Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Встановлення змісту залитих (закреслених) текстів : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

6.2. Встановлення змісту залитих (закреслених) текстів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

У практичній діяльності важливго значення набуває встано-влення змісту документів. До числа таких об'єктів ТКДД нале-жать: документи із залитими (закресленими) текстами; докумен-ти з вицвілими (згаслими) текстами, утворені вдавленими незаба-рвленими штрихами; документи, що піддавалися дії високих температур, розірвані тощо. Для встановлення змісту документів розроблений цілий комплекс методів. Ці методи поділяються на дві основні групи:

1. Методи, що не руйнують документ при дослідженні:

-          візуальний огляд за різних режимів освітлення; кольороподіл;

-          мікроскопічне дослідження;

-          дослідження в ІЧ-променях (зйомка люмінесценції у даль-ній червоній і ближній інфрачервоній зонах спектра);

-          дослідження в УФ-променях (зйомка видимої люмінесцен-ції, збудженої УФ-променями);

-          фотографування на фотоматеріали різної спектральної чут-ливості;

-          фотозйомка на кольорові фотоматеріали;

-          контрастна фотозйомка;

-          вивчення за допомогою телевізійної техніки; застосування оптичних квантових генераторів (лазерів) тощо.

2. Методи, що викликають часткові зміни документа:

-          вологе копіювання;

-          адсорбційно-люмінесцентний метод;

-          дослідження за допомогою йодомістких реагентів;

-          дифузно-копіювальний метод;

-          обробка документа хімічними реактивами;

-          механічне видалення плями;

-          хімічне знебарвлення плями тощо.

Маскування первісного тексту - це закреслення, замазуван-ня, залиття знаків чорнилом, пастою, тушшю та іншими барвни-ками можуть проводитися речовинами, як з однаковими власти-востями барвника первісних записів, так і з різними властивостя-ми. В результаті маскування первісні записи стають зовсім неви-димими через те, що барвник лягає щільним непрозорим шаром, або слабо видимими зі зміненим кольором первісних штрихів і слабким їх контрастом. Ефективність дослідження багато в чому залежить від фізичних і хімічних властивостей штрихів тексту та плям, що закривають ці штрихи. Розбіжність властивостей полег-шує виявлення залитих текстів. Якщо ж властивості речовин пля-ми та штрихів близькі або однакові, вирішення завдання вкрай ускладнюється.

У ході дослідження експерту, насамперед, необхідно з'ясува-ти, яким барвником виконані штрихи тексту та плями. Потім ви-значити послідовність методів (прийомів), які доцільно застосува-ти для виявлення тексту. Дослідження розпочинають з візуального

огляду і мікроскопічного дослідження в різних умовах освітлення (кососпрямованому, розсіяному, наскрізному).

Візуальний огляд. Насамперед, за будь-якого сполучення ба-рвників потрібно оглянути документ неозброєним оком під різними кутами зору освітлення, а також на просвіт. Це дозволяє прочитати залиті записи у випадках, коли око вловлює різницю оптичної щільності штрихів і плям. Огляд через світлофільтри дає можли-вість підсилити контраст між штрихами і плямою. Вибраний при візуальному огляді світлофільтр надалі можна використовувати для фотографування.

Фотографування без світлофільтра при звичайному освіт-ленні. Це найбільш простий метод, що ґрунтується на різній світ-лочутливості фотоемульсії. Зйомку рекомендується проводити на пластинки, чутливі до кольорів плями.

Фотографування зі світлофільтрами. Фотографічне ко-льоророзділення - це поширений метод виявлення залитих запи-сів. Його ефективність багато в чому залежить від спектральної характеристики барвника штрихів запису і плями, світлочутливо-сті фотоматеріалів. Невидимі кольорові розходження потрібно зробити максимально помітними. Необхідний світлофільтр під-бирають за допомогою спектрофотометрії барвників запису і плями, а також візуально.

Найбільший контраст досягається зменшенням ширини сму-ги пропущення світлофільтрів. Для зменшення смуги використо-вують абсорбційні фільтри, їх комбінації (сполучення фільтрів СС, ЖС, КС зі світлофільтрами СЗС, ЗС, ЖЗС), а також інтерфе-ренційні світлофільтри.

Ефект посилення контрасту залежить не лише від світлофі-льтра, а й від джерела світла. Для цих цілей доцільно застосову-вати монохроматичні джерела (лазерне випромінювання). Так, для ослаблення плям (штрихів закреслення) червоно-жовтогарячих кольорів і виявлення під ними текстів зеленого, синього, фіолетового, чорного кольорів можна застосувати опти-чні квантові генератори (лазери) типу ЛГН-222, ЛГН-105, ЛГН-111 або інші із червоним випромінюванням. Якщо