Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Поняття технічної підробки підпису : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

5.2. Поняття технічної підробки підпису


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

магниевый скраб beletage

Підпис є посвідчувальним знаком визначеної особи і нано-ситься на документ з метою надання йому юридичної сили, для посвідчення фактів тощо. Підпис може виконувати свої посвідчу-вальні функції лише тоді, коли нанесений саме тією особою, осо-бистість якої позначає.

Разом зі звичайною графічною підробкою простим змальо-вуванням підпису-оригіналу (малювання на око або по пам'яті) злочинці нерідко вдаються до так званої технічної підробки під-писів у документах. 3 метою досягти максимальної схожості під-робленого підпису з оригіналом використовуються різноманітні технічні засоби.

Технічна підробка підпису є різними варіантами механічно-го копіювання (із застосуванням засобів і пристосувань) якогось безперечного підпису-оригіналу.

За скопійованим (механічно, за допомогою технічних при-йомів) підписом не можна судити про рівень письмово-рухового навику виконавця. На відміну від скопійованого (механічно) під-пису, для графічної підробки характерне наслідування почерку іншої особи, проте при цьому зберігаються окремі ознаки, влас-тиві почерку виконавця підробки. При технічній підробці підпису найчастіше власні ознаки почерку виконавця не виявляються. Тому ототожнення особи-виконавця є, як правило, дуже усклад-неним.

Завдання техніко-криміналістичного дослідження підпису, як правило, полягає у встановленні факту технічної підробки під-пису і способу її виконання.

Способи тпехнічноїпідробки підпису

Основними способами технічної підробки підписів є такі:

■          відтворення підпису шляхом олівцевої підготовки з наступ-ним обведенням;

■          копіювання через копіювальний папір;

■          копіювання передавлюванням по штрихах справжнього під-пису;

■          копіювання на просвіт;

■          проекційний спосіб та з використанням пантографа;

■          вологе копіювання;

■          застосування рельєфного кліше;

■          використання копіювально-розмножувальної техніки тощо.

Відтворення підпису шляхом олівцевої підготовки з на-ступним обведенням. Підпис-оригінал перемальовується гостро заточеним олівцем, а потім обводиться барвною речовиною. При цьому способі підробки виявляються такі ознаки: уповільне-ність рухів при виконанні штрихів-обведення у вигляді звивисто-сті і викривлення прямолінійних штрихів та кутоватої форми овалів; наявність невиправданих зупинок пишучого приладу у вигляді тупих початків та закінчень штрихів; подвоєння штрихів; блиск частинок графіту та інші характерні ознаки олівцевого ма-теріалу письма; сліди підчищання олівцевих штрихів.

Копіювання підпису через копіювальний папір. Документ зі справжнім підписом накладається на підроблений документ, причому між ними розміщується аркуш копіювального паперу. Далі справжній підпис обводиться легким тиском олівця або ін-шого загостреного предмета, у результаті чого копіюється конту-рне зображення підпису, яке потім обводиться чорнилом або олі-вцем. Оскільки таке копіювання здійснюється зі слабким натис-канням, деякі штрихи виявляються не перекопійованими. Основні ознаки цього способу підробки: уповільненість темпу руху; біль-ша інтенсивність пофарбування штрихів підпису; неповне сумі-щення штрихів, виконаних через копіювальний папір, зі штриха-ми обведення; наявність частинок барвної речовини копіюваль-ного паперу; сліди механічного видалення барвної речовини ко-піювального паперу.

Копіювання передавлюванням no штрихах справжнього підпису має схожість з описаним вище способом: документ з під-писом-оригіналом теж накладається на підроблений документ, але копіювання проводиться тисненням: справжній підпис обво-дять якимось загостреним предметом (нерідко на м'якій підклад-ці). Контурне зображення підпису у вигляді поглиблених штри-хів, обводиться чорнилом або іншим барвником. Сліди рельєфу, що утворилися на звороті аркуша паперу, можуть маскувати за-гладжуванням. Основні ознаки цього способу підробки: уповіль-неність темпу руху у штрихах; вдавленість штрихів; неповне су-міщення вдавлених штрихів зі штрихами обведення; сліди маску-

вання; наявність частинок барвної речовини копіювального папе-ру; сліди маскування рельєфних штрихів (загладжування, блиск).

