Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 5. Технічне дослідження рукописних записів 5.1. Криміналістична характеристика письмового приладдя : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

Розділ 5. Технічне дослідження рукописних записів 5.1. Криміналістична характеристика письмового приладдя


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

Нерідко при проведенні техніко-криміналістичного дослі-дження документів перед експертом постає завдання дослідження рукописних записів. Дослідження дозволяє відповісти на такі за-питання:

-          Який тип письмового приладдя (перо, кулькова ручка, фломастер, олівець тощо), яким виконано записи у документі?

-          Одним або різними пишучими приладами виконано текст у документі?

-          Чи не виконано записи у документі наданим на дослі-дження пишучим приладом?

-          Чи не нанесений підпис із застосуванням технічних спосо-бів попередньої підготовки?

Звичайно, тут вказані більш типові запитання і їх перелік не є вичерпним (див. іл. Г.1 та Г.2 у додатках).

Найчастіше в експертній практиці зустрічаються рукописні записи, виконані кульковими, гелевими і перовими ручками (ка-нцелярськими, шкільними і автоматичними), фломастерами, гра-фітними і кольоровими олівцями.

Загальні ознаки конструкції і характеристики пишучих при-ладів, відображаються у:

-          ширині штрихів;

-          динаміці та інтервалах зміни ширини штрихів;

-          характері розподілу фарбувальної речовини по площині штрихів;

-          криючій здатності;

-          профілі рельєфа трас, залишених пишучими приладами на папері документа.

Виявлення цих ознак у штрихах дозволяє діагностувати і диференціювати пишучі прилади за типами.

Особисті ознаки письмового приладдя утворюються в ре-зультаті експлуатаційного зносу пишучої частини або особливос-тей її виготовлення. їх прояв у штрихах визначається властивос-

тями фарбувальної речовини і паперу, на який вони наносяться, і носить, головним чином, трасологічний характер.

Встановлення типу (виду) письмового приладдя, яким виконані записи у документі

Штрихи, виконані перами 1 класу, характеризуються, голо-вним чином, зміною ширини від 0,1 до 0,2 мм. Чорнило в штри-хах розподіляється нерівномірно:

-          за відсутності тиснення на перо по краях штрихів спосте-рігається більш інтенсивне забарвлення у вигляді борозенок, у центрі — менш інтенсивне у вигляді валу;

-          при тисненні на перо по краях і у центрі штрихів спостері-гаються борозенки, а між ними — вали. В борозенках при мікро-скопічному вивченні виявляються сліди у вигляді трас — подря-пини, які характеризують ширину половинок пера, а відстань між ними — ширину відстані.

Оскільки подача чорнила в ручках з такими перами не авто-матична, то в тексті чергуються ділянки з послідовним зменшен-ням інтенсивності забарвлення штрихів знаків.

Штрихи, виконані перами II класу, мають динамічний діапа-зон ширини від 0,4 до 1 мм. Чорнило у штрихах найчастіше роз-поділяється у вигляді борозенок по краях і валу в центрі. У боро-зенках можна спостерігати утиснені смужки, що характеризують ширину кінчика пера. Подряпини паперу, як правило, не виявля-ються. Такі пера використовуються як у автоматичних, так і у ка-нцелярських ручках (для автоматичних ручок характерна більш рівномірна інтенсивність забарвлення всіх знаків тексту).

Штрихи, виконані перами III класу, мають приблизно одна-кову ширину всіх елементів, яка коливається від 0,5 до 0,9 мм. Чорнило по площині штрихів розподіляється майже рівномірно, при сильному тисненні у центрі штрихів з'являються вали, a no краях - борозенки. Рельєф штриха незначний, овальної форми; пошкодження пером паперу не спостерігається.

У результаті зносу пер утворюються індивідуальні ознаки (розширення однієї з половинок пера за рахунок нерівномірного їх зносу) або порушення конструкції (вигин половинок тощо). Але дані ознаки прояввляються у штрихах дуже слабо і рідко, тому ототожнення перової ручки є ускладненим.

Кулькові ручки мають пишучий вузол, що складається з ку-льки, завальцьованого у гніздо наконечника, до якого прикріпле-на капсула з фарбувальною речовиною — пастою. Діаметр куль-ки може бути від 0,3 мм до 1 мм. Ширина штрихів, нанесених ку-льковими ручками, визначається:

-розміром виступаючої з гнізда частини кульки;

-          силою тиснення і твердістю підкладки;

-          кутом нахилу ручки.

Тому для порівняльного дослідження вибирають такі штри-хи, які могли б бути виконані за однакових умов. Паста у штри-хах розміщується на поверхневих волокнах паперу, не проникаю-чи у його товщу. За ступенем забарвленості волокон можна роби-ти висновок про криючу здатність пасти. Штрихи знаків забарв-лені нерівномірно, що зумовлено різною покривну інтенсивністю забарвлення кульки під час письма. У штрихах, нанесених куль-ковою ручкою, особливо прямих, добре спостерігається рельєф у вигляді втисненого жолоба овальної форми.

Окремими ознаками кулькових ручок є траси у штрихах (неза-барвлені борозенки), зумовлені задирками або нерівномірністю за-вальцювання гнізда. Вони перешкоджають надходженню пасти на кульку. Залежно від повороту ручки навколо своєї осі траси зміщу-ються по ширині штриха або зникають зовсім. Тому для їх виявлен-ня і дослідження необхідний значний порівняльний матеріал.

