Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 4. Методика дослідження документів, виконаних за допомогою друкарських машин : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

Розділ 4. Методика дослідження документів, виконаних за допомогою друкарських машин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

Як відомо, знакодрукуючими пристроями називають тех-нічні засоби, що призначені для оперативного та безпосереднього виготовлення оригіналів паперових друкованих документів за допомогою знакового друку. За способом нанесенення знаків знакодрукуючі пристрої поділяють на літерні (аналогові) та зна-косинтезуючі (цифрові, до яких належать сучасні принтери)). До літерних друкуючих апаратів і належать всім давно і добре відомі друкарські машини, що призначені для друкування в одному або декількох екземплярах крізь копіювальний папір буквених (циф-рових) текстів та таблиць.

При призначенні експертизи текстів, виготовлених на дру-карській машині, перед експертом можуть бути поставлені такі запитання:

-          Яка система (клас, тип, марка) друкарської машини, на якій був виконаний текст?

-          Чи не виконаний текст на даній друкарській машині?

-          На одній або на різних друкарських машинах надруковані тексти (або частини одного документа)?

-          Чи не додрукована частина даного документа після того, як він був витягнутий з каретки друкарської машини?

-          Скільки екземплярів складали закладку при друкуванні даного екземпляра машинописного тексту і яким номером у за-кладці був представлений екземпляр тексту?

-          Однією чи різними особами надруковані документи, пред-ставлені на дослідження?

-          Чи не надрукований машинописний текст даною особою?

Звичайно, це не вичерпний перелік питань, що можуть ви-

рішуватись. Залежно від обставин кримінальної справи, форму-лювання питань може бути змінено.

Експерту-криміналісту важливо знати устрій друкарських машин і основні принципи друкування на них. Друкарські маши-ни поділяються на два основні класи: важільно-сегментні і без-важільні, принципова відмінність між якими полягає в устрої

блоку друку, основного функціонального механізму, що перетво-рює сигнал клавіатури у знак на папері.

Важільно-сегментні друкарські машини складаються з трьох основних частин: корпусу або станини, каретки з важілями управління та друкуючого механізму з клавіатурою. Корпус або станина служить для кріплення каретки і друкуючого механізму (всіх нерухомих і рухомих частин машини). Виготовляється із сталі, легких сплавів або пластмаси. Каретка - рухома частина друкарської машини, що служить для подачі паперу у горизонта-льному (уздовж рядків) або вертикальному напрямах. На ній за-кріплені каучуковий вал, подавальний механізм, а також важелі управління. Друкуючий механізм має різну форму залежно від будови (у вигляді важелів, циліндра, сфери тощо) і служить для нанесення зображення на папір за допомогою рельєфних друку-ючих елементів (літер), закріплених на літероносії.

Стрічкопротяжний механізм служить для переміщення ма-шинописної стрічки. Клавіатура друкуючого механізму розміще-нана передній панелі друкарської машини. У комплекті клавіату-ри містяться всі букви, цифри і основні розділові знаки, а також (в деяких випадках) спеціальні значки. У друкарських машинах клавіатура може бути повною (кожна клавіша має тільки один знак), звичайною (одна клавіша має два знаки) і скороченою (одна клавіша має три знаки). В сучасних друкарських машинах вста-новлена звичайна клавіатура з кількістю клавішей 42, 45 або 46.

Безважільні друкарські машини мають принципово нову конструкцію: замість важілів з літерними колодками тут викори-стовується нероз’ємний блок - монолітний шрифтоносій, на по-верхні якого розміщені рельєфні дзеркальні зображення знаків. Сучасні безважільні машини здатні виконувати просте формати-рування тексту, центрирування, друкування верхніх та нижніх ін-дексів, видалення та задруковування букви чи слова, жирний друк, виділення першої лінії абзацу, друкування з підкресленням тощо. Деякі моделі навіть можуть підключатися до комп'ютера.

За типом приводу друкарські машини поділяються на меха-нічні і електричні. Безважильні друкарські машини бувають еле-ктромеханічні та електронні.

За призначенням друкарські машини поділяються на:

•          канцелярські;

•          портативні;

•          дорожні;

•          спеціальні;

•          пишучі автомати і набірно-пишучі машини. Канцелярські друкарські машини (стандартні) мають вагу до

17 кг та, як правило, звичайну (стандартну) клавіатуру. Викорис-товуються для друку різних видів документів в установах тощо. Портативні друкарські машини мають малу вагу (до 6 кг) і неве-ликі розміри, при