Копіювання підпису на просвіт. Підроблений документ на-кладається на документ з підписом-оригіналом, який потім обво-диться. Якщо папір підробленого документа достатньо прозорий, копіювання підпису відбувається без будь-яких попередніх опе-рацій. А якщо папір непрозорий, копіювання проводиться перед джерелом світла (вікно, ретушувальний верстат тощо). Іноді ви-конується олівцева підготовка підпису. Основні ознаки цього способу підробки: уповільненість темпу руху у штрихах; при ко-піюванні на вертикальній поверхні в основі штрихів виникають затікання, іноді чорнильні бризки; на звороті документа можливі відкопійовані штрихи з документа-оригіналу.

Вологе копіювання (перенесення підпису) істотно відрізняєть-ся від попередніх способів підробки. У даному випадку на підробле-ний документ переноситься фарбувальна речовина справжнього пі-дпису зі збереженням її будови і конфігурації. Для цього використо-вуються матеріали, поверхня яких має підвищену копіювальну здат-ність (фотографічний папір або плівка, поліхлорвінілова плівка то-що). До підпису-оригіналу притискають матеріал зі сприймаючою поверхнею. Отримане дзеркальне зображення переносять на підроб-люваний документ. У зв'язку з тим, що копіювання підпису здійс-нюється у два прийоми, відбиток може виявитися дуже слабким. У цьому випадку зображення підробленого підпису може домальову-ватись або обводитися чорнилом. 3 цією ж метою фарбувальна ре-човина може додаватися до штрихів на проміжному кліше. Основні ознаки цього способу підробки: бліде пофарбування, можливі пере-рви у штрихах; розпливчасті краї штрихів; відсутність рельєфу у штрихах; барвник розміщується у штрихах поверхнево, у вигляді згустків; наявність біля штрихів підпису фрагментів зображень, час-тинок речовини та ворсинок; люмінесценція; можливі подвійні штрихи наведення; люмінесценція штрихів підпису і навколишньої ділянки документа або зміна інших властивостей паперу (блиск, матовість тощо).

Застосування рельєфного кліше (факсиміле). Спосіб хара-ктеризується нанесенням зображення підпису за допомогою клі-ше, виготовленого фотоцинкографським способом, вирізуванням чи гравіруванням. Підписи, одержані відтисненнями з факсиміле,

як правило, ставляться на документах, що оформляються у вели-кій кількості і є точними копіями підпису-оригіналу. Якщо кліше виготовлено фотоцинкографським способом, то штрихи підпису звичайно забарвлені рівномірно, краї досить чіткі, може спостері-гатися слабкий рельєф, але металеві друкуючі елементи кліше зумовлюють своєрідну мікроструктуру штрихів підпису. Напри-клад, у них не спостерігаються борозди, які залишаються знаряд-дями письма, що проявляється в особливості розподілу фарбува-льної речовини: краї штрихів при великому збільшенні виявля-ються переривчастими, у серединах штрихів спостерігаються пробільні ділянки. За цими ознаками підпис, отриманий за допо-могою фотоцинкографського кліше, легко відрізнити від підпису, нанесеного факсиміле з каучуковими друкуючими елементами. Більшість аналогічних ознак спостерігається у підписах, викона-них за допомогою вирізаних рельєфних саморобних кліше, але характерна нерівномірність товщини штрихів на всьому протязі підпису, особливо потовщення у сполучних штрихах, кутаста фо-рма овальних елементів, відсутність тонких штрихів та інших дрібних деталей тощо.

Проекційний спосіб та з використанням пантографа. Ці два способи досить схожі за способом отримання підробленого підпису. У першому випадку підпис фотографують і з отримано-го негатива через фотозбільшувач проеціюють на відповідну ді-лянку документа з наступним обведенням (при цьому можна змі-нювати розмір підпису). Аналогічно отримують підпис і за допо-могою креслярського приладу пантографа. Тільки замість негати-ва використовують раніше отримане контурне зображення підпи-су. При цьому достатньо строго зберігаються конфігурація букв та інших елементів підпису, їх відносні розміри, тобто пропор-ційність. Прилад дозволяє також змінювати загальні розміри під-пису, збільшуючи або зменшуючи його. Збіг розмірів букв, їх елементів, розчерку та інших частин підпису створює враження значної зовнішньої схожості досліджуваного підпису зі зразками, що служили оригіналом при підробці. Звичайно, між цими підпи-сами якихось істотних відмінностей не спостерігається (крім мо-жливої зміни масштабу). При накладенні один на одного підписи можуть повністю збігтися. Проте ця обставина якраз свідчить про технічну підробку, тому що однакові за розміром справжні під-

