Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Дослідження штрихів, що перетинаються : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

5.3. Дослідження штрихів, що перетинаються


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

Завдання, пов'язані із встановленням хронологічної послідо-вності нанесення штрихів, що перетинаються, належать до най-складніших. Визначення послідовності їх виконання сприяє вста-новленню факту зміни змісту тексту у документі шляхом дописки (домальовування), а також виявленню відносної послідовності нанесення окремих реквізитів у документі.

Дослідженню можуть піддаватися штрихи, що перетина-ються, нанесені чорнилом, пастою, тушшю, олівцем, фломасте-ром, штемпельною або друкарською фарбою, через копіювальний

папір тощо. Взаємодія барвника з папером значною мірою зале-жить від його в'язкості, рн-середовища та щільності паперу.

Папір - пористий матеріал, і такі барвники, як чорнило, проникають вглиб аркуша, розпливаються у сторони від поздов-жньої вісі штриха. Особливо глибоко проникають барвники у старий або погано проклеєнний папір. При цьому проникнення значно залежить від будови тієї частини приладу, що доторкаєть-ся до паперу при письмі. Якщо кінчик пера гострий і розщепле-ний, то він руйнує поверхню паперу, в результаті чого більша ча-стина барвника всмоктується в місцях руйнування паперу. Ште-мпельна мастика та паста кулькових ручок мають більшу в'яз-кість, ніж чорнило. Паста кулькових ручок розподіляється у штрихах, як правило, нерівномірно. Найбільш інтенсивно забарв-люються волокна паперу, розміщені перпендикулярно до напря-мку руху пишучого приладу. У дугоподібних штрихах звичайно спостерігається переривчастість. Барвник у штрихах олівців і ко-піювальних паперів розташовується на поверхні документа.

У місцях перетинання штрихів контактують матеріали пи-сьма, причому умови виконання першого й другого штрихів час-то різні. Всі перелічені фактори впливають на ту мікрокартину, що утворюється на ділянці перетину, і надають їй специфічної своєрідності. Крім цього, на неї впливає проміжок часу між нане-сенням першого й другого штрихів. Якщо верхній штрих перети-нає ще невисохлий нижній, то їхні матеріали у місці перетинання перемішуються, кути між штрихами стають нечіткими, заокруг-леними, що істотно ускладнює вирішення питання про послідов-ность виконання штрихів.

У криміналістичній літературі, присвяченій проблемі дослі-дження штрихів, які перетинаються, описано безліч методів, що дозволяють одержати позитивні результати про послідовність ви-конання штрихів. Аналіз експертної практики свідчить про те, що найбільш ефективними методами є: мікроскопія, мікрозйомка люмінесценції у червоній і ближній інфрачервоній зонах спектра, копіювання, адсорбційно-люмінесцентний метод, хімічна оброб-ка ділянки перетинання штрихів тощо.

Мікроскопічний метод встановлення послідовності на-несення штрихів, що перетинаються, є найбільш простим, оперативним і неруйнуючим методом. Для його проведення екс-

перт повинен мати у своєму розпорядженні мікроскопи, що да-ють стереоскопічне зображення (типу МБС). Робота з мікроско-пом здійснюється у різних режимах інтенсивності освітлення як у відбитому, так і наскрізному світлі. Гарні результати дає спосте-реження у косо спрямованому світлі, спрямованому під невели-ким кутом до площини документа. Також застосовують вертика-льне освітлення та поляризоване світло (штрихи повинні вивча-тися по всій довжині зі зміною напрямку освітлення).

Застосування мікроскопічного методу дозволяє експерту ви-явити такі ознаки, що свідчать про хронологічну послідовність виконання штрихів:

1.         Безперервність верхнього та переривчастість нижнього

штрихів у місці перетину.

Слід пам'ятати, що картина, яка спостерігається експертом, мо-же здаватися помилковою, а висновок за результатами дослідження -неправильним. Як правило, це відбувається, якщо: один зі штрихів має темніше забарвлення; перетинаються пггрихи червоних, жовтих, зеле-них, рожевих кольорів із чорними, фіолетовими та темно-синіми штрихами; штрихи нанесені однаковими барвниками, але різко від-мінними за щільністю. У цих випадках, як правило, темішний пггрих або більша товщина барвника здається такою, що лежить зверху, неза-лежно від послідовності нанесення штрихів. Відсутність барвника в одному зі пггрихів на ділянці перетину також може служити причи-ною неправильного висновку. Водночас слід зазначити, що картину можна вважати безперечно істинною у ситуації, якщо експерт виявив безперервність світлого (менш насиченого) пггриха і переривчастість більш темного у місці їхнього перетину. За відсутності чітких меж штрихів у місці їхнього перетину картина має невизначений характер.

2.         Розпливи верхнього штриха вздовж нижнього. Ознака найчастіше зустрічається на слабко проклеєному папері при ви-конанні верхнього штриха