Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Деревообробні верстати : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

5.4. Деревообробні верстати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Деревообробні верстати призначені для механічної оброб-ки деревини, із якої виробляють численні напівфабрикати і вироби: пиломатеріали, фанеру, деревинно-стружкові і деревин-новолокнисті плити, будівельні деталі, меблі, музичні інструмен-ти, спортивний інвентар, деталі транспортних засобів та ін.

Деревообробні верстати мають цілий ряд спільних ознак із металорізальними. їх також класифікують за ступенем універ-сальності - універсальні, спеціальні і спеціалізовані; ступенем автоматизації - ручні, напівавтомати й автомати. У них подібні основні вузли: станина, шпиндель, робочий стіл та ін. У той же час ці верстати специфічні, що пов’язано з їх призначенням і властивостями оброблюваного матеріалу. Відрізняється і систе-ма умовних позначень моделей. Вона включає перші літери найменування верстата і цифри, що позначають один із найваж-ливіших параметрів верстата або оброблюваної деталі, а також номер моделі.

Види деревообробних верстатів і їх буквеної індексації

♦          Лісопильні вертикальні рами: одноповерхова - Р; двопо-верхова - 2Р.

♦          Лісопильні горизонтальні рами - РГ.

♦          Стрічковопильні верстати: столярні - ЛС; ділильні - ЛД;

♦          Для поздовжньої розпиловки колод - ЛБ.

♦          Круглопильні верстати для поздовжньої розпиловки ко-лод (із подачею на візку) - ЦДТ; пиломатеріалів - ПД; прирізні - ЦДК.

♦          Круглопильні верстати для поперечної розпиловки: ба-лансирні - ЦКБ; маятникові - ЦМЕ.

♦          Супортні (із прямолінійним переміщенням пилки) - ЦПА.

            Розділ 5. Технологічне обладнання           

♦          Фугувальні - СФ.

♦          Рейсмусові верстати - СР.

♦          Фугувально-рейсмусові верстати - ФР.

♦          Чотирибічні поздовжньо-фрезерні станки - С.

♦          Шипорізні верстати: для рамного шипа - односторонні -ШО, двосторонні - ШД; для обробки ящикового прямо-го шипа - ШП, для шипа типу «ластівковий хвіст» -

шлх.

♦          Фрезерні верстати - Ф.

♦          Свердлильні станки - СВ.

♦          Свердлильно-фрезерні (пазовальні) верстати - СВП.

♦          Ланцюговодовбальні верстати - ДЦ.

♦          Токарні верстати - Т.

♦          Круглопалочні верстати - КП.

♦          Шліфувальні верстати - ШЛ.

Приклади позначень верстатів: ЛД125-1- верстат стрічко-вопильний ділильний (ЛД) із пильними шківами діаметром 1250 мм (125 CM), перша модель; C2P12-2 - верстат рейсмусо-вий двосторонній (С2Р) із максимальною шириною обробки 1250мм (123M), друга модель.

За призначенням деревообробні верстати можна розділити на три групи: 1) для розкрою деревинних матеріалів; 2) для чорнової обробки заготовок; 3) для чистової обробки заготівель.

Розкрій - розпиловка пиловочної сировини (кряжів, колод), пиломатеріалів (брусів, дощок) і листових матеріалів (фанери, столярних і інших плит) у поздовжньому або поперечному напрямку (поздовжній або поперечний розкрій), а також вида-лення недоліків, одержання криволінійних заготовок. Для роз-крою використовують лісопильні рами, стрічковопильні і круг-лопильні верстати. Лісопильні рами застосовують в основному для розпиловки пиловочної сировини. У якості ріжучого інстру-мента тут використовують рамні пилки або горизонтальні (мо-делі РГ), або вертикальні (моделі Р). Вертикальні рами дозво-ляють розпилювати колоди одночасно декількома пилками.

На круглопильних верстатах ріжучим інструментом є круглі пилки; їх кількість визначає тип верстата: однопильний, двох-

 «Товарознавство»

пильний або багатопильний. На стрічковопильних верстатах інструментом є стрічкова пилка (пилкова стрічка), що одягаєть-ся на шківи і натягається за допомогою вантажного підйомно-го механізму.