писи однієї і тієї ж особи практично не зустрічаються. Сповіль-неність рухів пояснюється тим, що контурне зображення підпису, заздалегідь підготовлене при копіюванні, обводиться за допомо-гою поступових відносно повільних рухів. А розбіжність окремих менш виражених особистих ознак досліджуваного підпису і ори-гіналу викликається тим, що виконавець підробки не в змозі пов-ністю повторити рухи виконавця справжнього підпису і допускає ті або інші відхилення від оригіналу.

Спосіб із застосуванням копіювально-розмножувальної техніки. В останні роки нерідко злочинці намагаються підробити підпис, просто перекопіювавши його зі справжнього документа з використаням сучасної однокольорової або багатокольорової ко-піювально-розмножувальної техніки. Найчастіше для цього вико-ристовуються ксерокопіювальні апарати з електрофотографічним способом нанесення зображень, рідше - лазерні принтери. В отриманих підписах у штрихах відсутній рельєф, барвник при збільшенні виявляється частинками порошку-тонеру з характер-ним блиском, барвник лежить на поверхні паперу запеченою кір-кою і при згинанні паперу відшаровується тощо. Також іноді зу-стрічається підробка підписів з використанням струменево-крапельних принтерів.При застосуванні копіювально-розмножувальної техніки у штрихах підробленого підпису вияв-ляються ознаки приладу, а не рукописного виконання.

Методична схема встановлення технічної підробки підписів

Техніко-криміналістичне дослідження підписів починається з ознайомлення з матеріалами, що надійшли (див. іл. Г.З у додат-ках). При надходженні на експертизу документа з сумнівним під-писом і зразків справжніх підписів перед експертом можуть бути поставлені такі запитання:

■          Ким виконаний даний підпис: особою, від імені якої він значиться, або іншою особою (судово-почеркознавче дос-лідження)?

■          Якщо даний підпис виконаний іншою особою, то чи не на-несений він із застосуванням якихось технічних способів або прийомів?

Додаткове запитання про те, чи не скопійований даний під-пис з конкретного справжнього підпису, ставиться у тих випад-ках, коли один з них, за припущенням слідчого, міг використову-ватись як оригінал для копіювання. Може ставитись лише одне запитання: чи не виконано підпис за допомогою будь-яких техні-чних прийомів.

Експерт починає ретельний огляд документа з сумнівним підписом. При цьому береться до уваги товщина паперу, його за-гальний стан та якість, місце розміщення підпису, колір його штрихів, рівномірність нанесення фарбувальної речовини, тип пишучого приладу, яким виконаний текст і підпис тощо. Напри-клад, вірогідність копіювання підпису на просвіт на щільному і товстому папері менша, ніж на прозорому і тонкому. При визна-ченні загального стану документа звертається увага на перегини паперу, розриви, забруднення (вираженість цих ознак дозволяє з'ясувати, чи піддавався документ штучному старінню).

Технічному дослідженню підпису має передувати графічне (почеркознавче) дослідження. Тому криміналістичне досліджен-ня підпису, по суті, є комплексним. Спочатку експерт, викорис-товуючи почеркознавчі методи дослідження, вивчає графічні ознаки підпису. Почеркознавче дослідження проводиться споча-тку для того, щоб встановити, чи містить підпис ознаки незвич-ного виконання.

Незвичність виконання підпису при технічній підробці най-поширенішим способом - копіюванням - виявляється у сповіль-неності темпу рухів.

Про уповільнення темпу рухів письмового приладдя свід-чать:

-          злами штрихів;

-          немотивовані зупинки пишучого приладу;

-          подвоєння штрихів;

-          потовщення і тупі закінчення штрихів.