У фломастерах пишуча частина складається з пористого волоконного стрижня з овальним заточуванням кінчика. Діаметри стрижнів від 0,5—0,7 мм до 1,5—2 мм (не враховуючи маркерів). Фарбувальна речовина подається на стрижень з пористої ампули за рахунок капілярного ефекту. Ширина штрихів визначається за-точуванням і діаметром стрижнів, а також тиском на пишучий прилад. Фарбувальна речовина в штрихах розподіляється рівно-мірно за всією площею штриха, проникаючи і в товщу паперу. У початкових штрихах знаків, як правило, спостерігається більш ін-тенсивне забарвлення. Уздовж волокон — розпливи фарбника. Сліди тиску у більшості випадків не виявляються.

Особливості ідентифікацп пишучих приладів

При огляді об’єктів експерт дає загальну характеристику документа і конкретизує об'єкт дослідження. За наявності пись-

мового приладдя слід вказувати його тип, розмір і стисло — конструкцію (доцільно додавати і фотографічні знімки загально-го виду пишучого приладу).

Спочатку встановлюється тип пишучого приладу, яким ви-конаний досліджуваний текст. 3 цією метою застосовується мік-роскопічний метод дослідження зі збільшенням до 25 крат у роз-сіяному, косо спрямованому і наскрізному світлі. Таким чином, встановлюються загальні ознаки:

-          колір і відтінок штрихів;

-          характер розподілу фарбувальної речовини у штрихах і проникнення у папір;

-          мікроструктура штриха (наявність борозенок, валів тощо);

-          відносна величина і характер утисненого рельєфу в штрихах.

Для визначення виду фарбувальної речовини проводиться

краплинний аналіз. У знаках вибирають штрих знака і впливають на нього мікрокраплями дистильованої води, етилового спирту, диметилформаміду. В результаті розпливи фарбника у чорниль-них штрихах спостерігаються при дії води; у штрихах фломастера - при дії етилового спирту; у штрихах кулькової ручки і кольоро-вих олівців — при дії диметилформаміду, у штрихах графітного олівця розпливів фарбника не спостерігається (за винятком штрихів графітно-копіювального олівця).

На підставі вказаних ознак формулюється висновок про тип пишучого приладу, яким виконаний досліджуваний текст. Якщо наданий на дослідження пишучий прилад не належить до встано-вленого типу або досліджувані фрагменти виконані різними ти-пами пишучих приладів, то на цьому дослідження завершується і формулюється висновок про розбіжність.

При збіжності типу пишучих приладів, якими виконані за-писи, проводиться роздільне і порівняльне вивчення загальних і окремих ознак. Ширину штрихів можна визначити за допомогою вимірювального мікроскопа. При цьому вимірюванню піддають-ся основні прямолінійні штрихи знаків у кількох ділянках запи-сів. Усі порівнювані штрихи мають бути виконані приблизно в однакових умовах.

Для вивчення рельєфу штрихів слід досліджувати його гли-бину і профіль прямих штрихів, що мають приблизно однакову ширину. Оцінка глибини і профілю штрихів може проводитися

візуально за допомогою електронно-оптичного перетворювача при косо спрямованому світлі або за профілограмами, отримани-ми за допомогою профілометра-профілографа. При цьому необ-хідно отримати не менше 7—11 профілограм кожної порівнюва-ної групи штрихів (профілограми прикладаються до висновку).

Інтенсивність забарвлення штрихів залежить як від власти-востей пишучого приладу, так і від умов виконання штриха: типу паперу, тиснення на пишучий прилад, його нахилу тощо. Тому вибираються штрихи, виконані приблизно в однакових умовах, і шляхом порівняльного мікроскопічного дослідження визначаєть-ся інтенсивність їх забарвлення. Оцінка інтенсивності забарвлен-ня також подається порівняно: більш забарвлені; менш забарвле-ні; мають однакову інтенсивність забарвлення.

Покривна здатність — ступінь рівномірності покриття фар-бувальною речовиною всієї поверхні штриха. Ця ознака викорис-товується в основному при дослідженні текстів, виконаних куль-ковими ручками і олівцями, характеризує властивості пасти роз-пливатися і ступінь твердості грифеля олівця. При добрій покри-вній здатності рівномірно забарвлюються всі ділянки штриха, a при поганій — забарвлюються лише виступаючі волокна.

При трасологічному дослідженні штрихів вивчаються: наяв-ність валів і борозенок; їх кількість, ширина і розміщення; особ-ливості валів і борозенок. Перевіряється стійкість цих ознак. Збіг трасологічних ознак і особливостей у штрихах фіксується за до-помогою порівняльного мікроскопа.

Якщо в результаті дослідження будуть встановлені відмін-ності за ознаками пишучих приладів, то формулюється висновок про їх відмінність.

При збіжності загальних і окремих ознак письмового при-ладдя типу кулькових ручок і олівців висновок про тотожність слід робити лише після вивчення ознак матеріалу (складу пасти, грифеля), що встановлюються хімічними методами дослідження. У штрихах, виконаних перовими ручками і фломастерами, окремі ознаки виявляються вкрай рідко, і найчастіше їх недостатньо для категоричного висновку. Тому, залежно від отриманих результа-тів, може бути сформульовано висновок у вірогідній формі або -про неможливість встановлення тотожності пишучих приладів.