослідження конве-рта із застосуванням методів, які застосовуються при дослідженні пошкоджених документів або таких документів, у які внесені зміни. При дослідженні конверта нерідко ставиться запитання: одним або декількома видами клеїв заклеювався даний документ, тобто чи був факт повторного заклеювання? Питання про хіміч-ний склад клею може бути проміжним або самостійним. Безпосе-редньо у конверті досліджуються за допомогою мікроскопа: зона, що безпосередньо прилягає до клапана конверта на звороті, а та-кож реквізити, які розміщені у цій зоні (відтиснення мастикової або сургучної печатки або штампів, написи тощо).

Повторне заклеювання конвертів і бандеролей виявляється за наступними ознаками:

-          наявність розривів, надривів, відсутності шматочків (фрагментів) паперу конверта;

-          наявність клею двох видів;

-          нестандартне розміщення клейових смуг;

-          нестандартне розміщення, зсув клапанів конверта, конт-рольних стрічок;

-          зсув частин відбитків печатки (штампа);

-          порушення цілісності сургучної печатки;

-          наявність слідів зволоження (відпарування) на обох сто-ронах конверта.

За наявності при дослідженні конверта вказаних ознак ро-биться висновок про повторне розкриття і заклеювання даного конверта. Якщо необхідно перевірити, чи не проводилося перек-леювання марок на конверті, таке завдання розв'язується так са-мо, як встановлюється заміна частин документа.