Ці ознаки, як правило, виявляються при достатньо ретель-ному огляді неозброєним оком або з незначним збільшенням. He виключено і виявлення ознак, що вказують на можливу поперед-ню підготовку підпису:

-          залишки штрихів копіювального паперу або олівця;

- наявність утиснених непофарбованих штрихів з лицьової сторони документа.

Остаточний висновок про те, що ці ознаки підтверджують наявність попередньої підготовки, можливий лише після дослі-дження підпису іншими спеціальними методами. Одним з пер-ших серед таких методів використовується мікроскопічне дослі-дження, що проводиться за допомогою збільшувальних приладів. Вивчення елементів підпису при малих збільшеннях (4-6 крат) необхідне для уточнення ознак сповільненості темпу руху і вияв-лення ознак, які могли бути не помічені неозброєним оком. Крім того, при таких збільшеннях можна чітко спостерігати розбіж-ність штрихів копіювального паперу або олівця, слідів натискан-ня з штрихами наступного обведення та інші ознаки попередньої підготовки, якщо їх намагалися видалити механічним шляхом з метою маскування. Подальше мікроскопічне дослідження прово-диться при збільшенні у 40-50 і більше разів. Воно дає можли-вість вивчити структуру (будову) штрихів і частинок фарбуваль-ної речовини, їх колір. Наприклад, штрихи копіювального паперу мають матовий відтінок, фарбувальна речовина в них розподіля-ється грудками або у вигляді окремих крапок, забарвлених у тем-ний колір, структура частинок фарбувальної речовини аморфна. A у штрихах графітного олівця можна спостерігати світлі боро-зенки від твердих включень у стрижні, межі штриха чітко окрес-лені, фарбувальна речовина олівця розподіляється у напрямі його руху при письмі, у косо спрямованих променях штрих має харак-терний блиск, структура частинок графіту кристалічна.

Далі застосовуються методи дослідження у невидимій зоні спектра. Особливо ефективним є вивчення у інфрачервоній зоні спектра. Для візуального виявлення попередньої підготовки, ви-конаної через копіювальний папір або олівцем, за умови, що об-ведення проводилося чорнилом на основі анілінового барвника, використовується прилад ЕОП (електронно-оптичний перетво-рювач). За допомогою цього приладу можна спостерігати, що фа-рбувальна речовина обведення повністю або значною мірою про-зора для інфрачервоного проміння. Разом з тим чітко видимий контур підпису, але його штрихи тонші і в різних місцях мають неоднакову оптичну густину (темні і світлі ділянки). Спостере-ження такої картини за допомогою електронно-оптичного перет-

ворювача дає підставу для висновку про спосіб підробки. Засо-бом виявлення і фіксації штрихів попередньої підготовки слу-жить фотографування в інфрачервоних променях.

Якщо фотографічними методами вдається виявити достат-ньо чітке зображення контура попередньої підготовки підпису, то можна провести порівняльне дослідження графічних ознак обве-деного підпису і підпису-підготовки. Воно потрібне для з'ясуван-ня, чи не підроблений підпис простим обведенням. Штрихи прос-того обведення, як правило, виконуються більш швидким темпом і більш координованими рухами, a у штрихах попередньої підго-товки завжди відображаються сповільнені рухи при письмі.

Фотографічні методи застосовуються також для виявлення і фіксації попередньої підготовки передавлюванням по штрихах справжнього підпису. Для цього зйомка проводиться у косо спрямованому вузькому пучку світла (кут падіння променів по-винен бути, по можливості, меншим). Висока якість зйомки рель-єфних штрихів досягається фотографуванням об'єкта послідовно зі всіх чотирьох боків у затемненому приміщенні.

При вивченні виявлених слідів експерт має пам'ятати, що вони можуть бути утворені не лише внаслідок технічної підробки підпису з попередньою підготовкою передавлюванням штрихів, a й у результаті випадкових причин: потрапляння твердих частинок у стрижень олівця, при письмі на папері зі слідами тиску, що вже були, тощо. Проте ретельне вивчення об'єкта дозволяє відрізнити сліди тиску, залишені у процесі попередньої підготовки, від ви-падкових слідів.