Підвищення продуктивності досягається використанням стрічковопилкових ліній на базі здвоєних верстатів (лінія ЛБЛ 150-1). Лінія складається з нагромаджувача для створення за-пасу і поштучної видачі колод; пристроїв для прийому, розво-роту і центрування колод; механізму для їх затиску і подачі до розпиловки; здвоєного стрічковопильного верстата; роликово-го конвеєра для видалення продукції і пульта управління.

Вибір верстата обумовлюється розмірами і якістю сирови-ни, способом розпиловки, економічними й організаційними міркуваннями. На лісопильних заводах найбільш поширені вертикальні лісопильні рами. Однак стрічковопильні верстати мають ряд переваг: велику продуктивність, можливість розкрою колод великих діаметрів, менші відходи деревини в тирсу.

Для розкрою пиломатеріалів і листових матеріалів викори-стовують круглопильні і стрічковопильні верстати. Кругло-пильні верстати для поперечного розкрою дощок і брусків по-перек волокон називають торцьованими. Найбільш точну розпиловку забезпечують супортні торцьовані верстати (модель ЦПА-40 і ін.).

Для повздовжнього розкрою (уздовж волокон) найбільш поширені двохпильні обрізні верстати (моделі Ц2Д-5А і Ц2Д-7А), а також створені на їх базі багатопильні верстати. Для розкрою листових матеріалів використовують форматно-розк-роєчні верстати.

У результаті розкрою пиломатеріалів одержують чорнові заготовки, що із розкрійного цеху поступають у цех машинної обробки, де вони перетворюються на чистові заготовки. Меха-нічна обробка чорнових заготовок полягає в створенні базових поверхонь, обробці інших поверхонь і кромок, торцовці загото-вок на точний розмір по довжині. Ці операції здійснюють на поздовжньо-фрезерних і круглопильних торцовочних верста-тах. До поздовжньо-фрезерного відносять фуговальні, рейсму-

Розділ 5. Технологічне обладнання

сові і чотирибічні. поздовжньо-фрезерні верстати. На фугуваль-них верстатах створюють базові поверхні на одному або двох суміжних боках заготовки; на рейсмусових-обробляють інші боки до заданих розмірів по товщині і ширині; на чотирибіч-них поздовжньо-фрезерних можна обробляти одночасно всі чотири боки заготовки, одержуючи при цьому плоский або фігурний профіль. Найбільш точні заготовки утворюються при створенні базових поверхонь на фугувальному верстаті з на-ступною обробкою на рейсмусовому. Більш продуктивна, але менш точна обробка однієї базової поверхні на фугувальному верстаті, а трьох інших боків – на чотирибічному або обробка чотирьох боків на чотирибічному верстаті.

Ріжучий інструмент на поздовжньо-фрезерних верстатах – ножовий вал (ножова голівка), у якому укріплені плоскі ножі. Робочий рух – обертання ножового вала; рух подачі робить заготовка.

Обробка прямих і криволінійних поверхонь із вирізкою пазів, гребенів, фальців та ін., тобто створення визначених профілів, здійснюється на фрезерних верстатах.

Остаточна механічна обробка – шліфування поверхні шліфувальною стрічкою, що має паперову або тканинну осно-ву, на якій наклеєні абразивні зерна. Залежно від способу зак-ріплення стрічки розрізняють циліндрові, дискові і стрічково-шліфувальні верстати. У циліндрових верстатів стрічка закріплюється на утворюючій поверхні циліндра, у дискових – на торцевій поверхні плоского диска, у стрічкових вона натя-гується на два або три шківи у виді безкінечного полотнища. Шліфування деталей здійснюється двома вузькими стрічками, що рухаються в різні боки на барабанах, що обертаються від індивідуальних електродвигунів.

У деревообробному виробництві широко застосовується комплексна автоматизація технологічних процесів. Діють авто-матичні лінії розкрою й обробки деревних матеріалів, оснащені агрегатними верстатами з числовим програмним керуванням. Вони відрізняються високою продуктивністю, дозволяють швидко змінювати схему обробки.

 «Товарознавство»