Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Поняття технічної підробки підпису : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

5.2. Поняття технічної підробки підпису


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

Підпис є посвідчувальним знаком визначеної особи і нано-ситься на документ з метою надання йому юридичної сили, для посвідчення фактів тощо. Підпис може виконувати свої посвідчу-вальні функції лише тоді, коли нанесений саме тією особою, осо-бистість якої позначає.

Разом зі звичайною графічною підробкою простим змальо-вуванням підпису-оригіналу (малювання на око або по пам'яті) злочинці нерідко вдаються до так званої технічної підробки під-писів у документах. 3 метою досягти максимальної схожості під-робленого підпису з оригіналом використовуються різноманітні технічні засоби.

Технічна підробка підпису є різними варіантами механічно-го копіювання (із застосуванням засобів і пристосувань) якогось безперечного підпису-оригіналу.

За скопійованим (механічно, за допомогою технічних при-йомів) підписом не можна судити про рівень письмово-рухового навику виконавця. На відміну від скопійованого (механічно) під-пису, для графічної підробки характерне наслідування почерку іншої особи, проте при цьому зберігаються окремі ознаки, влас-тиві почерку виконавця підробки. При технічній підробці підпису найчастіше власні ознаки почерку виконавця не виявляються. Тому ототожнення особи-виконавця є, як правило, дуже усклад-неним.

Завдання техніко-криміналістичного дослідження підпису, як правило, полягає у встановленні факту технічної підробки під-пису і способу її виконання.

Способи тпехнічноїпідробки підпису

Основними способами технічної підробки підписів є такі:

■          відтворення підпису шляхом олівцевої підготовки з наступ-ним обведенням;

■          копіювання через копіювальний папір;

■          копіювання передавлюванням по штрихах справжнього під-пису;

■          копіювання на просвіт;

■          проекційний спосіб та з використанням пантографа;

■          вологе копіювання;

■          застосування рельєфного кліше;

■          використання копіювально-розмножувальної техніки тощо.

Відтворення підпису шляхом олівцевої підготовки з на-ступним обведенням. Підпис-оригінал перемальовується гостро заточеним олівцем, а потім обводиться барвною речовиною. При цьому способі підробки виявляються такі ознаки: уповільне-ність рухів при виконанні штрихів-обведення у вигляді звивисто-сті і викривлення прямолінійних штрихів та кутоватої форми овалів; наявність невиправданих зупинок пишучого приладу у вигляді тупих початків та закінчень штрихів; подвоєння штрихів; блиск частинок графіту та інші характерні ознаки олівцевого ма-теріалу письма; сліди підчищання олівцевих штрихів.

Копіювання підпису через копіювальний папір. Документ зі справжнім підписом накладається на підроблений документ, причому між ними розміщується аркуш копіювального паперу. Далі справжній підпис обводиться легким тиском олівця або ін-шого загостреного предмета, у результаті чого копіюється конту-рне зображення підпису, яке потім обводиться чорнилом або олі-вцем. Оскільки таке копіювання здійснюється зі слабким натис-канням, деякі штрихи виявляються не перекопійованими. Основні ознаки цього способу підробки: уповільненість темпу руху; біль-ша інтенсивність пофарбування штрихів підпису; неповне сумі-щення штрихів, виконаних через копіювальний папір, зі штриха-ми обведення; наявність частинок барвної речовини копіюваль-ного паперу; сліди механічного видалення барвної речовини ко-піювального паперу.

Копіювання передавлюванням no штрихах справжнього підпису має схожість з описаним вище способом: документ з під-писом-оригіналом теж накладається на підроблений документ, але копіювання проводиться тисненням: справжній підпис обво-дять якимось загостреним предметом (нерідко на м'якій підклад-ці). Контурне зображення підпису у вигляді поглиблених штри-хів, обводиться чорнилом або іншим барвником. Сліди рельєфу, що утворилися на звороті аркуша паперу, можуть маскувати за-гладжуванням. Основні ознаки цього способу підробки: уповіль-неність темпу руху у штрихах; вдавленість штрихів; неповне су-міщення вдавлених штрихів зі штрихами обведення; сліди маску-

вання; наявність частинок барвної речовини копіювального папе-ру; сліди маскування рельєфних штрихів (загладжування, блиск).

Копіювання підпису на просвіт. Підроблений документ на-кладається на документ з підписом-оригіналом, який потім обво-диться. Якщо папір підробленого документа достатньо прозорий, копіювання підпису відбувається без будь-яких попередніх опе-рацій. А якщо папір непрозорий, копіювання проводиться перед джерелом світла (вікно, ретушувальний верстат тощо). Іно