Можливості виявлення підробки підписів, виконаних з по-передньою підготовкою, значно збільшуються, якщо експерт має у розпорядженні документ, де справжній підпис, з якого, за при-пущенням слідчого, проводилося копіювання. Наприклад, на до-кументі з сумнівним підписом виявлені утиснені сліди копіюван-ня. У цьому випадку для вивчення об'єктів проводиться однома-сштабне фотографування слідів тиску. За наявності зразків спра-вжнього підпису доказом копіювання буде збіг розмірів і конфі-гурації всього підпису або окремих його частин. Цей збіг виявля-ється і фіксується:

■ вимірюванням розмірів підпису і його частин;

■          накладенням зображень порівнюваних підписів на одно-масштабних плівкових діапозитивах або комп’ютерним накладенням;

■          поєднанням зображень порівнюваних підписів методом кольорового накладення;

■          поєднанням (монтажем) зображень порівнюваних підписів на одномасштабних знімках, що розрізають уздовж одних і тих самих деталей (ознак) підписів;

■          фотографуванням порівнюваних підписів через накладені на них прозорі сітки.

Іноді особа, що копіює підпис, з метою маскування умисно намагається уникнути повного збігу розмірів копії і оригіналу, і проводить деякі штрихи інакше, ніж у справжньому підписі. Найчастіше збіг спостерігається у загальних розмірах підпису і його частин, відстанях між буквами, а відмінності — у розмірах і конфігурації дрібних деталей, виконаних складними рухами.

Шдробку підписів технічними засобами за допомогою попе-редньої підготовки експерт повинен уміти відрізняти від симуля-ції підробки копіюванням, до якої іноді вдаються злочинці, щоб згодом відмовитися від свого підпису у викривальному їх доку-менті (аналогічно автопідлогу). Як правило, з цією метою, як за-значалося вище, виконавець підробки обводить власний справж-ній підпис олівцем або іншим загостреним твердим предметом. Таким чином, поряд з основними штрихами цього підпису з'яв-ляються сторонні, що імітують технічну підробку. Симуляція пі-дробки копіюванням розпізнається головним чином у процесі по-черкознавчого дослідження. При цьому виявляється, що штрихи самого підпису виконані у швидкому темпі, а штрихи обведення (олівцем або утиснені) — сповільненими рухами.

Дослідження підписів, підроблених іншими способами без попередньої підготовки, також починається з детального їх ви-вчення, як правило, із застосуванням збільшувальних приладів. У процесі цього дослідження, наприклад, у підписах, підроблених копіюванням через копіювальний папір без наступного обведення чорнилом або олівцем, можна знайти сповільненість рухів. Якщо на дослідження надано підпис, з якого, вірогідно, проведено ко-піювання, то вимірюваннями і іншими розглянутими вище при-йомами вдається встановити збіг основних розмірів підпису і йо-

го частин. Крім того, додаткові ознаки підробки у даному випад-ку можуть бути отримані дослідженням фарбувальної речовини копіювального паперу тексту і підпису, а також слідів підкладки на звороті документа.

Для виявлення ознак технічної підробки підписів, отрима-них вологим копіюванням спочатку проводиться мікроскопічне дослідження. При цьому можуть бути виявлені розпливи фарбу-вальної речовини, нерівномірний розподіл її у домальованих штрихах та інші ознаки. Потім рекомендується дослідження до-кумента у фільтрованих УФ-променях. У місці контакту при во-логому копіюванні, як правило, змінюються деякі физико-хімічні властивості паперу, в результаті чого відповідні ділянки паперу в УФП нерідко люмінесціюють по-іншому, порівняно з рештою поверхні. Але підписи, підроблені вологим копіюванням з фото-паперу або гектографічної маси, важко відрізнити від підписів, що наносяться факсиміле. В останньому випадку, як правило, фа-рбувальна речовина насичує штрихи інтенсивніше, ніж при копі-юванні, краї штрихів, як правило, чіткі, може спостерігатися збі-льшення концентрації фарбувальної речовини ближче до країв штрихів, аж до утворення рельєфності. Ці ознаки виявляються макро- і мікроскопічним дослідженням при прямому і косо спря-мованому освітленні за допомогою мікроскопа МБС-10. При во-логому копіюванні названі ознаки відсутні.

До експертного висновку додаються всі необхідні фототаб-лиці та інші додатки.