Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 3. Експертиза відбитків печаток та штампів : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

Розділ 3. Експертиза відбитків печаток та штампів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

Печаткою (штампом) називається спеціальна форма (клі-ше), що застосовується для оформлення документів або опечату-вання приміщень, сейфів, сховищ, упаковок тощо.

Відбитки печаток і штампів є одним з важливих реквізитів справжніх документів і служать, поряд із підписами та іншими захисними елементами, для посвідчення, засвідчення фактів і ві-домостей, що містяться у цих документах.

Печатки, залежно від призначення, поділяються на прості (звичайні) і гербові, а за матеріалом, з якого вони виготовлені, на гумові (каучукові), пластмасові іметалеві.

Для печаток і штампів, що виготовляються у державних майстернях, характерні особливості, які мають значення для їх криміналістичного дослідження: для визначення їх автентичності (справжності), встановлення чи виготовлені вони в державних майстернях або кустарним способом тощо. До цих особливостей належать:

-          порядок виготовлення печаток (штампів) і користування ними;

-          спосіб виготовлення;

-          форма, розміри і призначення;

-          зміст і розміщення тексту;

-          шрифти, герби, емблеми та інші зображення.

Порядок виготовлення і користування печатками і штампа-ми регламентується спеціальною “Інструкцією про порядок ви-дачі печаток міністерствам та іншим центральним органам вико-навчої влади, підприємствам” (Інструкція розроблялася відповід-но до законодавства України від 23 грудня 1997 р. №762/97-ВР “Про внесення змін до законодавства України “Про підприємни-цтво”, постанова КМУ від 25.05.98 р. №740 “Про порядок держа-вної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності” та від 12 жовтня 1992 р. №576 “Про затвердження Положення про до-звільну систему”).

Виготовляються печатки і штампи у державних штемпель-но-граверних підприємствах (цехах, майстернях), а також, у об-меженій кількості, на приватних підприємствах з дозволу органів

внутрішніх справ. Перелік печаток, дозволених для виготовлення на приватних підприємствах, обмежений. Штампи (крім куто-вих), пломбіратори, штемпелі без найменування організації (під-приємства) виготовляються без дозволу органів внутрішніх справ. На гербових печатках, крім тексту, розміщується зобра-ження Державного герба України (або, відповідно, інших дер-жав).

Інструкцією регламентується і кількість печаток, що можуть мати організації (незалежно від форми власності): по одному ек-земпляру гербової і металевої печатки. Крім того, відділам кадрів надано право мати так звану малу гербову металеву печатку для посвідчень і спеціальних перепусток. Виготовлення додаткових гербових печаток допускається лише у виняткових випадках із санкції міністра або керівника централізованої установи України.

Більшість особистих документів, наприклад паспорти, дипломи про закінчення навчальних закладів, свідоцтва про народження, ате-стати, затверджуються відбитками гербових каучукових печаток ві-дповідних установ. Металеві гербові печатки використовуються для оформлення деяких документів установами Національного банку України, ощадкасами і відділеннями зв'язку, а також для завірення нотаріальними конторами фотокопій документів.

Міністерствам і відомствам надано право, незалежно від наяв-ності у них печатки з Державним гербом, використовувати так звані прості печатки і штампи, що знаходяться у розпорядженні секрета-ріату, адміністративно-господарського відділу, спецчастини, відділу кадрів тощо. Простими печатками (штампами) користуються гро-мадські організації (наприклад, профспілки), що мають свої розра-хункові рахунки у відділах і відділеннях Нацбанку.

Якщо гербові печатки є у розпорядженні лише установ або підприємств, то простими печатками (штампами) можуть корис-туватися і окремі особи, яким надано таке право органами внут-рішніх справ (наприклад, лікарям, що займаються приватною практикою). У простих печатках, окрім тексту, розміщеного по колу або периметру рамки, у центральній частині є текст з на-звою установи, відділу тощо або малюнок (емблема) організації. Основне призначення простої печатки - це посвідчення різного роду довідок та інших документів, не пов'язаних з оформленням товарно-грошових операцій [149].

Штампи: кутові і спеціальні

Кутові штампи розміщуються угорі у лівому кутку докумен-та і є їх необхідними реквізитами. У них вказується найменуван-ня установи (організації), від імені якої виходить документ, іноді адреса і номер телефона, є рядок для вказівки вихідного номера і дати оформлення документа.

Штампи спеціального призначення в одних випадках фік-сують якісь дії осіб, уповноважених для оформлення документа. Наприклад